‘Qalani ukubekezela kweKosi yethu njengokuphuluswa.’—2 PIT. 3:15.

1. Khuyini abanye abathembekileko abazibuza yona?

UDADE othembekileko owakghodlhelela iintjhijilo ezinengi eminyakeni eminengi ngokuzithoba wabuza, “Ngizokubona ukuphela ngaphambi kobana ngife?” Abanengi esele bakhonze uJehova isikhathi eside bazibuza into efanako. Silulukela ilanga lapho uZimu azokwenza zoke izinto zibe zitjha, asuse nemiraro esiqalene nayo nje. (IsAm. 21:5) Nanyana sinebanga elaneleko lokukholelwa bona ukuphela kwephasi lakaSathana kutjhidele khulu, kungaba budisi ukulilindela ngokubekezela ilangelo.

2. Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo ngokubekezela okunjengokwakaZimu?

2 Nokho, iBhayibhili itjengisa bona kufuze sibekezele. Njengeenceku zakaZimu zangaphambi kwethu, sizokufumana lokho uZimu akuthembisileko nengabe sinekholo eliqinileko begodu sisilindele ngokubekezela isikhathi sokuzaliseka kweenthembiswezo. (Funda amaHebheru 6:11, 12.) UJehova ngokwakhe uyabekezela. Bekangaqeda ubumbi ngananyana ngisiphi isikhathi, kodwana ulinde isikhathi esifaneleko. (Rom. 9:20-24) Kubayini abekezela kangaka? UJesu ube njani sibonelo sokubekezela okunjengokwakaZimu? Ngiziphi iinzuzo esizozifumana nesihlawulela ukubekezela okunjengokwakaZimu? Iimpendulo zemibuzo le zingasisiza sakhe ukubekezela nekholo eliqinileko, ngitjho nanyana kungabonakala ngasuthi uJehova uyariyada.

KUBAYINI UJEHOVA ABEKEZELA?

3, 4. (a) Kubayini uJehova atjengise ukubekezela ekuzaliseni umnqophwakhe ngephasi? (b) UJehova wasabela njani ekuhlubukeni okwenzeka e-Edeni?

3 UJehova unebanga elihle lokubekezela. Kuliqiniso bona ngaso soke isikhathi unegunya elikhulu endaweni yoke; nanyana kunjalo, ukuvukela kwe-Edeni kwaphakamisa imibuzo eqakathekileko endaweni yoke. UJehova  uyabekezela, ngombana uyazi bona kuzokuthatha isikhathi ukuphendula imibuzo leyo ngokupheleleko. Njengombana azazi kuhle izenzo nendlela yokucabanga yomuntu ngamunye ezulwini nephasini, ngokuqinisekileko akwenzako kuzokuzuzisa thina.—Heb. 4:13.

4 Bekumnqopho kaJehova bona iinzukulwana zaka-Adamu no-Efa zizalise iphasi. USathana nekakhohlisa u-Efa ngemva kwalokho u-Adamu bona bangalaleli, uZimu khenge alahle umnqophwakhe. Khenge athukwe, enze iinqunto ngokurhaba namtjhana eqise, alahle umndeni wabantu. Kunalokho, wacabangisisa indlela yokufikelela akunqophileko ngabantu nangePhasi. (Isa. 55:11) Bona azalise umnqophwakhe begodu alwele ubukhosi bakhe, uJehova wazibamba begodu wabekezela, walinda ngitjho iinkulungwana zeminyaka ukwenzela bona iingcenye ezithileko zomnqophwakhe zizaliseke kuhle.

