Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Meyi 2016

IBhayibheli Isakutjhugulula Na Ukuphila Kwakho?

IBhayibheli Isakutjhugulula Na Ukuphila Kwakho?

‘Bumbani imikhumbulo yenu kabutjha.’—ROMA 12:2.

IINGOMA: 61, 52

1-3. (a) Ngimaphi amatjhuguluko okungaba budisi ukuwenza ngemva kokubhajadiswa? (b) Singazibuza miphi imibuzo nange kubudisi ukuhlula ubuthakathaka bethu? (Qala iinthombe ezisekuthomeni.)

KWAPHELA iminyaka uKevin asolo agembula, abhema, aduda etjwaleni, nakuziindakamizwa zona bezibuzwa kuye. [1] (Qala isiphetho.) Ngokukhamba kwesikhathi wafunda ngoJehova, yeke wafuna ukuba mnganakhe. Kodwana bona enze njalo bekukunengi okulindeleke kuye, bekufuze atjhugulule ipilwakhe. Okuthabisako kukuthi wakghona ukuyitjhugulula asizwa nguJehova namandla weliZwi lakhe iBhayibheli.—Hebheru 4:12.

2 Ngemva kobana sele abhajadisiwe uKevin bekusatlhogeka atjhugulule ubuntu bakhe ukwenzela bona abemKrestu ovuthiweko. (Efesu 4:31, 32) Ngokwesibonelo, bekamumuntu osilingeka msinya khulu. Kwamrara khulu nakalemuka bona kubudisi kangangani ukulawula itukuthelwakhe.  Nakahlathululako wathi batjho ukufunda ukulawula ukuthukuthela kwakhe bekubudisi ukudlula ukulisa ukwenza izinto ezimbi egade azenza ngaphambi kokuthi abhajadiswe. Warabhela uJehova bona amsize akghone ukwenza amatjhuguluko lawo begodu bekalifundisisa iBhayibheli.

3 Inengi lethu ngaphambi kobana libhajadiswe, kwatlhogeka bona lenze amatjhuguluko amanengi ukwenzela bona liphile ngendlela iBhayibheli eliyitjhoko. Kodwana bekungakapheleli lapho, nanje lisalemuka bona kusese nezinto ezincani ekusafuze lizilungise bona libe njengoZimu noKrestu. (Efesu 5:1, 2; 1 Pitrosi 2:21) Isibonelo salokho kukuthi, singase silemuke bona sibabantu abathanda ukubalabala khulu namkha sibabantu abathanda ukuhleba ngabanye abantu. Namkha singase silemuke ukuthi kuyasithusa lokho abantu abangase bakutjho ngathi, mhlamunye bangathi senza izinto ezingakalungi. Kungenzeka bona sekuphele iminyaka silinga ukutjhugulula ubuntu bethu, kodwana sisenza imitjhapho efanako. Singase sizibuze, ‘Kubayini kubudisi kangaka ukuthi ngenze amatjhuguluko la? Yini ekufuze ngiyenze nangizakwenza lokho iBhayibheli ekutjhoko?’

UNGAKGHONA UKUTHABISA UJEHOVA

4. Kubayini sibhalelwa ukuthabisa uJehova ngaso soke isikhathi?

4 Siyamthanda uJehova, begodu sifuna ukumthabisa ngehliziywethu yoke. Kodwana kuyadanisa ukwazi ukuthi angeze sakghona ukumthabisa ngaso soke isikhathi, ngebanga lokuthi sinesono. Khesizizwe njengompostoli uPowula nakazakuthi, “Nginetjhisakalo yokwenza okulungileko, kodwana ngiyabhalelwa.”Roma 7:18; Jakopo 3:2.

5. Ngiziphi izinto ezimbi ekufuze sizilise ngaphambi kobana sibhajadiswe, kodwana ngimiphi imikhuba esingasolo silwisana nayo?

