Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Ukukhanya Kwenu Akukhanye” Khona Abantu Bazakudumisa UJehova

“Ukukhanya Kwenu Akukhanye” Khona Abantu Bazakudumisa UJehova

‘Ukukhanya kwenu akukhanye kibo boke abantu, khona  . . . bazakudumisa uYihlo osezulwini.’—MAT. 5:16.

IINGOMA: 77, 59

1. Ngiliphi ibanga eliqakathekileko elenza ukuthi sithabe?

KUTHABISA khulu ukubona abantu bakaJehova banda ngalendlela! Kazi ngomnyaka ogadungileko nje kwaphela sirage iimfundo zeBhayibheli ezingaphezu kweengidi ezili-10. Lokhu kuyatjengisa ukuthi kwamambala abantu bakaZimu benza ukukhanya kwabo kukhanye. Akhucabange godu nangeengidigidi zabantu ezeza esiKhumbuzweni ezinekareko emlayezweni weBhayibheli. Ngokuza kwazo zezwa ukuthi uZimu unethando kangangani, njengombana lokho kubonakala ngesihlengo asipha abantu.—1 Jwa. 4:9.

2, 3. (a) ‘Sikhanya njengeenkhanyisi’ naphezu kwasiphi isitjhijilo? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

2 AboFakazi bakaJehova ephasini loke bakhuluma amalimi ahlukahlukeneko. Nanyana kunjalo, lokho akusikhandeli bona sidumise uBabethu uJehova ngobunye. (IsAm. 7:9) Yeke kungakhathaliseki bona ngiliphi ilimi esalimunyako namkha sihlalaphi, soke singakhanya “njengeenkhanyisi ephasini.”—Flp. 2:15.

3 Indlela esanda ngayo, esibumbene ngayo nokuhlala silindile, kudlala indima ethe tjha ekudumiseni kwethu uJehova. Esihlokwenesi, sizokubona ukuthi koke lokhu kwenzeka njani.—Funda uMatewu 5:14-16.

 ASIMEMENI NABANYE BALOTJHE UJEHOVA

4, 5. (a) Ngaphezu kokutjhumayela, ngiyiphi enye indlela esenza ngayo ukukhanya kwethu kukhanye? (b) Nasinomusa, ngimiphi imiphumela engaba khona? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

4 IsiThala sesiNgisi sangoJuni 1, 1925, esihlokweni esithi “Umkhanyo Ebumnyameni” sathi: “Akekho ongahlala athembekile eKosini emihleni yokuphela le . . . ngaphandle kokuthi asebenzise ithuba lokwenza ukukhanya kwakhe kukhanye.” IsiThalesi sahlathulula sathi: “Okutjho bona umuntu kufuze atjhumayele iindaba ezimnandi begodu aphile ngeendlela zokukhanya.” Kuyatjho bona enye yeendlela esenza ngayo ukukhanya kwethu kukhanye kutjhumayela iindaba ezimnandi nokwenza abafundi. (Mat. 28:19, 20) Okhunye godu esingakwenza bona sidumise uJehova kuziphatha kuhle. Sikhumbule ukuthi abantu esibatjhumayezako nabanye abasiqalileko bayayitjheja indlela esiziphatha ngayo. Nasimomothekako besibalotjhise ngomusa bayabona ukuthi sibabantu abanjani begodu silotjha uZimu onjani.

5 UJesu watjela abafundi bakhe wathi: “Nanifika emzini, lotjhisani.” (Mat. 10:12) Endaweni uJesu nabapostoli bakhe ebebatjhumayela kiyo bekujayelekile ukuthi abantu bamemele abantu abangabaziko emizinabo. Nokho namhlanjesi akukajayeleki ukwenza njalo eendaweni ezinengi. Nanyana kunjalo, ukuba kwakho nomusa nawuhlathululela umuntu ukuthi kubayini uze emzinakhe kungamsiza angatshwenyeki begodu ehlise amaphaphu. Ukumomotheka ngomusa kuhlala kuyindlela ehle khulu yokuthoma itjumayelo. Lokho kubonakele nalokha abafowethu nabodadwethu nabatjhumayela eendleleni ngeenkarana. Nawutjhumayela eendaweni eziphithizelakwezo ngekarana, uzokuvele ubone ukuthi kanengi abantu basabela kuhle nabakubona umomotheka bewubalotjhise ngomusa. Kungabenza batjhaphuluke, beze ekaraneni bathathe iincwadi namkha abomagazini. Ukuba nomusa kungakuvulela indlela yokucocisana nabantu.

