Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Meyi 2016

Uzenza Njani Iinqunto Zakho?

Uzenza Njani Iinqunto Zakho?

“Lemukani bona iyini intando kaZimu.”—EFESU 5:17.

IINGOMA: 69, 57

1. Iza nesibonelo seminye yemithetho efumaneka eBhayibhelini, begodu ukuyilalela kusisiza njani?

IBHAYIBHELI limumethe imithetho kaJehova, ukuze sazi okufanele sikwenze nokungakafaneli. Ngokwesibonelo, lisifundisa ukuthi akukafuzi silotjhe abosingazimu, sebe, sidakwe, namkha siziphathe kumbi ngokwamabhayi. (1 Korinte 6:9, 10) UJesu iNdodana kaJehova yatjela abalandeli bayo yathi, ‘khambani niye ebantwini boke nanyana kukuphi, nibenze abafundi; babhabhadiseni ebizweni lakaBaba neNdodana nomoya ocwengileko, nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho. Ngambala nginani njalo bekube sekupheleni kwesikhathi.’ (Matewu 28:19, 20) Okufuze sikwazi kukuthi yoke into uJehova noJesu abasitjela yona irhelebha thina. Ngokwesibonelo, imithetho kaJehova isitjela ngendlela esingazitlhogomela ngayo nemindenethu, nokuthi singaba njani nepilo engcono begodu sithabe. Yeke kuqakatheke khulu ukulalela imithetho kaJehova, silalele nomyalo wokutjhumayela. Nasenza njalo uJehova uzokuthaba begodu uzosibusisa.

2, 3. (a) Kubayini iBhayibheli lingasibekeli imithetho kizo zoke izinto? (b) Sizokuphendula miphi imibuzo esihlokwenesi? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

 2 IBhayibheli alisibekeli imithetho kizo zoke izinto. Ngokwesibonelo, alisibekeli imithetho ngokuthi kufuze simbathe njani. Lokho kusitjengisa ukuthi uJehova uhlakaniphile. Ngitjho nanyana amafetjhini afika adlule, iBhayibheli aliphelelwa sikhathi. Godu alisibekeli nemithetho malungana nokuthi kufuze sikhethe wuphi umsebenzi, sizilaphe njani namkha sizithabise njani. UJehova ufuna iinhloko zemindeni zithathe iinqunto.

3 Akhesithi ufuna ukuthatha isiqunto kodwana iBhayibheli alitjho litho ngendaba leyo, lokho kungakubangela bona uzibuze ukuthi: ‘UJehova unendaba nesiqunto engisithathako na? Uzokuthabela nanyana yini engiyikhethako nangabe ayiphuli imithethwakhe? Ngingaqiniseka njani ukuthi uzokuthaba ngesiqunto engisithathako?’

IINQUNTO ZETHU ZIYABATHINTA ABANYE ABANTU

4, 5. Iinqunto esizithathako zisithinta njani? Abanye abantu bona-ke zibathinta njani?

4 Abanye abantu bacabanga ukuthi bangenza nanyana yini abayifunako. Kodwana thina sihlukile ngombana sifuna ukuthabisa uJehova. Yeke ngaphambi kokuthi sithathe iinqunto, siyazibuza ukuthi iBhayibheli ithini bese silalela lokho ekutjhoko. Ngokwesibonelo, iBhayibheli ikubeka ebaleni ukuthi uJehova ufuna sizisebenzise njani iingazi, begodu siyakulalela lokho. (Genesisi 9:4; IzEnzo 15:28, 29) Nasifuna ukuthatha iinqunto ezithabisa uJehova, kuhle ukuthi simbawe bona asirhelebhe.

5 Iinqunto esizithathako ziyasithinta nathi. Nasithatha iinqunto ezivuthiweko sizokutjhidela khudlwana kuJehova. Kodwana nasithatha ezihlaza ubuhlobo bethu naye buyalimala. Okhunye okufuze singakulibali kukuthi iinqunto zethu ziyabathinta nabanye abantu. Asifuni ukwenza nanyana yini engalimaza abafowethu nabodadwethu. Asifuni nokubanga imiraro ebandleni. Yeke nasifuna ukuhlala sikugegeda lokho, asenzeni iinqunto ezivuthiweko.—Funda kwebeRoma 14:19; Galatiya 6:7.

