Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Ilizwi LakaZimu . . . Linamandla”

“Ilizwi LakaZimu . . . Linamandla”

“Ilizwi lakaZimu liphilile, linamandla.”—HEB. 4:12.

IINGOMA: 114, 113

1. Kubayini singazazi nakancane ukuthi mbala iliZwi lakaZimu linamandla? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

NJENGOMBANA siziinkhonzi zakaJehova, asingabazi nakancane ukuthi iliZwi lakaZimu nomlayezwalo ebantwini, ‘ukuphila, namandla.’ (Heb. 4:12) Inengi lethu libofakazi bokuthi mbala iBhayibheli linamandla wokutjhugulula amaphilo. Abanye babanakwethu nabodade khebaziphatha kumbi ngokomseme, abanye balelesa kanti abanye bebazinikele eendakamizweni. Abanye khebathabela ukuphumelela ngezinga elithileko ephasineli, kodwana nanyana kunjalo, bebasolo bezwa ngasuthi kukhona okutjhodako epilwenabo. (UMtj. 2:3-11) Kanengi, abanengi ebebalahle ithemba, amandla weBhayibheli abasiza bafumana indlela okungiyo. Kungenzeka bona nawe khewafunda ngeendaba eziseenhlokweni zesiThala ezimlandelande ezisesihlokweni esithi: “IBhayibheli Litjhugulula Amaphilo.” Ubonile godu nokuthi nangemva kokwamukela amaqiniso, amaKrestu aragela phambili nokuthuthukisa ilwazi lawo ngeBhayibheli.

2. IliZwi lakaZimu laba njani namandla esikhathini sabapostoli?

2 Kghani kufuze kusimangaze na ukuthi abantu abanengi esikhathinesi batjhugulule amaphilwabo ngebanga lokufunda iliZwi lakaZimu? Awa, akukafaneli kusimangaze lokho! Iindabezi zisikhumbuza abanakwethu nabodadwethu ebebanethemba lokuphila ezulwini esikhathini sabapostoli. (Funda 1 Korinte  6:9-11.) Ngemva kokuthi umpostoli uPowula abale imihlobo yabantu engekhe iphile ngaphasi komBuso kaZimu, wangezelela ngokuthi athi: “Abanye benu beninjalo.” Kodwana ngesizo lemiTlolo nelommoya kaZimu, batjhuguluka. Ngitjho nangemva kokwamukela iqiniso, abanye bekusatlhogeka benze amatjhuguluko aqakathekileko tle bona bahlule imiraro ebebanayo. IBhayibheli likhuluma ngomKrestu othileko esikhathini sabapostoli okwatlhogeka bona asuswe ebandleni, kodwana wabuya wabuyiselwa ngokukhamba kwesikhathi. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8) Akusiqinisi idolo na ukucabanga ngeentjhijilo okwatlhogeka bona abanakwethu nabodade bazihlule ngokusebenzisa iliZwi lakaZimu?

3. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

3 Sifuna ukulisebenzisa kuhle iliZwi lakaZimu asinikele lona, khulukhulu njengombana lilithulusi elinamandla. (2 Thim. 2:15) Esihlokwenesi, sizokucoca ngokuthi singawasebenzisa njani khudlwana amandla weliZwi lakaZimu (1) ekuphileni kwethu, (2) nasitjhumayelako, nalokha (3) sifundisa endaweni yesikhulumi. Iinkhumbuzwezi zizosisiza sitjengise ithando nokuthokoza kwethu uBabethu wezulwini, osifundisako bona sizuze.—Isa. 48:17.

EKUPHILENI KWETHU

4. (a) Khuyini okutlhogekako nakhibe sifuna bona iliZwi lakaZimu litjhugulule amaphilwethu? (b) Usihlela njani isikhathi sakho sokufunda iBhayibheli?

4 Nalizakuletha amatjhuguluko emaphilwenethu, kufuze silifunde qobe langa nakukghonekako. (Jotj. 1:8) Iye khona, inengi lethu siphila ipilo emajadu. Nanyana kunjalo, akukafuzi sivumele nanyana yini bona ithikameze ihlelo lethu lokufunda iBhayibheli, ngitjho nanyana iqakatheke kangangani. (Funda yebe-Efesu 5:15, 16.) Abanye abakhulekeli bakaJehova bazihlelele iinkhathi abangafunda ngazo kuhle iBhayibheli, abanye bahlele ukulifunda ekuseni kwathi abanye bahlela ukulifunda ntambama, kukulapho abanye bazenzela isikhathi sokulifunda hlangana nelanga. Boke bazizwa njengoDavida owathi: “Maye, ngiyawuthanda umthethwakho! Ngizindla ngawo ilanga loke.”—Rhu. 119:97.

5, 6. (a) Kubayini ukuzindla kuqakathekile? (b) Singazindla njani ngendlela ezuzisako? (c) Uzuze njani ekufundeni nekuzindleni ngeliZwi lakaZimu?

