Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukubhajadiswa—Sibopho Sawo Woke UmKrestu

Ukubhajadiswa—Sibopho Sawo Woke UmKrestu

“Ibhabhadiso kwanje liyanisindisa.”—1 PIT. 3:21.

IINGOMA: 52, 41

1, 2. (a) Abanye ababelethi bazizwa njani umntwanabo nakafuna ukubhajadiswa? (b) Kubayini labo abazokubhajadiswa babuzwa ukuthi sele bazinikele na kuJehova ngaphambi kokubhajadiswa? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

ABABELETHI baqale umntazanyanabo, esizombiza ngokuthi nguMaria. UMaria lo uhlangana nabantu abayokubhajadiswa. Uphendula imibuzo emibili isikhulumi esibabuza yona. Kwathi msinyana ngemva kwalokho wabhajadiswa.

2 Ababelethi bakaMaria bazikhakhazisa ngesiqunto sendodakazabo sokuzinikela kuJehova beyibhajadiswe. Nanyana kunjalo, umma kaMaria bekasolo anemibuzo emtshwenyako ngaphambi kobana uMaria abhajadiswe. Bekhewazibuza imibuzo nasi: ‘Inga-kghani uMaria lo usesemncani bona angabhajadiswa? Uyazi na bona liqakatheke kangangani igadango alithathakweli? Kghani akusingcono bona alinde isikhatjhana ngaphambi kobana abhajadiswe?’ Le mibuzo ababelethi abanengi abazibuza yona umntwanabo nakafuna ukubhajadiswa. (UMtj. 5:5) Ekhabolakhona, ukuzinikela nokubhajadiswa  komuntu kumagadango aqakatheke khulu. Qala ibhoksi elinesihloko esithi: “ Inga-kghani Sele Uzinikele KuJehova?

3, 4. (a) Umpostoli uPitrosi wakufanisa nani ukuqakatheka kokubhajadiswa? (b) Kubayini singafanisa ukubhajadiswa nokwakha kwakaNowa umkhumbi?

3 Umpostoli uPitrosi wafanisa ukubhajadiswa nomkhumbi uNowa awakha, wathi: “Ibhabhadiso. . . nalo kwanje liyanisindisa.” (Funda 1 Pitrosi 3:20, 21.) Umkhumbi bekummakhiwo onikela ubufakazi bokuthi uNowa bekazinikele ekwenzeni intando kaZimu njengombana awakha nje. Izenzo zakaNowa zokukholwa zasiza yena nomndenakhe basinda nakufika umThwalela. Alo uPitrosi bekanqopheni nakathi ibhabhadiso liyasindisa?

4 Ukwakha kwakaNowa umkhumbi bekutjengisa ukukholwa kwakhe. Umuntu nakabhajadiswako, kusibonakaliso kibo boke abalapho. Njani? Kusibonakaliso sokuthi umfundi sele azinikele kuJehova ngebanga lokuthi uyakholelwa emhlatjelweni kaKrestu. NjengoNowa, abafundi abazinikeleko bayazimisela emsebenzini uZimu abanikele wona. Njengombana uNowa asinda nakufika umThwalela, nabathembekileko bazokusinda nakupheliswa iphasi elimbeli. (Mar. 13:10; IsAm. 7:9, 10) Lokhu kuyatjengisa ukuthi ukuzinikela nokubhajadiswa kuqakatheke kwamambala. Umuntu onamabanga angapheliko malungana nokubhajadiswa uzifaka engozini yokulahlekelwa kuphila okungapheliko.

5. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

5 Bona sikghone ukubona ukuqakatheka kokubhajadiswa sizokuba nemibuzo emithathu esifuna ukuyiphendula. Lithini iBhayibheli ngokubhajadiswa? Ngimaphi amagadango ekufuze umuntu awathathe nakazakubhajadiswa? UmKrestu nakaveza ukuqakatheka kwebhajadiso emntwini  afunda naye iBhayibheli nemntwanenakhe, kuzokwenza muphi umahluko?

