Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Novemba 2016

Ibizo Ebeliqakatheke Khulu!

Ibizo Ebeliqakatheke Khulu!

“MFAZI.” Le yindlela uJesu ebekabiza ngayo abantu bengubo kwesinye isikhathi. Ngokwesibonelo, nakazakupholisa umuntu ogade asirhole owagula iminyaka eli-18, wathi: ‘Mfazi, utjhatjhululiwe ekuguleni kwakho!’ (Luk. 13:10-13) UJesu wasebenzisa indlela efanako nalokha nakakhuluma nonina, ngombana gade liqalwa njengegama elihle nelithandwako ngeenkhathi zeBhayibheli. (Jwa. 19:26; 20:13) Kodwana belikhona nelinye ibizo egade lithandwa khulu.

IBhayibheli liyalisebenzisa ibizo elitjengisa umusa nelizwakala lula lokha naliqalisela kumuntu omfazi. UJesu walisebenzisa lokha nakakhuluma nomfazi ogade atshwenywa kukuya esikhathini iminyaka eli-12. Ukutjhidela kwakhe kuJesu bekungakhambisani nakancani nomThetho kaZimu, njengombana sekutjhiwo bonyana umuntu onjalo gade angakahlanzeki. Nanyana abanye bebanamazizo wokuthi bekungakafuzi abe hlangana nabantu ngebanga lokugula kwakhe. (Lev. 15:19-27) Kodwana bekungekho into ebekangayenza ngombana ‘bekagula khulu akhambe abodorhodere abahlukahlukeneko bewaphelelwa ngikho koke egade anakho, kodwana kunokobana aphole, ukugula kwakhe kwarhagala.’—Mar. 5:25, 26.

Umfazi lo wavela ngemva kwakaJesu hlangana nesiqubuthu wakgwatha isambatho sakhe. Ukuphopha kwakhe kwaphela khonokho! Nanyana gade akholelwa bona akakho ombonileko, kodwana uJesu wabuza, wathi: “Ngubani ongikghwathileko na?” (Luk. 8:45-47) Umfazi othukiweko lo wawela eenyaweni zakaJesu, “wamtjela loke iqiniso.”—Mar. 5:33.

UJesu wathi kuye: “Yiba nesibindi, ndodakazi!” enzela bonyana atjhaphuluke. (Mat. 9:22) Ngokwezazi zeBhayibheli, ngesiHebheru nangesiGiriki, igama elithi “ndodakazi” libuye litjho ukuba ‘nomusa nokungeneka.’ UJesu wamqinisekisa ngokuthi athi: “Ukukholwa kwakho kukusindisile. Khamba ngokuthula utjhaphuluke eenhlungwini zakho.”—Mar. 5:34.

“Ndodakazi.” Watjho njalo uBhowazi nakabiza uRute wakwaMowabi. URute naye wathoma ukungasazithembi kuhle ngombana bekaburuja esimini yendoda angayazi. UBhowazi wathi kuye, ‘Ndodakazami, akhe ungilalele.’ Ngalokho uBhowazi watjela uRute bona aragele phambili nokuburuja esimini, uRute waphathwa ziinhloni bewaqalisa nehloko phasi phambi kwakaBhowazi, wambuza bonyana kubayini anomusa kangaka kuye nakhona aliphandle na? UBhowazi wamphendula ngokumnikela ihlathululo engeziweko wathi: “Ngibikelwe koke okwenzele unosokanakho [omfelokazi uNawomi] . . . kwanga [uJehova] angakwandisela kilokho okwenzileko.”—Rut. 2:8-12.

Qala isibonelo esihle kangangani uJesu noBhowazi abasibekela abadala! Ngezinye iinkhathi abadala ababili bangahlela ukuhlangana nodade othileko bona bamkhuthaze ngemiTlolo. Ngemva kobana sebabawe isinqophiso esivela kuJehova ngomthandazo, begodu bazinikele soke isikhathi sokumlalela kuhle udade lo. Abadala bazokwenza isigiri yokobana bamqinisekisa ngendlela ehle nefuthumeleko yalokho okutjhiwo liliZwi lakaZimu.—Rom. 15:4.