Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indlela Esimbatha Ngayo Ubuntu Obutjha

Indlela Esimbatha Ngayo Ubuntu Obutjha

‘Mbathani ubuntu obutjha.’—KOL. 3:10.

IINGOMA: 43, 106

1, 2. (a) Kubayini singakghona ukumbatha ubuntu obutjha? (b) Ngiziphi iingcenye zobuntu obutjha ezisencwadini yebeKolose 3:10-14?

‘UBUNTU obutjha.’ Amezwi la avela kabili eBhayibhelini i-New World Translation of the Holy Scriptures. (Efe. 4:24; Kol. 3:10) Aqalisele ebuntwini obutjha “obubunjwe bafuza uZimu.” Soke singakghona ukuba nobuntobu. Lokho sikutjho ngombana uJehova wadala abantu ngomfanekiswakhe, bafuza yena, ngaphezu kwalokho wabenza bakghona ukuveza ubuntu bakhe obuhle.—Gen. 1:26, 27; Efe. 5:1.

2 Iye khona kuliqiniso ukuthi ngebanga lesono esasifumana ebabelethini bethu, iimfiso ezimbi ziyasifikela. Nendaba yokuthonywa yindawo esihlala kiyo nayo ingasithinta. Nanyana kunjalo, ngesizo lakaJehova lommoya ocwengileko, singakghona ukuphumelela sibe babantu uJehova afuna sibe ngibo. Bona siqinise isifiso sethu sokufikelela emgomweni loyo, sizokucoca ngeengcenye ezimbalwa zobuntu obutjha umpostoli uPowula atjhukumiseleka bona atlole ngazo. (Funda beKolose 3:10-14.) Sizokucoca ngeendlela esingatjengisa ngazo ubuntobu emsebenzinethu wokutjhumayela.

 “NIMUNYE NOKE”

3. Ngiyiphi ingcenye evelele yobuntu obutjha?

3 Ngemva kokusikhuthaza bona simbathe ubuntu obutjha, uPowula wakhuluma nangokungakhethi njengengcenye evelele yobuntu obutjha. Wathi: “Akusekho umGirigi nomJuda, osokiweko nongakasokwa, otjhili, umSkithi, amakhoboka nabatjhaphulukileko.” * Ebandleni, kubayini kungakafuzi sikhethane ngokuqaleka kobuntu, inarha umuntu avela kiyo, nesikhumba somuntu? Kungombana amaKrestu wamambala ‘amunye.’—Kol. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Iinkhonzi zakaJehova kufuze zibaphathe njani abanye? (b) Yini engaphadlhula amaKrestu phakathi?

4 Labo abambethe ubuntu obutjha babaphatha kuhle abakholwa nabo nabangakholwa nabo, kungakhathaliseki indlela abakhuliswe ngayo namkha namkha ibala lesikhumba sabo. (Rom. 2:11) Lokhu kungaba sitjhijilo kezinye iinarha. Ngokwesibonelo, eSewula Afrika, iindawo aboFakazi abanengi abasahlala kizo zihlukaniswe ngokombala womuntu, amakhuwa amanengi ahlala emadorobheni, kube neendawo zabantu abanzima godu kube ziindawo lapho kuhlala khona amakhaladi. Kungebangelo isiHlopha esiBusako savumela bona kube nehlelo lokobana abantu bahlangane bafunde indlela yokuphila yesinye nesinye isitjhaba, lokho kwathoma ukwenzeka ngo-Oktoba 2013. (2 Kor. 6:13) Belibandakanyani ihlelweli?

5, 6. (a) Ngiliphi ihlelo elenziwa eSewula Afrika bona kuqiniswe ubuhlobo phakathi kwabantu bakaZimu? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Waba yini umphumela?

5 Kwenziwa amahlelo wokobana amabandla amabili akhuluma amalimu angafaniko nobuzwe obungafaniko asebenze ndawonye ngeempela veke. Abafowethu nabodadwethu bamabandla amabili la, bebasebenza ndawonye esimini, baye esifundweni boke bebamemane badle ndawonye. Amabandla amanengi ahlanganyela ehlelweneli negatja lafumana imibiko emihle khulu nethabisako ngehlelweli, lafumana nemibiko evela ebantwini abangasiboFakazi. Ngokwesibonelo, umfundisi othileko nakabona lokhu kwenzeka, wathi: “AngisinguFakazi, kodwana ngiyawubuka umsebenzenu ohlelekileko wokutjhumayela eniwenzako, ninobunye nanyana nibabantu abahlukahlukeneko ngokobuzwe nje.” Ihlelweli labathinta njani aboFakazi?

