‘Kuye umzimba woke, ubumbana ndawonye.’EFESU 4:16.

IINGOMA: 53, 107

1. Ngiziphi izinto uZimu ebekaziwa ngazo kusukela ekuthomeni?

KUSUKELA kwemathomeni kwendalo uJehova noJesu bebayinyanda yinye. UJehova wadala uJesu ngaphambi kokuthi adale ezinye izinto. UJesu wasebenza naye, ‘bekaseqadi kwakhe angusosino.’ (IzAga 8:30) Neenceku zakaJehova nazo zibambisene emsebenzini ekufuze wenziwe. Sinesibonelo sakaNowa nomndenakhe abakha umkhumbi babambisene. Kamva kwaba ma-Israyeli nawo abambisana akha itabarinakeli, bewalihlukanisa abuye alakhe, akhambe nalo koke lapho aya khona. Ethempelini bewavuma iingoma adlale neensimbi zomvumo andawonye, adumise uJehova ngazo iingomezo. Izintwezi zoke nje abantu bakaJehova bebazenziswa kukuthi bebabambisana.—Genesisi 6:14-16, 22; Numeri 4:4-32; 1 IinKronike 25:1-8.

2. (a) Khuyini ebeyikarisa ngebandla lamaKrestu wendulo? (b) Ngimiphi imibuzo ekuzokucocwa ngayo?

 2 Nendulo amaKrestu bewasole abambisana. UPowula nakahlathulula indaba le wathi, nanyana bewanamakghono ahlukahlukeneko nemisebenzi engafani, kodwana bewayinto yinye. Woke njalo bewalandela umRholawo uJesu Krestu. Ngikho uPowula afanisa amakrestu lawo namalunga womzimba ahlukahlukene asebenza ndawonye. (Funda 1 Korinte 12:4-6, 12.) Alo kuthiwani ngathi namhlanjesi? Singabambisana njani emsebenzini wokutjhumayela, ebandleni nemindenini?

UKUBAMBISANA EMSEBENZINI WOKUTJHUMAYELA

3. Ngiwuphi umbono owabonwa ngumpostoli uJwanisi?

3 Emakhulwini weminyaka eyadlulako umpostoli uJwanisi wakhe wafikelwa mbono, wabona iingelozi ezilikhomba zibetha amaporompita. Kwathi ingilozi yesihlanu nayibetha iporompita, uJwanisi wabona “ikwekwezi ebeyikhithike ezulwini yawela ephasini.” ‘Ikwekwezi’ leyo yasebenzisa isihluthulelo ukuvula umnyango womgodi otjhingako onzima tshu! Kwathoma kwaphuma intuthu ngemgodinapho, kwalandela ngesikhonyani seentethe saphuma hlangana nentuthu leyo. Kunokobana simorose imithi neentjalo, isikhonyaneso sasahlela labo “abanganaphawu lakaZimu eempandla zabo.” (IsAmbulo 9:1-4) UJwanisi bekawazi kuhle umonakalo ebewungabangelwa liwomakazi leentethezo, phela zakhe zawenza neGibhida emihleni kaMosi. (Eksodusi 10:12-15) Isikhonyani esabonwa nguJwaniseso sijamele amaKrestu akhethiweko ebewasole atjhumayela umlayezo onamandla malungana nekolo yamanga. Bese-ke iingidigidi zabantu abaqale phambili ekuphileni nazo zibalandele. Babambisene emsebenzini wokutjhumayela. Umsebenzi lo usize abantu abanengi khulu basukela ikolo yamanga, batjhaphuluka nekulawulweni nguSathana.

Sikghona ukutjhumayela ephasini mazombe ngebanga lokuthi sibambisene

4. Mhlobo bani womsebenzi abantu bakaJehova ekufuze bawenze, begodu ngiyiphi indlela abangawenza ngayo?

4 Sinikelwe umsebenzi wokutjhumayela ‘ivangeli lombuso’ ebantwini ngaphambi kokufika kwesiphelo. Phela lo msebenzi omkhulu tle! (Matewu 24:14; 28:19, 20) Kufuze simeme boke ‘abomileko’ basele “amanzi wokuphila,” lokho kutjho bona kusatlhogeka sifundise boke labo abafuna ukuzwisisa iBhayibheli. (IsAmbulo 22:17) Kodwana singakghona ukwenza koke lokhu nange ‘sibumbene ndawonye’ besibambisane nebandleni.—Efesu 4:16.