6. Yini ezosisiza ukuze sithathe iinqunto ezivuthiweko?

6 Singazithatha njani iinqunto ezivuthiweko ngitjho neendabeni iBhayibheli engasibekeli imithetho kizo? Akukafuzi senze lokho esikucabangako, kunalokho kufuze sicabangisise ngalokho esiqalene nakho bese sithatha isiqunto esithabisa uJehova. Nasenza njalo asingabazi bona uJehova uzokubusisa imiphumela yesiquntweso.—Funda iRhubo 37:5.

UJEHOVA UFUNA NGENZENI?

7. Nasifuna ukuthatha isiqunto ngendaba iBhayibheli engasibekeli umthetho ngayo, singazi njani ukuthi isiqunto esisithathako siyamthabisa uJehova?

7 Singayilemuka njani into ethabisa uJehova? Umtlolo webe-Efesu 5:17 uthi: “Lemukani bona iyini intando kaZimu.” Nasifuna ukuthatha isinqunto  ngendaba iBhayibheli engasibekeli umthetho ngayo, kufuze silwele ukulemuka bona iyini intando kaZimu. Singakwenza njani lokho? Kufuze sithandaze bese-ke sivumele umoya ocwengileko usirhole.

8. UJesu wakghona njani ukulemuka bona yini uJehova afuna ayenze? Akhufanekise.

8 UJesu bekahlala ayilemuka intando kaJehova. Ngokwesibonelo, kabili wathi ngaphambi kokuthi aphe iwomakazi labantu ukudla ngekarisomraro, wathandaza. (Matewu 14:17-20; 15:34-37) Kwathi ngelinye ilanga uJesu asemangweni alambile uDeveli wamlinga wathi akaphendule amatje awenze uburotho, uJesu akhenge avume. (Funda uMatewu 4:2-4.) Ngebanga lokuthi bekamazi kuhle uBabakhe, wakghona ukulemuka bona angeze athabe nange angasebenzisa ummoya ocwengileko ngendlela leyo. Bekazi ukuthi uYise uzomnqophisa abe amuphe nokudla nakutlhogekako.

9, 10. Yini engasirhelebha bona sithathe iinqunto ezivuthiweko? Akhuze nesibonelo.

9 Nathi-ke singazithatha iinqunto ezivuthiweko njengoJesu, kwaphela nasingavumela uJehova bona asinqophise. IBhayibheli lithi: “Themba [uJehova] ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho. Nawazisa [uJehova] kizo zoke iindlela zakho, yena uzakwenza imizilakho ilelezeke. Ungaziboni inga uhlakaniphile emehlwenakho, yesaba [uJehova], utjhide ebumbini.” (IzAga 3:5-7) Nasingafunda iBhayibheli nendlela uJehova acabanga ngayo, kuzokuba lula ngathi ukuthi silemuke bona ufuna senzeni, kube lula nokuthi simthabise. Ngaleyo ndlela-ke sizokuba ‘nehliziyo ethambileko.’—Hezekiyeli 11:19.

10 Akhesithi ngokwesibonelo, umma otjhadileko useentolo, njengombana aqalaqala izinto abone iinyathelo azithandako. Umraro kukuthi zidure komhlolo. Kazi ukhamba ayedwa anjalo nje, kodwana uyazi ukuthi ubabakwakhe uzokuthini nakangazithenga. Ukwazi njani lokho? Phela sebanesikhathi batjhadile, yeke uyazi ukuthi ubabakwakhe ufuna bayisebenzise njani imali. Ngokufanako nakithi, nasifunda indlela uJehova acabanga ngayo nezinto azenzileko sizokwazi bona ufuna senzeni nakufuze sithathe iinqunto.

UNGAZI NJANI UKUTHI UJEHOVA UCABANGANI?

11. Ngimiphi imibuzo ekufuze sizibuze yona nasifunda iBhayibheli? (Qala ibhoksi elithi, “ Nawufunda IBhayibheli, Akhuzibuze Nasi Imibuzo.”)

