Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ukubekezelela Iinqabo Kuletha Iimbusiso

Ukubekezelela Iinqabo Kuletha Iimbusiso

IPHOLISA le-KGB * lathi, “Uyindoda ekhohlakeleko, ungayenza njani into enje ukuthi ulahle umamakwakho osebantwini nomntazanyanakho, ngubani ozobondla? Akhe uphike ikolwakho le ubeyele kwakho!” Ngaphendula ngathi: “Awa akhenge ngilahle umndenami. Nina ningivalele. Ningibophele ini?” Ipholisa laphendula lathi: “Yoke imilandu ingcono kunokuba nguFakazi.”

Isehlakalwesi senzeka ngo-1959 ejele yedorobheni le-Irkutsk eRussia. Ngibawa ukuhlathulula bona kubayini mina nomkami uMariam besizilungiselele ‘ukuhlupheka ngebanga lokulunga,’ ngibawa ukuhlathulula nokuthi ukwenza koke lokhu kusizuzise njani.—1 Pit. 3:13, 14.

Ngabelethelwa e-Ukraine ngo-1933 ethresteni leZolotniki. Ngo-1937 ukghari nendodakwakhe ebebaboFakazi basivakatjhela babuya eFrance basitjhiyela incwadi ethi Government nethi-Deliverance ezagadangiswa yi-Watch Tower Society. Ubaba wathi nakaqeda ukufunda iincwadezi ukukholwa kwakhe kuZimu kwavuseleleka. Okudanisako kukuthi ngo-1939 wagula kodwana ngaphambi kobana ahlongakale wathi kumma: “Liqiniso leli. Ngibawa ulifundise abantwabethu.”

ISIBERIA YABA MASIMU AMATJHA

Ngo-Apreli 1951, iimphathimandla zasusa aboFakazi etlhagwini ye-USSR zabasa eSiberia. Umma, umfowethu uGrigory nami saqothwa eTlhagwini ye-Ukraine. Sakhamba amakhilomitha azii-6 000 ngesitimela besayokufika edorobheli leTulun eSiberia. Kwaphela iimveke ezimbili umnakwethu uBogdan, naye wafika ekampeni ebeyihlanu kweyethu edorobheli le-Angarsk. Bamgweba bona asebenze budisi ejele iminyaka ema-25.

Sinomma noGrigory besitjhumayela ethresteni elihlanu kweTulun kodwana bekufuze sitjheje tle! Ngokwesibonelo, besibuza abantu sithi, “Ukhona na umuntu ofuna ukuthengisa ikomo?” Nasimfunako umuntu loyo besimhlathululela indlela ikomo edalwe kuhle ngayo. Ukwenza njalo bekusinikela ithuba lokukhuluma ngoMdali. Ngesikhatheso, amaphephandaba bekatlola ngaboFakazi athi bafuna iinkomo kodwana kuhlekuhle bafuna izimvu. Besibafumana abanjengezimvu. Bekusithabisa ukufunda imiTlolo nabantu abathobekileko nabanobuntu esimini engakahlelwa ebesitjhumayela kiyo. Sikhuluma nje eTulun kunebandla elinabatjhumayeli abangaphezu kwabali-100.

INDLELA UKUKHOLWA KWAKAMARIYA OKWAZIZINYWA NGAYO

Umkami uMaria wafunda iqiniso hlangana nePi yePhasi Yesibili. Wathi nakana-18 ipholisa le-KGB lathoma ukumhlunguphaza, lifuna ukumenza bona ahlanganyele nalo amabhayi, kodwana  akhenge akuvume lokhu uMaria. Ngelinye ilanga wathi nakabuya lapho ahlala khona wafumana indoda ilele embhedenakhe. UMaria wabaleka. Lokho kwalisilinga khulu ipholiselo labe lathusela uMaria ngokuthi lizombophela ukuba nguFakazi, ngo-1952 uMaria wagwetjwa iminyaka elitjhumi. Wazizwa njengoJosefa owabotjhelwa ukuthembeka kuJehova. (Gen. 39:12, 20) Umtjhayeli owasa uMaria ekhotho wathi kuye: “Ungathukwa. Abantu abanengi bayabotjhwa babuye basesenesithunzi sabo.” Amezwi lawo amqinisa.