5. Ukubekezela kwakaJehova kusinikela ziphi iimbusiso?

5 Elinye ibanga lokobana kubayini uJehova alinde ngokubekezela kukobana abantu abanengi bafumane ukuphila okungapheliko. Kwanjesi wenza amalungiselelo wokuphulusa “isiqubuthu esikhulu.” (IsAm. 7:9, 14; 14:6) UJehova ufikelela abantu ngomsebenzi wokutjhumayela, ubamema bona bafunde ngomBuso wakhe nangemithethokambiso yakhe elungileko. Umlayezo womBuso uziindaba ezimnandi ebantwini—kwamambala, “iindaba ezimnandi.” (Mat. 24:14) Umuntu ngamunye uJehova amdosako uba yingcenye yebandla lephasi mazombe labangani bamambala abathanda okulungileko. (Jwa. 6:44-47) UZimethu onethando usiza abantu abanjalo bona bafumane umusakhe. Godu bekasolo akhetha hlangana kwesintu labo abangaba malunga karhulumende wakhe wezulwini. Ngaphezu kokufumana isikhundla sezulwini, labo abazinikeleko bazokusiza isintu esilalelako bona sifikelele ukuphelela nokuphila okungapheliko. Ngokukhanyako, ngitjho nanyana alinde ngokubekezela, uJehova usebenzela ukuzalisa iinthembiso zakhe—bona kuzuze thina.

6. (a) Kungamuphi umqondo uJehova atjengisa ukubekezela ngesikhathi sakaNuwa? (b) UJehova ukutjengisa njani ukubekezela esikhathini sethu?

6 UJehova uyabekezela naphezu kokurhugwa okukhulu, njengombana singabona endleleni aqalana ngayo nobumbi ngaphambi kwakaKukhulamungu. Iphasi belizele ukuziphatha okumbi nenturhu, uJehova “wezwa ubuhlungu ehliziywenakhe” ngebanga lobumbi obenziwa babantu. (Gen. 6:2-8) Bekangeze abekezelele ubujamobo bekube phakade, ngalokho waqunta ukuletha ukukhulamungu phezu kwabantu abangalaleliko. ‘Njengombana ukubekezela kwakaZimu bekulindile ngesikhathi sakaNuwa,’ uJehova wenza amalungiselelo wokuphulusa uNuwa nomndenakhe. (1 Pit. 3:20) Ngesikhathi esifaneleko, uJehova watjela uNuwa ngesiquntwesi begodu wamabela bona akhe umkhumbi. (Gen. 6:14-22) Ngaphezu kwalokho, uNuwa ‘bekamtjhumayeli wokulunga’ atjela abomakhelwana bakhe ngokutjhatjalaliswa okuzako. (2 Pit. 2:5) UJesu wathi isikhathi sethu siyafana nesakaNuwa. UJehova sekaquntile bona uzoliphelisa nini iphasi elimbeli. Akunamuntu olaziko ‘ilangelo nesikhathi’ okuyokwenzeka ngalo. (Mat. 24:36) Kwanjesi, sinikelwe umsebenzi kaZimu wokuyelelisa abantu nokubatjela ngendlela abangaphuluswa ngayo.

7. Kghani uJehova uyariyada ekuzaliseni iinthembiso zakhe? Hlathulula.

7 Ngokukhanyako, ukubekezela kwakaJehova akutjho bona ulinde isikhathi sidlule kwaphela. Akukafuzi siphambanise ukubekezela kwakhe nokungatjheji nofana ukungabi nandaba! Nokho, eqinisweni kungaba budisi ukuhlala sikhumbula lokhu njengombana sikhula namtjhana sitlhaga ephasini elimbeli. Singazizwa sidanile namtjhana sibone ngasuthi uZimu uyariyada ukuzalisa iinthembiso zakhe. (Heb. 10:36) Ungakhohlwa bona unamabanga amahle wokubekezela nokobana usebenzisa isikhathi esiseleko  bona kuzuze iinceku zakhe ezithembekileko. (2 Pit. 2:3; 3:9) Cabangela godu indlela uJesu atjengisa ngayo ukubekezela okunjengokwakaZimu.

UJESU USIBEKE NJANI ISIBONELO ESIHLE SOKUBEKEZELA?