6 Udade okhuluma isiXhosa uNoma, bekangakhanuki ukumema abazalwana nabodade abamakhuwa. Kodwana kwathi ngemva kokusebenza nabo esimini nokuvakatjha emzinabo, wathi: “Bababantu abafana nathi.” Kwathi nakusikhathi sokobana ibandla labo libameme, walungiselela kuhle ukudla, wabamema bona beze kwakhe, khonapho bekunomdala webandleni lamakhuwa. UNoma uraga uthi ngomdala lo: “Bekazimisele ukuhlala ekreydini, lokho kwangikara khulu!” Umphumela wehlelweli kube kukuthi abanengi bazifumanele abangani bebazimisele nokuragela phambili bazana begodu baba bangani bamambala.

‘YIBANI MNENE NIRHAWUKELANE’

7. Kubayini kufuze sibe mnene begodu sirhawukelane?

7 Sizokuragela phambili siqalana neentjhijilo bekube kulapho iphasi lakaSathana lipheliswa. Siqalene namagulo angalaphekiko, imisebenzi ayikho, ukutjhutjhiswa, iinhlekelele zemvelo, kulahlekelwa zizinto ngebanga lobugebengu nezinye iintjhijilo ezinengi. Bona sisekelane ebudisini  esiqalana nabo, soke kufuze sibemnene sirhawukelane. Nasizizwa sithandwa sizokuba mnene kwabanye. (Efe. 4:32) Iingcenye zobuntu obutjhezi zizosisiza silingise uZimu begodu siduduze abanye.—2 Kor. 1:3, 4.

8. Ngiyiphi imiphumela esingayifumana ngokubamnene kwabanye nokubatjengisa ithando boke ebandleni? Iza nesibonelo.

8 Singatjengisa njani ukuthi siyabacabangela ababafiki namkha abanganalitho ebandleni? Kufuze sibe bangani babo, sibasize bazizwe bayingcenye yebandla. (1 Kor. 12:22, 25) Akhesicoce ngalokho okwenzeka kuDannykar owafuduka eJapan, waya ePhilippines. Emsebenzinakhe, bebangamphathi kuhle njengezinye iinsebenzi zendawo. Waya emhlanganweni waboFakazi bakaJehova. Nakatjho akubonako uthi: “Inengi labantu ebelisemhlanganweni bekumaJapan, nanyana kunjalo, langamukela kuhle ngasuthi kunesikhathi eside khulu sazana.” Abafowethu nabodade bebasolo banomusa, bamnene begodu lokho kwamsiza wathuthuka elwazini lakhe ngoJehova. Wabhajadiswa begodu nje ungumdala ebandleni. Abadala bebandleni labo bathi uDannykar nomkakhe uJennifer basibusiso ebandleni. Bathi: “Baphila ukuphila okulula bamaphayona begodu basibonelo esihle nakuziwa endabeni yokufuna umBuso qangi.”—Luk. 12:31.

9, 10. Sitjela ngeembonelo ezilethwa kutjengisa umusa nesirhawu esimini.

9 Nasitjhumayeza abanye ngeendaba ezimnandi, lokho kusinikela ithuba elihle lokwenza “okuhle kibo boke.” (Gal. 6:10) Ngebanga lokuba mnene nesirhawu ngabafiki, inengi laboFakazi lizimisele ukufunda ilimi elitjha. (1 Kor. 9:23) Lokhu kulethe iimbusiso ezinengi. Ngokwesibonelo, uTiffany oliphayona le-Australia wafunda ilimi lesiSwahili ukwenzela bona asize ebandleni lesiSwahili elisedorobheni iBrisbane. Nanyana bekusitjhijilo ukufunda ilimeli, wabusiswa ngalokho. Uthi: “Ukusebenza nebandla elikhuluma elinye ilimu kungakuthabisa. Ufumana ithuba lokubona ubuhlobo obuhle babafowethu bephasini mazombe kunye neemangaliso zakhona.”

