Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Zifundise-Ukuzibamba

Zifundise-Ukuzibamba

‘Iinthelo zommoya . . . kuzibamba.’​—GAL. 5:22, 23.

IINGOMA: 83, 52

1, 2. (a) Ukubhalelwa kuzibamba kulethe miphi imiphumela? (b) Kubayini kuqakathekile ukukhuluma ngokuzibamba emihleni esiphila kiyo le?

SOKE kufuze sizifundise ukuzibamba. (Gal. 5:22, 23) UJehova nguye ongasisiza endabeni le. Ngebanga lokuthi uphelele, akwenzeki abhalelwe kuzibamba. Nokho thina ngebanga lokuthi sinesono, sinande sibhalelwa kuzibamba ngezinye iinkhathi. Imiraro eminengi ibangelwa kubhalelwa kuzibamba. Abanye kubenza bahlehlise izinto okufuze bazenze, abanye kubenza bangenzi kuhle esikolweni namkha emsebenzini. Ukubhalelwa kuzibamba kungenza abantu batjho amagama angakhiko, badakwe, babe nenturhu, batlhalane, bangene ngehloko eenkolodweni, bavalelwe ngemajele, bagandeleleke ngokomkhumbulo, baqalane namagulo atholakala ngezomseme abanye bebazithwale bangakazimiseli.—Rhu. 34:12-15, [34:11-14, NW].

2 Abantu abangakghoni ukuzibamba babangela abanye imiraro bebazibangele nabo ngokwabo. Begodu umraro wokubhalelwa kuzibamba lo uyarhagala. Kunesifundo esenziwa ngabo-1940 esimalungana nokuzibamba, kodwana iimfundo ezenziwe mvanje zitjengisa ukuthi abantu sele bakuqalela phasi khulu ukuzibamba. Nokho abantu abafunda iBhayibheli abarareki nababona izinto ezifana nalezi, ngombana bayazi ukuthi iBhayibheli latjho lathi ‘emihleni yokuphela’ abantu bazokubhalelwa ‘kuzibamba.’—2 Thim. 3:1-3.

3. Kubayini kuqakathekile ukuthi sizifundise ukuzibamba?

3 Kubayini kuqakathekile bona sizifundise ukuzibamba?  Akhesicoceni ngamabanga amabili atjengisa ukuqakatheka kokuzibamba. Lokuthoma kukuthi, abantu abakghona ukuzibamba abanamiraro eminengi. Abalawulwa mimizwa, babaphatha kuhle abangani babo, abanalaka begodu abahlali batshwenyekile njengabantu abalawulwa mimizwa. Kwesibili kukuthi, ukujamelana neenkinga nokukghona ukulawula imizwa kuqakatheke khulu nasizakulotjha uZimu. Nasizakubona ukuthi into le iqakathekile, asikhumbuleni indaba ka-Adamu no-Eva. (Gen. 3:6) Bavuna abakutjalileko, nokho okubuhlungu kukuthi nabanye abantu bathinteka. Koke lokho kwenzeka ngebanga lokuthi babhalelwa kuzibamba.

4. Yini okufuze ikhuthaze boke abantu abalwisana nokubhalelwa kuzibamba?

4 Iye khona siyavuma ukuthi akekho umuntu ongahlala azibamba, ngombana asikapheleli. NoJehova uyazwisisa ukuthi ngezinye iinkhathi sinande sibhalelwa kuzibamba. Yeke ufuna ukusisiza sikghone ukuhlula imiphumela yesono le. (1 Kho. 8:46-50) UJehova Mnganethu osithanda kwamambala, kungebangelo afuna ukuqinisa boke abantu abafuna ukumlotjha, kodwana ngebanga lokungapheleli banande bathikamezwa kukuthi ngasikhathi khebabhalelwe kuzibamba. Sizokuthoma sifunde ngoJehova, sibone ukuthi singamlingisa njani. Bese sifunde ngeembonelo ezimbi nezihle eziseBhayibhelini. Siyisonge ngokudemba ngezinto ezingasisiza sithuthukise ubuntobu.

