Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Umuntu Onesisa Uzakubusiswa”

“Umuntu Onesisa Uzakubusiswa”

IMINIKELO beyisolo iyingcenye eqakathekileko ekukhulekeleni kweqiniso. Ama-Israyeli bekanikela ngeenlwana, amaKrestu wona bekasolo aziwa ngokwenza ‘imihlabelo yokudumisa.’ Ngaphezu kwalokho kuneminye iminikelo emthabisa khulu uZimu. (Heb. 13:15, 16) Iminikelo le iletha ithabo neembusiso, njengombana iimbonelo ezilandelako zitjengisa.

UHana bekabafuna ngehliziywakhe yoke abantwana kodwana angabafumani. Ngomthandazo, wafunga kuJehova bona nakangabeletha indodana ‘uzoyibusela [kuJehova] ipilwayo yoke.’ (1 Sam. 1:10, 11) Ngokukhamba kwesikhathi uHana wazithwala, wabeletha indodana wayibiza ngokuthi nguSamyela. Ngemva kobana alunyuliwe, uHana wamusa ethabarinakeli njengombana afunga. UJehova wambusisa ngommoyakhe wokunikela. Waba nelungelo lokufumana abanye abantwana abahlanu, begodu uSamyela waba mphorofidi nomtloli weBhayibheli.—1 Sam. 2:21.

NjengoHana noSamyela, amaKrestu namhlanjesi anelungelo lokusebenzisa ukuphila kwawo ngokuzikhandla emsebenzini woMbumbawo. UJesu wathembisa bona yoke iminikelo esiyenzela ukulotjha uJehova izokubusiswa ngokunothileko.—Mar. 10:28-30.

Ngesikhathi sabapostoli bekunomma omKrestu obizwa bona nguDorkasi, bekaziwa khulu ngokuthi ‘uzinikele ukwenza okulungileko usiza nabadududu.’ Ngokudanisako “wahlatjwa kugula wafa,” okwaletha iinhlungu ebandleni. Kwathi abafundi nabezwa bona uPitrosi usendaweni, bamncenga bona eze. Ungalicabanga ithabo ababanalo uPitrosi nakafikako wavusa uDorkasi ekufeni, okusisehlakalo sokuthoma sevuko okwatlolwa ngaso esenziwa mpostoli. (IzE. 9:36-41) UZimu akhenge ayilibale iminikelo kaDorkasi. (Heb. 6:10) Ukuba kwakhe nesisa kutlolwe ngakho eliZwini lakaZimu njengesibonelo esihle okufuze sisilingise.

Ngokufanako umpostoli uPowula ubeke isibonelo esihle khulu sokunikela ngokuzithandela ngesikhathi sakhe. Nakatlolela abafowabo ebandleni leKorinte wathi: “Ngingathaba ukuninikela koke enginakho nami bengizinikele ngokwami.” (2 Kor. 12:15) UPowula wafunda kokwakhe bona nawuzinikele ekusizeni abanye, lokho akukuletheli ukwaneliseka nje kwaphela, kodwana okuqakatheke khulu kuletha iimbusiso nokwamukelwa okuvela kuJehova.—IzE. 20:24, 35.

Ngokukhanyako, uJehova uyathaba nasisebenzisa isikhathi namandlethu bona sithuthukisele phambili iindingo zomBuso begodu sisize nalabo esikholwa nabo. Kodwana zikhona na ezinye iindlela esingasekela ngazo umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso? Iye! Ukungezelela ezenzweni zethu zethando, singamdumisa uJehova ngeminikelwethu yokuzithandela. Isetjenziselwa ukuthuthukisa umsebenzi wokutjhumayela ephasini loke, ohlanganisa ukusekela iinthunywa zevangeli nabanye abafowethu nabodadwethu abakhonza uZimu isikhathi esizeleko. Ukungezelela kilokho, kulungiselelwa ukutjhugululwa kweencwadi zokufunda namavidiyo, ukusiza lapho kuvele khona iinhlekelele nokwakhiwa kwamaWolo womBuso, koke kunakekelwa ngeminikelo yokuzithandela. Singaqiniseka bona “umuntu onesisa uzakubusiswa.” Ngaphezu kwalokho, nasinikela ngezinto zethu ezibonakalako, sidumisa uJehova.—IzA. 3:9; 22:9.