Kusukela ngo-1952 kufika ku-1956 uMaria wasiwa ekampeni ehlanu kwedorobho leGorkiy (nje elaziwa ngokuthi yiNizhniy Novgorod) eRussia bona ayokusebenza lapho. Bekufuze akape imithi, lokho bekufuze akwenze ngitjho nayana kumakhaza. Ngikho ngokukhamba kwesikhathi ipilwakhe yabogabonga, ngo-1956 watjhatjhululwa waya eTulun.

BANGIFUDUSELA KUDE NOMKAMI NABANTWABAMI

Umzalwana weTulun wathi kunodade ozako, ngathatha ibhayisigirami ngayomhlangabeza ukwenzela bona ngimthwalele imithwalakhe. Ngathi nangihlangana noMaria, ngamthanda ngithoma ukumbona. Kwafuze ngisebenze tle bona ngimenze angithande, begodu ngaphumelela emaswapheleni. Satjhada ngo-1957. Ngemva komnyaka saba nendodakazi, kodwana isikhathi sami naye saba sifitjhani. Ngo-1959 ngabotjhelwa ukugadangisa iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Kwaphela isiquntu somnyaka ngivalelwe ngedwa. Bengihlala ngithandaza ukwenzela bona ngibe nokuthula, ngivuma iingoma zomBuso, ngiphele ngicabanga ukuthi thana bengitjhatjhululiwe bengizokutjhumayela njani.

Nasihlala ekampeni yokuhlunguphazwa ngo-1962

Ngesikhathi ngisejele umtjhutjhisi angiphenya ngemibuzo wasilingeka wathi, “Kungasikade sizonigadanga njengamakhondlo!” Ngaphendula ngathi, “ivangeli lomBusweli LIZAKUTJHUNYAYELWA ephasini loke begodu akunamuntu ozokukhandela lokho.” Ngemva kokuthi abatjhutjhisi balinge zoke iindlela zokungenza ngilise ukukholwa kwami njengombana besele ngitjhwile ekuthomeni, ngagwetjwa iminyaka elikhomba ngisebenza njengesigqila ekampeni hlanu kwedorobha leSaransk. Nangisendleleni eya ekampeni, ngafumana umbiko othi umkami ubelethe indodakazethu yesibili, ibizo layo ngu-Olga. Ngitjho nanyana umkami namadodakazethu bebakude nami kodwana bekungikhuthaza ukwazi ukuthi sinoMaria sathembeka kuJehova.

UMaria unamadodakazethu u-Irina no-Olga ngo-1965

UMaria bekeza azongivakatjhela eSaransk kanye ngomnyaka, lokho bekakwenza ngitjho nanyana bekumthatha amalanga ali-12 ukusuka nokubuyela eTulun akhamba ngesitimela. Qobe mnyaka bekangiphathela amabhudzu amatjha. Emabhudzwinapha bekafihla isiThala esisandukuphuma. Ngomunye umnyaka ngathaba khulu uMaria nakafikako ngombana weza nabantazinyana bethu bobabili. Kwangithabisa khulu ukuba nesikhathi nabo.

IINDAWO EZITJHA NEENQABO EZITJHA

Ngo-1966 ngatjhatjhululwa ekampeni yokuhlunguphazwa, sobane safuduselwa edorobheni le-Armavir elihlanu kweBlack Sea. Kulapho okwabelethelwa khona amadodanethu amabili uYaroslav noPavel.

