Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyalihlonipha Na IliZwi LakaZimu?

Uyalihlonipha Na IliZwi LakaZimu?

“Nanimukela ilizwi lakaZimu,. . . nalamukela . . . njengombana linjalo, ilizwi lakaZimu.”—1 THES. 2:13.

IINGOMA: 114, 113

1-3. Kwavela njani ukungezwani hlangana kwaka-Eyodiya noSuntirhe, begodu imiraro enjengale singayibalekela njani? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

IINKHONZI zakaJehova ziyalihlonipha iBhayibheli elicwengileko. Njengombana sibabantu abanesono, sinande sifumana izeluleko ezivela eBhayibhelini. Sisabela njani lokha naselulekwako? Akhesicoce ngeembonelo zabodadwethu ababili abamaKrestu wakade, u-Eyodiya noSuntirhe. Khekwaba nokungazwani hlangana nabodadwethu abazesiwekwaba. Kwavela miphi imiraro? IBhayibheli ayisitjeli. Kodwana, ukwenzela bona sizwisise, khesenze isibonelo, sicoce ngalokho okungenzeka kwaba mraro hlangana nabo.

2 Mhlamunye ngelinye ilanga, u-Eyodiya wenza umnyanya kwakhe, wamema abazalwane nabodade bona bazokuthabela ubungani. Nokho, uSuntirhe bekangakamenywa, wezwa ngobumnandi ababanabo abodade nabazalwane ebegade bamenyiwe. Kwamphatha kumbi khulu lokho uSuntirhe, mhlamunye wabe wathi: ‘Angikholwa bona u-Eyodiya akakangimemi! Bengicabanga ukuthi mina naye sibangani abakhulu.’ Yeke uSuntirhe wathoma ukumqala ngelinye ilihlo u-Eyodiya bewamsola nokumsola, naye  wenza newakhe umnyanya, wamema boke abazalwane nabodade ebegade bamenywe ngu-Eyodiya, kodwana wangamemi u-Eyodiya! Umraro ebewuhlangana nabodadwethu ababilaba, bewungalilimaza ibandla, uphazamise nokuthula kwalo. IBhayibheli ayitjho ukuthi kwaphetha ngani, kodwana abodadwethu ababilaba basabela kuhle eselulekweni sethando sakampostoli uPowula.—Flp. 4:2, 3.

3 Imiraro enjengale isesekhona nanamhlanjesi emabandleni wabantu bakaJehova, begodu ingabanga ukungazwani. Nanyana kunjalo, imiraro le ingararululwa namkha ibalekelwe lokha nasisebenzisa iseluleko esifumaneka eliZwini lakaZimu, iBhayibheli. Nasilihloniphako iliZwi lakaJehova, sizokuphila ngeenqophiso zalo.—Rhu. 27:11.

INCWADI KAZIMU NAMAZIZO WABANTU

4, 5. IBhayibheli likhipha siphi iseluleko malungana nokulawula amazizwethu?

4 Akusibulula ukulawula amazizwethu lokha nasizwa ngasuthi asikaphathwa kuhle. Kungaba buhlungu khulu ukuphathwa kumbi ngebanga lemvelaphi yethu, ibala lethu, namkha ukuhluka okuthileko emzimbenethu. Ayisaphathwa yokuzwiswa ubuhlungu mKrestu esikunye naye! Kghani iliZwi lakaZimu linaso na iseluleko malungana nendaba ebangelwa kukuba nesono kwabantu?

5 Kusukela ekuthomeni kokudalwa kwabantu, uJehova bekasolo aqale indlela abantu abaziphatha ngayo. Uyayibona indlela abantu abenza ngayo nabazizwa ngayo. Imicabango elawulwa yindlela abantu abazizwa ngayo, ingarholela bona benze begodu bakhulume izinto abazozisola ngazo kamva. Yeke, kuqakatheke khulu ukusebenzisa iseluleko seBhayibheli bona silawule amazizwethu begodu sibalekele nokukhubeka msinya! (Funda IzAga 16:32; UMtjhumayeli 7:9.) Lokhu kusenza sibone itlhogeko yokuthi soke silwisane nokukhubeka msinyana, kunalokho, silibalelane. UJehova noJesu bakuqala njengokuqakatheke khulu ukulibalelana. (Mat. 6:14, 15) Nawucabangako, yini okufuze uyilwele? Kulibalela abanye namkha kulawula amazizwakho?