UKUBHAJADISWA EENKHATHINI ZAKAJESU

6, 7. (a) Sihlathululela ukuqakatheka kwebhajadiso lakaJwanisi. (b) Ngubani oqakathekileko uJwanisi ambhabhadisa?

6 EBhayibhelini umuntu wokuthoma owabhabhadisa abantu nguJwanisi uMbhabhadisi. (Mat. 3:1-6) Abantu uJwanisi ababhabhadisa bebatjengisa ukuthi sele batjhugulukile ezonweni zabo. Okhunye okufuze sikutjheje kukuthi uJwanisi wabhabhadisa umuntu oqakatheke khulu nobekanganasono. Waba nelungelo lokubhabhadisa iNdodana kaZimu enganasono uJesu Krestu. (Mat. 3:13-17) Bekunganatlhogeko bona uJesu atjhuguluke ezonweni ngombana bekanganazo. (1 Pit. 2:22) Ukubhajadiswa kwakhe bekutjengisa bona uzinikele ekwenzeni intando kaZimu.—Heb. 10:7.

7 Ngesikhathi uJesu asephasini, abafundi bakhe nabo bebabhabhadisa. (Jwa. 3:22; 4:1, 2) Njengombana bekunjalo ngoJwanisi, abantu ababhajadiswako batjengisa ukuthi sele batjhugulukile ezonweni zabo ngokuya ngokomThetho kaMosi. Nokho kwathi ngemva kokufa nokuvuka kwakaJesu umnqopho wokubhajadiswa watjhuguluka.

8. (a) Ngimuphi umyalo uJesu awunikela ngemva kokuvuswa kwakhe? (b) Akhusihlathululele ngokubhajadiswa kwamaKrestu.

8 Ngomnyaka ka-33 ngesikhathi sabapostoli ngemva kokuthi uJesu avusiwe wavela phambi kwesiqubuthu ebesihlanganisa amadoda angaphezu kwama-500, abafazi nabantwana. Kungenzeka kungesikhatheso lapho athi khona: “Khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi, nibabhabhadise ebizweni lakaBaba neleNdodana nelommoya ocwengileko, nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Nakakhupha umyalo lo, inengi labafundi bakhe ababalelwa emakhulwini belilapho. Wabe waveza nokuthi labo abazokwamukela ijogi lakhe bekufuze babhajadiswe. (Mat. 11:29, 30) Nanyana ngubani ofuna ukulotjha uZimu ngendlela ayamukelako kufuze kokuthoma amukela indima kaJesu ekufezekeni komnqopho kaJehova. Kuzokuthi ngemva kwalokho umuntu loyo abhajadiswe. Le ngiyo kwaphela indlela yokwamukelwa nguZimu, bona umuntu abhajadiswe ngamanzi. Iindaba eziseBhayibhelini zinikela ubufakazi bokuthi eenkhathini zabapostoli abafundi abatjha bakaKrestu bebakuzwisisa ukuqakatheka kokubhajadiswa. Begodu akhenge babeke amabanga angazwakaliko ukwenzela bona bangabhajadiswa.—IzE. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

UNGAMOTJHI ISIKHATHI

9, 10. Yini esingayifunda ekubhajadisweni komTopiya omphroselithe nekompostoli uPowula?

9 Funda izEnzo 8:35, 36. Akhesikhulume ngesibonelo somphroselithe omTopiya, obekasendleleni ebuyela ekhaya abuya ukuyokulotjha eJerusalema. UFlebhe wahlohlozelwa yingilozi kaJehova bona aye kumTopiya lo afike kuye ‘amemezele. . .iindaba ezimnandi ngoJesu.’ Wasabela njani umTopiya lo? Indlela enza ngayo yaveza bona walithanda iqiniso alifundako. Bekafuna ngehliziywakhe yoke ukwenza izinto ngendlela kaJehova, ngikho angakhenge amotjhe isikhathi, wabhajadiswa.

