Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJehova Uyabathanda Abantu Abathela “Iinthelo Ngokukghodlhelela”

UJehova Uyabathanda Abantu Abathela “Iinthelo Ngokukghodlhelela”

‘Leya ewele ehlabathini ehle, ngilabo . . . abathela iinthelo ngokukghodlhelela.’—LUK. 8:15.

IINGOMA: 68, 72

1, 2. (a) Kubayini sikhuthazeka ngalabo abatjhumayela eendaweni ezinabantu abangazithandi iindaba esizitjhumayelako? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Wathini uJesu ngokutjhumayela ‘eendaweni zemakhaya’? (Qala umtlolo waphasi.)

USERGIO NO-OLINDA batjhadikazi abaphayonako, abahlala e-United States begodu baseminyakeni yama-80. Kodwana mva nje babulawa madolo, lokho kwenza kube budisi ukukhamba. Kodwana basenza njengombana bebenza eminyakeni ematjhumi edlulileko, basavuka ekuseni bakhambe baye esikwayereni esiphithizelako, pheze bafika edorobheni ngabo-7. Basajama hlanu kwestopo seembhesi banikele abantu abadlulako iincwadi zokufunda iBhayibheli. Abantu abanengi bavele babadlule, kodwana lokho akubaqedi amandla, basajama lapho, bamomotheke njengombana abantu babaqalile. Bese kuthi emini babuyele ekhaya. Ngelanga elilandelako kuba ngiso soneso, babuyela khona esikwayereni ekuseni ngabo-7. Ekhabolakhona isibilesi sithembekile ekutjhumayeleni ngomBuso endaweni le, qobe ekuseni, amalanga asithandathu evekeni umnyaka woke.

 2 Into eyenzeka kuSergio naku-Olinda, iyenzeka nakubanakwethu nabodadwethu abanengi namhlanjesi ephasini mazombe, sekuphele iminyaka batjhumayeza abantu abangazithatheli ehloko iindaba ezimnandi. Nawe kungenzeka uqalene nobujamo obunjalo, siyakubuka tle ngokubekezela kwakho! * Ukuzimisela kwakho ukulotjha uJehova kuyabakhuthaza abantu abanengi, kukhuthaza ngitjho nabantu esekukade bamaKrestu. Tjheja amezwi akhulunywa ngomunye umjikelezi, wathi: “Nangitjhumayela nabafowethu nabodadwethu abakhuthele ngalendlela, ngizizwa nginamandla. Ukubona indlela abathembeke ngayo kuyangikhuthaza bona nami ngikghodhlelele nangitjhumayelako.” “Isibonelo sabo esihle siyangithabisa.”

3. Ngimiphi imibuzo emithathu esizokucoca ngayo begodu kubayini?

3 Nasizakwenza ngekuthalo umsebenzi uJesu asinikela wona, akhesiqale nasi imibuzo emithathu: Kubayini ngasikhathi siphelelwa mamandla? Singazithela njani iinthelo? Yini ezosisiza sibekezele nasithela iinthelo?

YINI ENGASENZA SIPHELELWE MAMANDLA?

4. (a) Ukungasabeli kuhle kwamaJuda amanengi kwenza uPowula wazizwa njani? (b) Kubayini uPowula azizwa ngaleyo ndlela?

4 Nakhibe wakhe waziza uphelelwa mamandla ngebanga lokutjhumayeza abantu abangazamukeli iindaba ezimnandi, uzokuzwisisa kuhle lokho uPowula ebekaqalene nakho. Phakathi nesikhathi aba naso sokutjhumayela pheze iminyaka ema-30, wasiza inengi labantu bona libe bafundi bakaKrestu. (IzE. 14:21; 2 Kor. 3:2, 3) Nanyana kunjalo, khenge aphumelele ekusizeni woke amaJuda bona alotjhe uZimu ngeqiniso. Kunalokho, inengi labantu lawala umlayezo kaPowula, abanye bamtjhutjhisa. (IzE. 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Izenzo zamaJuda zamthinta njani uPowula? Wathi: “Ngikhuluma iqiniso kuKrestu; angileyi amala . . . ukuthi ngilisizi khulu begodu nginobuhlungu obungapheliko ehliziywenami.” (Rom. 9:1-3) Kubayini uPowula azizwa ngalendlela? Bekakuthanda ukutjhumayela. Bekatjhumayela emaJudeni ngombana bekawathanda. Ngikho bekumzwisa ubuhlungu kangaka nawala ukulalela umlayezo kaZimu.

