Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Meyi 2016

“Khambani Niye Ebantwini Boke, . . . Nibenze Abafundi”

“Khambani Niye Ebantwini Boke, . . . Nibenze Abafundi”

Khambani niye ebantwini boke, . . . nibenze abafundi; babhabhadiseni, . . . nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho.—MATEWU 28:19, 20.

IINGOMA: 141, 97

1, 2. UMatewu 24:14 ubangela ukuthi kuphakame miphi imibuzo?

UJESU wakhe wathi, emalangeni wokuphela iindaba ezimnandi zomBuso zizokutjhunyayelwa ebantwini boke. (Matewu 24:14) NasiboFakazi bakaJehova sinje, saziwa ephasini zombelele, ngebanga lomsebenzi wokutjhumayela. Abantu bawuthanda komhlolo umlayezo esiwutjhumayelako lo, kuthi abanye abafuni nokuzwa ngawo. Khonapho, nanyana kunalabo abangawufuni umlayezo esiwuphetheko, kodwana bayasihlonipha ngokwenza umsebenzi lo. Sijayele ukuthi sibabantu abenza umsebenzi uJesu akhe wabikezela ngawo. Kodwana sinalo vele ilungelo lokutjho njalo? Khuyini esenza siqiniseke kangaka ngokuthi umsebenzi wokutjhumayela lo, uJesu wakhe wabikezela ngawo?

2 Zinengi khulu iinkolo evane zithi nazo zitjhumayela ngomlayezo kaJesu. Umsebenzazo ugcina ngokutjhunyayezwa esondweni, kibomabona kude, namkha ku-inthanethi ngasikhathi batjela abantu ukuthi kwasukelaphi nabazakufunda ngoJesu. Abanye phele bathi ukusiza abantu  abatlhagako, ukuba ngudorhodere otlhogomela iintandani, umhlengikazi nofana utitjhere, ngiyo indlela nabo abatjhumayela ngayo. UJesu nakakhuluma ngokutjhumayela bekaqalisele emiberegweni le yoke nje?

3. Ngokuya ngokutlolwe kuMatewu 28:19, 20, ngiziphi izinto ezine okufanele abalandeli bakaJesu bazenze?

3 Kghani uJesu bekafuna abafundi bakhe balindele abantu bonyana beze kibo? Akusinjalo! Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu watjela amakhulu wabalandeli bakhe wathi: “Khambani niye ebantwini boke nanyana kukuphi, nibenze abafundi; babhabhadiseni . . . , nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho.” (Matewu 28:19, 20) Yeke njengabalandeli bakaJesu, zine izinto ekutlhogeka sizenze. Kufanele senze abafundi, sibabhabhadise besibafundise. Into yokuthoma, kufuze siye. Esinye isazi sakhe sathi: “Ukukhamba kumsebenzi welinye nelinye ikholwa, kungaba kukhamba esitaradeni nofana elwandle.”—Matewu 10:7; Lukasi 10:3.

4. Khuyini ebandakanyekako nasizakuba “babambi babantu”?

4 UJesu ulindele into bani ebafundini bakhe? Kghani bekafuna umuntu azitjhumayelele ayedwa nofana njengesiqhema? Soke siyazi bona angeze kwakghonakala ngomuntu munye tere ukutjhumayela “ebantwini boke,” yeke nabafundi bakhe bekuzokutlhoga bahleleke njengesiqhema. Nakamema abafundi bonyana babe “babambi babantu,” bekanqophe lokho kanye. (Funda uMatewu 4:18-22.) UJesu bekangakaqaliseli emuntwini munye osebenzisa ineda nesithiyo sakhe alindele ukuthi ifesi ilume isithiyweso. Kunalokho, ukuthiywa kweemfesi uJesu ebekakhuluma ngakho, bekuqalisele ekusetjenzisweni kwamaneda. Phela umhlobo onjalo wokuthiya uyakhandla tle! Begodu utlhoga izandla ezinengi.—Lukasi 5:1-11.

5. Ngimiphi imibuzo emine etlhoga ukuphendulwa, begodu kubayini?

5 Nasizabazi kuhle abantu abatjhumayela iindaba ezimnandi namhlanjesi, kufanele siphendule imibuzo emine nasi:

  • Ngiwuphi umlayezo abalandeli bakaJesu ekufuze bawutjhumayele?

  • Umnqophwabo kufuze ube yini?

  • Mhlobo bani weendlela ekufuze bazisebenzise?

