“Nasi indlela: Khambani kiyo.”ISAYA 30:21.

IINGOMA: 65, 48

1, 2. (a) Abantu abanengi basindiswa ngisiphi isiyeleliso? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) UZimu ubayala njani abantu bakhe bona asindise ukuphila kwabo?

“JAMA, LALELA, QALA.” Amagama la uwafumana nawuzokweqa endleleni yeentimela eNorth America, bekasolo akhona eminyakeni engaphezu kweyi-100 edlulileko. Kubayini kunjalo? Ukwenzela bona iinkoloyi zingatjhayiswa ziintimela nazeqa esiporweni. Ukulalela umyalo lo kwasindisa abantu abanengi.

2 UJehova wenza okungaphezu kokukhupha umyalo wokuphepha. Uyala abantu bakhe bona bafumane ukuphila okuphakade nokuthi babalekele iingozi. UJehova ufana nomalusi oraga izimvu zakhe bona zingakhambi endleleni eyingozi.—Funda u-Isaya 30:20, 21.

UJEHOVA BEKAHLALA ABAYALA ABANTU BAKHE

3. Kwenzeka njani bona abantu bakhambe endleleni ebatjhingisa ekufeni?

3 Kusukela emlandweni womuntu uJehova bekasolo anikela abantu imiyalo enqophileko. Isibonelo salokho sisifumana  esimini ye-Edeni. Lapho uJehova wanikela iinqophiso ebezizokulaya abantu bona baphile phakade bathabile. (Genesisi 2:15-17) Kodwana u-Adamu no-Eva akhenge bavumele ukunqotjhiswa nguBaba onethando. Nakungu-Eva yena wase wakhetha ukulalela ilizwi elabonakala livela enyokeni, kwathi u-Adamu yena walalela umkakhe. Umphumela walokho waba yini? Bobabili njalo batlhaga bebafa banganathemba. Ngebanga lokungalaleli kwabo umndenabo woke bewukhamba endleleni etjhinga ekufeni.

4. (a) Kubayini bekutlhogeka iinqophiso ezingeziweko ngemva komThwalela? (b) Ukuvela kobujamo obutjha kwakuveza njani ukucabanga kwakaZimu?

4 UZimu wanikela uNowa iinqophiso ezasindisa ukuphila. Ngemva komThwalela uJehova wayala abantu bona bangadli bebangaseli iingazi. Kubayini atjho njalo? Ngesikhathesi uJehova bekazokuvumela abantu bona badle inyama. Ngebanga lokutjhuguluka kobujamo abantu bebatlhoga iinqophiso ezitjha: “Akukameli nidle inyama eneengazi ngombana eengazini kunepilo.” (Genesisi 9:1-4) Emyalweni lo sifunda indlela uZimu acabanga ngayo. UnguMdali begodu unikela ukuphila, yeke unelungelo lokubeka imithetho ngokuphila. Ngokwesibonelo, wanikela umthetho wokuthi abantu akukafuzi babulalane. Ukuphila neengazi kucwengile kuZimu, begodu uzokujezisa nanyana ngubani ongazihloniphiko iintwezi.—Genesisi 9:5, 6.

5. Sizokufunda ngani begodu kubayini?

5 Ngemva kwelanga lakaNowa uZimu waragela phambili ayala abantu bakhe. Esihlokwenesi sizokufunda ngeembonelo ezitjengisa bona uZimu wakwenza njani lokho. Iimbonelwezi zizosisiza bona sifune ukulandela iinqophiso zakaJehova ezizosisiza ephasini elitjha.

ISITJHABA ESITJHA IINQOPHISO EZITJHA

6. Kubayini bekutlhogeka bona abantu bakaZimu balalele imithetho uZimu abanikela yona ngoMosi? Ama-Israyeli bekufuze enzeni?

