ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoJulayi 9 kuya ku-Arhostesi 5, 2018.

UMLANDO WOKUPHILA

Nanyana Isithomo Sami Singakhenge Sibe Sihle—UZimu Wangibusisa

USamuel Herd wakhula adududu kodwana nje unothile ngakuZimu, unothe ngendlela naye ebekangazange ayicabange.

Ukuthula Ungakuthola Njani?

Ngebanga lokuthi siphila ephasini elihlangahlangenekweli, kutlhogeka sisebenze ngamandla bona sibe nokuthula. IliZwi lakaZimu lingasisiza.

UJehova Uyabathanda Abantu Abathela “Iinthelo Ngokukghodlhelela”

Singaphelelwa mamandla nasitjhumayela emasimini anabantu abangawuthandi umsebenzethu. Nanyana kunjalo singathela emsebenzini wokutjhumayela.

Kubayini Kufuze Siragele Phambili Sithela “Iinthelo Ezinengi”?

Kuqakathekile ukuhlala sikhumbula ukuthi kubayini sitjhumayela.

Lazi Inaba Lakho

Siyawazi umthelela namaqhinga kaSathana.

Bantu Abatjha Jamelanani NoDeveli

Soke silwa noSathana. Abantu abatjha ngokukhethekileko bangabonakala banganabuyo kodwana bazembethe izembatho zepi.

Okuvuniweko Kube Kunengi Khulu!

Kwenye indawo ye-Ukraine incgenye yesine yabantu abahlala lapho iboFakazi bakaJehova!