Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ithabo Elilethwa Kuphila Ipilo Elula

Ithabo Elilethwa Kuphila Ipilo Elula

UDANIEL NOMIRIAM batjhada ngoSeptemba 2000 bayokuhlala edorobheli leBarcelona, eSpain. UDaniel uthi, “Besiphila ipilo ebesizitjela ukuthi ngevamile. Ngemali ebesiyifumana emsebenzinethu besikghona ukuyokudla eentolo zokudla eziphambili, sizikhuphe, simbethe nezambatho ezibizako. Isimu yona besingayivilapheli nokho.” Kodwana izinto zathoma ukugaya ngomunye umhlathi.

Umhlangano omkhulu wango-2006 waba nekulumo eyathinta ihliziyo kaDaniel, ikulumo leyo yaba nombuzo othi: “Inga-kghani senza koke okusemandlenethu bona sisize ‘abadzimelela banqombe ekubulaweni’ bona bafumane indlela eya ekuphileni okungapheliko?” (IzA. 24:11) Ikulumo le yagandelela khulu ifuneko yokuthi kufuze sitjhumayele umlayezo wokuphila. (IzE. 20:26, 27) UDaniel uyakhumbula uthi, “Ngezwa ngasuthi uJehova bekakhuluma nami.” Ikulumo le yahlathulula nokuthi ukusebenzisa isikhathi sakho ekulotjheni uJehova kuletha ithabo. UDaniel bekazi bona amezwi la aliqiniso. UMariam yena besele athomile ukuphayona begodu bekathabile tle!

UDaniel uthi, “Ngaphetha khonokho bona njenganje sikhathi sokuthi ngitjhugulule ipilwami.” Vele wenza njalo. Waphungula ama-awara emsebenzini, wathoma ukuphayona, wacabanga ngethabo yena nonakwakhe abazokuba nalo nabatjhumayela lapho kunganabatjhumayeli abaneleko khona.

KUTHOMA IINTJHIJILO KUPHETHE NGEENDABA EZIMNANDI

NgoMeyi 2007 uDaniel noMariam balisa imisebenzabo bahlela ukuya ePanama, inarha ekhe bayivakatjhela. Isimabo etja beyiseBocas del Toro ese-Archipelago eseLwandle leCaribbean beyineenhlengele ezimbalwa begodu abantu abanengi ebebahlala lapho bekubabantu bomhlobo wamaNgabe. UDaniel noMariam bacabanga ukuthi nabangasebenzisa imali ebebayibulungile bangakghona ukuhlala ePanama iinyanga ezingaba bunane.

Bakhamba iinhlengelezo ngeenkepe namabhaysgiri, basalikhumbula kuhle ikhambo labo lokuthoma ngebhaysgiri, bakhamba ibanga elingaba makhilomitha ama-32 emkhuphukelweni, ilanga lalingatjhisi lingatjhisi mhlokho. UDaniel wapheze wayatha ngebanda lokudinwa. Bathi nabafikako imindeni yamaNgabe yabaphatha kuhle khulu, khulukhulu ngemva kobana abatjhadikazaba sebafunde ukutjho amagama athileko ngelimi lakilendawo. Kungakayiphi besele baneemfundo zeBhayibheli ezingaba ma-23.

Kwathi nakuphela imali ebebayibulungile, izinto zajama ngelinye inyawo-ke nje, ithabo ebebanalwela laphenduka ukudana. UDaniel uyakhumbula: “Besineminyembezi emehlweni nasicabanga ukubuyela eSpain. Iinhliziyo zethu bezibabuhlungu tle nasicabanga ukutjhiya abantu ebesibafundela iBhayibheli.” Kodwana ngemva kwenyanga eyodwa bafumana iindaba ezimnandi kwamambala. UMariam uthi: “Samenywa bona sibe maphayona akhethekileko. Kwasithabisa khulu ukwazi bona singakghona ukuraga nesabelo sethu.”

OKWABATHABISA KHULU

Ngebanga lamatjhuguluko enziwa yihlangano ngomnyaka ka-2015, uDaniel noMariam kwathiwa bangasaba maphayona akhethekileko kodwana amaphayona wesikhathi esizeleko. Yini abayenzako ngemva kwalokho? Bathembela esithembisweni esifumaneka emtlolweni weRhubo 37:5 othi: “Nikela indlelakho [“kuJehova, NW”], umethembe.” Bafumana umsebenzi wokuziphilisa, bona barage nokuphayona, sikhuluma nje basebandleni leVeraguas, ePanama.

UDaniel nakahlathululako uthi: “Ngaphambi kobana sibuyela eSpain, besingaqiniseki ukuthi sizokukghona ukuphila ipilo elula. Sikhuluma nje, akunanto esitjhoda ngayo esingathi iqakathekile.” Alo yini ebathabisa kangaka? Nabatjhoko bathi, “Ukusiza abantu abathobekileko bafunde ngoJehova kuthabisa ukudlula nanyana yini!