UJEHOVA USIBONELO ESIPHUMA PHAMBILI

5, 6. Yini esiyifunda kuJehova ngendaba yokuzibamba?

5 UJehova uphelele kikho koke akwenzako, kungebangelo akghona ukuzibamba ngokupheleleko. (Dut. 32:4) Ngitjho nanyana singakapheleli nje, nasifuna ukuzifundisa ukuzibamba kufuze sithathe isibonelo sakaJehova. Lokho kuzosisiza bona sibuzwisise kuhle ubuntobu. Ngiziphi iimbonelo eziphuma phambili lapho uJehova azibamba khona?

6 Akhucabange ukuthi uJehova wazibamba kangangani ngesikhathi uSathana amhlanukela kabuhlungu. Kazi nakanjani indaba le yona bekufuze ilungiswe. Asingabazi ukuthi into eyenziwa nguSathana le yazinyenyisa ezinye iingilozi ebezithembekile kuZimu. Mhlamunye nawe uzizwa njalo ngento eyenziwa nguSathana. Kodwana uJehova akhenge ayithathe ngamawala indaba le. Indlela aphendula ngayo beyifanele. Akhenge athukuthele msinyana, kodwana wayilungisa kuhle. (Eks. 34:6; Job. 2:2-6) Kubayini uJehova abekezela? Akafuni ukuthi kubhubhe namunye kodwana ufuna “kobana boke baphenduke.”—2 Pit. 3:9.

7. Yini esingayifunda esibonelweni uJehova asibekela sona?

7 Indlela uJehova azibamba ngayo isifundisa ukuthi sibale amagamethu ngaphambi kokuthi sikhulume, begodu sicabangisise ngaphambi kokuthatha iinqunto. Singenzi izinto ngokurhaba. Nakufuze sithathe isiqunto esiqakathekileko, asizipheni isikhathi sokucabangisisa ukwenzela bona senze ngokuhlakanipha. Thandaza ubawe uJehova akuphe ukuhlakanipha bona utjho namkha wenze into elungileko. (Rhu. 141:3) Nasithabe khulu namkha sithukuthele khulu kulula ukuvumela imizwa isilawule. Soke sizokuvuma ukuthi sakhe satjho namkha senza into esazisola ngayo ngokukhamba kwesikhathi.—IzA. 14:29; 15:28; 19:2.

IIMBONELO EZIHLE NEZIMBI ZOKUZIBAMBA

8. (a) Singazifumanaphi iimbonelo ezihle endabeni yokuzibamba? (b) Yini eyasiza uJosefa wahlula isilingo sokulala nomkaPothifara? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

8 Ngisiphi isibonelo esiseBhayibhelini esiphuma phambili sokulawula imizwa? Nawe kungenzeka kunabantu obakhumbulako abaseBhayibhelini abakghona ukulawula imizwabo nabalingwako. Omunye wabantwabo nguJosefa indodana kaJakopo. Ngesikhathi asebenza emzini kaPothifara,  walingwa mkaPothifara. UmkaPothifara waliqala isokaneli wabona limkara, phela uJosefa “bekanejamo begodu ahlamazana.” Lokho kwenza umma lo wafuna ukulala naye begodu bekasolo ambelesela ngendaba le. Alo yini eyasiza uJosefa wakghona ukuhlula isilingwesi? Asingabazi ukuthi wazipha isikhathi wacabangisisa ukuthi izokuba yini imiphumela nange angalala nomma lo. Bese kwathi ngelinye ilanga ubujamo baba bumbi khulu, ngombana umma lo walinga ukumbamba ngekani, kodwana uJosefa wabaleka. Wathi: “Ngingakwenza njani ukukhohlakala okungako ngone kuZimu na?”—Gen. 39:6, 9; funda izAga 1:10.