8. Kungaphasi kwabuphi ubujamo uJesu atjengisa ukubekezela?

8 UJesu wenza intando kaZimu begodu bekasolo anetjiseko yokwenza njalo iinkulungwana zeminyaka. USathana nekahlubukako, uJehova waqunta bona iNdodanakhe ekukuphela kwayo ize ephasini njengoMesiya. Cabanga bona lokho bekutjho ukuthini ngoJesu—ukulinda ngokubekezela iinkulungwana zeminyaka bekufike isikhatheso. (Funda yebeGalatiya 4:4.) Bekangakahlali alinde isikhatheso soke, kunalokho bekamajadu emsebenzini uYise amabele wona. Ekugcineni nekeza ephasini, bekazi bona kufuze afe ezandleni zakaSathana, njengombana kuporofidiwe. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Ngokubekezela wazinikela ekwenzeni intando kaZimu, nanyana lokhu bekutjho bona uzokuqalana nobuhlungu obukhulu khulu. Ukuthembeka kwakhe bekungokwezinga eliphakemeko. Bekangakadzimeleli kuye nesikhundleni sakhe, nathi singazuza kilokho.—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) UJesu bekenzani njengombana alinde ngokubekezela bona uJehova athathe igadango? (b) Kufuze sisiqale njani isikhathi uJehova asihlelileko?

9 Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu wafumana igunya ezulwini nephasini. (Mat. 28:18) Usebenzisa igunyelo ukufikelela umnqopho kaJehova ngokuvumelana nesikhathi uZimu asihlelileko. Ngokubekezela uJesu walinda ngesandleni sangakwesokudla sakaZimu bekwaba ngu-1914 alinde bona amanabakhe abekwe ngaphasi kweenyawo zakhe. (Rha. 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Msinyana uzokuthatha amagadango wokuphelisa iphasi lakaSathana. Kwanje, uJesu ngokubekezela usebenza nabantu begodu ubanqophisela “emanzini wokuphila.”—IsAm. 7:17.

10 Esibonelweni sakaJesu uyayibona na indlela okufuze uqale ngayo isikhathi uJehova asihlelileko? Akunakuzaza bona uJesu bekanetjiseko ekwenzeni nanyana yini uYise athi ayenze; nanyana kunjalo bekazimisele ukulinda isikhathi sakaZimu. Njengombana silindele ukuphela kwephasi elimbi lakaSathana, soke sitlhoga ukubekezela okunjengokwakaZimu, singathomi sikhambele uZimu phambili namtjhana silahle ithemba ngebanga lokudana. Singenzani bona sakhe ukubekezela okunjengokwakaZimu okunjalo?

NGINGAKUHLAWULELA NJANI UKUBEKEZELA OKUNJENGOKWAKAZIMU?

11. (a) Kungayiphi indlela kunokuhlobana hlangana kwekholo nokubekezela? (b) Kubayini sinamabanga wokuba nekholo eliqinileko?

11 Ngaphambi kobana uJesu eze ephasini, abaporofidi nezinye iinceku ezithembekileko ngesibonelo sabo batjengisa bona ngitjho nabantu abangakapheleli bangakghona ukukghodlhelela ngokubekezela. Bekunokuhlobana okunqophileko hlangana nekholo labo nokubekezela kwabo. (Funda uJakobosi 5:10, 11.) Ngathana khenge bakholelwe lokho uJehova abatjele khona—banganakholo—bebazokukghona na ukulinda ngokubekezela ukuzaliseka kweenthembiso zakhe? Eenkhathini ezinengi, bebaqalana nokulingwa kwekholo okusabisako nofana okusitjhijilo, banethemba lokobana ekugcineni uZimu uzokwenza lokho akuthembisa. (Heb. 11:13, 35-40) Sinamabanga angeziweko wokuba nekholo eliqinileko, ngombana kwanje uJesu ukhonza ‘njengomPhelelisi wokukholwa kwethu.’ (Heb. 12:2) Uzalise isiporofido begodu wembule iminqopho kaZimu ngendlela esinikela amabanga wokuba nekholo.