  • Umsebenzi lo kufuze wenziwe ngezinga elingangani, begodu kufuze urage bekube kunini?

iimpendulo zemibuzo le zizosisiza sikghone ukubona ukuthi bobani abenza umsebenzi osindisa amaphilo lo, nesifiso sethu sizokukhula siragele phambili nokutjhumayela.—1 Thimothi 4:16.

UMLAYEZO LO KUFUZE UKHULUME NGANI?

6. Khuyini ekwenza uqiniseke kangaka ngokuthi aboFakazi bakaJehova, kuphela kwabantu abatjhumayela umlayezo oliqiniso?

6 Funda uLukasi 4:43. UJesu bekatjhumayela “iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu,” nabafundi bakhe ufuna benze soneso. Alo ngisiphi isiqhema esitjhumayela  umlayezo loyo ebantwini boke? Abekho abanye ngaphandle kwaboFakazi bakaJehova! Nabantu abangasithandisisiko bakwazi kuhle lokho. Omunye umpristi obekakhambela iinarha wathi komunye uFakazi kaJehova, inarha ngayinye aya kiyo bekabuza aboFakazi bakaJehova ukuthi batjhumayela ngamuphi umlayezo. Uthi, “indlela boke ebebadlhadlhabele ngayo bebaphendula ipendulo efanako bathi: ‘Iindaba ezimnandi zomBuso.’” Ukulandisa komphristi lo akutjho bona sizindlhadlha kwamambala, kodwana kutjengisa ukuthi simaKrestu weqiniso ayinyanda yinye. (1 Korinte 1:10) Indaba yomBuso kaZimu le ibuye ibe mthombo womlayezo wencwadi yesiThala Esazisa NgomBuso KaJehova. Incwadi le ifumaneka ngamalimi ayi-254, kugadangiswa amakhophi pheze ayi-59 000 000 qobe, lokho kuyenza ibe yincwadi erhatjhwa ngezinga elikhulu ephasini!

Abekho abanye abantu abatjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu ngaphandle kwaboFakazi bakaJehova

7. Sazi njani ukuthi abafundisi belobuKholwa abatjhumayeli umlayezo oliqiniso?

7 Abafundisi belobuKholwa abatjhumayeli ngomBuso kaZimu. Inengi labo navane likhuluma ngomBuso lithi kumumuzwa osehliziyweni yomuntu. (Lukasi 17:21) Abayiphathi nokuyiphatha yokuthi umBuso lo ungurhulumende ophethwe nguJesu ezulwini. Into abayenzako, bakhuluma ngoJesu nakuyindaba kaKresmusi nofana yamaGudi. Akhe bahlathulule ngokuthi umBuso uzokurarulula amatshwenyeko wabantu bewususe boke ubumbi obusephasinobu. (IsAmbulo 19:11-21) Kusepepeneneni-ke, abalandeli belobuKholwa abazi ukuthi uJesu uzokwenzani njengeKosi yomBuso kaZimu. Ngebanga lokungazwisisi umlayezo kaJesu, abazwisisi ukuthi kubayini kufuze batjhumayele.

KUFUZE UBE YINI UMNQOPHWETHU WOKWENZA UMSEBENZI LO?

8. Ngiyiphi ihloso engakalungi nakuziwa endabeni yokutjhumayela?

8 Abafundi bakaJesu akukafaneli batjhumayele ngehloso yokwenza imali nofana bafune ukwakha iinthabathaba zezakhiwo. UJesu wathi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.” (Matewu 10:8) Yeke umsebenzi wokutjhumayela akukafaneli ube yibhizinisi. (2 Korinte 2:17) Abafundi bakaJesu akukafaneli nakancani babawe ukubhadelwa ngebanga lomsebenzi wokutjhumayela. (Funda IzEnzo 20:33-35.) Kubhale uJesu akhupha umyalo ozwakala kamnandi kangaka, amasonto amanengi alibakhanyeli iphuzu lendaba yoku kolega imali ukwenzela bona amasontwabo angavalwa bakwazi nokubhadela abafundisi babo neensebenzi zabo. Ngikho-ke abalandeli abanengi belobuKholwa barege kangaka.—IsAmbulo 17:4, 5.

Umsebenzi wokutjhumayela akukafaneli ube yibhizinisi

9. AboFakazi bakaJehova bakutjengise njani ukuthi benza umsebenzi wokutjhumayela ngebanga lokuthi basuke bahlose okuhle kodwa?