5, 6. Sibumbene ngayiphi indlela nasitjhumayela iindaba ezimnandi?

5 Nange sifuna ukufikelela ebantwini abanengi, kutlhogeka sihleleke emsebenzinethu wokutjhumayela. Isinqophiso esisifumana ebandleni ngiso esisirhelebhako. Vane kuthi ngemva komhlangano wokuya esimini, sikhambe  siyokukhuluma nabantu ngeendaba ezimnandi zomBuso. Sibanikele neencwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Sezizinengi khulu iincwadi esibanikele zona ephasini mazombe. Ngasikhathi sinikelwa ingcenye ejimeni elikhethekileko lomsebenzi wokutjhumayela. Nawenza umsebenzi lo, usuke ubambisene nabanye nabo abenza umsebenzi wokutjhumayela umlayezo ofanako ephasini loke. Nawe usuke usebenza neengilozi, ezirhelebha abantu bakaZimu ukutjhumayela iindaba ezimnandi.—IsAmbulo 14:6.

6 Awazi bona kuthabisa kangangani ukufunda ngemibiko yokutjhumayela ephasini mazombe eNcwadini yoNyaka! Akhucabange nendlela esibumbene ngayo ephasini loke, nalokha navane simema abantu emihlanganwenethu. Lapho soke sifumana umlayezo ofanako. Kuba ziinkulumo, amadrama kunye nemiboniso esikhuthaza bona siphe uJehova okuphuma phambili. Okhunye okusihlanganisa nabazalwana nabodadwethu bephasi loke, kulokha nasiya esiKhumbuzweni qobe mnyaka. (1 Korinte 11:23-26) Sihlangana ngelanga elifanako, ngoNisani 14 ngemva kokutjhinga kwelanga, sithokoze lokho uJehova asenzele khona, besilalele nomyalo kaJesu. Eemvekeni zangaphambi kokufika kwesiKhumbuzo, sisebenza ndawonye simeme abantu abanengi ngendlela esingakghona ngayo bona bahlanganyele nathi esehlakalweni esiqakathekilekwesi.

7. Njengombana sisebenza ndawonye, khuyini esikghona ukuyenza?

7 Intethe eyodwa angeze yenza umonakalo omkhulu. Nathi-ke angeze satjhumayeza woke umuntu sisodwa. Kodwana ngebanga lokuthi sisebenza ndawonye, sikghona ukutjela iingidigidi zabantu ngoJehova besisize abanye babo bamlotjhe.

UKUBAMBISANA EBANDLENI

8, 9. (a) UPowula naka fundisa amaKrestu ngokuhlala ayinyanda yinye, wasebenzisa mhlobobani womfanekiso? (b) Singabambisana njani ebandleni?

8 UPowula wahlathululela abantu be-Efesu ukuthi ibandla lihleleke njani, wathi woke umuntu ebandleni kufuze ‘akhule ngakho koke.’ (Funda kwebe-Efesu 4:15, 16.) UPowula wasebenzisa umfanekiso womzimba ukuhlathulula bona umKrestu ngamunye angarhelebha ibandla lihlale libumbene belilandele uJesu, oyiHloko yebandla. Wathi umzimba ubambisana “ngamalungu woke.” Yeke, nanyana sibabantu abatjha namkha abakhulileko, nofana sinepilo evumako namkha ebogabogako, khuyini elindeleke kithi?

Ungalisiza njani ibandla bona lihlale limunye?

