Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bantu Abatjha—Ningazilungiselela Njani Ukubhajadiswa?

Bantu Abatjha—Ningazilungiselela Njani Ukubhajadiswa?

“Ngiyathanda ukwenza intandwakho, Zimami.”IRHUBO 40:9, [40:8 NW]

IINGOMA: 51, 58

1, 2. (a) Hlathulula ukuthi, kubayini isiqunto sokubhajadiswa siqakathekile. (b) Yini umuntu ofuna ukubhajadiswa okufuze aqiniseke ngayo?

UMUMUNTU omutjha ofuna ukubhajadiswa na? Nangabe kunjalo, leyo yinto ehle khulu ezintweni okhe waba nazo. Itjengisa nabanye abantu ukuthi uzinikele kuJehova, begodu umthembise ukumlotjha ipilwakho yoke, nokuthi ukwenza lokho akufunako kuzokuhlala kuyinto eqakathekileko kuwe. Ngebanga lokuthi isithembiswesi siqakatheke khulu kuZimu, kufuze ubhajadiswe nasele uvuthwe ngokwaneleko, unesifiso begodu uzwisise nokuthi kutjho ukuthini ukuzinikela kuZimu.

2 Kungenzeka uzizwa ungakakulungeli ukubhajadiswa. Kungenzeka uzizwa ukulungele kodwana ababelethi bakho bathi kufuze ukhulakhule. Yini-ke okufuze uyenze nakunjalo? Ungalilahli itewu. Sebenzisa isikhathesi ukuthi uthuthuke ukuze ukulungele msinya ukubhajadiswa. Ukhumbula lokho,  ungazibekela imigomo eentweni ezinthathu: (1) ukukholwa kwakho, (2) izenzo zakho, (3) nendlela othokoza ngayo.

UKUKHOLWA KWAKHO

3, 4. Abantu abatjha bangafundani kuThimothi?

3 Ungayiphendula njani imibuzo le: Kubayini ngikholelwa ukuthi uZimu ukhona? Kubayini ngiqiniseka ukuthi iBhayibheli ivela kuZimu? Kubayini ngilalela imithetho kaZimu kunokuthi ngiziphathe ngendlela iphasi eliziphatha ngayo? Imibuzo le ingakusiza ulalele iseluleko sakampostoli uPowula nakathi, “Nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu.” (Roma 12:2) Kubayini kufuze senze njalo?

UThimothi bekaqiniseka ukuthi ulifumene iqiniso, wacabangisisa ngakufundileko wabe waqiniseka ngakho

4 Isibonelo sakaThimothi singakusiza. Bekayazi kuhle tle imiTlolo, ngebanga lokuthi ummakhe nogogwakhe bamfundisa iqiniso. Nanyana kunjalo uPowula wathi kuye: “Kakarela kilokho okufundileko nakilokho onesiqiniseko ngakho.” (2 Thimothi 3:14, 15) Amezwi athi ‘oqiniseka ngakho’ atjho ukuthi “uyaqiniseka ngeqiniso lendaba ethileko.” Kungebangelo-ke uThimothi bekaqiniseka ukuthi ulifumene iqiniso. Walamukela ingasi ngebanga lokuthi ufuna ukuthabisa ummakhe nogogwakhe kodwana kungebanga lokuthi wacabangisisa ngakufundileko wabe waqiniseka ngakho.—Funda amaRoma 12:1.

5, 6. Kubayini kuqakathekile ukufunda ‘ukusebenzisa umkhumbulo’ usesemutjha?

5 Kuthiwani-ke ngawe? Mhlamunye sewunesikhathi eside wazi iqiniso. Nakhibe kunjalo, akhukwenze umgomakho ukuhlola ukukholwa kwakho. Lokho kuzokusiza uqinise ukukholwa kwakho begodu ubalekele ukwenza iinqunto ezingakalungi ngebanga labangani, umthelela wephasi namkha uzenziswe kukuthi ufuna ukwanelisa imizwakho.