9 AboFakazi bakaJehova bayayemukela na ikolego ekhitjhwa emaWolweni womBuso namkha emihlanganweni? Akusinjalo! Umsebenzabo usekelwaminikelo ekhitjhwa ngokuzithandela. (2 Korinte 9:7) Enyakeni ogadungileko lo, aboFakazi bakaJehova benze ama-awara amabhiliyoni amabili batjhumayela iindaba ezimnandi,  baraga neemfundo zeBhayibheli ezingaphezu kwamabhiliyoni alithoba inyanga ngayinye. Ababhadelwa ngokwenza umsebenzabo wokutjhumayela, khonapho kuyabathabisa ukubetha sabo isikhwama benze umsebenzi lo. Esinye isazi sithi ngaboFakazi bakaJehova: “Into eza qangi ekuphileni kwabantwaba, kutjhumayela nokufundisa.” Godu wathi aboFakazi bakaJehova ababhadeli abafandisi. Alo nasingatjhumayeleli ukwenza imali, umnqophwethu usuke uyini? Umsebenzi lo siwenziswa kuthanda uJehova nabantu. Umbono loyo wenza kufezeke isiphorofido esisencwadini yamaRhubo 110:3. (Ifunde.)

NGIZIPHI IINDLELA EKUFUZE ZISETJENZISWE?

Sitjhumayela koke lapho sifumana khona abantu (Qala isigaba 10)

10. Ngiziphi iindlela uJesu nabafundi bakhe abazisebenzisa nabatjhumayelako?

10 Ngiziphi iindlela zokutjhumayela ebezisetjenziswa nguJesu nabafundi bakhe? Bebatjhinga koke la bebangafumana khona abantu. Bebatjhumayela eentaradeni nemamakethe. Babuye babakhambele nemakhayenabo. (Matewu 10:11; Lukasi 8:1; IzEnzo 5:42; 20:20) Ukutjhumayela emzini ngomuzi bekuyinto eyahlelwako, ukwenzela ukufikelela woke umuntu.

11, 12. Imizamo eyenziwa ngelobuKholwa nayimadaniswa nomsebenzi wokutjhumayela iindaba ezimnandi owenziwa babantu bakaJehova, kusuke kube namuphi umahluko?

11 Amasonto welobuKholwa ayazitjhumayela na iindaba ezimnandi njengoba kwenza uJesu? Kanengi babhadela abafundisi ukuthi babatjhumayeze. Abazihluphi nokuzihlupha endabeni yokwenza abafundi, bagugudlhela laba ebebavele bakhona. Ngasikhathi khebalinge ukukhuthaza amalunga wesonto ukuthi atjhumayele. Sinesibonelo sangomnyaka  ka-2001, uPope John Paul II watlolela amalunga webandla incwadi ethi, kufuze amalunga webandla atjhumayele iVangeli, abe atjhiseke njengokutjho kwakaPowula nakathi: “Maye mina nakube angitjhumayeli ivangeli!” Wabuye wathi umsebenzi lo akukafuzi wenziwe babantu ababanduliweko kwaphela, kodwana kufuze wenziwe ngiwo woke amalunga wesonto. Nanyana kunjalo, iselulekweso salandelwa lidlanzana.

12 Kuthiwani-ke ngaboFakazi bakaJehova? Sengibo bodwa abatjhumayela ngokuthi kusukela kwango-1914, uJesu wathoma ukuba yiKosi. Bahlonipha uJesu, nomsebenzi wokutjhumayela uza qangi emaphilwenabo. (Markosi 13:10) Incwadi ethi-Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners, ithi ayikho into kiboFakazi bakaJehova eqakatheke ukudlula ukutjhumayela. Ibuye inabe ngokuthi, aboFakazi nabafumana abantu balambile, banganabani, bagula nokugula, balinga ngakho koke bonyana babarhelebhe. Kodwana ngaphezu kwakho koke abawulibali umsebenzabo wokutjhumayela ngesiphelo sephaseli bafundise nabantu ngesindiso. AboFakazi bakaJehova basaragela phambili nokutjhumayela umlayezo loyo, balingisa neendlela ebezisetjenziswa nguJesu nabafundi bakhe.

UMSEBENZI LO WENZIWA NGEZINGA ELINGANGANI, BEGODU UZOKURAGA BEKUFIKEPHI?

13. Umsebenzi lo kufuze wenziwe ngezinga elingangani?

13 UJesu wathi abalandeli bakhe bazokutjhumayela bebafundise iindaba “ezimnandi nanyana kukuphi” ephasini. Wabayala ngokuthi benze abafundi “ebantwini boke.” (Matewu 24:14; 28:19, 20) Lokhu-ke kutjho khona bonyana iindaba ezimnandezi kufuze zitjhunyayelwe ephasini loke.

14, 15. Sikubona ngani ukuthi aboFakazi bakaJehova bazalise isiphorofido sakaJesu ngezinga ebenze ngalo umsebenzabo? (Qala iinthombe ezisekuthomeni.)