9 UJesu wakhetha abadala ukuthi badose phambili ebandleni, begodu ufuna sibahloniphe besilandele nesinqophiso abasinikela sona. (Hebheru 13:7, 17) Akusilula-ke ukwenza njalo. Kodwana singabawa irhelebho kuJehova. Nomoyakhe ocwengileko ungasirhelebha silalele nanyana ngisiphi isinqophiso abadala abasinikela sona. Cabanga nangendlela esingasiza ngayo emabandleni esikiwo  nange sithobekile besibambisane nabadala. Amabandlethu azokubumbana nendlela esithandana ngayo izokuthuthuka.

10. Iinceku ezikhonzako zisifaka ngayiphi indlela isandla ekuthuthukiseni ubunye bebandla? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

10 Iinceku ezikhonzako nazo zinesandla ekwakheni ubunye bebandla. Zisebenza budisi zirhelebhe abadala, begodu siwuthokoza khulu umsebenzazo. Iincekwezikhonzakwezi ziyaqiniseka ukuthi sineencwadi ezaneleko, zibuye zamukele neemvakatjhi eziza esifundweni. Zibuye zisebenze budisi zenze umsebenzi wokuvuselela amaWolo womBuso, beziwahlwengise. Nasibambisana nabazalwanaba sisuke silotjha uJehova ngobunye nangendlela ehlelekileko.—Madanisa ne-zEnzo 6:3-6.

11. Abantwabatjha bangadlala yiphi indima ekuthuthukiseni ubunye?

11 Abanye abadala sekuminyaka basebenza budisi ebandleni. Kodwana angeze basakghona ukwenza ngendlela ebebahlale benza ngayo, ngebanga lokuthi sebayaluphala. Abazalwana abasesebatjha bangabasiza. Nangabe sebabanduliwe, bangaqalelela eminye imisebenzi yebandla. Nange iinceku ezikhonzako zisebenza budisi, zingaba badala bakusasa. (1 Thimothi 3:1, 10) Abanye abadala abasesebatjha benze ituthuko ekulu tle! Bakhonza njengabajikelezi, basiza abazalwana nabodade emabandleni amanengi. Ayikho into esiyithokoza njengokubona abantwabatjha bazimisele ukukhonza abazalwana nabodade.—Funda iRhubo 110:3; uMtjhumayeli 12:1.

UKUBAMBISANA EMNDENINI

12, 13. Khuyini engarhelebha amalunga womndeni abambisane?

12 Singawasiza njani amalunga wemindenethu bona abambisane? Ukukhulekela komndeni kwaqobe veke kungarhelebha. Ababelethi nabantwababo nabahlala ndawonye bafunde ngoJehova, lokho kubasela ithando labo. Ngesikhatheso bangalingisa abazokutjho nabafika esimini, okuzobarhelebha batjhumayele ngcono. Kuzokuthi nabezwa omunye nomunye emndenini akhuluma ngeendaba ezimnandi, babone nokuthi umndeni woke uthanda uJehova begodu ufuna ukumthabisa, lokho kuzobenza batjhidelane.

Indoda nomfazi nabathanda uJehova bebamlotjhe, bazokuhlala bamunye bebathabile nemtjhadwenabo

13 Indoda nomfazi bangabambisana njani? (Matewu 19:6) Nanithanda uJehova benimlotjhe nobabili, nizokuthaba emtjhadwenenu. Kufuze abantu abatjhadileko bahlale batjengisana izenzo zethando njengo-Abrahamu noSara, u-Isaka noRabega, u-Elkana noHana. (Genesisi 26:8; 1 Samyela 1:5, 8; 1 Pitrosi 3:5, 6) Nange indoda nomfazi benza njalo, basuke bamunye begodu batjhidelene noJehova.—Funda uMtjhumayeli 4:12.