12. Singenzani bona sakhe ikholo lethu?

12 Ngimaphi amagadango asebenzako esingawathatha bona siqinise ikholo lethu, sakhe ukubekezela kwethu? Isilodlhelo kusebenzisa isiluleko sakaZimu. Ngokwesibonelo,  cabanga ngamabanga onawo wokubeka umBuso qangi ekuphileni kwakho. Ungawenza na umzamo ongeziweko wokusebenzisa isiluleko esifumaneka kuMatewu 6:33? Lokho kungatjho ukusebenza isikhathi esingeziweko ekonzweni namtjhana wenze amatjhuguluko eengcenyeni ezithileko zokuphila kwakho. Ungayeqiseli amehlo indlela uJehova ayibusise ngayo imizamwakho bekube nje. Kungenzeka ukusize wakghona ukuthoma isifundo seBhayibhili esitjha nofana wafumana “ukuthula kwakaZimu okudlula loke ilwazi.” (Funda kwebeFilipi 4:7.) Ngalokho njengombana udzimelele eenzuzweni ozifumene wena mathupha ngokulandela iinqophiso zakaJehova, uzokukhulisa ukubuka kwakho ukubekezela.—Rha. 34:8.

13. Singayifanisa njani ikambiso yokwakha ikholo nokubekezela?

13 Ikambiso le ifana naleyo engokwemvelo yokutjala, ukuhlawula nokuvuna. Isikhathi ngasinye umlimi nekavuna isivuno esikhulu, ukuzithemba kwakhe kuyakhula bona atjale imbewu ngesikhathi sokulima esizako. Kwamambala, kuzokutlhogeka bona akulinde ngokubekezela ukuvuna, kodwana lokho ngekhe kumvimbele bona atjale imbewu, mhlamunye nokobana kwanje ayitjale emasimini angeziweko kunangesikhathi sokulima esidlulileko. Unethemba lokobana uzokuvuna. Ngokufanako, njengombana sibuyelela umzombe wokufunda isiluleko sakaJehova, sisilalele begodu sifumane iinzuzo, ukuthembela kwethu kuye kuyakhula. Ikholo lethu nalo liyakhula, begodu kuba lula ukulinda iimbusiso sazi bona zizokufika.—Funda uJakobosi 5:7, 8.

Ukubekezela okunjengokwakaZimu kuzokusiza bona udzimelele eenkarekweni zomBuso begodu uzuze iimbusiso!

14, 15. Kufuze sikuqale njani ukutlhaga kwabantu?

14 Enye indlela yokuhlawulela ukubekezela kucabangela indlela okufuze siqale ngayo iphasi nobujamo bethu. Linga ukuqala izinto ngendlela uJehova aziqala ngayo. Ngokwesibonelo, cabanga ngendlela akuqala ngayo ukutlhaga kwabantu. Sekusikhathi eside ezwa ubuhlungu ngebanga lokutlhaga  kwabantu; nokho, akhenge abe lisizi ngokweqileko angakghoni nokwenza okuhle. Uthumele iNdodanakhe okukuphela kwayo bona ‘izokugiriza imisebenzi kaSathana’ begodu ilungise umonakalo uSathana awulethele abantu. (1 Jwa. 3:8) Eqinisweni, kuzokubonakala bona ukutlhaga kuyinto yesikhatjhana, kodwana isisombululo sakaZimu singesaphakade. Ngokufanako, kunokobana sivumele ukudaniswa bujamo banjesi bokubusa kwakaSathana okumbi nofana ukutshwenyeka ngokobana buzokuphela nini, asibe nekholo eentweni ezingakabonwa ezizokuhlala ngokungapheliko. UJehova unesikhathi asiquntileko bona uzobuqeda nini ubumbi, begodu uzokuthatha igadango ngesikhathi esifaneleko.—Isa. 46:13; Nah. 1:9.

