Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ithando—Bubuntu Obuhle Kwamambala

Ithando—Bubuntu Obuhle Kwamambala

UMPOSTOLI uPowula waphefumulelwa bona atlole ngezinto ezilithoba eziba mphumela womoya ocwengileko. (Gal. 5:22, 23) Wahlathulula ubuntu ngokuthi benza into yinye, “iinthelo zommoya.” * Iinthelwezi ziveza “ubuntu obutjha.” (Kol. 3:10, NW) Umuthi uba neenthelo nawutlhogonyelwa kuhle, yeke nomuntu naye angaba nobuntu obuhle ummoya ocwengileko nawusebenza ngokutjhaphulukileko epilwenakhe.—Rhu. 1:1-3.

Ingcenye yokuthoma yesithelo sommoya uPowula akhuluma ngaso lithando. Liqakatheke ngani? UPowula wathi ngaphandle kwethando ‘akasililitho.’ (1 Kor. 13:2) Liyini ithando, begodu singalithuthukisa njani qobe langa?

INDLELA ITHANDO ELITJENGISWA NGAYO

Ngitjho nanyana kubudisi ukuhlathulula ithando kodwana iBhayibheli lihlathulula indlela elitjengiswa ngayo. Ngokwesibonelo sifunda ukuthi “ithando liyabekezela, ithando linesisa.” Sibuye sifunde ukuthi ithando “lithabela iqiniso” nokuthi “likholwa yoke into, lirhuluphela yoke into begodu linyamezelela koke.” Ithando libuye lihlathulule umuzwa ongaphakathi otjho umusa kabanye nokutswenyeka ngabo. Ngakelinye ihlangothi singatjho ukuthi ukungabi nethando kutjho ukuba nomrhobholo, ukuba marhamaru, ukuba nelaka nokungalibaleli. Ngokungafani nobuntu obumbobu esele sikhulume ngabo, ithando thina esifisa ukulihlawulela “alizifuneli kwalo.”—1 Kor. 13:4-8.

UJEHOVA NOJESU BABEKA ISIBONELO ESIHLE SETHANDO

“UZimu ulithando” begodu umthombo wethando. (1 Jwa. 4:8) Yoke imisebenzakhe ifakazela ukuthi unethando kangangani. Isenzo esatjengisa ithando lakhe khulu ngilesi sokuthi athumele uJesu bona azokuhlunguphazwa abe abulawe ngebanga lethu. Umpostoli uJwanisi wathi: “Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo.” Ithando ngilokhu: “Akusingithi esamthandako uZimu, kodwana nguye owasithandako bewasithumela neNdodanakhe bona ibe mhlabelo oyihlawulo yezono zethu.” (1 Jwa. 4:9, 10) Ngebanga lethando lakaZimu sikghona ukulitjalelwa, sinethemba begodu sinepilo.

UJesu watjengisa indlela athanda ngayo abantu ngokuthi azimisele ukwenza intando kaZimu. UPowula watlola wathi: “Qala ngize bona ngizokwenza intando yakho. . . Kungentando yakhe leyo sicwengisiwe kwaba kanye ngomnikelo womzimba kaJesu Krestu.” (Heb. 10:9, 10) Akunamuntu ongaba nethando elingaka. UJesu wathi: “Ithando elikhulu umuntu angaba nalo kudela ipilwakhe ngebanga labangani bakhe.” (Jwa. 15:13) Inga-kghani abantu abanesono bangakghona ukulingisa ithando elatjengiswa nguJehova noJesu? Iye bangakghona. Akhesibone ukuthi bangakwenza njani lokho.

 “NIPHILE IPILO YETHANDO”

UPowula uthi: “Yeke yibani balingisi bakaZimu njengabantwana abathandekako, niphile ipilo yethando njengombana uKrestu asithanda wabe wazinikela ngenca yethu.” (Efe. 5:1, 2) Kufuze siragele phambili ‘siphile ipilo yethando.’ Ithandweli sizolitjengisa ngezenzo ingasi ngamezwi kwaphela. UJwanisi watlola wathi: “Bantwana, asingabi nethando ngamezwi namkha ngekulumo kodwana ngeqiniso nangezenzo.” (1 Jwa. 3:18) Ngokwesibonelo, nasithanda uZimu nabomakhelwana bethu, lokho kuzosenza sifune ukutjhumayela ‘ivangeli lomBuso.’ (Mat. 24:14; Luk. 10:27) Sizabe sikhamba ngethando nasibabekezelela abanye, sibe nomusa begodu silibalela. Ngikho iBhayibheli lisikhalimela lithi: “Libalelanani njengombana [“noJehova, NW”] anilibalela.”—Kol. 3:13.

Ithando lamambaleli akukafuzi lihlanganiswe nokunyefisa isandla. Ngokwesibonelo, umbelethi nakafuna ukuthulisa umntwana olilako angenza nanyana yini umntwana ayifunako. Kodwana umbelethi omthandako umntwanakhe uzokuqinisa isandla lapho kutlhogeka khona. Kuyafana-ke, uZimu ulithando kodwana ngikho ‘abetha loyo amthandako.’ (Heb. 12:6) Nasikhamba ngethando sizokukhalima lapho kutlhogeka khona. (IzA. 3:11, 12) Kodwana nasenza njalo kuzokufuze sikhumbule ukuthi nathi sinesono begodu ngezinye iinkhathi singenza ngendlela enganamusa. Yeke soke kunalapho kufuze sithuthukise khona. Alo singakwenza njani lokho? Akhesiqale iindlela ezintathu esingakwenza ngazo.

UNGALIHLAWULELA NJANI ITHANDO?