10 Sinesinye isibonelo sendoda emJuda, yona-ke beyihlunguphaza amaKrestu. Ngokubelethwa beyivela esitjhabeni ebesizinikele kuZimu. Kodwana njengombana sazi ngokukhamba kwesikhathi amaJuda akhenge asaba netjhebiswano noJehova. Indoda le beyizinikele ekusebenzeleni ikolo yobuJuda kodwana yabona  ukuthi kunokungcono kunekolwayo. Yeke ngebanga lokuthi yafumana ubufakazi kuJesu Krestu ophazinyulisiweko nowavuswako, yavuma bona u-Ananiyasi ayisize, u-Ananiyasi lo bekamKrestu. IBhayibheli lithi: ‘Ngemva kwalokho yasikima, yabhajadiswa.’ (IzE. 9:17, 18; Gal. 1:14) Indoda le yaziwa ngokuthi ngumpostoli uPowula. Wathi nakalemuka indima kaJesu ekufezekeni kwentando kaZimu, akhenge asariyada wenza amatjhuguluko, bewabhajadiswa.—Funda izEnzo 22:12-16.

11. (a) Yini ekhuthaza abafundi beBhayibheli namhlanjesi bona babhajadiswe? (b) Sizizwa njani nasibona abantu abatjha bazinikela kuZimu bebabhajadiswe?

11 Ngilokho ukwenziwa bafundi beBhayibheli namhlanjesi kungakhathaliseki bona bancani namkha badala. Bathi bangafunda iBhayibheli bakuthande abakufundako bebazimisele ukutjengisa ukuthi bathanda uZimu ngokuzinikela nokuthi babhajadiswe. Ikulumo yebhajadiso iba yiqophamlando emihlanganweni emincani nemikhulu. AboFakazi bakaJehova kuyabathabisa ukubona abantu abafunda iBhayibheli bathande iqiniso bebafike eqophelweni lokuthi babhajadiswe. Ababelethi abamaKrestu nabo kuyabathabisa ukubona abantwana babo bayokubhajadiswa. Ngomnyaka wekonzo ka-2017 kwabhajadiswa abantu abangaphezu kwee-284 000, ‘boke bazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko.’ (IzE. 13:48) Kuyakhanya-ke ukuthi abafundaba bebazi ukuthi ukubhajadiswa kuyifuneko yomunye nomunye umKrestu. Yini eyabenza bafuna ukubhajadiswa?

12. Umuntu ofundelwako kufuze enzeni ngaphambi kobana abhajadiswe?

12 Ngaphambi kobana umuntu abhajadiswe kufuze abe nokukholwa, azi iqiniso ngoZimu, ihloswakhe nokuthi kulindeleke ini bona asindiswe. (1 Thim. 2:3-6) Nabanokukholwa okunjalo bazoyibalekela imikghwa engamthabisiko uZimu, bazokulinga ngamandla ukwenza ngokuvumelana nemithethwakhe. (IzE. 3:19) Yeke kuyazwisiseka nasithi umuntu akakwazi ukuthi angabhajadiswa khisibe ngapha wenza izinto ezingakhambisani nemithetho kaZimu. (1 Kor. 6:9, 10) Kodwana kutlhogeka okungaphezu kokuthi uphile ngemithetho kaJehova. Umuntu esithi ulungile uzokusebenza ngamandla bona abe khona esifundweni, aphendule begodu aye qobe nesimini. UJesu wathi amaKrestu wamambala azokutjhumayela. (IzE. 1:8) Yeke ngemva kokuthi umuntu sekenze koke esesikhulume ngakho, kulapho-ke angathandaza kuJehova ayedwa azinikele kuye. Ngemva kwalokho atjengise ukuzinikela kwakhe ngokuthi abhajadiswe phambi kwabantu.

IMIGOMO YABANTU ABAFUNA UKUBHAJADISWA

Uyamsiza na umuntu omfundelako abone ukuthi ukubhajadiswa kuqakatheke kangangani? (Qala isigaba 13)

13. Kubayini kufuze sikhumbule ukuthi kuyifuneko bona umKrestu abhajadiswe?

13 Nasisiza abantwana nabantu esibafundela iBhayibheli kufuze sikhumbule ukuthi nabazakuba maKrestu wamambala kufuze babhajadiswe. Ukwazi lokho kuzokwenza kube lula bona sibakhuthaze ukuthi babhajadiswe. Sifuna abantwana bethu nabantu esibafundelako bathuthuke bebabhajadiswe.

