ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2016

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-24 Oktoba kufika ngomhlaka-27 Novemba 2016.

“Unganyefisi Izandla Zakho”

UJehova ubaqinisa abe abakhuthaze njani abantu bakhe? Alo wena-ke ungakwenza njani lokho?

Ungathomi Udinwe Ukulwela Ukubusiswa NguJehova

Abantu bakaZimu bahlangabezana neenqabo ezinengi tle njengombana balinga ngamandla ukuthandwa nguZimu. Kodwana nanyana kunjalo bayathumba!

Imibuzo Evela Ebafundini

IBhayibheli litjho ukuthini kebeHebheru 4:12 nalithi ‘iliZwi lakaZimu’ “liphilile, linamandla”?

Ukujamela Iqiniso Leendaba Ezimnandi Phambi Kweemphathimandla

Nathi singafunda endleleni umpostoli uPowula aqalana ngayo neendaba zemithetho namhlanjesi.

Indlela Ombatha Ngayo Iyamdumisa Na UZimu?

Iinkambiso eziseliZwini lakaZimu kwamambala zingasinqophisa.

Zuza Esinqophisweni UJehova Asipha Sona Namhlanjesi

UFakazi wePoland neweFiji bathathe iinqunto ezivuthiweko.

Bantu Abatjha Qinisani Ukukholwa Kwenu

Inga-kghini uzizwa ugandeleleka bona ukholelwe into ethileko mhlamunye ngebanga lokuthi abantu abanengi bayayikholelwa, njengokuthi ukholelwe ekuziphendukeleni kwemvelo kunokuthi ukholelwe ekutheni izinto zadalwa? Nakhibe uzizwa njalo, ilwazeli lenzelwe wena.

Babelethi Sizani Abantwana Benu Bakhe Ukukholwa Kwabo

Ngezinye iinkhathi nawuqalene nomraro, inga-kghani khewuzizwe kwanga angeze wakghona ukuqalana nawo? Naka amagadango amane ongawathatha begodu azokusiza uphumelele.