Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Kubayini incwadi kaMatewu nekaLukasi kukhamba kube nalapha zingafani khona nazikhuluma ngomlando kaJesu nakasesemncani?

Isizathu esenza incwadi kaMatewu nekaLukasi zihluke nazilandisa ngokubelethwa nokukhula kwakaJesu, kukuthi abatloli bamavangelabo bebangacabangi ngendlela efanako.

Incwadi kaMatewu ikhuluma khulu ngeendaba ezibandakanya uJosefa. Ikhuluma ngokuthi uJosefa wathini nakathoma ukuzwa bona uMariya uzithwele, ibuye ikhulume nangebhudango ingilozi imhlathululela ukuthi uMariya uzithwele njani nokuthi wathini ngemva kokuzwa lokho ingilozi eyamtjela khona. (Mat. 1:19-25) UMatewu akhenge aphelele lapho kodwana wanaba nayo indaba le, walandisa ngebhudango lakaJosefa ingilozi nayizamtjela bona abalekele eGibhide, wabuye walandisa nangekhambo lomndeni kaJosefa. Wakhuluma nangebhudango lakaJosefa ngesikhathi ingilozi imtjela bona abuyele kwa-Israyeli, wasihlathululela nokuthi belinjani ikhambo lakhe lokubuyela kwa-Israyeli, walandisa nangesiqunto uJosefa asithathako bona ahlale anzinze eNazaretha. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Ezahlukweni zokuthoma zencwadi kaMatewu, igama lakaJosefa livela iinkhathi ezibunane bese lakaMariya lona-ke livela iinkhathi ezine kwaphela.

Incwadi kaLukasi yona-ke ikhuluma khulu ngoMariya. Ikhuluma ngesikhathi ingilozi uGabriyeli iya kuye, ngesikhathi ayokuvakatjhela u-Elisabethi ibuye isitjele nangalokho akutjho nakadumisa uJehova. (Luk. 1:26-56) ULukasi ubuye akhulume nangalokho okwatjhiwo nguSimeyoni nakazakuphorofida ngobuhlungu uJesu ebekazokuqalana nabo. Ngesikhathi umndeni kaJosefa uzokuya ethempelini uJesu bekaneminyaka eli-12, nalapho uLukasi wakhuluma ngokwatjhiwo nguMariya. Ukuthi uJosefa wathini, uLukasi akayiphathi nokuyiphatha-ke leyo. Kodwana uthi izintwezi zoke nje bezimbandakanya uMariya. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Ezahlukweni zokuthoma ezimbili zeVangeli lakaLukasi ibizo lakaMariya livela kali-12, bese lakaJosefa lona livela ka-3 kwaphela. Siphetha ngelithi uMatewu ukhuluma khulu ngoJosefa, uLukasi yena-ke ukhulume khulu ngendima eyadlalwa nguMariya nezinto ahlangabezana nazo ekuphileni.

Abatloli bamaVangelabo akhenge bayitlole ngendlela efanako nemininingwana yomndeni kaJesu. UMatewu ukhuluma ngomndeni kaJosefa, abuye atjho nokuthi uJesu bekanelungelo lokuthatha isihlalo sobukhosi sakaDavida ngombana bekayindodana kaJosefa. Kwenzeka njani lokho? Phela uJosefa uvela emndenini kaSolomoni indodana yeKosi uDavida. Lokho kutjho bona uDavida bekangukhokho kaJosefa. (Mat. 1:6, 16) Bese kuthi uLukasi yena udzimelela khulu emndenini kaMariya nokuthi uJesu bekanelungelo lokuba yikosi “ngokwenyama” ebukhosini bakaDavida. (Rom. 1:3) Kubayini kunjalo? Kungombana uMariya bekasizukulwana sakaNathani indodana kaDavida. (Luk. 3:31) Alo kubayini uLukasi athi nakalandisa ngomndeni ka-Eli angakhenge afake uMariya indodakazakhe? Kungombana kade umlando nawulandiswako, bewulandelelwa ngamadoda. Lokho kwenza sizwisise bona kubayini uLukasi athi uJosefa uyindodana ka-Eli, lokho wakutjhwiso kukuthi uJosefa bekamkhwenyana ka-Eli.—Luk. 3:23.

Indlela uMatewu noLukasi ababala ngayo umndeni kaJesu itjengisa ukuthi uJesu bekanguMesiya okwaphorofidwa bona uzokufika ephasini. Indlela umlando womndeni kaJesu ebewuliqiniso ngayo bewaziwa baFarisi nabaSadusi. Siyathaba ngombana namhlanjesi sinayo yomibili imilandu yomndeni kaJesu, omunye watlolwa nguMatewu bese omunye watlolwa nguLukasi. Imilando le iqinisa ukukholwa kwethu, begodu ifakazela ukuthi zoke iinthembiso zakaZimu zizokufezeka nakanjani!.