6. Kubayini kufuze sibalekele ukuba nelaka?

6 Abantu abahlulwa kulawula amazizwabo kanengi bahlala banelaka. Okubuhlungu kukuthi abanye abantu abazitjhidezi hlanu kwabo. Umuntu ohlala anelaka angafaka ummoya omumbi ebandleni. Angalinga ukufihla ilaka lakhelo namkha ihloyo anayo, kodwana ubumbi bakhe ‘buzakwembulwa ebandleni.’ (IzA. 26:24-26) Abadala bangamsiza umuntu onjalo, abone ukuthi ilaka, ihloyo namavunda zizinto ezinganayo indawo ehlanganweni kaZimu. Incwadi kaZimu ikubeka epepeneneni lokhu. (Lev. 19:17, 18; Rom. 3:11-18) Uyavumelana nayo?

UNGAYILIBALI INDLELA ESIRHOLWA NGAYO

7, 8. (a) UJehova uyinqophisa njani ihlanganwakhe esephasinapha? (b) Ngiziphi ezinye iinqophiso eziseBhayibhelini, begodu kubayini kufuze sizilalele?

7 UJehova urhola begodu wondla abantu bakhe ngokusebenzisa “inceku ethembekileko” ngaphasi kokunqophisa kwakaKrestu, ‘oyihloko yebandla.’ (Mat. 24:45-47; Efe. 5:23) Njengesihlopha esibusako sangekhulu lokuthoma, iinkhonzezi zamukela ummoya ocwengileko kaZimu begodu ziyawuvumela bona usebenze. (Funda yoku-1 Thesalonika 2:13.) Ngiziphi iinqophiso ezizuzisako iBhayibheli esinikela zona?

8 IBhayibheli lisikhuthaza bona siye esifundweni qobe (Heb. 10:24, 25) Lisikhuthaza bona sithuthukise ubunye bethu (1 Kor. 1:10) IliZwi lakaZimu lisikhuthaza bona sifune umBuso kaZimu qangi emaphilwenethu. (Mat. 6:33) Ligandelela  nokuqakatheka komsebenzi nelungelo esinalo lokobana sitjhumayele umuzi nomuzi, tjhatjhalazi nokutjhumayela okungakahlelwa. (Mat. 28:19, 20; IzE. 5:42; 17:17; 20:20) IBhayibheli inqophisa abadala abamaKrestu bona babulunge ihlanganwakhe ihlale ihlanzekile. (1 Kor. 5:1-5, 13; 1 Thim. 5:19-21) UJehova uthi boke abasehlanganwenakhe kufuze bahlanzeke ekuziphatheni nekumkhulekeleni.—2 Kor. 7:1.

9. Ngiyiphi indlela esetjenziswako esisiza sizwisise iBhayibheli?

9 Abanye abantu bacabanga ukuthi bangalizwisisa babodwa iBhayibheli ngaphandle kwesizo labanye. Kodwana uJesu wayalela ‘inceku ethembekileko’ bona kube ngiyo esinikela iinqophiso. Kusukela ngo 1919, uJesu Krestu bekasolo asebenzisa inceku ethembekileko bona isize abalandeli bakhe bazwisise iBhayibheli, balalele nelikutjhoko. Ngokulandela iinqophiso ezifumaneka eBhayibhelini, sithuthukisa ukuthula, ihlanzeko nobunye ebandleni. Omunye nomunye kithi wenza kuhle ngokuzibuza umbuzo naku, ‘Ngiyayihlonipha na indlela uJesu ayisebenzisako bona anqophise abantu namhlanjesi?’

