Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Umhlangano wesifunda wango-2012 ebewuseNyzhnya e-Apsha, e-Ukraine, 2012

Okuvuniweko Kube Kunengi Khulu!

Okuvuniweko Kube Kunengi Khulu!

UJESU wathi abalandeli bakhe ngesikhathi sokuphela bazokuba nomsebenzi omnengi wokuvuna. (Mat. 9:37; 24:14) Akhesicabange ngokuzaliseka kwamezwi kaJesu la eTranscarpathia, e-Ukraine. Hlangana namadorobho amathathu asendaweni le kunamabandla ama-50 nabatjhumayeli abazi-5 400. * Kuhlekuhle kunaboFakazi abanengi khulu, kangangokuthi umuntu munye kwabane unguFakazi kaJehova.

Banjani abantu abatjhumayela kibo? UFakazi ohlala lapho okuthiwa nguVasile uthi, “Abantu bala bayalihlonipha iBhayibheli, bathanda ubulungiswa, bathanda imindenabo begodu balinga ngamandla ukusizana. Iye khona abahlali bavumelana nesikufundisako kodwana nawubatjengisa into eseBhayibhelini bayalalelisisa.”

Kuba neenqabo abanakwethu nabodadwethu abahlangabezana nazo nabatjhumayelako, khulukhulu endaweni lapho kunabantu abancani abatjhunyayezwako. Isibonelo salokho, kunebandla elinabatjhumayeli abali-134 kodwana imizi nayi yoke endaweni leyo ima-50. Yini esiza abatjhumayeli ebujamweni obunje?

Abafowethu nabodadwethu abanengi bayakhamba bayokutjhumayela eendaweni lapho kunganabatjhumayeli abangeziweko khona. U-Ionash umfowethu oneminyaka ema-90 uthi, “Isilinganiso sabatjhumayeli nasimadaniswa nezindlu ezisesimini yethu, umuntu munye angatjhumayela ezindlwini ezimbili. Mina ngitjhumayela endaweni le kodwana ngaphambi kokuthi ngibe nemiraro yezepilo, bengikhamba amakhilomitha ali-160 ngiyokutjhumayela esimini engakabelwa, lapho bengitjhumayela ngelimi lesiHungari.” Abatjhumayeli kufuze bazidele bona bayokusiza kezinye iindawo. U-Ionash uthi, “Bengivuka ngo-4 wamasa ukwenzela bona ngiyokukhwela isitimela, bengitjhumayela bekuyokubetha i-awara lesi-6 ntambama, isitimela nasikhambako. Lokho ngakwenza iimveke ezimbili kuya kwezintathu.” Inga-kghani wabona kulilize ukuzidela kwakhe lokho? Uthi, “Bekungithabisa khulu ukwenza umsebenzi lo, kungithabisa khulu ukwazi ukuthi ngakghona ukusiza umndeni ebewusesimini ekude bona ufunde iqiniso.”

Khona kuyazwisiseka ukuthi akusingiwo woke umuntu ohlanganyela emabandleni wendaweni le okghonako ukuyokutjhumayela esimini ekude. Kodwana boke kuhlanganise nabafowethu esele bakhulile benza koke okusemandlenabo bona batjhumayeze woke umuntu wendawo. Umphumela walokho ube kukuthi ngo-2017 isibalo sabantu ebabakhona esiKhumbuzweni sawo woke amabandla la besipheze sisibuyelele kabili isibalo sabatjhumayeli, ngamanye amagama kuze isiquntu sabo boke abantu bendawo le. Asingabazi ukuthi ngitjho nanyana singamlotjha kuphi uJehova kusese “nokunengi kokukwenza emsebenzini weKosi.”—1 Kor. 15:58.

^ isig. 2 Amabizo wamadorobha la yiHlybokyy Potik, yiSerednye Vodyane neNyzhnya Apsha.