 Kungasikade amapholisa weKGB aqalisisa umzethu phasi phezulu afunana neencwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Bafuna kiyo yoke indawo ngitjho nesibayeni imbala. Ngelangelo bekutjhisa tle yeke, amaphosisa bekajulukile amasudwawo azele ithuli. UMaria wabazwela ngebanga lokuthi bewamane athobela umyalo. Wawathelela i-juice wawalethela ibhratjhi, amanzi namathawula bona bahlwengise amasudwawo. Kwathi nakufika isikhulu samapholisa weKGB amapholisa amanye la asitjela ngokwenzekileko. Nabakhambako isikhulwesi samomotheka sasiphakamisela isandla. Kwasithabisa ukubona umphumela omuhle wokulinga ‘ukubinda ubumbi ngobuhle.’—Rom. 12:21.

Saragela phambili sitjhumayela e-Armavir ngitjho nanyana besitjhutjhiswa. Besibuya sisize ukuqinisa isiqhema sabatjhumayeli edorobheli eliseduze kweKurganinsk. Kuyathabisa ukwazi ukuthi namhlanjesi kunamabandla esithandathu e-Armavir kube namane eKurganinsk.

Izinto bezingasilula ngaso soke isikhathi, ngasikhathi besizizwa ngasuthi ubuhlobo bethu noZimu buyabogaboga. Kodwana kuyasithabisa ukuthi uJehova bekaphele asebenzise abazalwana abathembekileko bona basisize siqinise ubuhlobo bethu naye. (Rhu. 130:3) Kwasivivinya tle ukusebenza hlanu kwamapholisa weKGB, angenela ebandleni singakatjheji. Bebabonakala bakhuthele emsebenzini kaZimu. Amanye wawo waze wanikelwa amalungelo ehlanganweni. Ngokukhamba kwesikhathi sagcina sifumene ukuthi babobani kuhlekuhle.

Ngo-1978 uMaria wazithwala godu aneminyaka ema-45. Abodorhodera bathuswa kukuthi uMaria unobulwele behliziyo yeke bathi akarhulule umbungu. Kodwana uMaria akhenge avume ukwenza njalo. Abanye babodorhoderaba bamlandela koke lapha ayakhona bafuna ukumhlaba ngenjektjheni ezomenza abelethe ngaphambi kwesikhathi. UMaria wabaleka esibhedlela ukwenzela bona avikele umntwanethu ongakabelethwa.

I-KGB yathi kufuze sikhambe edorobheneli. Safudukela ethresteni elihlanu kwedorobho leTallinn e-Estonia nalo beliyingcenye ye-USSR. Safika lapho uMaria wabeletha umsanyana ibizo lakhe elinguVitaly ophile kuhle kunalokho ebekutjhwiwo bodorhodera.

Ngokukhamba kwesikhathi safudukela e-Estonia emphakathini weNezlobnaya eSewula yeRussia. Lapho besitjheja nasitjhumayelako, abantu abavela eendaweni ezihlukahlukeneko zenarha le bebeza lapho. Bebeza ngokuzokulatjhwa kodwana abanye babo bebathi nabakhambako bakhambe banethemba lokuphila okungapheliko.

SAFUNDISA ABANTWANA BETHU BONA BATHANDE UJEHOVA

Salinga ukufundisa abantwana bethu ukuthanda uJehova nokufuna ukumlotjha. Besilinga bona qobe simemela abazalwana emzinethu bona bakhuthaze abantwana bethu, hlangana nabantwabo, umuntu ebekajayele khulu ukusivakatjhela ngumnakwethu uGrigory obekamjikezi kusukela ngo-1970 bekube ngu-1995. Woke umndenethu bewumthanda ngombana bekamumuntu othanda amahlaya. Nasineemvakatjhi besidlala amagemu asekelwe eBhayibhelini, abantwana bethu bakhule bathanda iindaba zeBhayibheli.

La madodanethu nabomkabo.