IKARANA KAJEHOVA IYAGIJIMA!

10. Ingcenye yehlangano kaJehova esezulwini ihlathululwa njani encwadini kaHezekiya?

10 IBhayibheli lisifundisa nangehlangano kaZimu esezulwini. Ngokwesibonelo, umphorofidi uHezekiya wabona umbono wengcenye yehlangano kaZimu yezulwini ejamelwe yikarana. (Hez. 1:4-28) UJehova nguye umkhweli wekarana, begodu ummoyakhe ocwengileko uyinqophisa nanyana kukuphi la afuna itjhinge khona. Yeke, ingcenye esezulwini, ithonya indlela ingcenye yehlangano esephasini okufanele isebenze ngayo. Mbala, ikarana beyisolo igijima! Khewucabange ngamatjhuguluko amanengi enzekileko hlangana neminyaka elitjhumi edlulileko begodu ukhumbule nokuthi koke lokho kungebanga lokuthi uJehova nguye obangele amatjhuguluko lawo. Njengombana uKrestu neengelosi ezicwengileko sele kuseduze babhubhise iphasi elimbeli, ikarana kaJehova igijima ngokukhulu ukurhaba yenzela bona kuphazinyuliswe ibizo lakhe elicwengileko!

Sizithokoza khulu kwamambala iinsebenzi ezinengi ezisebenza ngokuzikhandla emisebenzini yokwakha! (Qala isigaba 11)

11, 12. Ngiziphi izinto ezifezwe yihlangano kaJehova?

11 Cabanga ngalokho okufezwa yihlangano kaJehova esephasini emalangeni wokuphela la. Umsebenzi wokwakha. Amakhulu weensebenzi bezimajadu nomsebenzi wokwakha umzimkhulu waboFakazi bakaJehova eWarwick, eNew York, U.S.A. Ngaphasi kokunqotjhiswa yi-Design/Construction Department, iinkulungwana zeensebenzi ezingabhadelwako ezivela ephasini mazombe zisebenza budisi zakha amaWolo womBuso zikhulise nezakhiwo zamagatja. Sizithokoza tle iinsebenzi ezinengi ezisebenza ngokuzikhandla emsebenzini le! Khumbula ukuthi uJehova uyababusisa abaTjhumayeli bomBuso ephasini loke abazinikelako begodu benze koke okusemandlenabo bona basekele imisebenzi le ngokweemali.—Luk. 21:1-4.

12 Ifundo. Cabanga ngeenkolo ezinengi  ezihlukahlukeneko ezithuthukisa ifundiso yeBhayibheli. (Isa. 2: 2, 3) KunesiKolo seKonzo samaPhayona, isiKolo sabaTjhumayeli beVangeli lomBuso, isiKolo seGiliyadi, isiKolo Sabasanduk’ fika eBethel, isiKolo Sabajikelezi Nabomkabo, isiKolo sabaDala Bebandla, isiKolo seKonzo kunye nesiKolo Samalunga Wekomidi Yegatja Nabomkabo. Kwamambala, uJehova uyakuthabela ukufundisa abantu bakhe! Ifundo yeBhayibheli iyafumaneka nakuzinzolwazi yethu i-jw.org. Kiyo, uzokufumana iincwadi ezinengi ngamakhulu weenlimi. Izinzolwazi le ineengcenye ezenzelwe abantwana nemindeni kunye nengcenye ekhuluma ngeendaba zaboFakazi ezenzeka ephasini mazombe. Uyayisebenzisa na i-jw.org nawutjhumayelako nekukhulekeleni kwenu komndeni?

