Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

IinKolo ZeKonzo ZeZulwini—UbuFakazi BeThando LakaJehova

IinKolo ZeKonzo ZeZulwini—UbuFakazi BeThando LakaJehova

UJEHOVA, “uMbumbi wethu Omkhulu.” (Isa. 30:20) Ithando limenza afundise begodu abandule abanye. Ngokwesibonelo, atjhukunyiswa lithando elidephileko, uJehova watjengisa uJesu ‘koke akwenzileko.’ (Jwa. 5:20) Ithando ngathi, aboFakazi bakhe, litjhukumisela uJehova bona asiphe ‘ilimi labafundisiweko,’ njengombana senza imizamo yokumdumisa nokusiza abanye.—Isa. 50:4.

Ilingisa umtlhala kaJehova wethando, iKomidi yokuFundisa yesiHlopha esiBusako isebenzisa iinkolo ezilitjhumi ezingokwezulwini bona ibandule labo abanakho kokubili isifiso begodu nobujamo bubavumela bona bafake isibawo. Uqala iinkolwezi njengobufakazi bethando lakaJehova?

Thabela imininingwana yeenkolo ezingokwezulwini zagadesi, begodu phawula okutjhiwo ngilabo abakhe baya kizo. Ngemva kwalokho zibuze, ‘Ngingazuza njani efundisweni kaZimu le?’

 ZUZA EBANDULWENI ELINGOKWEZULWINI

‘NjengoZimu wethando,’ uJehova unikela ibandulo elenza ukuphila kwethu kube nomnqopho, elisilungiselela bona sihlule iintjhijilo, begodu lisisize sibe nethabo elikhulu ekonzwenethu. (2 Kor. 13:11) Njengabafundi bangekhulu lokuthoma, sihlomele ukusiza abanye, ‘sibafundise ukwenza koke’ esiyalwe ngakho.—Mat. 28:20.

Nanyana singekhe sikghone ukuya kizo zoke iinkolwezi, singazuza kesinye namtjhana kezingeziweko zazo. Begodu singasebenzisa isinqophiso esisekelwe eBhayibhilini esifumaneka kizo. Godu singandisa ukuphumelela kwethu ekonzweni ngokusebenzelana eduze neenceku zakaJehova ezibandulwe kuhle.

Zibuze, ‘Ubujamo bami buyangivumela bona ngifikelele ukuya kunanyana ngisiphi seenkolwezi?’

Abakhulekeli bakaJehova bakuqala njengelungelo ukusekela iinkolo eziqakathekilekwezi nokufundiswa lapho. Kwanga ibandulo olifumeneko lingakutjhideza eduze begodu likuhlomisele ukuzalisa izabelo akunikele zona, khulukhulu umsebenzi orhabileko wokutjhumayela iindaba ezimnandi.