5. (a) Yini esenza sitjhumayeze abomakhelwana bethu? (b) Kubayini kungasirari ukuthi ngezinye iinkhathi khesiphelelwe mamandla?

5 Nathi siyafana noPowula, sitjhumayeza abantu ngombana siyabathanda. (Mat. 22:39; 1 Kor. 11:1) Kubayini? Siyazi ukuthi zinengi kangangani iimbusiso ezizokufunyanwa ngilabo abalotjha uJehova ngombana nathi ngokwethu siyazifumana iimbusiswezo. Nasicabanga ngabantu esibatjhumayezako khesithi: ‘Ngathana bebangasivumela sibatjengise izinto ezihle ezibaphundako!’ Yeke, asilisi ukubakhuthaza bona bafunde iqiniso ngoJehova nangentandwakhe ngabantu. Kazi sisuke sithi kilabo esibatjhumayezako: ‘Sikuphathele isipho esihle. Sibawa usamukele.’ Ngikho-ke abantu nabangasamukeli sizwa ‘ubuhlungu eenhliziyweni zethu.’ Nasizizwa ngaleyo ndlela, akutjho ukuthi asinakho ukukholwa kodwana kusuke kutjengisa ukuthi siwuthanda khulu umsebenzi wokutjhumayela. Nanyana ngezinye iinkhathi singaphelelwa mamandla kodwana siyakghodhlelela, sirage nokutjhumayela. U-Elena, owaphayona iminyaka engaphezu kwema-25, ukhuluma ngendlela inengi lethu elizizwa ngayo, uthi: “Kubudisi ukutjhumayela. Nanyana kunjalo, awukho omunye umsebenzi engifuna ukuwenza ngaphandle kwalo.”

SINGABA NJANI BABANTU ABATHELA IINTHELO?

6. Sizokucoca ngamuphi umbuzo begodu sizowuphendula njani?

6 Kubayini singaqiniseka ukuthi nanyana kukuphi lapho sitjhumayela khona singathela  iinthelo? Nasizokuphendula umbuzo oqakathekileko lo, akhesicoce ngemifanekiso kaJesu ‘yokuthela iinthelo.’ (Mat. 13:23) Wokuthoma ukhuluma ngesitjalo samadiribe.

7. (a) Emfanekisweni kaJesu, ‘umlimi,’ ‘isitjalo samadiribe’ ‘neempande’ kujamele ini? (b) Ngimuphi umbuzo esifuna ukuwuphendula?

7 Funda uJwanisi 15:1-5, 8Akhutjheje bona uJesu wathini ebafundini bakhe, wathi: “UBaba uphazinyuliswa kuragela kwenu phambili nokuthela iinthelo ezinengi nokuthi nizibonakalisa nibafundi bami.” UJesu wathi uJehova ‘umlimi,’ bese wathi yena ‘usitjalo samadiribe samambala,’ wathi abafundi bakhe ‘baziimpande.’ * Alo, abafundi bakaKrestu bebazokuthela ziphi iinthelo? UJesu nakenza umfanekiso lo khenge atjho ukuthi ziinthelo bani ebezizokuvela, kodwana nokho kunemininingwana ayitjhoko esisiza sibone ukuthi abafundi bakhe bebazokuthela ziphi iinthelo.

8. (a) Kubayini sithi emfanekisweni kaJesu lo iinthelo azisibafundi abatjha? (b) UJehova angatjho na bona senze into engaphezu kwamandlethu?