Yini engakangaka le eyenza amaKrestu asize abantu abavela kwezinye iinarha? (Qala isigaba 10)

10 Khesicoce godu ngomndeni weJapan. Indodakazakhona uSakiko ithi: “Ngabo-1990, esimini besinande sihlangana nabantu abafuduke kezinye iinarha. Nasibatjengisa okutjhiwo mitlolo eBhayibhelinabo, njengesAmbulo 21:3, 4; iRhubo 37:10, 11, 29, bebalalelisisa kuhle ngasikhathi bebalile.” Isirhawu esatjengiswa mndeni lo khenge siphelele lapho. USakiko uthi: “Nasilemuka bona kunengi kangangani okuseBhayibhelini abangakwaziko, sathoma ukufunda isiPortuguese simndeni.” Ngokukhamba  kwesikhathi, umndeni lo waba nesandla ekuthomeni ibandla elikhuluma isiPortuguese. Sele kuminyaka umndeni lo usiza abafiki bona babe ziinkhonzi zakaJehova. USakiko ungezelela ngokuthi: “Kube msebenzi obudisi tle bona sifunde isiPortuguese, kodwana bekuwufanele umzamo, simthokoza kwamambala uJehova.”—Funda izEnzo 10:34, 35.

“MBATHANI UKUTHOBEKA”

11, 12. (a) Kubayini kuqakathekile ukuba nombono ofaneleko nasifuna ukumbatha ubuntu obutjha? (b) Yini ezosisiza bona sihlale sithobekile?

11 Umnqophwethu ngokumbatha ubuntu obutjha kufuze kube kudumisa uJehova, ingasi ukwamukeleka ebantwini. Khumbula godu ukuthi khekwenzeka ngesidalwa sommoya esinganasono bona siwele engozini yokuzikhakhazisa. (Madanisa noHezekiyeli 28:17.) Kangangani-ke ngathi esinesono, kithi kuqakatheke khulu bona sibalekele ukuzikhukhumeza nokuzibona ngasuthi siqakatheke ukudlula abanye! Nanyana kunjalo, singakghona ukumbatha isembatho sokuthobeka. Yini engasisiza senze njalo?

12 Bona sihlale sithobekile kufuze siziphe isikhathi sokucabangisisa ngalokho esikufunda eliZwini lakaZimu, iBhayibheli. (Dut. 17:18-20) Ekhabolakhona, senza kuhle ngokucabangisisa ngesibonelo sakaJesu sokuthobeka ekukhonzeni kwakhe uZimu. (Mat. 20:28) UJesu wabe wahlamba iinyawo zabapostoli. (Jwa. 13:12-17) Nathi sizabe senza kuhle nasingathandaza qobe sibawe ummoya kaZimu usisize silwisane nananyana ngimuphi umkhuba wokuzizwa sibakhulu kwabanye.—Gal. 6:3, 4; Flp. 2: 3.

13. Uyini umvuzo wokuthobeka?

13 Funda izAga 22:4. Ukuthobeka kuyifuneko kibo boke abakhulekeli bakaZimu begodu kungasilethela iimbusiso. Ukuthobeka kuzosisiza sithuthukise ukuthula nobunye ebandleni. Ukubuqinisa ngazo zoke iindlela kuzosisiza godu bona samukele umusa kaZimu. Umpostoli uPitrosi wathi: “Noke yembathani ukuthobelana ekusebenzisaneni kwenu omunye komunye ngombana uZimu ujamelene nabazikhukhumezako. Kodwana ubehlisela umusa abazithobileko.”—1 Pit. 5:5.

“MBATHANI UKUBEKEZELA”

14. Ngubani osibonelo esihle endabeni yokubekezela?

14 Ephasini esiphila kilweli, abantu ababekezelako nabanommoya ophasi baqalwa njengabantu ababuthakathaka. Kodwana lokho akusiliqiniso! Ukubekezela nokuba mnene kuvela eMntwini onamandla ukudlula woke ephasini nezulwini. UJehova uZimu usibonelo esihle nakuziwa endabeni yokubekezela. (2 Pit. 3:9) Akhusuqale indlela asabela ngayo asebenzisa iingilozi ngesikhathi u-Abrahamu noLothi bamhloma ngemibuzo. (Gen. 18:22-33; 19:18-21) Ngaphezu kwalokho, uJehova wabekezelela ukungalaleli kwama-Israyeli eminyakeni engaphezu kweyi-1 500 edlulileko.—Hez. 33:11.

15. UJesu wabeka siphi isibonelo endabeni yokubekezela?

15 UJesu ‘bekamnene.’ (Mat. 11:29) Watjengisa ukuba mnene endleleni asebenzelana ngayo nabafundi bakhe ebebanesono. Ephasinapha watjengisa ukuba mnene, khulukhulu ngesikhathi azakusukelwa barholi beenkolo bamleyela amanga godu bamphatha ngendlela enganabulungisa. Nanyana kunjalo, wabekezela bekwaba kulapho abulawa khona kabuhlungu. Ngesikhathi ezwa ubuhlungu esigodweni sokuhlunguphazwa, wathandaza, wabawa uBabakhe bona alibalele ababulali bakhe, emthandazwenakhe wathi: “Abakwazi abakwenzako.”  (Luk. 23:34) UJesu wasibekela isibonelo esihle sokubekezela, ngitjho nanyana bekagandelelekile! Funda1 Pitrosi 2:21-23.