6. Abanye abatjhadikazi abalupheleko benzani ukuze batjhumayele iindaba ezimnandi?

6 Abanye abatjhadikazi abalupheleko be-England baba nomraro wezamaphilo, lokho kwenza ukuthi bangakghoni ukutjhumayela umuzi nomuzi ngendlela ebebenza ngayo phambilini. Yeke baqunta ukubeka itafula eneencwadi zeBhayibheli phambi komzabo, ngaleyo ndlela benza ukukhanya kwabo kukhanye. Bebazibeka ngesikhathi abazi ngaso ukuthi ababelethi bazokudlula bayokuthatha abantwababo esikolweni abahlala hlanu kwaso. Abanye ababelethi batjhidela bazokuthatha incwadi ethi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, uMqulu 1 no-2, neencwajana. Omunye udade webandleni abakilo oliphayona waqunta ukuhlanganyela nabo ejimeni labweli lokutjhumayela. Omunye umbelethi wathi nakabona indlela udade lo anomusa ngayo, abona nokuthi abatjhadikazi abaluphelekwaba bebafuna ngeenhliziyo zabo zoke ukusiza abantu, wavuma ukufundelwa.

7. Yini ongayenza bona usize abantu abavela kwezinye iinarha?

7 Eminyakeni yamva nje kube nabantu abanengi ababaleke eendaweni zemakhabo, bafudukela kwezinye iinarha. Alo wena yini ongayenza ukusiza abantu abanjalo bazi uJehova nehloswakhe? Mhlamunye ungathoma ngokufunda ukuthi balotjhisana njani ngelimi labo. I-JW Language app ingakusiza endabeni le. Ngemva kwalokho, ungafunda nokutjho izinto ezimbalwa ezingabenza bafune ukucocisana nawe. Nase wenze lokho, ungabatjela nge-jw.org bewubatjengise namavidiyo namkha iincwadi ezifumaneka ngelimi labo.—Dut. 10:19.

8, 9. (a) EmHlanganweni wePilo nomSebenzi wobuKrestu sifundani? (b) Ababelethi bangabasiza njani abantwababo baphendule esifundweni?

8 UJehova usenzele umHlangano wePilo nomSebenzi bona sikghone ukutjhumayela ngendlela ephumelelako. Emhlanganweni lo,  sifunda izinto ezinengi ezenza sibe nesibindi sokubuyela ebantwini esitjhumayele kibo nesokubafundela iBhayibheli.

9 Inengi labantu elithoma ukuza esifundweni lilemukile ukuthi ngitjho nabantwana abancani bayaphendula. Yeke babelethi, sizani abantwabenu benze ukukhanya kwabo kukhanye ngokubafundisa ukuthi baphendule ngamezwabo esifundweni. Abanye abantu badoseleka eqinisweni nababona abantwana baphendula lula begodu basebenzisa amezwabo.—1 Kor. 14:25.

UKUQINISA UBUNYE

10. Ukukhulekela komndeni kusiza njani ekuqiniseni ubunye?

10 Enye indlela ongenza ngayo ukukhanya kwakho kukhanye kuqinisa ubunye emndenini nebandleni. Enye indlela ababelethi abangakwenza ngayo lokho kuhlela ukuKhulekela koMndeni begodu babe nakho qobe. Imindeni eminengi ihlela ukubukela i-JW Broadcasting qobe nyanga. Ngemva kokubukela ihlelweli ningabeka isikhathi eqadi, nitjho ukuthi nizokusebenzisa njani enikufundileko. Umbelethi nakaraga isifundo somndeni kufuze akhumbule ukuthi okutlhogwa mntwana osesemncani kungahluka kilokho okutlhogwa mntwana osele akhulakhulile. Yeke, kungaba kuhle ukwenza isifundo somndeni ngasinye sisize woke umuntu emndenini.—Rhu. 148:12, 13.

Ukuzipha isikhathi sokutjheja abalupheleko kukhuthaza khulu (Qala isigaba 11)

11-13. Umuntu ngamunye ebandleni angabuqinisa njani ubunye begodu asize abanye benze ukukhanya kwabo kukhanye?