5 Ukungezelela ekufundeni kwethu iBhayibheli, kuqakatheke khulu bona sizindle, sicabangisise kuhle ngalokho esikufundako. (Rhu. 1:1-3) Nasenza njalo, sizokukghona ukubona ukuthi singakusebenzisa njani ukuhlakanipha okukilo kithi. Kungakhathaliseki bona silifunda emafowuninethu, kuma-tablet namkha ephepheni, umgomethu kufuze ube kuthatha esikufundakokho, sikufake ngeenhliziyweni.

6 Singazindla njani ngokuphumelelako? Abanye lokha nabafunda ingcenye ethileko yeBhayibheli, bakufumene kuzuzisa  ukuzibuza imibuzo enjengale: ‘Lokhu kungitjelani ngoJehova? Ikambiso engifunda ngayo le ngiyisebenzisa njani ekuphileni kwami? Kukuphi lapho ngingathuthukisa khona?’ Njengombana sizindla begodu sithandaza nasifunda iliZwi lakaZimu, sizokutjhukumiseleka bona sisebenzise khudlwana isinqophiso esisifumanako. Kwamambala, sizokukghona ukusebenzisa amandla weBhayibheli ekuphileni kwethu mathupha.—2 Kor. 10:4, 5.

NASITJHUMAYELAKO

7. Singalisebenzisa njani iliZwi lakaZimu nasitjhumayelako?

7 Yini engasisiza silisebenzise ngendlela ezuzisako iliZwi lakaZimu, khulukhulu nasitjhumayelako? Kufuze sithome ngokulisebenzisa ngokutjhaphulukileko nasitjhumayelako nalokha nasifundisako. Omunye umnakwethu wayihluthulula ngalendlela indaba le, wathi: “Akhesithi bewutjhumayela endlini ngendlu noJehova, kghani bewuzokuba siqeda mlozi namkha bewuzomnikela naye ithuba bona atjhumayele?” Nanti iphuzu lakhe: Nasifunda iBhayibheli lokha nasitjhumayelako, sisuke sinikela uJehova ithuba lokukhuluma nomninimuzi. Nasiyikhethe kuhle imitlolo, izokuba nemiphumela emihle ukudlula lokho thina ebesingakutjho. (1 Thes. 2:13) Akhuzibuze naku umbuzo: ‘Inga-kghani ngiyawafuna na amathuba wokufunda iliZwini lakaZimu nangitjhumayelako?’

8. Kubayini kutlhogeka senze okungaphezu kokumane sifunde umtlolo nasitjhumayelako?

8 Iye, khona kunengi okutlhogekako kunokumane sifunde iBhayibheli kwaphela nalabo esicoca nabo. Kubayini sitjho njalo? Kungombana inengi labo linelwazi elincani, kukulapho abanye bangakuzwisisi okutjhiwo yiBhayibheli. Kazi bekunjalo nangesikhathi sabapostoli, begodu kunjalo nanamhlanjesi. (Rom. 10:2) Yeke asingaphethi ngokuthi umuntu uzokuzwisisa okutjhwiwo mtlolo ngombana nakhu simfundela wona. Kufuze simhlathululele kuhle iveselo, mhlamunye sigandelele ingcenye eqakathekileko  yeveselo, bese siyalihlathulula. Nasenza njalo, sizokukghona ukufinyelela iinhliziyo zabantu nemikhumbulwabo ngomlayezo weliZwi lakaZimu.—Funda uLukasi 24:32.

9. Singayithula njani imitlolo ngendlela eveza ihlonipho ngeBhayibheli? Nikela isibonelo.

9 Sizabe senza kuhle nasethula imitlolo ngendlela eyenza iBhayibheli lihlonipheke. Ngokwesibonelo, singathi, “Khesibone ukuthi uthini uMdalethu ngendaba le.” Nasikhuluma nomuntu ongazi litho ngezekolo, singathi, “Tjheja bona ithini imiTlolo eCwengileko.” Namkha nasitjhumayeza umuntu ofundileko, singambuza sithi, “Khewasizwa nasi isaga sakade?” Khumbula bona koke lokhu sikwenza ngebanga lokuthi sifuna ukuvumelanisa itjumayelwethu ngokobujamo bomuntu nomuntu.—1 Kor. 9:22, 23.

10. (a) Sicocela ngokwenzeka komunye umnakwethu. (b) Wena uwabone njani amandla weliZwi lakaZimu nawutjhumayelako?

10 Abanengi bafumane ukuthi ukusebenzisa iliZwi lakaZimu nabatjhumayelako kungaba nomphumela omuhle khulu kilabo ababatjhumayezako. Nasi isibonelo salokho. Umnakwethu wabuyela wayokucoca nendoda ethileko ekhulileko ebesele ineminyaka embalwa ifunda abomagazini bethu. Kunokobana ayinikele IsiThala, umnakwethu lo wayifundela umtlolo osesihlokweni esithileko esiThaleneso. Wayifundela yesi-2 Korinte 1:3 4, ethi: ‘UYise wesirhawu noZimu wenduduzo yoke, osiduduza kizo zoke iinhlupheko zethu.’ Ubaba lo wathinteka khulu kangangobana wabawa umnakwethu bona awufunde godu. Wabe waveza nokuthi bayitlhoga kangangani induduzo nomma wakwakhe, wathoma walalela, wafuna nokwazi okwengeziweko ngeBhayibheli. Awuvumi na ukuthi iliZwi lakaZimu linamandla wokusisiza nasitjhumayelako?—IzE. 19:20.