THEMBEKA KUJEHOVA, USEKELE IHLANGANWAKHE

13. Ngimuphi umthwalo esinawo njengeenkhonzi zakaZimu?

13 Kulilungelo ukuba yingcenye yehlangano kaJehova! Njengombana sazi ukuthi yini uJehova ayifunako kithi begodu sizazi neenkambisolawulo zakhe, kumthwalwethu ukwenza okulungileko silwele nokuhlwengisa ibizo lakhe. Njengombana iphaseli licwila ezintweni ezimbi, kufuze thina ‘sizonde okumbi sithande okuhle’ silingise uJehova. (Rhu. 97:10) Asifuni ukufana nabantu abangalotjhi uZimu ngokuthi sithi “ukonakala kulunga, ukulunga kukonakala.” (Isa. 5:20) Silwela ukuhlala siziphatha kuhle silotjhe noZimu ngendlela ayamukelako ngombana sifuna ukumthabisa. (1 Kor. 6:9-11) Siyamthanda uJehova begodu siyamthemba, lokho sikutjengisa ngokuphila ngemithethwakhe etlolwe encwadinakhe eligugu iBhayibheli. Senza koke okusemandlenethu bona siphile ngokuvumelana neenkabisolawulo zakhe lokha nasisekhaya, ebandleni, emsebenzini, esikolweni ngitjho nanyana kukuphi lapho sikhona. (IzA. 15:3) Asibone ezinye iindlela ezingeziweko esingatjengisa ngazo ukuthi siyamthemba uZimu.

14. Ababelethi abamaKrestu bangatjengisa njani ukuthi bathembele kuZimu?

14 Ukubandula umntwana. Ababelethi batjengisa ukuthi bathembela kuJehova lokha nabasebenzisa iBhayibheli ukubandula umntwana. Ababelethi abasaba uZimu abathonywa masiko wendawo nembono yabantu ngendlela yokukhulisa umntwana. Ummoya wephaseli awunandawo endlini yomKrestu. (Efe. 2:2) Ubaba omKrestu obhajadisiweko, angekhe athi, ‘Enarhenekhethu, abafazi ngibo abafundisa abantwana.’ IBhayibheli linqophile endabeni le lokha nalithi: “Bobaba,. . . Bakhuliseni [abantwana benu] esifundisweni nemyalweni weKosi.” (Efe. 6:4) Ababelethi abasaba uZimu bafuna abantwababo bafane noSamyela, lokhu kungombana uJehova begade amthanda uSamyela kusukela asakhula.—1 Sam. 3:19.

15. Sitjengisa njani ukuthi sithembela kuJehova lokha nasenza iinqunto eziqakathekileko?

15 Ukwenza iinqunto. Lokha nasenza isiqunto esiqakathekileko ekuphileni kwethu, indlela esingatjengisa ngayo ukuthi sithembele kuZimu, kukuthi sifune isizo eBhayibhelini nehlanganwenakhe. Ukubona ukuthi kuqakatheke kangangani ukwenza lokhu, akhesicoce ngendaba ethinta ababelethi abanengi. Abanye ababelethi babawa iinhlobo ukuthi zithlogomele abantwababo bese bona bayokusebenza kenye inarha. Siyavuma, siqunto somuntu, kodwana kufuze sikhumbule ukuthi omunye nomunye uzoziphendulela kuZimu ngeenqunto azenzako. (Funda yebeRoma 14:12.) Kghani kungaba kuhlakanipha ukwenza iinqunto malungana nokufuze kwenziwe mndeni ngaphandle kokucabangisisa ngalokho okutjhiwo iBhayibheli? Awa akusikho ukuhlakanipha nakancani!  Siyalitlhoga isizo lakaBabethu osezulwini ngombana akusikho okwethu ukunqophisa amagadangwethu.—Jor. 10:23.

16. Nakubelethwa indodanakhe, ngisiphi isiqunto omunye umma okwakufuze asenze, begodu yini eyamsiza bona enze isiqunto esifaneleko?