Ukukhulekela komndeni kungarhelebha ababelethi nabantwababo bakwazi ukutjhidelana (Qala iingaba 12, 15)

14. Khuyini engaqinisa umtjhadwenu, nange indoda namkha umfazi angasuye umkhulekeli kaJehova?

 14 IBhayibheli ikubeka ebaleni ukuthi singatjhadi nomuntu ongalotjhi uJehova. (2 Korinte 6:14) Nanyana kunjalo, bakhona abazalwana nabodade abatjhade nabantu abangasiboFakazi bakaJehova. Abanye bafunde ngoJehova ngemva kokuthi sebatjhadile, abalingani babo bona-ke akhenge babe boFakazi. Abanye bebatjhade nomuntu onguFakazi, kodwana indodakwakhe namkha umkakhe wasukela ibandla. Ebujamweni obunjalo, amaKrestu enza koke angakwenza asekele imitjhadwawo ngokulalela iseluleko seBhayibheli. Nokho akusilula ukwenza njalo. Sinesibonelo sakaMary nendodakwakhe uDavid, bebalotjha uJehova bobabili. Kwafika isikhathi la uDavid alisa khona ukuya esifundweni. Nanyana kunjalo, uMary yena usalinga ngakho koke ukuba ngumma ozibutheleleko usabusebenzisa kuhle nobuntu bakhe njengomKrestu. Wafundisa nabantwana bakhe abasithandathu ngoJehova, waragela phambili nokuya esifundweni nemihlanganweni. Ngemva kweminyaka abantwana bakhula bakhamba ekhaya, uMary waraga nokulotjha uJehova nanyana bekadosa. UDavid wathoma ukufunda iincwadi uMary ebekamtjhiyela zona. Kwathi kusesenjalo wathoma ukuya esifundweni. Isizukulu sakhe esineminyaka esithandathu besimbekela indawo yokuhlala, kuzo kuthi uDavid nangakhenge afike, umsanyana lo uzakhuthi kubamkhulwakhe, “Bengikuhlulukele kangangani namhlanjesi esifundweni!” Kuthe sekudlule iminyaka eyi-25 yoke, uDavid wabuyela kuJehova, sikhuluma nje bathabe khulu banomkakhe, sebakhonza uJehova bobabili.

15. Abantu esele baneminyaka batjhadile bangabasiza njani labo abasesebatjha emitjhadwenabo?

15 Namhlanjesi uSathana uhlasela imindeni.  Kungebangelo indoda nomfazi abalotjha uJehova kutlhogeka babambisane. Ngitjho nanyana sekusikhathi watjhada, kodwana kusafuze ucabange ngozokutjho namkha ongakwenza ukwenzela ukuthi uqinise umtjhadwakho. Phela nanibabantu esele baluphalela emtjhadweni, ningaba sibonelo esihle ebatjhadikazini abasese batjha. Mhlamunye ningamema abatjhadikazi abatjhabo babekhona nanenza ukukhulekela kwenu komndeni. Nabo bazokubona ukuthi nanyana ningaba neminyaka eminengi kangangani nitjhadile, kodwana kusatlhogeka ubunye nethando.—Titosi 2:3-7.

“NAMBANI SIKHUPHUKELENI ENTABENI [KAJEHOVA]”

16, 17. Abakhulekeli bakaZimu khuyini abayiqale ngabovu?

16 Ama-Israyeli nawayokugidinga iminyanyawo eJerusalema, bewabambisana. Bewalungiselela yoke into ebewazoyitlhoga ekhambweni lawo. Bewakhamba woke, bekarhelebhane. Nawafika ethempelini bewadumisa abe alotjhe uJehova ndawonye. (Lukasi 2:41-44) Namhlanjesi nathi njengombana silungiselela iphasi elitjha, sitlhoga ukuba yinyanda yinye, senze koke esingakwenza sibambisane. Kghani zikhona ezinye iindlela ongathuthukisa kizo?

17 Abantu ephasineli bahlale baphikisana bebabange nezinto. Thina-ke sithokoza uJehova ngokuthi usisize saba nokuthula sazwisisa neqiniso leBhayibheli! Abantu bakhe ephasini mazombe bamlotjha ngendlela ayithandako. Khulu khulu emalangeni wokuphela la, abantu bakaJehova babambisene ukudlula nanini. Kunjengokutjho kwaka–Isaya nomphorofidi uMikha nabathi siya, “entabeni [kaJehova]” soke. (Isaya 2:2-4; funda uMikha 4:2-4.) Sizokuthaba khulu ngomuso nasele abantu ephasini ‘babumbene ndawonye’ babambisane ukwenzela bona balotjhe uJehova!