NAWUFUNDISA ENDAWENI YESIKHULUMI

11. Ngimuphi umthwalo abanakwethu abafundisa endaweni yesikhulumi abanawo?

11 Soke siyakuthanda ukuya emhlanganweni yebandla kunye nemihlanganweni emikhulu yesifunda neyesigodi. Emihlanganweni le, siyela ukuyokulotjha uJehova. Sizuza khulu nasilalela lokho esifundiswa khona ngeenqophiso ezivela kuye. Abanakwethu abanelungelo lokufundisa esiteji emihlanganweni le bayakuthabela lokho. Ngesikhathi esifanako, abanakwethaba kufuze bangakhohlwa ukuthi baphathiswe umthwalo omkhulu. (Jak. 3:1) Kufuze baqiniseke ngokuthi abakufundisako, mbala kuvela eliZwini lakaZimu. Nakhibe unelungelo lokufundisa endaweni yesikhulumi, ungawavumela njani amandla weBhayibheli asebenze ekulumwenakho?

12. Obeka ikulumo angaqiniseka njani bona isekelwe emitlolweni?

12 Qiniseka bona imiTlolo ngiyo eyakha ikulumwakho. (Jwa. 7:16) Lokho kutjho ukuthi nawubeka ikulumo, iimbonelo nokulandisa okusebenzisako, kuhlanganise nendlela oyethula ngayo, kufuze uqiniseke bona kuvumelana namavesi weBhayibheli owafundileko. Khumbula godu ukuthi ukumane nje ufunde imitlolo eminengi angekhe kuyidlulisele kuhle ifundiso yeBhayibheli. Ekhabolakhona, nawusebenzisa imitlolo eminengi, kungenza ukuthi iinlaleli zakho zisale zingasayikhumbuli imitlolo oyisebenzisileko. Yeke, yikhethe kuhle imitlolo, ziphe isikhathi sokuyifunda, uyihlathulule, wenze imifanekiso begodu ubonise ukuthi isebenza njani. (Nerh. 8:8) Nangabe unikelwe ihlaka lekulumo, lifundisise kuhle nemitlolo ekhambisana nalo. Linga ukuzwisisa ukuthi uhlangana njani umlayezo osehlakeni nemitlolo ekilo. Sebenzisa imitlolo le bona udlulisele kuhle okutjhiwo maphuzu asehlakeni. (Ungafumana iimphakamiso  zendlela yokukwenza kuhle lokhu esifundweni 21 no-23 zencwadi ethi, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini.) Ngaphezu kwakho koke, thandaza, ubawe uJehova akusize udlulisele kuhle amezwi amahle aligugu aseliZwini lakhe.—Funda u-Ezra 7:10; IzAga 3:13, 14.

13. (a) Omunye udade yamthinta njani imitlolo efundwa emihlanganweni yobuKrestu? (b) Wena uzuze njani efundisweni engokomTlolo oyizwe esifundweni?

13 Udade othileko wase-Australia beyimthinta tle imitlolo nakayizwa isetjenziswa emihlanganweni yobuKrestu. Nanyana akhewaqalana nesikhathi esibuhlungu lokha nakakhulako, wawulalela umlayezo weBhayibheli wabe wanikela nokuphila kwakhe kuJehova. Nanyana kunjalo, kwaba budisi kuye ukwamukela ukuthi uJehova uyamthanda. Nokho, ngokukhamba kwesikhathi wagcina amukele. Yini eyamsizako wafikelela esiphethwenesi? Izinto zathoma ukutjhuguluka lokha nakazindla ngomtlolo owafundwa esifundweni wawumadanisa namanye amavesi eBhayibhelini. * Kghani nawe khewazizwa ngendlela efanako lokha nawufunda iliZwi lakaZimu emihlanganweni emincani nemikhulu?—Nerh. 8:12.

14. Singakutjengisa njani ukuthokozela kwethu iliZwi lakaJehova?

14 Asimthokozi na uJehova ngokusinikela iliZwi lakhe, iBhayibheli? Akhenge asinikele lona ngethando kwaphela, kodwana uzalise nesithembiso sakhe sokuthi ilizwi lakhe lijame ngokungapheliko. (1 Pit. 1:24, 25) Yeke, sizabe senza kuhle nasifunda iliZwi lakaZimu qobe, silisebenzise kithi mathupha begodu sisize abantu ngalo. Nasenza njalo, sizabe sitjengisa ukuthi siyasithanda isiphwesi esiligugu, kodwana okuqakatheke phezu kwakho koke, sizabe sitjengisa ukuthi sithanda umTlolwalo, uJehova uZimu.

^ isig. 13 Qala ibhoksi elithi, “ Ukutjhuguluka Kwezinto.”