9. Ungazilungiselela njani ukuqalana neenlingo?

9 Sifundani esibonelweni uJosefa asibekela sona? Okhunye esikufundako kukuthi ngasikhathi singazithola siseenlingweni, bese sifuna ukuphula imithetho kaZimu ukwenzela bona siphume eenlingwenezo. Kunabafowethu nabodadwethu ekhebaba nomraro wokulawulwa mimizwa, ukusela khulu utjwala, ukubhema, ukusebenzisa kumbi iindakamizwa, nokuziphatha kumbi ngokwamabhayi. Yeke ngitjho nanyana sebabhajadisiwe, ngasikhathi bangalingeka bona babuyele emikhubenabo leyo. Kungaba kuhle ukuthi nathi nakunento esilinga bona siphule imithetho kaJehova, sizikhalime. Sikhumbule ukuthi nange sivumela imizwa isiphulise imithetho kaJehova, sizozitjhideza kude naye. Zifundise ukubona izinto zisese kude, ubone ubujamo obungakulinga. Ukghone nokubona ukuthi uzozivikela njani nakwenzeka izinto ezinjengalezo. (Rhu. 26:4, 5; IzA. 22:3) Nakwenzeka uzifumane usebujamweni obukulingako, thandaza ubawe uJehova akuphe ukuhlakanipha begodu akusize uzibambe.

10, 11. (a) Abantu abatjha baqalana nani esikolweni? (b) Yini engasiza abantu abatjha abamaKrestu bona bahlule ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi?

10 Inengi lamaKrestu asesematjha liqalana nobujamo uJosefa aqalana nabo. Isibonelo salokho nguKim. Abantwana ebekafunda nabo esikolweni bebaziphatha kumbi ngokwamabhayi. Ngelinye ilanga bazikhakhazisa ngokuziphatha kumbi ngokomseme abakwenze ngepelaveke. Kodwana nakunguKim yena bekangananto angabacocela yona. Uthi wazizwa njani ngokuhluka ebantwaneni afunda nabo? Uthi wazizwa “anesizungu begodu alahliwe” nabantu afunda nabo bebambona ubudlhadlha ngebanga lokungathandani. Nokho uKim bekahlakaniphile, sikutjhwiso yini lokho? Wakhumbula ukuthi ikanuko inamandla khulu umuntu nakasesemutjha. (2 Thim. 2:22) Abantwana ebekafunda nabo bebambuza ukuthi vele azange khekalale nomsana na. Lokho bekumnikela ithuba lokubahlathululela ukuthi kubayini angakalali nomsana bekube nje. Bantu abatjha siyazikhakhazisa ngani, ngombana nizimisele ukuhlala niziphethe kuhle ngitjho nanyana abangani benu banigandelela bona niziphathe kumbi ngokwamabhayi. Sibawa nihlale nazi ukuthi noJehova uyazikhakhazisa ngani!

11 IBhayibheli lisitjela ngabantu ababhalelwa kuzibamba nabaqalene nesilingo sokuziphatha kumbi ngokwamabhayi. Libuye lisitjele nangemiphumela ebuhlungu yokubhalelwa eendabeni zamabhayi. Nakwenzeka uzifumane usebujamweni obufana nebakaKim, khumbula isokana elingakahlakaniphi ekhulunywa ngalo encwadini yezAga isahluko-7. Ungakhumbula nekambiso u-Amnoni ayilandela nemiphumela ebuhlungu aqalana nayo. (2 Sam. 13:1, 2, 10-15, 28-32) Babelethi, kungaba kuhle nange ningakhetha ukufunda ngabantwaba ekukhulekeleni kwenu komndeni, nifundise abantwana benu ukuzibamba nokuhlakanipha, khulukhulu naziza eendabeni zamathando.

12. (a) UJosefa wayilawula njani imizwakhe ngesikhathi anabafowabo? (b) Kukuphi lapho kufuze sizibambe khona?