14. Kubayini kungakafuzi sikatelele abanye bona babhajadiswe?

14 Ababelethi nabantu abaraga iimfundo zeBhayibheli akukafuzi bakatelele muntu bona abhajadiswe. Kazi uJehova akenzi njalo. (1 Jwa. 4:8) Yeke kunokuthi senze njalo kufuze sibasize babe netjhebiswano noZimu. Umuntu ofunda iBhayibheli nasele alithanda kufuze kusuke ukuye ukuthi sele afuna ukuba mKrestu, bese abhajadiswe.—2 Kor. 5:14, 15.

15, 16. (a) Kghani kunomnyaka umuntu okufuze ayihlanganise ngaphambi kokuthi abhajadiswe? Akhuhlathulule. (b) Kubayini umuntu kufuze abhajadiswe ngitjho nanyana abhajadiswa esondweni lakhe?

 15 Akunaminyaka umuntu okufuze ayihlanganise ngaphambi kokuthi abhajadiswe. Omunye nomunye umfundi weBhayibheli ukhula ngendlelakhe. Abanengi babhajadiswa basesebancani, bahlale bathembikile kuJehova. Abanye bacabanga ukuthi kungcono babhajadiswe sebakhulakhulile, abanye bebabhajadiswa ngitjho sebadlulile eminyakeni eli-100.

16 Omunye umfundi weBhayibheli osekakhulile wabuza umuntu ebekafunda naye iBhayibheli ukuthi kuqakathekile na bona abhajadiswe kwesibili. Lokho bekakubuziswa kukuthi wabhajadiswa phambilini esondweni ebekakilo. Umuntu omfundelako lo wamvulela amavesi aphendula umbuzwakhe. Wathi angazwisisa lokho, akhenge ariyade wabhajadiswa. Kazi ngesikhatheso besekadlulile eminyakeni ema-70, kodwana walemuka bona kuqakatheke khulu bona abhajadiswe. Yini esiyifundako endabeni le? Nasibhajadiswako kufuze khisibe sazi iqiniso ngentando kaJehova, nakungasinjalo ukubhajadiswa kwethu kuzokuba lilize. Yeke kungakhathaliseki bona umuntu wakhe wabhajadiswa esondweni lakhe, kuzokufuze abhajadiswe godu nakafuna ukuba nguFakazi kaJehova. Ngombana ngesikhathi abhajadiswa esondweni lakhe bekanganalwazi lamambala ngeBhayibheli.—Funda izEnzo 19:3-5.

17. Kubayini kufuze sikhumbule ilanga esabhajadiswa ngalo?

17 Ilanga umuntu abhajadiswa ngalo liqakatheke khulu ngombana liletha ithabo. Kubuye kube lilanga lokuthi umuntu acabangisise ukuthi ukuzinikela nokubhajadiswa kutjho ukuthini. Ukuphila ngokuvumelana nokuzinikela kufuna umuntu asebenze ngamandla. Ngikho uJesu athi ukuba mKrestu kufana nokuthwala ijogi. Abafundi bakaJesu kufuze “bangasaziphileli, kodwana baphilele loyo owabafelako begodu wavuswa.”—2 Kor. 5:15; Mat. 16:24.

18. Sizokuphendula miphi imibuzo esihlokweni esilandelako?

18 Njengombana sifundile esihlokwenesi, isiqunto sokuba mKrestu siqakatheke khulu. Kungebangelo umma kaMaria abuza imibuzo esekuthomeni kwesihlokwesi. Nawumbelethi kungenzeka khewazibuza ukuthi, ‘kazi umntwanami ukulungele na ukuthi angabhajadiswa? Umazi kuhle na uJehova kangangokuthi angabe abhajadiswe? Kghani kufuze azibekele umgomo wokuya eyunivesithi? Ngizokubona ngenzeni nange umntwanami enza isono ngemva kokubhajadiswa?’ Imibuzo le sizabe siphethe yona esihlokweni esilandelako, besidembe nethi yini engasiza ababelethi babe nombono ofaneleko ngokubhajadiswa.