6 Nawungafunda ‘ukusebenzisa umkhumbulwakho’ usesemutjha nje, uzokukghona ukuphendula abangani bakho nabakubuza imibuzo enjenganasi: ‘Wazi njani ukuthi uZimu ukhona? Nangabe uZimu uyasithanda kubayini avumela izinto ezimbi ukuthi zenzeke? Kwenzeka njani ukuthi uZimu bekavele akhona?’ Nawulungiseleleko, imibuzo le angeze yakwenza uthome ungabaze, kunalokho izokwenza ufune ukufunda iBhayibheli kuhle-ke kwanjesi.

7-9. Akhuhlathulule ukuthi iinhloko eziku-jw.org, zencwadi ethi “Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?,zingakusiza njani uqinise ukukholwa kwakho.

7 Isifunda sakho mathupha singakusiza uphendule imibuzo, uhlule nokungabaza ongaba nakho be uqinise nokukholwa kwakho. (IzEnzo 17:11) Kuneencwadi ezingakusiza bona wenze njalo. Abanye bakufumene kukuhle ukuthi bafunde incwajana ethi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, nethi There a Creator Who Cares About You? Abantu abatjha abanengi bakuthabele khulu ukufunda  incwadi ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?Ungayifumana kuzinzolwazi i-jw.org, ngaphasi kwesithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI. Iincwadezi zidemba isihloko seBhayibheli, begodu zenzelwe ukukusiza ukuthi uqinise ukukholwa kwakho.

8 Njengombana umfundi weBhayibheli nje, kungenzeka uyazazi ezinye iimpendulo zemibuzo ekhona eencwadinezo. Kodwana uyaqiniseka na ngeempendulo zakhwezo? Iincwadezi zizokusiza ukuthi ucabangisise ngemitlolo ehlukahlukeneko begodu zikukhuthaze nokuthi utlole phasi namabanga walokho okukholelwako. Lokho kuzokusiza ukwazi ukuhlathululela abanye abantu lokho okukholelwako. Nakhibe uyakghona ukungena ku-Inthanethi ufunde incwadi ethi “Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?” ungayisebenzisa nawuzifundela iBhayibheli ukuze uqinise ukukholwa kwakho.

9 Kufuze uzihlole ukuthi iqiniso uyalithanda na. Lokho kuzokusiza ulungiselele ukubhajadiswa. Omunye udade osesemutjha wathi: “Ngaphambi kokuthi ngibhajadiswe, ngafunda iBhayibheli ngabona ukuthi ngilifumene iqiniso. Qobe langa ukukholwa kwami kuyanzinza.”

IZENZO ZAKHO

10. Kubayini kunengqondo ukulindela ukuthi umuntu obhajadisiweko izenzo zakhe zikhambisane nokukholwa kwakhe?

10 IBhayibheli ithi “Nokukholwa nakunganamisebenzi, kufile.” (Jakopo 2:17) Ukukholwa kwakho nakunzinzileko kuzokubonakala ezenzweni zakho. Uzokuphila ipilo iBhayibheli eyibiza ngokuthi, ‘yipilo yokucwenga nokwesaba uZimu.’—Funda yesi-2 Pitrosi 3:11.

11. Akhuhlathulule ukuthi iyini ‘ipilo yokucwenga.’

11 Iyini ‘ipilo yokucwenga’? Izenzo zakho nazicwengile, usuke uziphatha kuhle. Akhucabange nganasi isibonelo. Eenyangeni eziyi-6 ezidlulileko nawulingekela ukuthi wenze into engakalungi,  khewazibuza ukuthi khuyini elungileko nengakalungi? (Hebheru 5:14) Uyasikhumbula isikhathi la wahlula khona isilingo namkha ukugandelelwa ziintanga zakho? Uhlala uthembekile na kuJehova, nofana ulinga ukufana nabantu ofunda nabo esikolweni wenzela bona bangahlekisi ngawe? (1 Pitrosi 4:3, 4) Khona kuliqiniso ukuthi akekho umuntu onganasono. Ngasikhathi, nalabo esele balotjhe uJehova isikhathi eside khebabe neenhloni begodu kube budisi nokutjhumayela. Kodwana umuntu azinikele kuZimu kufuze azikhakhazise ngokuba nguFakazi kaJehova begodu lokho uzokutjengisa ngokuthi aphile ipilo ehlanzekileko.