15 Hlangana neenkhathi zamaswaphela ezibudisezi zephasi lakaSathana, singaqalana neentjhijilo ezikhethekileko zekholo lethu. Kunokusabela ngelaka lokha nesiba bongazimbi benturhu namtjhana othandekako wethu natlhagako, kufuze sizimisele ukuthembela kuJehova ngokupheleleko. Asikapheleli, ngalokho akusilula ukwenza njalo. Nokho, khumbula okwenziwa nguJesu, njengombana kutlolwe kuMatewu 26:39.Funda.

16. Khuyini okufuze sikubalekele hlangana nesikhathi esiselekwesi?

16 Into esithikazisako ekutjengiseni ukubekezela okunjengokwakaZimu mumoya wokuthi ngizokulinda ngibone. Kutjho ukuthini lokho? Umuntu onganathemba bona ukuphela kutjhidele angathoma ukwenza amalungiselelo wokhunye angakwenza, izinto nezingasenzeki njengombana uJehova bekathe zizokwenzeka. Ngamanye amezwi, angacabanga athi, ‘Ngizokulinda ngibone bonyana uJehova kwamambala uqinisile na entweni ayikhulumako.’ Ngalokho angalinga ukuzenzela ibizo ephasini, afune ivikeleko elingokweemali kunokubeka umBuso kaZimu qangi, namtjhana athembele efundweni ephakemeko ukuqinisekisa bona ufumana ipilo emabothobotho nje. Nokho, lokho ngeze na kwaba bufakazi bokutlhoga ikholo? Khumbula bona uPowula wasikhuthaza bona sibe balingisi babathembekileko abafumana iinthembiso zakaJehova ‘ngokukholwa nangokubekezela.’ (Heb. 6:12) UJehova ngekhe alivumele iphasi lakaSathana elimbeli liragele phambili isikhathi eside kunaleso kwamambala esitlhogekako ngokuvumelana nomnqophwakhe. (Hab. 2:3) Hlangana nesikhathi esiselekwesi, kufuze sibalekele ukukhonza uJehova ngendlela yokwenza nje kwaphela. Kunalokho, kufuze sihlale siphapheme begodu sisebenze ngokuzimisela emsebenzini wokutjhumayela iindaba ezimnandi, ezimthombo wokwaneliseka okungamedekiko ngitjho nanje.—Luka 21:36.

UKUBEKEZELA KULETHA ZIPHI IIMBUSISO?

17, 18. (a) Ngiliphi ithuba esinalo njengombana silinde ngokubekezela? (b) Sizokufumana ziphi iimbusiso ngokutjengisa ukubekezela nje?

17 Kungakhathaliseki bona sesikhonze uZimu iinyanga ezimbalwa namtjhana iminyaka eminengi, sifuna ukumkhonza ngokungapheliko. Ukubekezela kusisiza sikghodlhelele bekube kulapho sifumana iphuluso, kungakhathaliseki bona kusele isikhathi esingangani ephasineli. Kwanje uJehova usinikela ithuba lokutjengisa ukuthembela kwethu eenquntweni zakhe begodu nekutlhogekako sizimisele ukutlhaga ngebanga lebizo lakhe. (1 Pit. 4:13, 14) UZimu godu usinikela ibandulo elingasisiza sibe nokubekezela okutlhogekako bona siphuluswe.—1 Pit. 5:10.

18 UJesu unalo loke igunya ezulwini nephasini, begodu ayikho into engakususa esivikelweni sakhe—ngaphandle kwakho. (Jwa. 10:28, 29) Akutlhogeki bona sisabe ingomuso ngitjho nokufa. Labo abakghodlhelela ngokubekezela bekube sekugcineni bazokuphuluswa. Ngalokho kufuze siqiniseke bona asivumeli iphasi lisikhohlise begodu lisenze silise ukuthembela kuJehova. Kunalokho, kufuze sizimisele ukukhula ekholweni begodu sisebenzise isikhathi sokubekezela okunjengokwakaZimu ngokuhlakanipha.—Mat. 24:13; funda yesi-2 Pitrosi. 3:17, 18.