8 UJesu wakhuluma ngoJehova wathi: “Zoke iimpande ezingatheli uyazisusa kimi.” Amezwi la asitjela ukuthi ngaphandle kokuthi sithele iinthelo uJehova angeze asiqale njengeenceku zakhe. (Mat. 13:23; 21:43) Nokho, emfanekisweni lo, ukuthela iinthelo akutjho ukuthi woke umKrestu kufuze abe nomuntu afunda naye iBhayibheli bekabhajadiswe. (Mat. 28:19) Phela nasingatjho njalo sizabe sithi abanye aboFakazi abathembekileko baziimpande ezingatheliko ngombana batjhumayeza abantu abangalaleliko. Yinto engeze savuka siyitjhwile leyo! Kubayini? Ngombana angeze sakatelela abantu bona babe bafundi. UJehova nguZimu onethando, yeke angeze athi senze into engaphezu kwamandlethu, nanyana yini athi siyenze uyazi ukuthi sizokukghona ukuyenza.—Dut. 30:11-14.

9. (a) Sithela isithelo ngokwenza muphi umsebenzi? (b) Sizokucoca ngamuphi umfanekiso begodu kubayini?

9 Alo kanti kutjho ukuthini ukuthela iinthelo? Kutjho yoke imisebenzi esiyenzela uJehova ngokuya ngamandlethu. Umfanekiso kaJesu womtjali usenza siphethe ngokuthi umsebenzi oqakatheke khulu notjengisa ukuthi ‘sithela iinthelo’ ngewokutjhumayela ngomBuso kaZimu. * (Mat. 24:14) Umfanekiso kaJesu womtjali uyenza izwakale kuhle khulu indabethu le. Kwanjesi, akhesikhulumeni ngawo umfanekiso wesibili lo.

10. (a) Emfanekisweni womtjali imbewu nehlabathi zijamele ini? (b) Sithelo bani esivezwa siqwambi sekoroyi?

10 Funda uLukasi 8:5-8, 11-15. Emfanekisweni womtjali, imbewu “liliZwi lakaZimu” namkha mlayezo womBuso kaZimu. Ihlabathi-ke yona ijamele ihliziyo yomuntu. Yeke imbewu eyawela ehlabathini ehle yaba nemirabhu, yahluma beyaba neempande, akhesithi yimbewu yekoroyi leyo. Njengombana ikhula yathela “ngokubuyelelwe nge-100.” Sithelo bani esivezwa siqwambi sekoroyi? Kghani sithela ezinye iinqwambi ezincani? Awa, sithela imbewu etja engakhula ngokukhamba kwesikhathi iveze ezinye iinqwambi. Emfanekisweni lo kuyabonakala ukuthi imbewu yinye ithele iinthoro zekoroyi ezilikhulu. Alo umfanekiso lo ungena njani endabeni yokutjhumayela kwethu?

Sizithela njani “iinthelo ngokukghodlhelela”?(Qala isigaba 11)

11. (a) Umfanekiso womtjali ungena njani emsebenzinethu wokutjhumayela? (b) Siyiveza njani imbewu etja yomBuso?

11 Akhesithi eminyakeni egadungileko savakatjhelwa boFakazi basitjela ngomBuso kaZimu namkha sezwa iindabezi ngababelethi bethu. Bathi nababona ukuthi siyawuthanda umlayezo okhuluma ngeliZwi lakaZimu onjengembewu, bathaba khulu. Umlayezo lo waba  njengembewu eenhliziyweni zethu. Yeke, njengombana sibonile emfanekisweni kaJesu, ihlabathi ehle yabulunga imbewu, nathi sawamukela umlayezo womBuso kaZimu. Ngebanga lalokho umlayezo womBuso waba nemirabho bewakhula njengembewu yekoroyi, waba siqwambi begodu ngokukhamba kwesikhathi walungela ukuthela. Njengombana isiqwambi sekoroyi nasithelako siveza imbewu etja ingasi esinye godu isiqwambi, nathi sithela isithelo ingasi ngokwenza abafundi abatjha kodwana ngokuveza imbewu etja yomBuso. * Manje, siyiveza njani imbewu etja? Qobe nasitjhumayela umlayezo womBuso sisuke sirhatjha imbewu eyatjalwa eenhliziyweni zethu ngokunjalo siyenze yande. (Luk. 6:45; 8:1) Umfanekiso lo usifundisa ukuthi nasiragela phambili sitjhumayela ‘sithela iinthelo ngokukghodhlelela.’