12 Kunobunye ubujamo uJosefa azibamba  kibo. Kwathi ngelinye ilanga abafowabo bayokuthenga ukudla eGibhide, uJosefa wababona kodwana akhenge aziveze kibo zisuka zibekwa. Lokho wakwenziswa kukuthi bekafuna ukubona ukuthi bacabangani. Wathi nasekabona ukuthi sekubudisi ukuzibamba, waya ngemsithelweni wayokulilela khona. (Gen. 43:30, 31; 45:1) Nakwenzeka umKrestu okunye naye akuphathe kumbi namkha akwahlulele kumbi, kungaba kuhle ulingise uJosefa. Uzibambe, ungavumeli imizwa ikulawule. (IzA. 16:32; 17:27) Nakhibe kunesihlobo sakho esisusiweko ekuhlanganyeleni, nalapho kuyafuneka ukuzibamba ubalekele ukuba naye ngokungatlhogekiko. Iqiniso kukuthi lokho akusilula nakancani, kodwana kuzosisiza ukukhumbula ukuthi nasenza njalo sizabe silingisa uJehova begodu silalela yena.

13. Yini esingayifunda endabeni yeKosi uDavida?

13 IKosi uDavida nayo yabeka isibonelo sokulingiswa. Ngitjho nanyana bekanamandla, akhenge awasebenzise kumbi. Phela uSawula noTjhimeyi bakhe bamphatha kumbi kodwana wazibamba akhange avumele imizwa imlawule. (1 Sam. 26:9-11; 2 Sam. 16:5-10) Lokhu akutjho ukuthi uDavida bekahlala akghona ukulawula imizwakhe. Wakhe waziphatha kumbi ngokwamabhayi noBhathi-Tjheba, begodu imizwakhe yamhlula nangesikhathi azokudelelwa nguNabhali. (1 Sam. 25:10-13; 2 Sam. 11:2-4) Nanyana kunjalo kukhulu esingakufunda kuDavida. Kokuthoma, abadala nabo bangafunda endabeni le, akukafuzi bawasebenzise kumbi amandla abaphathiswe wona, lokho kutlhoga ukuzibamba. Kwesibili esikufunda endabeni le kukuthi akekho namunye okufuze azibethe isifuba athi yena angekhe ahlulwa ziinlingo.—1 Kor. 10:12.

YINI ENGAKUSIZA?

14. Omunye umfowethu wenzakalelwa yini, begodu nathi kubayini kuqakathekile ukuthi sizibambe nakwenzeka izinto ezinjengalezi?

14 Yini engakusiza ukuthi uthuthukise ukuzibamba? Akhucabange ngobujamo napu obenzeka kwamambala. ULuigi ngelinye ilanga atjhayela kwavela enye ikoloyi yatjhiyisa yakhe emuva. Umuntu omtjhayisileko lo ngitjho nanyana kunguye owenze iphoso, waba nelaka wabe wathuka uLuigi afuna ukubanga ipi. Wenzani uLuigi nase kunje? Wathandaza wabawa uJehova bona amsize ehlise amaphaphu, walinga nokwehlisa ummoya womtjhayeli omunye lo. Kodwana lokho akhenge kuyenze yehlise ummoya. ULuigi wase watlola phasi ibizo le-intjhorensi yendoda le, nakaqedako wabona enganatjani. Ukhamba nje indoda le isaphethe iyathukana. Sakhamba njalo-ke isikhathi, kwathi sekudlule iveke uLuigi wayokuvakatjhela umma akhewacoca naye ngeBhayibheli. Nakafika lapho wathola ukuthi umma eze kuye lo yindodakwakhe eyamtjhayisako. Indoda leyo yaphathwa ziinhloni yabetha isandla phezu kwesinye. Yabe yathinta ne-intjhorensi kaLuigi ifuna yenze msinyana. ULuigi wayitjhumayeza ngemva kwalokho, begodu yakuthabela eyakuzwako. ULuigi wabona ukuthi wenza kuhle mhlokha nakwenzeka ingozi, nokuthi kube wavumela ukulawulwa mimizwa, bekuzokuba nomonakalo omkhulu.—Funda 2 Korinte 6:3, 4.

