Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Zuza Esinqophisweni UJehova Asipha Sona Namhlanjesi

Zuza Esinqophisweni UJehova Asipha Sona Namhlanjesi

UMUNTU WEPOLAND OWATHATHA ISIQUNTO ESIVUTHIWEKO

“NGABHAJADISWA ngineminyaka eli-15, bese kwathi sekudlule iinyanga ezisithandathu ngibhajadisiwe ngaba liphayona lesigiyani. Kwase kwadlula umnyaka kwaphela, ngafaka isibawo sokuba liphayona lesikhathi esizeleko. Nangiqeda isikolo, ngafuna ukuya lapho kutlhogeka khona abatjhumayeli bomBuso. Kodwana bengingafuni ukuphayona endaweni yangekhethu, ngisukele ugogwami obekangasinguFakazi kaJehova. Kwenzeka into eyangidanisa khulu, umjikelezi wathi ubawa ngitjhumayele khona endaweni yangekhethwapha! Wathi nakaqeda ukungitjela, ngalinga ukumfihlela ukuthi ngizizwa njani. Ngavele ngaqala phasi ngatjho ngifulathela. Begodu ngacabangisisa ngalokho umjikelezi angitjele khona. Ngatjela umuntu ebengitjhumayela naye ngathi: “Yazi ngicabanga ukuthi ngenza njengoJona. Nanyana wathoma ngokudosa iinyawo kodwana waya eNiniva. Yeke nami ngizokuya lapho ngithunyelwa khona.”

“Sikhuluma nje sengiphayone iminyaka emine yoke khona endaweni yekhethwapha, begodu sengiyabona ukuthi ngenza kuhle kangangani ngokulalela isinqophisweso. Umraro wakosodiye endabeni le bekuyindlela ebengiqala ngayo izinto. Nje-ke ngithabe kwamanikelela. Akhucabange nje bengifundela abantu abama-24 iBhayibheli ngenyanga yinye tere. Ngimthokoza khulu uJehova, phela bengafunda iBhayibheli nogogwami obekaphikisa phambilini.”

OMUNYE WEFIJI OWAFUMANA UMPHUMELA OMUHLE

Omunye umuntu wengubo ofundelwa iBhayibheli we-Fiji kwafuze akhethe phakathi kokuya emhlanganweni nokuya emnyanyeni wokugidinga ilanga lamabeletho eenhlobeni zendodakwakhe. Ubabakwakhe wavuma wathi uzokukhamba naye emhlanganweni. Bese udade wathi naye uzokukhamba naye-ke emnyanyeni loyo. Kodwana udade lo wathi nakabuya emhlanganweni walemuka ukuthi akukafuzi azifake engozini yokumotjha ubuhlobo bakhe noJehova, lokho kwenza ukuthi angasayi emnyanyeni loyo.

Kwathi kusesenjalo ubabakwakhe ngapha bekanande atjela iinhlobo zakhe ukuthi uzokukhamba nomkakhe “emhlanganweni waboFakazi,” umkakhe naye uzokuza emnyanyeni wokugidinga ilanga lamabeletho, kodwana bamtjela bathi, “Angeze eza, phela aboFakazi bakaJehova abawagidingi amalanga wamabeletho!” *

Umphumela wesiqunto sakadadeso senze ubabakwakhe wazikhakhazisa ngaye, athatjiswa kukuthi umkakhe wajamela ukukholwa kwakhe wenza nangokuhlonipha ngokuvumelana nonembezakhe. Begodu ukuthembeka kwakadadwethu kwamenza wakghona ukufakaza kubabakwakhe nakabanye abantu. Waba yini umphumela walokho? Ubabakwakhe wathoma ukufundelwa iBhayibheli wathoma nokuya esifundweni nomkakhe.

^ isig. 7 Qala isihloko esithi, “Imibuzo Evela Kubafundi” eNqabeniyokulinda kaDisemba 15, 2001.