11 Ilutjha lingabuqinisa njani ubunye ebandleni ngobunjalo likhuthaze abanye ukuthi benze ukukhanya kwabo kukhanye? Wena osesemutjha, kubayini ungazibekeli umgomo wokutjheja abalupheleko ebandleni? Mhlamunye ungababawa ngehlonipho ukuthi bakucocele ngomlandwabo soloko bathoma ukulotjha uZimu. Uzokubona ukuthi lokho kukhuthaza kwamambala begodu kusiza wena nabo, ukuthi nikukhuthalele khulu ukwenza ukukhanya kweqiniso kukhanye. Godu soke singaqinisekisa ukuthi sibamukela ngethabo abeze eWolweni lomBuso. Lokho singakwenza nangokulotjhisa iimvakatjhi ngethabo, mhlamunye sizisize zifumane nendawo yokuhlala. Nasenza njalo siqinisa ubunye begodu singenza iimvakatjhi zifune ukuhlanganyela ekwenzeni ukukhanya kwazo kukhanye. Linga ukuzisiza zazane nabanye ngombana lokho kuzozenza zizizwe zamukelekile.

12 Nawabelwe bona urage umhlangano wokulungela ukuya esimini, yenza  okusemandlenakho bona usize abalupheleko bahlanganyele esimini. Ikhona na isimu okungaba bulula ngabo ukuyisebenza? Ngezinye iinkhathi kungaba ngcono ukubapana nomuntu omutjha ongabasiza nakutlhogekako. Godu ungatjengisa ukuthi uyabarhawukela labo abangakghoni ukusebenza ngendlela abangathanda ngayo, ngebanga lokubogaboga kwezamaphilo namkha obunye ubujamo abaqalene nabo. Kwamambala, ukuba kwakho nelemuko nokucabangela ubujamo babatjha nabadala, abomakadabona nabasathoma ukuhlanganyela kungabasiza babe netjisakalo yokutjhumayela iindaba ezimnandi.—Lev. 19:32.

13 Athintekile umrhubi wathi: “Maye kuhle, kumnandi kangangani ukuhlalisana kwabafo ndawonye!” (Funda iRhubo 133:1, 2.) Ama-Israyeli abusiseka khulu ngokuhlangana nabanye abalotjha uJehova. Bekunjengamafutha wokuzesa anuka kamnandi nathoba umzimba. Kwanga nawe ungazimisela ukukhuthaza ummoya omuhle, uqinise ubunye phakathi kwabafowenu nabodadwenu. Nangabe ngilokho okwenzako, siyakubuka. Ungaraga na ngokwenza umzamo wokubazi ngcono labo ohlanganyela nabo ebandleni?—2 Kor. 6:11-13.

14. Ungenzani bona wenze ukukhanya kwakho kukhanye endaweni ohlala kiyo?

14 Kuthiwani ngokwandisa okwenzako ngomnqopho wokwenza ukukhanya kweqiniso leBhayibheli kukhanye endaweni ohlala kiyo? Ukwenza nokukhuluma ngendlela enomusa kungadosela abomakhelwana bakho eqinisweni. Akhuzibuze: ‘Abomakhelwana bami bangithatha njengomuntu onjani? Kghani umzami nezinto zami zihlwengile, ngobunjalo zibe sibonelo esihle emphakathini? Inga-kghani ngiyabasiza abanye ngaphandle kokulindela ukuthi bangibawe?’ Nawucoca nabanye aboFakazi, akhubabuze ukuthi ukuba kwabo nomusa nokuziphatha kuhle kuzithinte njani iinhlobo, abomakhelwana, abasebenza namkha abafunda nabo. Manengi amathuba wokuthi uzokufumana imibiko emihle.—Efe. 5:9.

HLALA ULINDILE

15. Kubayini kuqakathekile ukuhlala silindile?

15 Indlela esicabanga ngayo idlala indima eqakathekileko njengombana silwela ukwandisa izinga esenza ukukhanya kwethu kukhanye ngalo. UJesu wabakhuthaza kanengi abafundi bakhe ngokuthi: “Hlalani nilindile.” (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Nje-ke nasingacabanga ukuthi ‘isizi elikhulu’ lisesekude khulu; ukuthi iye khona lizokufika kodwana ingasi thina sisaphila, sizozikhuja emsebenzini wokutjhumayela. (Mat. 24:21) Esikhundleni sokuthi ukukhanya kwethu kukhanye bha emphakathini, kuzokufifiyela begodu kungacima nokucima.