Thoma esandleni sesincele kuya esandleni sesidla elayinini engemuva nguYaroslav, uPavel, Jr., uVitaly

Elayinini engemuva: ngu-Alyona, uRaya, noSvetlana

 Ngo-1987 indodanethu uYaroslav yafudukela edorobheni leRiga eLatvia lapho bekatjhumayela atjhaphulukile. Wathi angabhala ukungenela ubujoni bamgweba umnyaka nesiquntu ejele, bamusa emajele ahlukahlukeneko alithoba. Engamtjela khona ngesikhathi ngibotjhiwe kwamsiza wabekezela. Ngokukhamba kwesikhathi, waba liphayona. Ngo-1990 indodanethu uPavel beyina-19 beyifuna ukuba liphayona eSakhalin esihlengeleni esisetlhagwini yeJapan. Ekuthomeni besingafuni akhambe. Bekunabatjhumayeli abama-20 kwephela lapho begodu indawo leyo beyikude kithi ngamakhilomitha azii-9 000 kithi. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi samvumela bona akhambe, leso kwaba siqunto esihle khulu. Abantu balapho bebawamukela umlayezo womBuso. Kungakapheli iminyaka eminengi besele kunamabandla abunane. UPavel wakhonza eSakhalin bekwaba ngu-1995. Ngesikhatheso besisele nendodanethu yamaswaphela uVitaly. Wathanda ukufunda iBhayibheli kwebuntwaneni. Yena-ke wathoma ukuphayona eneminyaka eli-14, mina ngiphayone naye iminyaka emibili. Bekusikhathi esimnandi khulu leso. UVitaly nakana-19 wafuduka ekhaya, wayokuba liphayona elikhethekileko.

Nasibuyela emva eminyakeni yabo-1952 ipholisa le-KGB latjela uMaria ukuthi: “Phika ukukholwa kwakho, nakungasi njalo uzokuhlala ejele iminyaka elitjhumi. Nakuphela iminyaka leyo uzabe sele uluphele begodu unganabani.” Kodwana akhenge kube njalo. Salizwa ithando lakaJehova uZimu, labantwa bethu nelabantu abanengi esabasiza ukufumana iqiniso. SinoMaria kuyasithabisa ukunande sivakatjhela lapho abantwana bethu bakhonze khona. Sibone indlela abantu abantwana bethu ababasize ukufunda ngoJehova abathabe ngayo.

SITHATJISWA BUBUHLE BAKAJEHOVA

Ngo-1991 umsebenzi waboFakazi bakaJehova waba semthethweni. Lokho kwenza abantu batjhumayela ngomfutho. Ibandla ebengikilo labe lathenga nebhesi bona siyokutjhumayela neendaweni esakhelene nazo qobe ngeempelaveke.

La nginomkami ngo-2011

Kuyangithabisa ukuthi uYaroslav nomkakhe u-Alyona, uPavel nomkakhe uRaya baseBethel bese kuthi uVitaly nomkakhe uSvetlana bayajikeleza. Indodakazethu ekulu u-Irina nomndenakhe bahlala eGermany. Indodakwakhe uVladimir namadodanabo amathathu babadala ebandleni. Indodakazethu u-Olga yena uhlala e-Estonia begodu ungifonela qobe. Ngibuhlungu ukutjho ukuthi umkami wahlongakala ngo-2014. Ngiqale ngabovu ukumbona nakuvuzwa abafikeleko. Sikhuluma nje mina sengihlala edorobheli leBelgorod begodu abazalwana balapha bayangisekela tle.

Kiyo yoke iminyaka le ngilotjha uJehova ngifunde ukuthi ukuthembeka ngasikhathi kuza nemiphumela ebuhlungu, kodwana uJehova ukupha ukuthula abuye akubuyisele ngokudlula lokho wena unikele ngakho. Iimbisiso uJehova asibusise ngazo sinoMaria ngokuthembeka kwethu zidlula indlela thina esingacabanga ngayo. Ngaphambi kobana i-USSR iwe ngo-1991 bekubanatjhumayeli abangaphezudlwana kwabazi-40 000. Namhlanjesi kunabatjhumayeli abangaphezu kwabazii-400 000 eenarheni ebezingaphasi kweSoviet Union. Nje sengina-83 begodu ngisesemdala ebandleni. Ukusisekela kwakaJehova kwangipha amandla wokubekezela. UJehova ungibusisile tle.—Rhu. 13:6, 7, [13:5, 6 NW].

^ isig. 4 I-KGB sirhunyezo seRussian Soviet State Security Committee.