ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoDisemba 25 2017 kuya kuJanabari 28, 2018.

Bhina Ngethabo!

Nakhibe uphathwa ziinhloni nakufuze ubhine nebandla, ungawahlula njani amazizo la udumise uJehova ngephimbo lakho?

Inga-kghani Uphephela KuJehova?

Ihlelo lamadorobho wobuphephelo ebewasetjenziswa kwa-Israyeli asifundisa okukhulu ngendlela uZimu alibalela ngayo.

Lingisa Ubulungiswa Nomusa KaJehova

Amadorobho wobuphephelo asitjelani ngomusa kaJehova? Asifundisani ngombono kaJehova ngokuphila? Aveza njani ukuthi uJehova unobulungisa?

“Umuntu Onesisa Uzakubusiswa”

Singasebenzisa isikhathi sethu, amandla nezinye izinto zethu bona sisekele umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso.

Kubalekele Ukucabanga Njengabantu Abangamlotjhiko UZimu

Soke kufuze sisebenze ngamandla ukwenzela bona singasilaphazwa kucabanga kwephasi. Akhubone nanzi izinto ezihlanu eziveza indlela abantu abangamlothiko uZimu abacabanga ngayo.

Ungavumeli Litho Likwenze Ungafumani Umvuzo

Ngemva kobana uPowula akhumbaza amaKrestu ngethemba lawo elihle, ngethando wawanikela iinyeleliso.

Yini Engakusiza Ujayele Msinya Ebandleni Lakho Elitjha?

Nakungenzeka kufuze ufudukele kelinye ibandla, ungaba nokusaba. Yini engakusiza ujayele?