Kokuthoma, bawa bona uJehova akuphe ummoyakhe ocwengileko, okungiwo ozokusiza ube nethando. UJesu wathi: ‘Uzakuphana ngommoya ocwengileko kilabo abamkhombelako.’ (Luk. 11:13) Nasibawa ummoya ocwengileko bese sisebenza ngamandla bona ‘singanelisi iinkanuko zenyama’ indlela esenza ngayo izinto izokutjengisa ukuthi sinethando. (Gal. 5:16) Ngokwesibonelo, nawungumdala webandla, ungabawa ummoya ocwengileko bona ukusize nawuyala abanye, ukwenze ngomusa. Namkha mhlamunye nawungumbelethi, bawa ummoya kaZimu ukusize nawukhalima abantwana bakho ungabakhalimi ngokusilingeka kodwana ubakhalime ngethando.

Kwesibili, tjheja indlela uJesu abanethando ngayo ngitjho nanyana asilingekile. (1 Pit. 2:21, 23) Kungatlhogeka sicabange ngesibonelo sakaKrestu khulukhulu nasenziwe into ebuhlungu. Ngesikhatheso umbuzo esingazibuza wona kukuthi, ‘UJesu bekazokwenzani ebujamweni obunjalo?’ Umunye udade ibizo lakhe elinguLeigh uthi ukuzibuza umbuzo lo kumsize wacabangisisa ngaphambi kobana enze into ethileko. Uhlathulula uthi: “Ngesikhathi umuntu engisebenza naye athumelele abantu i-email akhuluma ngami nangomsebenzi engiwenzako kumbi, ngaphatheka kumbi khulu. Kodwana ngazibuza, ‘Ngingamlingisa njani uJesu ekulungiseni indaba le?’ Ngemva kobana ngicabange ngokuthi uJesu bekazokwenza njani ngakhetha ukuyilisa idlule indaba le. Ngokukhamba kwesikhathi, ngatjheja bona umuntu engisebenza naye okhulume ngami kumbi loya uphethwe kugula okumbi tle begodu ugandelelekile emkhumbulweni. Ngaphetha ngokuthi kungenzeka bekangakanqophi ukutjho akutlole e-imeyilini leya. Ukucabanga ngesibonelo sakaJesu sokuba nethando ngitjho nanyana sisilingekile lokho kwangisiza ngatjengisa ithando elifanako emuntwini engisebenza naye.” Nasihlala silingisa uJesu, sizokuba nomusa.

Kwesithathu, kufuze uhlawulele ukuzidela, leyo yifanelo umKrestu ekufuze abe nayo. (Jwa. 13:34, 35) Ngendaba le imiTlolo ithi kufuze sibe ‘nomkhumbulo’ onjengewakaJesu. UJesu nakatjhiya izulu “wazehlisa. . . bekwaba sekufeni.” (Flp. 2:5-8) Njengombana silingisa ukuzidela kwakaJesu, indlela esicabanga  nesenza ngayo izokufana neyakaKrestu, bese abanye abantu bazokuza qangi kithi. Ngiziphi ezinye iinzuzo esizifumanako nasihlawulela ithando?

ESIKUZUZA NGOKUTJENGISA ITHANDO

Kukhulu esingakuzuza ngokutjengisa ithando. Akhutjheje nazi iindlela ezimbili:

Sizuza ngani nasiba nethando?

  • UKUBA YINCENYE YABAZALWANA BEPHASINI LOKE: Singavakatjhela nanyana ngiliphi ibandla ephasini abazalwana nabodade basamukela ngomusa, ngebanga lokuthi siyathandana. Kusibusiso ukuthi sithandwe ‘bazalwana ephasini loke.’ (1 Pit. 5:9) Ngaphandle kwebantwini bakaZimu kukuphi lapho singafumana khona ithando elingaka?

  • UKUTHULA: “Ninyamezele benibekezelelane ngethando,” lokho kwenza ‘silonde ubunye.’ (Efe. 4:2, 3) Ukuthula sikubona kokuthoma emabandleni, emihlanganweni emincani nemikhulu. Lokho kuyatjengisa ukuthi sihlukile endleleni iphasi elenza ngayo. (Rhu. 119:165; Isa. 54:13) Nasisebenza ngamandla bona sibe nokuthula nabantu sisuke sitjengisa ukuthi siyabathanda begodu lokho uyamthabisa uBabethu wezulwini.—Rhu. 133:1-3; Mat. 5:9.

“ITHANDO LIYAKHA”

UPowula watlola wathi “ithando liyakha.” (1 Kor. 8:1) Ithando likwenza njani lokho? Esahlukweni 13 sencwadi kaPowula yokuthoma ayitlolela beKorinte ibizwa ngokuthi Marhubo weThando. Lapho uPowula uhlathulula indlela ithando elakha ngayo. Nawunethando abanye abantu beza qangi kuwe. (1 Kor. 10:24; 13:5) Ukungezelela kese sikhulume ngakho, ngebanga lokuthi ithando liyacabangela, liyabekezela lihlanganisa imindeni libuye lihlanganise ibandla libe nobunye.—Kol. 3:14.

Indlela esithanda ngayo uZimu iqakatheke khulu ngombana yakha abantu boke. Ithando elinjalo libopha abantu ababuya eenzindeni ezihlukahlukeniko, beenhlanga ezihlukahlukeneko nabakhuluma amalimi angafaniko babe yinyanda yinye, begodu balotjha uZimu ndawonye “babambisene.” (Zef. 3:9) Kufuze sizimisele ukusebenza ngamandla bona siveze iinthelo zommoya kaZimu qobe langa.

^ isig. 2 Lesi sihloko sokuthoma seenhloko ezililungelunge azilithoba ezizokukhuluma ngefanelo ngayinye namkha ingcenye yeenthelo zommoya.