Kufuze sazi ukuthi kokubili ukuzibamba nokubhalelwa kukuzibamba kudlala indima ekulu emsebenzinethu wokutjhumayela (Qala isigaba 14)

15, 16. Ukufunda iBhayibheli kungakusiza njani wena nomndenakho bona nifunde ukuzibamba?

15 Ukukhuthalela ukufunda iBhayibheli kungasisiza bona sikwazi ukuzibamba. UZimu wathi kuJotjhuwa: “Incwadi yomthetho le ingasuki emlonyenakho, kodwana zindla ububule ngayo ubusuku nemini ukuze uyelele ukwenza ukuya ngakho koke okutlolwe kiyo. Ngalokho uzakwenza iindlela zakho zibe mhlophe bese uba nepumelelo.” (Jotj. 1:8) Alo ukufunda iBhayibheli kungakusiza njani bona ufunde ukuzibamba?

16 Njengombana sibonile, iBhayibheli lisenza sikubone kuhle ukuthi kusiza ngani ukuzibamba nokuthi kokubili ukuzibamba nokubhalelwa kuzibamba kuletha miphi imiphumela.  UJehova koke lokhu ukutlolele bona kusize thina. (Rom. 15:4) Yeke nasingazipha isikhathi sokuwufunda besizindle ngawo sizabe sihlakaniphile. Linga ukuthola ukuthi lokho okufundako ungakusebenzisa njani wena nomndenakho. Bawa uJehova akusize wenze okutjhiwo liliZwi lakhe. Nange uzizwa ngasuthi kunalapho kufuze uthuthukise khona naziza endabeni yokuzibamba le, zithobe ukuvume lokho. Thoma ngokuthandaza bese ubona ukuthi kukuphi lapho ungathuthukisa khona. (Jak. 1:5) Nokwenza irhubhululo eencwadini zethu kuzokusiza khulu.

17. Ababelethi bangabafundisa njani abantwana babo ukuzibamba?

17 Alo ungabasiza njani abantwana bakho bafunde ukuzibamba? Ababelethi kufuze bakhumbule ukuthi abantwana ababelethwa bakwazi ukuzibamba. Kibo boke ubuntu okufuze ababelethi babufundise abantwana babo, kufanele bababekele isibonelo. (Efe. 6:4) Yeke nange ubona ukuthi abantwana bakho abakghoni ukuzibamba, zibuze ukuthi usibonelo esihle na endabeni le. Nawuya qobe esimini, esifundweni begodu uraga nokukhulekela komndeni qobe, ungakunyazi lokho. Ungasabi ukwala nabafuna ukwenza izinto eziphuma endleleni. Phela uJehova wababekela imikhawulo u-Adamu no-Eva, lokho bekuzobasiza bona bamhloniphe. Ngendlela efanako, ababelethi nabakhalima abantwana babo begodu bababekela nesibonelo, lokho kungabasiza bathuthukise ukuzibamba. Ukufundisa abantwana bakho ukuhlonipha uZimu nokuqakatheka komthethwakhe, zizinto eziqakathekileko ongazenza.—Funda izAga 1:5, 7, 8.

18. Kubayini uqiniseka ukuthi abangani abalungileko basibusiso?

18 Kuqakathekile ukukhetha abangani abalungileko kungakhathaliseki ukuthi umbelethi namkha awa. Funa abangani abazokukhuthaza bona uzibekele imigomo emihle begodu ubalekele imiraro. (IzA. 13:20) Abangani abanobuhlobo obuhle noZimu, bazokuthuthukisa ukuphila kwakho, begodu nawe uzokufunda okukhulu endleleni abazibamba ngayo. Ukuziphatha kwakho kuhle kuzobasiza khulu abangani bakho. Asizifundiseni ukuzibamba, ngombana lokho kuzokwenza uZimu asithande, kwenze ukuphila kwethu kube mnandi kusenze sabelane izinto ezihle.