ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoJulayi 3-30 2017.

Siza ‘Abantu Abavela Kwezinye Iinarha Balotjhe UJehova Bathabile’

Singabatjhumayeza njani abantu abavela kwezinye iindawo ngendlela ezokuthinta iinhliziyo zabo?

Ungabasiza Njani Abantwana Abavela Kwezinye Iinarha?

Nange umbelethi ovela kwenye inarha, ungawenza njani amathuba wokufundisa abantwana bakho ngendlela ephumelelako ngoJehova? Abanye abantu bangasiza njani?

UMLANDO WOKUPHILA

Ukungezwa Kwami Eendlebeni Khenge Kungiliye Ekufundiseni Abanye

UWalter Markin akezwa eendlebeni,kodwana nanyana kunjalo ulotjha uZimu athabile.

Ungalivumeli Ithando Lakho Liphole

Amanye amaKrestu wangesikhathi sabapostoli avumela ithando ebekanalo ekuthomeni laphola. Yini engasisiza ithando lethu ngoJehova lihlale livutha?

‘Ungithanda Ukudlula [Lokhu] Na?’

UJesu wafundisa uSimoni Pitrosi ngokuhlela kuhle isikhathi. Thina singakghona na ukwenza okufanako?

Indlela UGayusi Asiza Ngayo Akholwa Nabo

Ngubani uGayusi, begodu kubayini kufuze silingise isibonelo sakhe?

Ithabo Elilethwa Kuphila Ipilo Elula

Yini eyenza abatjhadikazi abathileko baphile ipilo elula? Benzani bona baphile ipilo elula? Kubayini isiqunto sabo sabenza bathaba?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Babuyela Bakhuthazekile Begodu Banethando Kusukela Ngaphakathi Eenhliziyweni Zabo”

Ngemva komhlangano wango-1922 abaFundi beBhayibheli basabela njani eselulekweni abanikelwa sona sokuthi “batjhumayele ngeKosi nombuso”?