6 Emalangeni kaMosi uJehova wanikela abantu bakhe iinqophiso ezitjha endleleni ekufuze baziphathe ngayo nebazomlotjha ngayo. Kubayini? Ubujamo babuya batjhuguluka godu. Besele kudlule iminyaka elikhulu ama-Israyeli aziingqila eGibhide lapho-ke woke umuntu ebekababhodile bekakhulekela abantu abafileko, iinthombe, bebenze nezinye izinto uZimu angazithandiko. Kuthe abantu bakaZimu nabakhululwako eGibhide kwatlhogeka bona bafumane iinqophiso ezitjha. Bekufuze babe sitjhaba esilandela imithetho kaJehova yedwa. Ezinye iincwadi zokurhubhulula zithi ibizo elithi “umthetho” ngesiHebheru lihlobeni nelithi “nqophisa, nelithi yala.” Umthetho wavikela ama-Israyeli ekuziphatheni okumbi nekolweni yamala yeentjhaba ebeziyibhodile. Ama-Israyeli bekathi nakalalela uZimu afumane iimbusiso. Bese kuthi nakangamlaleliko aqalane nemiphumela emimbi yalokho.—Funda uDuteronomi 28:1, 2, 15.

7. (a) Akhuhlathulule bona kubayini uJehova anikela abantu bakhe iinqophiso. (b) Umthetho bewudosa ama-Israyeli ngayiphi indlela?

7 Kunesinye isizathu esenza kutlhogeke iinqophiso ezitjha. Imithetho le yalungiselela ama-Israyeli bona alungele ihloso kaJehova, ukufika kwakaMesiya uJesu Krestu. Yakhumbuza ama-Israyeli bona ababantu abanesono.  Yabuye yabenza bazwisisa bona batlhoga isihlengo, umhlatjelo onganasono ebewuzokuhlanza isono sabo ngokupheleleko. (Galatiya 3:19; Hebheru 10:1-10) Ukungezelela kilokho, umthetho lo wavikela umndeni kaMesiya warhelebha nama-Israyeli bona akghone ukubona uMesiya nakafikako. Umthetho lo bewunjengesinqophiso sesikhatjhana, ‘esisidosela,’ kuKrestu.—Galatiya 3:23, 24.

8. Kubayini Kufuze silandele iinkambiso zomThetho kaMosi?

8 Njengombana nathi simaKrestu siyazuza eenqophisweni uJehova azinikela abantu. Sikutjhwiso yini lokho? Singakghona ukujama, siqale iinkambiso umThetho osekelwe kizo. Ngitjho nanyana namhlanjesi singasi ngaphasi komthetho lo, kodwana singathembela kiwo bona usinqophise ekuphileni kwethu nekulotjheni uJehova. Usitlolele imithetho le eBhayibhelini bona sifunde kiyo, isinqophise begodu sithabe ukuthi uJesu usifundise okudlula ukwazi umthetho. Lalela okutjhiwo nguJesu, “Nizwile bona abantu ekadeni batjelwa kwathiwa, ‘Ungahlobongi.’ Kodwana ngiyanitjela bona nanyana ngubani oqala umfazi amkhanuke sele ahlobonge naye ngehliziywenakhe.” Yeke akusikukuthi kufuze sibalekele ukuziphatha kumbi kodwana kufuze sibalekele ngitjho nokucabanga ngezinto ezimbi.—Matewu 5:27, 28.

9. Ngibuphi ubujamo ebenza kwaba namatjhuguluko?

9 Ngemva kobana uJesu eze anguMesiya, uJehova wanikela iinqophiso ezitja wabe wakhanyisa nehloswakhe khudlwana. Kubayini enza njalo? Ngomnyaka ka-33, uJehova walandula isitjhaba sakwa-Israyeli esikhundleni saso wakhetha ibandla lamaKrestu bona libe babantu bakhe. Kilokhu godu ubujamo babantu bakaZimu batjhuguluka.