16, 17. Ungenzani bona uhlale unommoya wokulinda?

16 Njengombana imihla ebudisi le ithuwelela, soke kutlhogeka sihlale silindile. Mhlana uJehova athatha igadango, kuzabe kusikhathi esifaneleko, akukho nokuncani ukuzaza ngalokho. (Mat. 24:42-44) Kodwana okwanje bekezela, uhlale ulindile. Funda iliZwi lakaZimu qobe langa begodu uhlale ukuphaphamele ukuthandaza. (1 Pit. 4:7) Funda kubafowenu nabodade abasibonelo esikhuthazako sokulinda ngethabo njengombana benza ukukhanya kwabo kukhanye bathabile. Omunye wabo walandisa indabakhe ekhuthazako esihlokweni esithi “Iimnyaka Ematjhumi Alikhomba Yokubambelela Emphethweni Wesambatho SomJuda,” esagadangiswa esiThaleni saka-Apreli 15, 2012, amakhasi 18-21.

17 Yiba majadu ngezinto ezakhako begodu ube nesikhathi nabantu abathanda uZimu. Lokho kuzokwenza uthabe khulu bekwenze isikhathi sibonakale sikhamba msinyana. (Efe. 5:16) Eminyakeni elikhulu edlulileko abafowethu bebamajadu begodu balima indima ebonakalako. Kodwana namhlanjesi senza  okukhulu khulu ngaphasi kwesinqophiso sakaJehova. Senza ukukhanya kwethu kukhanye ngezinga elingakhange khelicatjangwe.

Ukukhambela kokwelusa kusinikela ithuba lokuzuza ekuhlakanipheni kweliZwi lakaZimu (Qala iingaba 18, 19)

18, 19. Abadala bebandla bangasisiza njani siphaphame begodu sikhuthale? Nikela isibonelo.

18 Ukwazi ukuthi ukungapheleli kwethu akusenzi silise ukulotjha uJehova ngendlela emthabisako, kuqinisa ukukholwa kwethu. Yeke thokoza ngelungiselelo lakaJehova ‘lezipho ezibabantu,’ okubadala bebandla. (Funda kwebe-Efesu 4:8, 11, 12.) Ngokuzako nawuvakatjhelwa mdala, sebenzisa ithubelo bona uzuze ekuhlakanipheni nesilulekweni sakhe.

19 Abadala ababili e-England bakhamba bayokusiza umndeni owabawa isizo ngemiraro oqalene nayo. Umma walapho bekazizwa ngasuthi ubabakwakhe uyaliselela ekulotjheni uZimu. Ubabakwakhe wavuma ukuthi akanalo ikghono lokufundisa begodu akakuhleli qobe ukukhulekela komndeni. Abadala bakhuthaza ababilaba bona bacabange ngesibonelo sakaJesu. Wabatlhogomela abafundi bakhe, wacabanga nangezinto abazitlhogako. Abadala bakhuthaza ubaba lo ukuthi alingise uJesu. Bakhuthaza nomma wakwakhe ukuthi abekezele. Babanikela neemphakamiso zokuthi bangabambisana njani ukuze babe nokukhulekela komndeni nabantwababo ababili. (Efe. 5:21-29) Ngokukhamba kwesikhathi abadala bambuka ubaba lo ngemizamo eyenzako. Bamkhuthaza ukuthi angalahli itewu, athembele emmoyeni ocwengileko bona umsize akghone ukudosa phambili umndenakhe ekulotjheni uZimu, njengombana ayihloko. Ithando nesekelo abadala abalitjengise umndeni lo liwenze wakghona ukwenza ukukhanya kwawo kukhanye.

20. Khuyini ongayilindela njengombana wenza ukukhanya kwakho kukhanye?

20 Umrhubi wabhina wathi ubusisiwe namkha uyathaba umuntu osaba uJehova, ‘akhambe eendleleni zakhe.’ (Rhu. 128:1) Nawenza ukukhanya kwakho kukhanye ngokumema abanye bona balotjhe uZimu, ngokuziphatha ngendlela eqinisa ubunye nangokuhlala ulindile, ithabo lakho lizokwanda. Abanye bazoyibona imisebenzakho emihle begodu izokwenza abanengi badumise uBabethu.—Mat. 5:16.