16. Singabekezela njani begodu sibe nommoya ophasi?

16 Singabekezela njani? UPowula waveza ukuthi singabekezela nakwenze njani, wathi: “Bekezelelanani nakube omunye uneensolo ngomunye; libalelanani njengombana neKosi yanilibalela, iye nani kumele nilibalele.” (Kol. 3:13) Kwamambala, kutlhogeka ukubekezela nommoya ophasi bona silalele umyalo lo. Kodwana nasilibalelana, sizabe sibulunga ukuthula nobunye ebandleni.

17. Kubayini kuqakathekile ukubekezela nokuba nommoya ophasi?

17 Ukumbatha ukubekezela nokuba nommoya ophasi akusiyo indaba yokuzikhethela emKrestwini. Lokho kuyifuneko nakhibe sifuna ukusinda. (Mat. 5:5; Jak. 1:21) Okuqakatheke khulu kukuthi ukuba nobuntobu, kudumisa uJehova begodu kusiza abanye balalele isiluleko seBhayibheli.—Gal. 6:1; 2 Thim. 2:24, 25.

‘MBATHANI ITHANDO’

18. Ithando nokungakhethi kufana ngani?

18 Ubuntu esesicoce ngabo bekube nje, boke butjhidelene eduze nethando. Ngokwesibonelo, umfundi uJakopo kwafuze akhalime abafowabo ngokuthanda abantu abanomnono kunalaba abanganalitho. Wabatjela ukuthi ukuziphatha okunjalo bekuphikisana nomthetho ophakemeko othi: “Thanda umuntu omunye njengombana uzithanda wena.” Wangezelela wathi: “Nanibandlululako, nenza isono.” (Jak. 2:8, 9) Ngokuhlukileko kilokho, ithando lizositjhukumisela bona silahle nanyana ngimiphi imikhuba ebandlululako ngeendlela ezinengi, ezifaka phakathi ifundo, umbala namkha indlela abaqalwa ngayo emphakathini. Akukafuzi senze ngasuthi asinabandlululo, khibe sazi kuhle ukuthi ngaphakathi eenhliziyweni zethu silifukamele. Kufuze sikwenze ngokusuka ehliziyweni.

19. Kubayini kuqakathekile bona simbathe ithando?

19 Ithando “liyabekezela, linesisa” begodu “alizikhukhumezi.” (1 Kor. 13:4) Ukutjela abantu umlayezo womBuso kutlhoga sibekezele, sithobeke begodu sibe nesisa. (Mat. 28:19) Ubuntobu bungakusiza bona ungabi nobudisi bokujayelana nabafowethu nabodadwethu onabo ebandleni. Alo uyini umphumela wokuba nethando elinjalo? Kwenza ibandla libe yinyanda yinye, kudumisa uJehova bekwenze nabantu bona bafune ukwazi ngaye. Kungebangelo iBhayibheli nalisonga indaba yobuntu obutjha le lithi: “Ngaphezu kwakho koke lokhu, zembathiseni ngethando lona elibopha koke ndawonye kuzwane.”—Kol. 3:14.

“NENZIWE BUTJHA”

20. (a) Ngimiphi imibuzo okufuze sizibuze yona, begodu kubayini? (b) Ngisiphi isikhathi esisilindele ngabovu?

20 Soke kufuze sizibuze umbuzo naku, ‘Kukuphi lapho kufuze ngithuthukise khona nangizakuhlubula ubuntu obudala?’ Asithandazeni sibawe uZimu asisize silahle nanyana ngimuphi umkhuba ozasenza singangeni emBusweni kaZimu. (Gal. 5:19-21) Omunye umbuzo okufuze sizibuze wona ngothi, ‘Ngihlala ngilinga na ukuthuthukisa indlela engicabanga ngayo?’ (Efe. 4:23, 24) Ukumbatha ubuntu obutjha nokulwela ukuhlala sibumbethe, akusi yipi esiyilwa kanye kwaphela, kodwana kufuze siragele phambili silinga. Ukuphila bekungaba mnandi khulu nange woke umuntu angambatha ubuntu obutjhobu!

^ isig. 3 Ngeenkhathi zabapostoli, amaSkithi bewanyazwa, aqalwe njengabantu abangakafundi.