16 Omunye umma, owabeletha umntwana omsana kenye inarha engasi ngeyekhabo, wahlela ukukhambisa umntwanakhe bona ayokutlhogonyelwa ngugogo nomkhulu. Ngesikhathi umntwana lo sele azokubelethwa, umma lo wathoma ukufunda iBhayibheli noFakazi kaJehova. Ekufundeni kwakhe, wathuthuka kuhle bewafunda nokuthi kumthwalwakhe awunikelwe nguZimu ukukhulisa umntwanakhe amfundise nokulotjha uJehova. (Rhu. 127:3; IzA. 22:6) Umma osesemutjha lo wathululela ihliziywakhe kuJehova njengombana imitlolo isikhuthaza bona senze njalo. (Rhu. 62:7, 8) Wacocisana nodade afunda naye iBhayibheli, wamtjela okusehliziywenakhe, wacoca godu nabanye ngebandleni. Nanyana iinhlobo nabangani bezimgandelela bona athumele umntwana ekhabomkhulu, waqina ngombana bekazi ukuthi lokho akukafaneli. Indodakhe yamkara indlela ibandla elatlhogomela ngayo umkakhe nomntwanabo bewabawa isifundo seBhayibheli wathoma nokuya esifundweni nomma wakwakhe nomntwanabo. Ucabangani, kghani uJehova wawuphendula umthandazo osuka ehliziyweni womma lo? Iye, uJehova wawuphendula.

17. Ngisiphi isiphakamiso esasifumanako malungana nabantu esifunda nabo iBhayibheli?

17 Ukulandela isinqophiso. Indlela eqakathekileko esitjengisa ngayo bona sithembela kuJehova kulandela isinqophiso esisifumana ehlanganwenakhe. Ngokwesibonelo, akhesicoce ngeemphakamiso esanikelwa zona malungana nabantu esifunda nabo iBhayibheli. Kwenziwa isiphakamiso sokuthi msinyana nje ngemva kokuraga isifundo nomuntu sisebenzisa incwadi ethi Khuyini kwamambala Okufundiswa YiBhayibheli? kufuze sithathe imizuzu embalwa ngemva kwesifundo ngasinye sitjengise umuntu indlela ihlangano ehlelwe ngayo. Lokhu singakwenza ngokusebenzisa ividiyo ethi Kwenzekani EWolweni LomBuso? nencwajana ethi, Bobani Abenza Intando kaJehova Namhlanjesi? Nasiqeda ukufunda icwadi ethi Okufundiswa YiBhayibheli nomfundi othuthukako, kwaphakamiswa bona sifunde incwadi ethi, Hlalani Ethandweni LakaZimungitjho nanyana sele umuntu esifunda naye abhajadisiwe. Ihlangano yenza isiphakamiswesi, ukwenzela bona abafundi abasese batjha, ‘baqine ekukholweni.’ (Kol. 2:7) Uyazilalela na iinqophiso ezivela ehlanganweni kaJehova?

18, 19. Ngiziphi iinzathu esinazo zokuthokoza uJehova?

18 Sineenzathu ezinengi zokobana sithokoze uJehova! Simkoloda ukuphila kwethu, ngombana ngaphandle kwakhe, bengekhe sabakhona. (IzE. 17:27, 28) Usinikele isipho esiligugu—incwadakhe, iBhayibheli. Ngelikhulu ithabo sisamukela njengomlayezo ovela kuZimu, njengombana namaKrestu wekadeni weThesalonika asamukela njengelizwi lakaZimu.—1 Thes. 2:13.

19 Ngokusebenzisa iBhayibheli, sizitjhideza kuJehova begodu naye uzokutjhidela kithi. (Jak. 4:8) UBabethu osezulwini usinikele ilungelo elihle lokuba yingcenye yehlanganwakhe. Maye sisithabela kangangani isibusisweso! Umrhubi naye wakgwatheka wabewabhina wathi: “Thokozani [uJehova] ngombana ulungile — ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani.” (Rhu. 136:1) Encwadini yeRhubo 136 sifumana amezwi athi, “ukwethembeka kwakhe kujame isiphelani” iinkhathi ezimatjhumi amabili nesithandathu. Ngokuthembela kuJehova nehlanganwenakhe, sizokuthabela ukuba liqiniso kwamezwi athinta ihliziyo la ngombana sizokuphila isiphelani!