5 Ngaphambi kobana sibe malunga webandla, kwatlhogeka bona silise ukwenza izinto uJehova azinyenyako. (1 Korinte 6:9, 10) Kodwana ngitjho nangaphezu kwalokho, sisese babantu abanesono. (Kolose 3:9, 10) Yeke sinande senza imitjhapho nanyana sele kuphele iminyaka sabhajadiswa. Khesisolo sifisa izinto ezimbi, khekube nabudisi ukulisa imikhuba emimbi esinayo. Iqiniso kukuthi kungaphela iminyaka-kazi sisolo silwisana nemikhuba emimbi le.

6, 7. (a) Yini esenza bona sisole sibangani bakaJehova ngitjho nanyana sizizoni nje? (b) Kubayini kufuze singasabi ukubawa ukulitjalelwa nguJehova?

6 Nanyana sibabantu abanesono nje singakghona ukuthi sibe bangani bakaJehova besimlotjhe. Kufuze uhlale ukhumbula ukuthi kwekuthomeni waba njani mnganakhe. Kazi Nguye owabona izinto ezihle kuwe begodu wafuna ukukwazi. (Jwanisi 6:44) Bekazi ngobuthakathaka bakho, bekazi nokuthi uzokunande wenza imitjhapho. Kodwana lokho akhenge kumenze angasafuni ukuba mnganakho.

7 UJehova wasithanda kangangobana wasipha isipho esihle khulu. Wathumela iNdodanakhe ephasini bona izokunikela ukuphila kwayo kube sihlengo sezono zethu. (Jwanisi 3:16) Yeke nakwenzeka senze imitjhapho singabawa uJehova asilibalele. Ngebanga lesihlengwesi, kufuze siqiniseke bona uzosilibalela begodu  sizokuragela phambili sibangani bakhe. (Roma 7:24, 25; 1 Jwanisi 2:1, 2) Ungakhohlwa bona uJesu wafela izoni eziphendukako. Ngitjho nanyana wenze into embi, kufuze ungalisi ukuthandazela bona uJehova akulibalele. Nasingambawiko ukuthi asilibalele, kuzokuba njengalokha nasibhala ukuhlanza izandla ezisilapheleko. Kuyathabisa ukwazi bona uJehova usivumela ukuthi sibe bangani bakhe ngitjho nanyana azi bona sizizoni.—Funda 1 Thimothi 1:15.

Nasifuna ukutjhidelana noJehova kufuze silinge ngamandla ukumlingisa silingise neNdodanakhe

8. Kubayini kufuze singeqiseli amehlo ubuthakathaka bethu?

8 Iye khona akukafuzi seqisele imitjhaphwethu amehlo sisolo senza izaba. UJehova usitjelile bona ufuna abangani bakhe babe babantu abanjani. (IRhubo 15:1-5) Kuyakhanya-ke bona nasifuna ukutjhidelana naye kufuze silinge ngamandla ukumlingisa, silingise neNdodanakhe. Kufuze silwisane nokufisa izinto ezimbi, singakghona nokuthi ezinye zazo sizilise unomphela. Ngitjho nanyana kungaphela iminyaka-kazi sibhajadisiwe akukafuzi silise ukuthuthukisa ubuntu bethu.—2 Korinte 13:11.

9. Sazi njani bona ukumbatha ubuntu obutjha kuyinto eragela phambili?

9 Umpostoli uPowula watjela amaKrestu wathi, “Nafundiswa mayelana neendlela zenu zokuphila zaphambilini, kobana nilise imikhuba yenu yaphambilini eyonakaliswe ziinkanuko zayo zekohliso; kobana nenziwe butjha emikhubeni yemikhumbulwenu, nembathe ubuntu obutjha obubunjwe bafuza uZimu, ekulungeni kweqiniso nangokucwengeka.” (Efesu 4:22-24) Lokho-ke kutjho bona kufuze senze koke okusemandlenethu bona sitjhentjhe ‘simbathe ubuntu obutjha.’ Akutshwenyi ukuthi silotjhe uJehova isikhathi esingangani, zinengi khulu izinto okusafuze sizifunde ngaye. IBhayibheli ngilo elingasisiza senze amatjhuguluko, sibe njengaye.