12. Ngiziphi ezinye izenzo ‘zokwesaba uZimu,’ begodu kufuze uzithathe njani?

12 Khuyini ‘ukwesaba uZimu’? Kuhlanganisa nemisebenzi oyenza ebandleni, njengokuya esifundweni nokuya esimini. Kubuye kuhlanganise neminye imisebenzi oyenzako kodwana engabonwa babantu, njengalokha nawuthandazako namkha wenza isifundo sakho. Yeke umuntu onikele ipilwakhe kuJehova angeze athi ukwenza umsebenzakhe kumthwalo kuye. Nawenza njalo uzozizwa njengeKosi uDavida eyathi, “Ngiyathanda ukwenza intandwakho, Zimami nomthethwakho ungaphakathi kwami.”—IRhubo 40:9, [40:8, NW].

Imithandazwakho iqiniseke kangangani, begodu ivezani endleleni othanda ngayo uJehova?

13, 14. Yini engakusiza ukuthi ‘ubenokwesaba uZimu’? Begodu abanye abantu abatjha basizeke njani?

13 Nawufuna ukuzibekela imigomo ungaqala iphepha lokutlola encwadini ethi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, UMqulu 2 ekhasini-308 kuya ekhasini-309. Ephephenelo ungatlola iimpendulo zemibuzo enjenga le: “Ingabe uyagwegwesa lapho uthandaza futhi imithandazo yakho yembulani ngothando lwakho ngoJehova?” “Isifundo sakho somuntu siqu sihlanganisani?” “Uyaya na ensimini ngisho noma abazali bakho bengayi?” Iphepheli linendawo lapho ungatlola khona neminye imigomo ongathanda ukuzibekela yona, mhlamunye emithandazwenakho, esifundweni sakho mathupha nalokha nawutjhumayelako.

14 Inengi labantu abatjha elifuna ukubhajadiswa libonile ukuthi iphepheli liqakathekile. Udade osesemutjha ibizo lakhe elinguTilda uthi: “Ngisebenzise iphepha leempendulo ukuze ngizibekele imigomo. Begodu ngayifinyelela yoke njalo, kwathi ngemva kwesikhathi esingaba mnyaka ngakulungela ukubhajadiswa.” Kwenzeka okufanako nakuPatrick omzalwana osesemutjha yena-ke uthi: “Bengiyazi imigomami, kodwana ukuyitlola phasi kwangenza ngazikhandla ukuthi ngiyifinyelele.”

Uzokuragela phambili na ulotjha uJehova ngitjho nanyana ababelethi bakho bangamlotjhi? (Qala isigaba 15)

15. Hlathulula bona kubayini ukubhajadiswa kuyindaba ethinta umuntu yena ngokwakhe.

15 Lo ngomunye wemibuzo osephepheni lokutlola ekhesacoca ngalwela: “Ingabe uzomkhonza uJehova ngisho noma abazali nabangane bakho beyeka?” Njengomuntu onikele ipilwakhe kuJehova  wabe wabhajadiswa, uzozenzela isikhozi sakho wedwa noZimu. Yeke, okwenzela uJehova akukayami ebabelethini bakho namkha kunanyana ngubani. Ipilwakho yokucwenga nokwesaba uZimu itjengisa indlela okholelwa ngayo ukuthi la ukhona useqinisweni, ufuna nokulandela iinkambiso zakaZimu. Kungasikade uzabe sele ukulungele ukubhajadiswa.

UKUTHOKOZA KWAKHO

16, 17. (a) Khuyini ekufuze ikhuthaze umuntu ukuthi abemKrestu? (b) Akhufanekise indlela esingathokoza ngayo isihlengo?