14 AboFakazi bakaJehova phela kwabantu abazalise isiphorofido sakaJesu sokuthi iindaba ezimnandi zizokutjhunyayelwa ephasini mazombe. Sikutjho ngaliphi lokho? E-United States kunabafundisi abangaba yi-600 000 kelobuKholwa, kuthi aboFakazi bakaJehova kwabayi-1 200 000 batjhumayela iindaba ezimnandi enarheni leyo. Ephasini loke, kunabapristi bamaKatholika abayi-400 000. AboFakazi bakaJehova bona bangaphezu kwe-8 miliyoni, batjhumayela iindaba ezimnandi eenarheni eziyi-240. Kusemtarini-ke ngaboFakazi bakaJehova, ukuthi ngibo abatjhumayela iindaba ezimnandi ephasini loke, okuyinto ethabisa uJehova.—IRhubo 34:2; 51:17 [34:1; 51:15 NW].

15 NasiboFakazi bakaJehova sinje, umnqophwethu kutjhumayela iindaba ezimnandi ebantwini abanengi ngendlela esingakghona ngayo, ngaphambi kokuthi kufike isiphelo. Ekwenzeni umsebenzi lo, sitjhugulule besagadangisa iingidigidi zeencwadi, abomagazini, amaphetjhana, kube mihlangano neememo zesiKhumbuzo eziphuma ngamalimi angaphezu kwayi-700. Iincwadezi zoke nje, sizipha abantu simahla. Enyakeni ogadungileko, kugadangiswe amaBhayibheli angabayi-4.5 bhiliyoni. Kwagadangiswa namakhophi ayi-200 miliyoni we-New World Translation of the Holy Scriptures ngamalimi angaphezu kwayi-130. Izinzolwazi lethu lona lifumaneka ngamalimi angaphezu kwayi-750. Kuyaziwa ukuthi boFakazi kwaphela abenza umsebenzi okarisa ngalendlela.

16. Sazi njani ukuthi aboFakazi bakaJehova banomoya kaZimu?

 16 Umberego wokutjhumayela lo uzokuraga bekufikelephi? UJesu wathi iindaba ezimnandezi zizokutjhunyayelwa bekufike isiphelo. NjengaboFakazi bakaJehova sikghonile ukukghodlhelela emsebenzini wokutjhumayela emalangeni wokuphela la, ngebanga lomoya kaJehova ocwengileko. (IzEnzo 1:8; 1 Pitrosi 4:14) Abanye abantu bekolo bangathi, “Sinomoya ocwengileko.” Kodwana yini ebenza bangakghoni ukutjhumayela emalangeni wokuphela la? Ezinye iinqhema zilingile ukutjhumayela njengaboFakazi bakaJehova, zabhalelwa. Abanye nokho bazimisele ukutjhumayela isikhatjhanyana. Khonapho, abanye bangatjhumayela umuzi nomuzi, solo kusafana abatjhumayeli ngeendaba ezimnandi zomBuso. Yeke, angeze bawenza umsebenzi owasungulwa nguJesu.

KUHLE KUHLE BOBANI ABATJHUMAYELA IINDABA EZIMNANDI?

17, 18. (a) Kubayini singaqiniseka ngokuthi aboFakazi bakaJehova ngibo abatjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso namhlanjesi? (b) Yini esenza sithi kungakghonakala ukuraga nomsebenzi lo?

17 Alo bobani abatjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso namhlanjesi? Abekho abanye ngaphandle kwaboFakazi bakaJehova! Sazi njani? Ngithi abatjhumayela umlayezo olungileko, iindaba ezimnandi zomBuso. Sikhamba sifuna abantu esiminethu, ngalokho-ke sisebenzisa iindlela ezifaneleko. Sinehloso ehle ngokutjhumayela, sithanda uJehova nabantu. Umsebenzethu lo siwenza ngezinga elikhulu tle, unobangela walokho kukuthi sitjhumayela ebantwini bazo zoke iintjhaba namalimabo. Sisazokuraga nomsebenzi wokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso, bekufike isiphelo!

18 Kuthabisa khulu ukubona umsebenzi omuhle kangaka wenziwa babantu bakaJehova emalangeni wokuphela la. Kodwana sikwazi njani ukwenza umsebenzi lo? UPowula wayihlathulula bunje: “NguZimu osebenza ngaphakathi kwenu, owenza bona nikghone begodu nisebenze ngokwentando yakhe.” (Filipi 2:13) Ngathana uJehova angasibusisa ngamandla sizokwazi ukwenza koke okusemandleni bona sirage nokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso!—2 Thimothi 4:5.