KUBAYINI KANTI KUBUDISI KANGAKA?

10. Yini thina okufuze siyenze nasizaku fumana isizo leliZwi lakaZimu, ngimiphi imibuzo esingazibuza yona?

10 Soke sifuna ukwenza iBhayibheli ekutjhoko. Kodwana kufuze siberege ngamandla nasifuna ukwenza amatjhuguluko. Kubayini sitjho njalo? Kubayini uJehova angamane enze kube bulula ukwenza okulungileko?

11-13. Kubayini uJehova angamane enze kube bulula bona sihlule imikhubethu emimbi?

11 Nasicabanga ngephasi nakho koke okukilo, asibi ngitjho nokuncani ukuzaza kokuthi uJehova unamandla wokwenza nanyana yini. Ngokwesibonelo, wenze ilanga, elinamandlakazi ararako. Ngomzuzwana likghona ukukhipha ukukhanya nokutjhisa okukhulu. Kodwana sitlhoga okuncani khulu kilo bona siphile ephasina. (IRhubo 74:16; Isaya 40:26) UJehova ubuye anikele iinkhonzi zakhe  amandla naziwatlhogako. (Isaya 40:29) Kuyakhanya-ke ukuthi nakafunako bekangakwenza kube bulula kithi ukulwisana nobuthakathaka bethu besilise nokwenza izinto ezingakalungi. Alo kanti kubayini angenzi njalo?

12 UJehova ufuna sizikhethele. Ufuna sikhethe ukuthi sifuna ukumlalela namkha awa. Nasikhetha ukumlalela silwe ngamandla bona senze intandwakhe, sisuke simtjengisa bona siyamthanda begodu sifuna ukumthabisa. USathana kazi wathi batjho uJehova akanalo ilungelo lokubusa. Kodwana thina nasilalela uJehova simtjengisa bona sifuna abe Mbusethu. Begodu kufuze siqiniseke bona uBabethu onethando uthokozela yoke imizamo esiyenzako bona simlalele. (Jobho 2:3-5; IzAga 27:11) Ngitjho nanyana kungasibulula, kodwana nasilwa ngamandla bona silawule ubuthakathaka bethu sisuka sithembeka kuye.

13 UJehova uthi kufuze silwele ukumlingisa. (Kolose 3:12; funda 2 Pitrosi 1:5-7.) Begodu ulindele bona senze koke okusemandleni ukuze silawule esikucabangako namazizwethu. (Roma 8:5; 12:9) Ngaso soke isikhathi nakufuze sisebenze ngamandla bona senze amatjhuguluko begodu nasiphumelelako, kuyasithabisa lokho.

VUMELA ILIZWI LAKAZIMU LIRAGELE PHAMBILI LIKUTJHUGULULA

14, 15. Ngimiphi imizamo esingayenza bona sibe nobuntu obuthandwa nguJehova? (Qala ibhoksi elithi “ IBhayibheli Nomthandazo Kwatjhugulula Amaphilwabo.”)

14 Singenza njani bona sibe nobuntu uJehova abuthandako? Kunokobana sizikhethele  thina bona sifuna ukutjhugulula ini silise ini, kufuze sivumele kube nguZimu osikhethelako. Incwadi yebeRoma 12:2 ithi, “Ningaziphathi njengokwemikhuba yephaseli, kodwana tjhugululwani ngokwenziwa kabutjha emikhumbulweni yenu ukuze nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.” Nasizakwazi bona yini uJehova ayilindele kithi, kufuze silalele akutjhoko. Kufuze sifunde iBhayibheli qobe, sizindle ngesikufundako besithandaze bona asiphe umoyakhe ocwengileko. (Lukasi 11:13; Galatiya 5:22, 23) Nasenza njalo, uJehova uzosisiza sazi okumthabisako, begodu sizokufunda ukucabanga ngendlela acabanga ngayo. Izinto esicabanga ngazo, zizomthabisa uJehova begodu sizokufunda ukulawula ubuthakathaka bethu. Kodwana akuzi bulula lokho, kufuze sikulwele.—IzAga 4:23.