IINQOPHISO ZAMA-ISRAYELI ANGOKOMFANEKISO

10. Kubayini ibandla lamaKrestu lanikelwa imithetho emitjha? Imithetho le beyihluke njani kile eyanikelwa ama-Israyeli?

10 UJehova wanikela abantu umThetho ngoMosi ukwenzela bona abafundise begodu bazi indlela ekufuze bamlotjhe ngayo. Ngekhulu lokuthoma, abantu bakaZimu besele bavela eentjhabeni neenzindeni ezihlukahlukeneko begodu besele babizwa ngokuthi ngu-Israyeli ongokomfanekiso. Babalibandla lamaKrestu beba ngaphasi kwesivumelwano esitjha. UJehova wabanikela iinqophiso ezitjha endleleni ekufuze baphile bebamlotjhe ngayo. Ngambala “uZimu akakhethi ubuso. Kodwana omesabako enze okulungileko nanyana angewasiphi isizwe uyamukeleka kuye.” (IzEnzo 10:34, 35) Yeke balandela “umthetho kaKrestu” egade udzimelele khulu eenkambisweni ebezitlolwe eenhliziyweni zabo ingasi ematjeni. Umthetho lo bewuzokunqophisa amaKrestu nanyana akuphi.—Galatiya 6:2.

11. Ipilo yomKrestu inaziphi iingcenye eembili ezithintwa “mthetho kaKrestu”?

11 Ama-Israyeli angokomfanekiso azuza khulu eenqophisweni uJehova azinikela ngoJesu. UJesu wanikela imithetho emibili ngaphambi kobana enze isivumelwano esitjha. Munye wawo bewuphathelene nokutjhumayela. Bese kuthi omunye ube malungana nendlela amaKrestu ekufuze aphathane ngayo, nendlela wona ekufuze aziphathe ngayo. Iinqophiswezi bezenzelwe woke amaKrestu, ngikho nanamhlanjesi zisebenza kithi soke,  kungakhathaliseki bona sinethemba lokuphila phakade ephasini namkha ezulwini.

12. Yini ebeyiyitja ngokutjhumayela?

12 Ekadeni, abantu bakosontjhaba bekufuze baye kwa-Israyeli bona bayokulotjha uJehova. (1 AmaKhosi 8:41-43) Kwathi kusesenjalo uJesu wanikela umyalo esiwufumana kuMatewu 28:19, 20 (Ufunde.) UJesu wathi kubalandeni bakhe “Khambani” niye ebantwini boke. NgePentekoste lomnyaka ka-33 uJehova wakhanyisa bona ufuna iindaba ezimnandi zitjhunyayelwe kilo loke iphasi. Ngelangelo, amalunga webandla elitjha angaba yi-120 azala umoya ocwengileko athoma ukukhuluma amalimi ahlukahlukeneko ebantwini abakhuluma isiJuda nesiproselithe. (IzEnzo 2:4-11) Ngemva kwalokho isimu ebebatjhumayela kiyo yanda yafaka namaSamariya phakathi. Bese-ke kwathi ngomnyaka ka-36 isimu yakhula khulu kwanjesi yafaka nabantu bakosontjhaba abangakasoki. Lokho kwatjho bona amaKrestu bekufuze atjhumayele ebantwini boke ephasini.

13, 14. (a) “Umyalo omutjha” uhlanganisani? (b) Thina-ke sifundani esibonelweni sakaJesu?

13 UJesu wabuye wanikela “umyalo omutjha” okhuluma ngokuthi kufuze sibaphathe njani abazalwana nabodade. (Funda uJwanisi 13:34, 35.) Kufuze sibathande besizimisele ukunikela ngokuphila kwethu esikhundleni sabo. Lokho akusikho ebekufunwa mThetho.—Matewu 22:39; 1 Jwanisi 3:16.

14 UJesu usibonelo esihle sokuthanda ngokusuka ehliziyweni. Wathanda abalandeli bakhe bewazimisela ukubafela. Ngikho alindele bona boke abalandeli bakhe nabo benze okufanako. Yeke kufuze sizimisele ukukghodlhelelela begodu sizimisele ukufela abazalwana nabodade.—1 Thesalonika 2:8.

IINQOPHISO ZANAMHLANJESI NEZENGOMUSO

15, 16. Ngibuphi ubujamo obutjha esiqalene nabo, begodu uZimu usiyala njani?