12. (a) Yini esingayifunda emfanekisweni kaJesu wesitjalo samadiribe newomtjali? (b) Wena uthinteka njani endabeni le?

12 Yini esingayifunda emfanekisweni kaJesu wesitjalo samadiribe nesomtjali? Imifanekiso le isenza sizwisise ukuthi singazithela iinthelo kungakhathaliseki bona abantu esibatjhumayezako banjani. Okuqakatheke khulu, kuthembeka. UPowula naye wakhe wayiphatha indaba le, wathi: “Umuntu ngamunye uzokufumana umvuzwakhe ngokuvumelana nomsebenzakhe.” (1 Kor. 3:8) Kufuze sikhumbule ukuthi uJehova uzosivuza ngomsebenzi esiwenzako, ingasi ngemiphumela yomsebenzi. UMatilda esekaneminyaka ema-20 aliphayona, uthi: “Kungithabisa khulu ukwazi ukuthi uJehova ubusisa imizamo esiyenzako.”

RAGELA PHAMBILI UTHELA IINTHELO

13, 14. Incwadi yebeRoma 10:1, 2 ithi ngiziphi iinzathu ezenza uPowula wangabaphaleli ihliziyo labo ebebangawamukeli umlayezo womBuso?

13 Yini ezosisiza bona sibekezele begodu sithele iinthelo? Njengombana sele sifundile, indlela amaJuda asabela ngayo emlayezweni womBuso yamdanisa uPowula. Nanyana kunjalo khenge awaphelele ihliziyo. Tjheja godu ukuthi wabuye wathini emaKrestwini weRoma ngendlela ebekazizwa ngayo ngamaJuda, “Bafowethu, engikufisa ngokusuka ehliziyweni nengirabhela uZimu ngakho ngebanga  labo, kukuthi basindiswe. Ngombana ngiyabafakazela ukuthi bayamtjhisakalela uZimu, kodwana ingasi ngokuvumelana nelwazi elinembileko.” (Rom. 10:1, 2) UPowula waveza ziphi iinzathu ezamenza waragela phambili watjhumayela?

14 Kokuthoma, waveza ukuthi kubayini atjhumayeza amaJuda. ‘Bekafisa ngokusuka ehliziyweni’ bona amaJuda asindiswe. (Rom. 11:13, 14) Kwesibili, ‘warabhela uZimu ngebanga lawo.’ Wathandaza wabawa uZimu bona asize amaJuda amukele umlayezo womBuso. Kwesithathu, uPowula wathi ‘ayamtjhisakalela uZimu.’ Bekahlala aqala okuhle ebantwini. UPowula bekazi kuhle ukuthi abantu nabakhuthalele izinto ezifaneleko, ngokukhamba kwesikhathi bangaba bafundi abaphumelelako bakaKrestu.

15. Singamlingisa njani uPowula? Iza neembonelo.

15 Thina singamlingisa njani uPowula? Kokuthoma, kufuze silwele ukuzuza labo “abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko.” Kwesibili, sibawe uJehova bona athambise iinhliziyo zabafuna ukwazi ngaye. (IzE. 13:48; 16:14) USilvana osele aneminyaka epheze ibe ma-30 aliphayona, uthi: “Ngaphambi kobana ngiyokutjhumayela ngithoma ngokuthandaza ngibawe uJehova angisize ngibaqale kuhle abantu.” Kufuze singalisi ukuthandaza sibawe uJehova asinqophise ngeengilozi ebantwini abafuna ukuba nobuhlobo naye. (Mat. 10:11-13; IsAm. 14:6) URobert osele aneminyaka engaphezu kwema-30 aliphayona, uthi: “Kumnandi khulu ukusebenza neengilozi, ngombana zikwazi kuhle okwenzeka emzini nomuzi.” Kwesithathu, silinga ukuthola okuhle kibo boke abantu. UCarl omdala webandla begodu osele aneminyaka engaphezu kwema-50 abhajadisiwe, uthi: “Ngihlala ngiqala umuntu engicoca naye bona umumuntu onjani, kungaba yindlela angiqala ngayo, kumomotheka namtjhana mbuzo angibuza wona.” Nathi njengoPowula singabekezela, sithele iinthelo.