11 Ungazi njani ukuthi uJehova ucabangani? Okukuphela kwendlela esingazi ngayo kufunda iBhayibheli qobe langa. Nawulifundako akhuzibuze imibuzo nasi: ‘Engikufundakokhu  kungifundisani ngoJehova? Kubayini enze ngaleyo ndlela?’ Godu kufuze silingise uDavida ngokuthi sibawe uJehova asirhelebhe simazi bhedere. Wathi, “Ngazise iindlela zakho [Jehova]; ungifundise imizilakho. Ngikhambisa eqinisweni lakho, ungifundise ngombana wena unguZimu wesindiswami, ngithembele kuwe ngesikhathi soke.” (IRhubo 25:4, 5) Godu kuhle uzibuze ukuthi okufundakokho ungakusebenzisa njani emsebenzini, esikolweni, nesimini? Lokho kuzokurhelebha wazi ukuthi uJehova ufuna ukusebenzise njani lokho.

Okukuphela kwendlela yokwazi indlela uJehova acabanga ngayo kufunda iBhayibheli qobe langa

12. Iincwadi zethu nemihlangano kungasirhelebha njani sazi iindlela uJehova acabanga ngazo?

12 Enye indlela esingazi ngayo indlela kaJehova yokucabanga kukuthi sikulalelisise lokho esikufundiswa yihlanganwakhe. Ngokwesibonelo, nasifuna ukuthatha iinqunto singasebenzisa i-Watch Tower Publications Index namanye amathulusi wokurhubhulula waboFakazi bakaJehova. Wona-ke azosirhelebha sazi indlela uJehova acabanga ngayo. Nalokha nasiya esifundweni siyafundiswa, nathi sibe nethuba lokuphendula. Ukucabangisisa ngalokho  kuyarhelebha. Nasenza koke esikufundiswako sizokukghona ukuthatha iinqunto ezithabisa uJehova begodu uzosibusisa.

CABANGISISA NGENDLELA UJEHOVA ACABANGA NGAYO NGAPHAMBI KOKUTHATHA ISIQUNTO

13. Iza nesibonelo, esitjengisa ukuthi singasenza njani isiqunto esihlakaniphileko nasazi indlela uJehova acabanga ngayo.

13 Akhesibone ukuthi nasilemuka indlela uJehova acabanga ngayo angeze sathatha iinqunto ezivuthiweko na. Mhlamunye ufuna ukuphayona. Yeke ulungisa ubujamo bakho ukuze ukghone ukuphayona. Ngapha unande uyazibuza ukuthi ungakghona na ukuthabela ipilo ngemali encani nezinto ezincani. Iqiniso kukuthi iBhayibheli ayitjho ukuthi nange ungaphayoni awumlotjhi uJehova. Ungamlotjha ngitjho nanyana ungaphayoni. Godu ukhumbula amezwi kaJesu nakazakuthi uJehova uyababusisa labo abazidela ngebanga lomBuswakhe. (Funda uLukasi 18:29, 30.) IBhayibheli libuye lisitjele ukuthi uJehova uyathaba nasenza koke esingakwenza ukuze simdumise, begodu ufuna simlotjhe sithabile. (IRhubo 119:108; 2 Korinte 9:7) Koke lokho kufuze sikuthandazele besicabangisise ngakho, nasenza njalo sizokukghona ukuthatha iinqunto ezivuthiweko nezizokwenza uJehova asibusise.

14. Yini engakurhelebha wazi ukuthi uJehova uzizwa njani ngendlela ombatha ngayo?

14 Nasi esinye isibonelo, akhesithi kunesitayila esithileko sokumbatha osithandako, khibe uyazi ukuthi abanye ebandleni angeze baphatheke kuhle ngaso. Begodu neBhayibheli ayitjho litho ngaso. Yeke ungazi njani ukuthi uJehova uthini ngezembathwezo. IBhayibheli lithi: “Abafazi bembathe kuhle nangokuhloniphekileko, kube zizambatho ezifaneleko, bazikghabise ngendlela ehloniphekako, kungabi ngeenhluthu zabo ezilukiweko namkha ngegolide namkha ngamatje aligugu nanyana ngezambatho ezibizako; kodwana akube ngemisebenzi emihle, njengombana kufanele abafazi abathi besaba uZimu.” (1 Thimothi 2:9, 10) Iselulekwesi sisebenza kithi soke ngitjho nemadodeni. Nasifuna ukumbatha ngokuhlonipheka sizozibuza ukuthi abanye abantu bazozizwa njani ngezambatho zethwezo. Asifuni ukuzwisa abafowethu nabodadwethu ubuhlungu ngani ngoba siyabathanda. (1 Korinte 10:23, 24; Filipi 3:17) Yeke ukuze senze iinqunto ezivuthiweko, asicabangisiseni ngalokho okutjhiwo yiBhayibheli nokuthi uJehova uzizwa njani.