16 Kwakhe kwenzeka ngelinye ilanga, enye indoda ebeyazi umThetho kaMosi yaphosa uJesu ngombuzo yathi: “Ngimuphi umyalo ongomkhulu?” UJesu wayiphendula wathi: “Thanda [uJehova] uZimakho ngehliziywakho yoke, ngomphefumulwakho woke nangomkhumbulwakho woke.” (Matewu 22:35-37) UJesu wayihlathululela nokuthi ukuthanda uJehova kufuze kube sizathu esenza umuntu abhajadiswe, abemKrestu. Enye yeendlela umuntu angaqinisa ngayo ithando lakhe ngoJehova, kucabangisisa ngesihlengo, okusisipho esikhulu kunazo zoke esaphiwa abantu. (Funda 2 Korinte 5: 14, 15; 1 Jwanisi 4:9, 19.) Nawenza njalo uzobe utjengisa indlela othokoza ngayo ngesipho esihlesi.

17 Ukuthokoza kwakho ngesihlengo kungafaniswa bunje: Akhuzicabange ngamehlwengqondo ucwila ngemanzini, kuthi kusesenjalo, veliyani umuntu afese akusindise ebujamwenobo. Alo bewuzokumane uzikhambele ubuyele ekhaya, ufike womise izambatho zakho, bese ulibale ngomuntwabantu okurhelebhileko loya? Akusinjalo! Bewuzokuhlale umthokoza umuntu owasindisa ipilwakho! Ngendlela efanako-ke, kufuze simthokoze singaqedi uJehova noJesu ngesipho sesihlengo. Sibakoloda ukuphila kwethu! Basisindisa esonweni nekufeni. Ngebanga lokusithanda kwabo, sinethemba lokuphila ePharadesi elizokuba sephasini unomphela!

18, 19. (a) Kubayini kufuze ungathuswa lilitho ngokunikela uJehova ipilwakho? (b) Ukulotjha uJehova kungayenza njani ipilwakho ibe ngcono?

18 Kuyakuthokozisa na lokho uJehova akwenzele khona? Nangabe kunjalo-ke, ukuzinikela nokubhajadiswa kuligadango elihle ongalithatha. Ukuzinikela kwakho kusithembiso kuZimu bona uzokwenza intandwakhe umlibe. Kghani ubetjhwa livalo ngokwenza isithembiso esinjalo? Awa! UJehova ukufunela okuhle kodwa, begodu uzobatlomelisa abenza intandwakhe. (Hebheru 11:6) Nawunikela ipilwakho kuZimu bewubhajadiswe, ipilwakho angeze yahlangahlangana kunalokho uzokuphila ngcono! Umzwalwana oneminyaka eyi-24 owabhajadiswa ngaphambikokuthi angene ebutjheni uthi, “Mhlamunye bengizobe nginelwazi elizikileko kube ngalinda ngaba mdadlana ngeminyaka, kodwana ukuthatha isiqunto sokunikela ipilwami kuJehova kwangivikela ekugijimiseni izinto zephasi.”

USathana umarhamaru begodu abe akanandaba nawe

19 UJehova ukufunela okuhle kodwa. Kodwana nakunguSathana yena umarhamaru abe akanamsebenzi nawe. Ayikho nayinye into angakupha yona nange umlandela. Angakupha njani izinto ekungasizo zakhe? Umumuntu onganazo iindaba ezimnandi, begodu anjalo nje akanalo nethemba. Into angakupha yona lingomuso elibangela amatlhuwo wodwa, phela naye isiphetho sakhe siyahlahlathelisa!—IsAmbulo 20:10.

20. Umuntu omutjha angenza njani bona athuthuke nakuziwa endabeni yokunikela ipilwakhe kuJehova nokubhajadiswa? (Qala nebhoksi elithi “Okuzokusiza Uthuthuke.”)

20 Ukunikela ipilwakho kuJehova siqunto esizidlula zoke owakhe wasenza. Kghani sowukulungele na ukwenza lokho? Nangabe kunjalo ungasabi ukwenza isifungo esinjalo. Kodwana nange uzizwa usaba, ungasebenzisa iimphakamiso ezisesihlokwenesi uragele phambili nokuthuthuka. UPowula naye watjela abazalwana beFilipi ukuthi baragele phambili nokuthuthuka. (Filipi 3:16) Nange ulandela iselulekweso, ingasikade uzokufuna ukunikela ipilwakho kuJehova bewubhajadiswe.