15 UJesu ukhethe “inceku ethembekileko nehlakaniphileko” bona iphakela abalandeli bakhe “ukugoma” kwabo “ngesikhathi esifaneleko.” (Matewu 24:45-47) Ukudlokhu kuhlanganisa iinqophiso eziqakathekileko zabantu bakaZimu nakwenzeka ubujamo butjhuguluka. Ubujamo bethu butjhuguluka njani?

16 Namhlanjesi siphila ‘emihleni yokuphela,’ ingasi kade sizokuqalana neenhlupheko ezimbi esingakhenge sihlangabenzane nazo ngaphambilini. (2 Thimothi 3:1; Markosi 13:19) Okhunye godu kukuthi uSathana namadimonakhe baphoselwa phasi ephasini begodu ngibo ababangela ukutlhaga okungaka ebantwini. (IsAmbulo 12:9, 12) Ukungezelela kilokho, silalela umyalo kaJesu wokutjhumayela ephasini loke, ebantwini abangeziweko nangeenlimi ezinengi ukudlula nanini ngaphambili!

17, 18. Kufuze sisabele njani eenqophisweni esinikelwa zona?

17 Ihlangano kaZimu isinikela amathulusi amanengi asisiza ukutjhumayela. Inga wena uyawasebenzisa na? Esifundweni sifumana iinqophiso zokuthi singawasebenzisa njani amathulusi la ngendlela ephumelelako. Amathulusi la uwaqala njengavela kuZimu na?

18 Nasifuna iimbusiso zakaZimu kufuze sizivulele amehlo zoke iinqophiso asinikela zona ngebandla. Nange silalela  nje sizokwazi nokulalela ngesikhathi ‘seenhlupheko ezimbi khulu,’ lapho-ke kula kuzokurhayilwa khona iphasi lakaSathana elimbeli. (Matewu 24:21) Ngemva kwalokho sizokutlhoga iinqophiso ezitjha zokuphila ephasini elizele ukulunga, elizabe litjhatjhululwe ngaphasi kwelawulo lakaSathana.

Ephasini elitjha sizokufumana imisongo eneenqophiso zokuphila ePharadesi (Qala iingaba 19, 20)

19, 20. Ngiziphi iincwadi eziyokuvulwa, umphumela wakhona ube yini?

19 Emihleni kaMosi isitjhaba sama-Israyeli besitlhoga iinqophiso ezitjha, yeke uZimu wasinikela umThetho. Kwathi kamva, ibandla lamaKrestu kwafuze lilandele “umthetho kaKrestu.” Kusafana-ke nakithi, iBhayibheli isitjela ukuthi ephasini elitjha sizokufumana imisongo emitjha eneenqophiso ezitjha. (Funda isAmbulo 20:12.) Kungenzeka ukuthi imisongo leyo izabe isihlathululela izinto okufuze sizenze ngesikhatheso. Ukufunda kwethu imisongo leyo nabantu abazabe bavusiwe, kuzosenza sazi ukuthi uZimu ufunani kithi. Imisongo leyo izosisiza sifunde okunengi ngendlela uJehova acabanga ngayo. Sizokukghona nokuzwisisa iBhayibheli ngcono, yeke woke umuntu ePharadesi uzokuphatha abanye ngethando nangehlonipho. (Isaya 26:9) Akhusucabange bona zinengi kangangani izinto esizozifunda besifundise nabanye, silandela iinqophiso zeKosi uJesu Krestu!

20 Nasilandela iinqophiso ‘ezitlolwe eencwadini’ besihlale sithembekile kuJehova phakathi nesikhathi sokuphela, uzokutlola amabizwethu ‘encwadini yokuphila.’ Kuyatjho ukuthi sizokufumana ukuphila okungapheliko! Yeke, kufuze SIJAME sifunde okutjhiwo yiBhayibheli, SIQALE sizwisise ekutjhoko kithi, bese SILALELA isinqophiso sakaZimu nje. Ngokwenza koke lokhu, singasinda eenhluphekweni ezimbi khulu, siragele phambili sifunda ngokuhlakanipha nethando lakaZimethu, uJehova unomphela!—UMtjhumayeli 3:11; Roma 11:33.