15, 16. (a) UJehova uzizwa njani nasisolo sizindla ngezinto ezisilapheleko ezingokomseme? (b) Nasikhetha zokuzithabisa singazi njani bona uJehova uthatjiswa yini? (c) Singazenza njani iinqunto ezivuthiweko?

15 IBhayibheli lithi uJehova uzwa ubuhlungu khulu nasenza izinto ezimbi ngitjho nalokha nasicabanga ngazo. (Funda uGenesisi 6:5, 6.) Kusebaleni-ke ukuthi akafuni sicabange ngokuziphatha okumbi ngokwamabhayi. Kazi nasisolo sicabanga ngeentwezo sizifaka engozini yokuthi sizenze. Kungakho uJehova afuna sicabange  ngezinto ezihlwengileko nezihle. Umfundi uJakopo wathi ukuhlakanipha kwakaJehova, ‘kokuthoma nje kumsulwa, kunokuthula, kunobumnene, kuthobekile, kunobubele neenthelo ezihle, akunakuzaza nokuzenzisa.’ (Jakopo 3:17) Yeke iBhayibheli isifundisa intwehle, asigegedeni yoke indlela yokuzithabisa ezosenza sicabange ngezinto ezingakalungi. Nasaziko ukuthi yini uJehova ayithandako nayihloyileko, kuzokuba lula khulu ukulemuka bona ngiziphi iincwadi, amamuvi, nemidlalo engakalungi. Abe akutlhogeki nokuthi sibuze abanye abantu ukuthi ngikuphi okulungileko.

16 Nakufuze sithathe iinqunto, kufuze sazi ukuthi kunengi esingakukhetha okuzokuthabisa uJehova. Kodwana nasifuna ukuthatha isiqunto esiqakatheke khulu, kungaba kuhle ukubawa iinluleko kumdala namkha omunye umzalwana nofana udade ovuthiweko. (Titosi 2:3-5; Jakopo 5:13-15) Kodwana akukafuzi sibabawe ukuthi basithathele iinqunto. Kunalokho kufuze sicabangisise ngalokho iBhayibheli ekutjhoko bese sizithathela thina iinqunto. (Hebheru 5:14) Umpostoli uPowula wathi: “Omunye nomunye kufanele athwale umthwalo wakhe.”—Galatiya 6:5.

17. Nasithatha iinqunto ezivumelana nentando kaZimu, thina sizuza njani?

17 Nasithatha iinqunto ezithabisa uJehova, sizokutjhidelana naye, uzosithanda abe asibusise. (Jakopo 4:8) Begodu nokukholwa kwethu kuzokunzinza. Kungakho sikhuthazwa ukuthi sicabangisise ngezinto esizifunda eBhayibhelini ukuze sizwisise indlela uJehova acabanga ngayo. Iqiniso kukuthi angeze saqeda ukufunda ngoJehova. (Jobho 26:14) Kodwana nasingenza koke okusemandleni ukuze sifunde ngaye, sizokuhlakanipha begodu sizokuthatha iinqunto ezivuthiweko. (IzAga 2:1-5) Imibono yabantu ihlala itjhuguluka kodwana nakunguJehova yena akatjhuguluki. Umrhubi wathi: “Iinhloso [zakaJehova] zijame isiphelani, iqhinga lakhe lingelanini nanini.” (IRhubo 33:11) Kusebaleni-ke ukuthi singazithatha iinqunto ezivuthiweko kwaphela nasingafunda indlela uJehova acabanga ngayo besilwele nokwenza okumthabisako.