“IZANDLA ZAKHO ZINGAPHUMULI”

16, 17. (a) Yini esingayifunda emtlolweni kaMtjhumayeli 11:6? (b) Yini etjengisa ukuthi nasitjala imbewu abantu bayakubona lokho?

16 Nanyana kungabonakala ngasuthi ukutjhumayela kwethu ngomBuso kaZimu akuzithinti iinhliziyo zabantu kodwana akukafuzi sikuqalele phasi ukuqakatheka kokutjala imbewu. (Funda uMtjhumayeli 11:6.) Khona siyavuma inengi labantu alisilaleli kodwana liyakubona esikwenzako. Liyayitjheja indlela esimbatha ngayo, ukuziphatha kwethu nokumomotheka kwethu. Ngokukhamba kwesikhathi indlela esiziphatha ngayo ingasiza abanye ebebangasithandi bona batjhugulule umkhumbulwabo ngathi. USergio no-Olinda babubonile ubufakazi balokho.

17 USergio uthi: “Ngebanga lokugula, isikhathi esithileko akhenge sikghone ukuya lapho sitjhumayela khona ngetafula. Kwathi nasibuyelako, abantu evane basidlule basibuza bona besiyephi. Bebatjho nokuthi basihlulukele.” U-Olinda uyanaba uthi: “Ngelinye ilanga umtjhayeli webhesi nabantu abakhweleko, barhuwelela bathi, ‘Nenza umsebenzi omuhle khulu!’ Babe babawa nabomagazini.” USergio no-Olinda barareka khulu ngelinye ilanga enye indoda yeza etafulenabo yokutjhumayela yafika yabapha amabhlomu beyabatjela nokuthi benza umsebenzi omuhle.

18. Kubayini kufuze uzimisele ukuthela “iinthelo ngokukghodlhelela”?

18 Soke siyabona kwanjesi ukuthi nange ‘izandla zethu zingaphumuli’ ekutjaleni imbewu yomBuso kaZimu, sizokuba nendima ekunikeleni ‘ubufakazi kizo zoke iintjhaba.’ (Mat. 24:14) Kanti okukhulu kunakho koke kukuthi nasenza njalo sizokuthaba khulu ukwazi ukuthi uJehova uyasithanda. Ngombana uyabathanda abantu abathela “iinthelo ngokukghodlhelela”!

^ isig. 2 UJesu ngokwakhe watjho ukuthi akusibulula ukutjhumayela ‘endaweni yekhabo,’ indaba leyo yatlolwa batloli bamavangeli womane.—Mat. 13:57; Mar. 6:4; Luk. 4:24; Jwa. 4:44.

^ isig. 7 Iye khona iimpande ezisetjenziswe emfanekisweni lo ziqalisele emaKrestwini azokuya ezulwini kodwana boke abantu bakaZimu kukhona abangakufunda emfanekisweni lo.

^ isig. 9 ‘Ukuthela isithelo’ kuhlanganisa nokulwela ukuba ‘neenthelo zommoya.’ Esihlokwenesi nesilandelako sizokucoca ‘ngesithelo seendebe zethu’ okutjho ukutjhumayela ngomBuso kaZimu.—Gal. 5:22, 23; Heb. 13:15.

^ isig. 11 Ngelinye ilanga uJesu wafanisa umsebenzi wokutjhumayela nokutjala nokuvuna.—Mat. 9:37; Jwa. 4:35-38.