Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Septemba 2016

‘IliZwi lakaZimu liphilile’

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Umtlolo webeHebheru 4:12 nawukhuluma ‘ngeliZwi lakaZimu’ bonyana “liphilile, linamandla” utjho ukuthini?

Umongo wendaba utjengisa ukuthi umpostoli uPowula bekaqalisele emlayezweni nofana ehlosweni kaZimu efumaneka eBhayibhelini.

Umtlolo webeHebheru 4:12 udzujulwa kanengi khulu eencwadini zethu, uhlale utjho ukuthi iBhayibheli inamandla wokutjhentjha amaphilo wabantu, begodu kunengqondo ukutjho njalo. Ngikho-ke kuqakathekile ukuzwisisa umongwawo umtlolo webeHebheru 4:12 lo. UPowula bekakhuthaza amaKrestu wamaHebheru bonyana abambisane nayo ihloso kaZimu le. Amezwi la bekavela kanengi khulu emitlolweni ecwengileko. UPowula wasebenzisa umfanekiso wama-Israyeli aphuluswa eGibhide. Ama-Israyeli lawo bewanethemba lokuthi azakukhese angene enarheni “egeleza ibisi neliju” afese afumane ipumuzo.—Eks. 3:8; Dut. 12:9, 10.

Bekungileyo ihloso kaZimu. Kodwana kwathi nakukhamba isikhathi, ama-Israyeli wona akokorana iinhliziyo akhenge asakhuthalela ukuvuselela nokukholwa kwawo, into leyo yawabangela bonyana abhalelwe kungena ekuphumuleni. (Num. 14:30; Jotj. 14:6-10) Khonapho uPowula wabuye wakhuluma ngokuthi besisesekhona isithembiso ‘sokungena ekuphumuleni [kwakaZimu].’ (Heb. 3:16-19; 4:1) ‘Isithembisweso’ kuyakhanya ukuthi besiyingcenye yehloso kaZimu. Nathi silingisa amaKrestu wamaHebheru lawo, siyafunda besibambisane nehloso kaZimu. UPowula nakagandelela indaba yesithembiswesi, wadzubhula umTlolo kaGenesisi 2:2 neweRhubo 95:11.

Indaba ‘yesithembiso’ ‘sokungena ekuphumuleni [kwakaZimu] isesenjalo’ le, nathi kufuze isikghwathe iinhliziyo. Sithemba ukuthi umbono weBhayibheli wokungena ekuphumuleni kwakaZimu lo, uyinto yamambala begodu sesithethe namagadango wokungena kikho. Akhenge sikwenze lokho ngokulwela ukugqina umThetho kaMosi nofana sifumane ukubusiswa nguJehova ngezinye iindlela. Ukukholwa kwethu ngikho okusenze sabambisana nehloso kaZimu le esolo yembulwa. Njengombana khesakhuluma ngaphambilini, abantu abasibhodileko ephasini mazombe sebafunda iBhayibheli bafunda nangehloso kaZimu le. Inengi labo litjhugulule nendlela ebebaphila ngayo, bakha nokukholwa kwabo bebabamaKrestu abhajadisiweko. Indlela abakghwatheka ngayo, itjhokhona bonyana ‘iliZwi lakaZimu liphilile, linamandla.’ Njengombana iBhayibheli seyitjhwile, ihloso kaZimu sebele isebenzile emaphilwenethu, begodu amandlayo azokuraga nokusilawula.