Merega iinhloko eencwadini zethu namkha amavesi eBhayibhelini azokurhelebha ulwisane nobuthakathaka bakho ukwenzela bona uwafunde godu (Qala isigaba 15)

15 Njengombana sizabe sifunda iBhayibheli qobe, kufuze sifunde nezinye iincwadi ezinjengesiThala nePhaphama! Iinhloko ezinengi eencwadinezi zisifundisa ngokuthi singabulingisa njani ubuntu bakaJehova, nokuthi singalwisana njani nobuthakathaka bethu. Nasifundako singase sifumane isihloko namkha imitlolo esisiza ebujamweni esiqalene nabo. Singazimerega iinhlokwezo namkha imitlolo leyo bona siyifunde godu esikhathini esizako.

16. Kubayini kufuze singazipheleli ihliziyo nasifumana bona kusese nezinto ezinengi okusafuze sizilungise?

 16 Khona kuzokuthatha isikhathi bona sikghone ukulingisa ubuntu bakaJehova. Ngezinye iinkhathi ungase uzibone kusese nokunengi okusafuze ukulungise. Ungazipheleli ihliziyo. Ekuthomeni kungatlhogeka bona uzikatelele bona wenze lokho iBhayibheli ekutjhoko. Kodwana nawuragela phambili wenza uJehova akulindele kuwe, kuzokuba lula bona ucabange ngendlela acabanga ngayo bewenze nezinto ezilungileko.—IRhubo 37:31; IzAga 23:12; Galatiya 5:16, 17.

CABANGA NGEZINTO EZIHLE ESIZOZIFUMANA

17. Nasithembekileko kuJehova, yini esingayiqala ngabovu?

17 Sisiqale ngabovu isikhathi la sizokuba babantu abapheleleko silotjhe uJehova bekube phakade. Ngesikhatheso angeze kusatlhogeka bona silwisane nobuthakathaka bethu, yeke kuzokuba lula bona silingise uJehova. Kodwana nanje siyakghona ukulotjha uJehova ngebanga lokobana usiphe isihlengo. Nanyana sinesono nje, singamthabisa nasiragela phambili siberega ngamandla bona senze amatjhuguluko, silandele lokho asifundisa khona eBhayibhelini.

18, 19. Singaqiniseka njani bona iBhayibheli linamandla wokutjhugulula ukuphila kwethu?

18 UKevin wenza koke okusemandlenakhe bona afunde ukulawula itukuthelwakhe. Wazindla ngegade akufunda eBhayibhelini walinga ngamandla bona enze amatjhuguluko. Walandela nesiyeleliso amanye amaKrestu agade amtjela ngaso. Nanyana kwamthatha iminyaka ukukwenza kuhle, ngokukhamba kwesikhathi waba yinceku ekhonzako. Sikhuluma nje sekuphele iminyaka eyi-20 angumdala webandla. Kodwana bekube nje uyazi bona kufuze aragele phambili nokulwa nobuthakathaka bakhe.

19 Nathi kufuze sithuthukise ubuntu bethu njengoKevin. Nasingenza njalo, sizokuragela phambili sitjhidela kuJehova. (IRhubo 25:14) Nasenza koke okusemandlenethu bona senze uZimu akulindele kithi, uzosirhelebha. Yeke singaqiniseka bona ngesizo leBhayibheli singakghona ukwenza amatjhuguluko.—IRhubo 34:9 [34:8 NW].

^ [1] (isigaba 1) Ibizo litjhugululiwe.