Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Sizokuba Nawo Nini Godu Omunye Umhlangano?”

“Sizokuba Nawo Nini Godu Omunye Umhlangano?”

KUSEDOROBHENI leMexico sele kuyokuphela inyanga kaNovemba 1932. Evekeni edlulileko sabona amarobodi wokuthoma akhanya edorobheli elinabantu abangaphezu kwemiliyoni. Kodwana abantu besele bangasanandaba nawo, ngebanga lokuthi besele balindele isivakatjhi. Ababikiindaba bedorobheneli besele bakhuluma ngesenzakalo esizako. Bebaphethe amakhemerabo, baya esitetjhini seentimela, bafika lapha balindela isivakatjhi esikhethekileko uJoseph F. Rutherford ngesikhatheso bekangumongameli weWatch Tower Society. AboFakazi bakaJehova bendaweni le bebalapho bazokwamukela umZalwana uRutherford, bekazokuba nabo emhlanganweni wamalanga amathathu.

I-The Golden Age yathi, “Akubuzwa, umhlangano lo uzokuba yiqophamlando ejimeni leQiniso e-republic yeMexico.” Abantu ebebasemhlanganweni lo bebangaba li-150. Alo yini eyenza umhlangano lo waba yiqophamlando?

Ngaphambi kwesenzakalwesi bekunabantu abancani khulu abathuthukako balalele iindaba zomBuso. Solo kwango-1919 imihlangano emincani beyisolo iba khona eMexico kodwana isibalo samabandla la sehla iminyaka eyalandelako. Ukuvulwa kwe-ofisi legatja eDorobheni leMexico ngo-1929 kwathembisa ukuthi kuzakuba nomphumela ongcono. Kodwana kwakhamba kuba neenqabo. Omunye umtjhumayeli wasilingeka watjhiya ihlangano ngesikhathi bamtjela ukuthi kufuze angahlanganisi zetengiselwano nomsebenzi wokutjhumayela, wakhamba wayokuthoma isiqhema sakhe bona afunde naso iBhayibheli. Kwathi kusesenjalo umnqophisi wegatja kwakosa ajanyiswe kubekwe omunye umuntu ngebanga lokuthi bekenza izinto eziphikiswa mitlolo. AboFakazi abathembekileko beMexico bebatlhoga ukuvuselelwa.

Evakatjhweni lakhe umZalwana uRutherford wabavuselela tle abazalwanaba, wanikela iinkulumo ezihlanu emrhatjhweni. Bekukokuthoma imirhatjho yeMexico irhatjha iindaba ezimnandi enarheni yoke. Ngemva kwekulumiswano le, umnqophisi omutjha wegatja wahlela umsebenzi, ngesibusiso sakaJehova abatjhumayeli baragela phambili nomsebenzi.

Umhlangano omkhulu eDorobheni leMexico wango-1941

Ngomnyaka owalandelako kwaba nemikhulumiswano emibili enarheni le, omunye bewuse-port city yeVeracruz bese kuthi omunye useDorobheni leMexico. Ukusebenza ngamandla kwabazalwana kwaba nomphumela omuhle kwamambala. Ngo-1931 bekunabatjhumayeli abama-82. Ngemva kweminyaka elitjhumi besele babuyelelwe ngetjhumi! Abantu abayi-1 000 beza emhlanganweni weDorobheni leMexico wango-1941.

“UKUTHONYISWA KWEENDLELA”

Ngo-1943 aboFakazi bakhangisa ngomhlangano ebewuthi “Free Nation’s” ebewusemadorobheni alitjhumi nambili weMexico. * Phezulu emkhangisweni  lo bekuhagwe amakarada, elinye ngaphambili bese elinye ngemuva, aboFakazi bebasebenzisa indlela le yokukhangisa kusukela ngo-1936.

Umagazini wango-1944 utjengisa umkhangiso weDorobheni leMexico

Umagazini i-La Nación yakhuluma ngokuphatheleni nokuphumelela komkhangiso lo yathi: “Ilanga lokuthoma lomhlangano aboFakazi banqotjhiswa bona bameme abantu abanengi. Ngelanga elilandelako, abantu bazala endaweni abamenyelwe kiyo.” Umkhangiso lo akhenge uwakare nakancani amaSondo wamaKatolika, yeke benza wabo umkhangiso ophikisana naboFakazi. Ngitjho naphezu kokutjhutjhiswa abazalwana nabodade baragela phambili bakhuluma eendleleni. I-La Nación yabuye yatlola godu ukuthi: “Idorobha loke libabonile . . . Amadoda nabafazi baphenduka abakhangisi.” Endabeni le bekunesithombe esinabazalwana abasendleleni eMexico City ngaphasi kwesithombeso kumkhangiso othi: “Ukuhlaselwa kweendlela.”

“IMIBHEDE BEYIMTOFOTOFO BEGODU IFUDUMELE UKUDLULA KULALA PHASI”

Ngeenkhathezo aboFakazi abanengi bekufuze bazidele tle bona bakghone ukuba khona emihlanganweni ebeyiba seMexico. Inengi laboFakazaba belibuya endaweni ezisemakhaya, lapho bekukude neentimela ngitjho neendlela imbala. Elinye ibandla latlola lathi: “Okukuphela kwendlela ehlanu kwala, siporo sesitimela.” Ngikho aboFakazi abanengi abavela kude bekufuze bakhambe ngabodumbana bona bafike esitetjhini seentimela namkha bakhambe amalanga ngeenyawo bona bafike edorobheni lapho umhlangano ukhona.

AboFakazi abanengi bebatlhaga, bekubabudisi ukubhadela ikhambo lokuya emhlanganweni kwaphela singayiphathi yokubuyela emva. Nabafikako abanengi babo bebahlala naboFakazi bendaweni, ebebabamukela ngefudumalo abazalwana. Abanye bebalale emaWolweni womBuso. Komunye unyaka abazalwana abavela kude abangaba ma-90 lala egatjeni “balala phezu kwamabhoksi ama-20 weencwadi bawenza imibhede.” Incwadi Yonyaka yathi aboFakazaba bakuthokozela ukuba la kangangombana baze bathi imibhedabo le “beyimtofotofo begodu ifudumele ukudlula ukulala phasi.”

KiboFakazaba ukuba semhlanganweni bekukufanele ukuzidela kwabo. Namhlanje njengombana isibalo saboFakazi sinyuka pheze sele siyokufika emiliyonini, ithabwela lisese khona. * Umbiko weMexico wango-1949 wathi: “Iinkhathi ezibudisi abazikghodlheleleko akhenge zibaqede amandla eentweni zakaZimu ngebanga lokuthi iinkulumo ebebazilalela lapho zabapha amandla wokuragela phambili, umbuzo ebeba solo bazibuza woku kukuthi, sizokuba nawo nini godu omunye umhlangano?” Umbiko lo uliqiniso nanamhlanjesi njengombana bewuliqiniso ngesikhatheso.—Ezivela Ebulungelweni Lethu eCentral America.

^ isig. 9 Ngokuya kweNcwadi Yonyaka ka-1944, umhlangano lo “wafaka aboFakazi bakaJehova emebheni weMexico.”

^ isig. 14 Abantu abazi-2 262 646 eMexico baya esiKhumbuzweni ngomnyaka ka-2016