Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Asibeni Munye NjengoJehova NoJesu

Asibeni Munye NjengoJehova NoJesu

‘Ngiyababawela khona bazakuba munye boke, njengombana nawe Baba umunye nami.’—JWA. 17:20, 21.

IINGOMA: 24, 99

1, 2. (a) Yini uJesu ayibawela abafundi bakhe ngesikhathi athandaza nabo kwamaswaphela? (b) Kubayini kungenzeka ukuthi uJesu bekatshwenyeka ngendaba yebumbano?

UJESU ngesikhathi adla nabapostoli bakhe kwamaswaphela waveza ukuthi utshwenyeke ngebumbano labapostoli bakhe. Wabe wathi nakathandaza nabo wakhuluma ngayo indaba le, wathi ufisa bona abafundi bakhe babumbane ngendlela abumbene ngayo noYise. (Funda uJwanisi 17:20, 21.) Nangabe abafundi bakaJesu bebanebumbano, abantu bebazokubona ukuthi uJesu mbala bekathunywe nguJehova ephasini. Ukuthandana kwabo bekuzokwenza kubonakale ukuthi babafundi bakaJesu bamambala, kubuye kubenze babumbane.—Jwa. 13:34, 35.

2 UJesu watjengisa abapostoli ukuthi kuqakatheke kangangani ukuba nebumbano ngombana abonile ukuthi ngasuthi kunokudosisana phakathi kwabo, njengombana kwenzeka mhla adla nabo ngobusuku bakhe bamaswaphela. Njengombana kwenzeka phambilini, baphikisana ukuthi “ngubani ongomkhulu kibo boke.” (Luk. 22:24-27; Mar. 9:33, 34) Kanti ngesinye isikhathi uJakopo noJwanisi bakhe babawa uJesu bona abanikele iinhlalo eziphezulu khulu emBuswenakhe.—Mar. 10:35-40.

3. Ngiziphi izinto okungenzeka zenza abafundi bakaKrestu baba nokudosisana, begodu ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

 3 Ukufuna ukuba ngomkhulu kwabanye bekungasi ngikho kodwa okwenza abafundi bakaKrestu badosisane. Kazi abantu bebabuye baphadlhulwe phakathi kuninana nokubandlululana. Abafundi bakaJesu bekufuze balwe nokuzizwa ngaleyo ndlela ngabanye abantu. Esihlokwenesi sizokucoca ngemibuzo nasi: UJesu waqalana njani nokubandlululwa? Wabasiza njani abalandeli bakhe bona bangabandlululani begodu babumbane? Lokho akufundisa abafundi bakhe kuzosisiza njani bona sibumbane?

UJESU NABAFUNDI BAKHE BABANDLULULWA

4. Akhuze neembonelo zeendlela uJesu abandlululwa ngazo.

4 UJesu naye ngokwakhe wakhe wabandlululwa. Phela ngesikhathi uFlebhe atjela uNathaniyeli ukuthi umfumene uMesiya, wamphendula wathi: “Ikhona intwehle engavela eNazaretha?” (Jwa. 1:46) Kungenzeka uNathaniyeli bekasazi isiphorofido esikuMikha 5:2 begodu abona iNazaretha kuyindawo enyazekako bona ingaba kulapho uMesiya abelethelwa khona. Neenkhulu zamaJuda nazo bezimnyaza uJesu ngombana bekamGalile. (Jwa. 7:52) Phela inengi lamaJuda beliqalela abantu beGalile phasi. Kangangokuthi amanye amaJuda adelela uJesu ambiza ngomSamariya. (Jwa. 8:48) AmaSamariya bewasitjhaba esingafani namaJuda begodu nezinto ebewazikholelwa bezihlukile. Kuhlekuhle abantu beJudiya nebeGalile bebawanyaza khulu amaSamariya bangafuni ngitjho nokuhlangana nawo.—Jwa. 4:9.

5. Ngiliphi ibandlululo abalandeli bakaJesu abaqalana nalo?

5 Abarholi bamaJuda nabo akhenge babahloniphe abalandeli bakaJesu. AbaFarisi babe bathi bahlangana nabantu ‘abaqalekisiweko.’ (Jwa. 7:47-49) Kibo, woke umuntu ongakafundi eenkolweni zaborabi namkha ongenzi amasikwabo bekanyazeka begodu angakaqakatheki. (IzE. 4:13, ftn.) UJesu nabafundi bakhe bebabandlululwa ngokuhluka ngokwenzinto abantu abazikholelwako, amasiko nobuhlanga. Yeke abafundi bakaJesu nabazakubumbana bekufuze batjhugulule imicabangwabo.

6. Akhuze neembonelo ezitjengisa ukuthi ibandlululo lingeza ngeendlela ezinjani.

6 Nathi namhlanjesi sisaqalene nomraro wokubandlululana. Singabandlululwa namkha nathi ngokwethu sibandlulule abanye. Udade we-Australia nje osele aliphayona uthi: “Ngathi nangibona indlela abantu abama-Aborigine abaphathwa kumbi ngayo nje nekadeni, ngangalifuni ngitjho nala lidlule khona ikhuwa. Okhunye okwangenza nganyenya amakhuwa kukuthi kwamina ngakhe ngaphathwa kabuhlungu.” Omunye umfowethu weCanada wabandlululwa ngebanga lokukhuluma ilimi elihlukileko, uthi: “Bengicabanga ukuthi abantu abakhuluma isiFrench bangcono kunabanye abantu. Begodu nabantu abakhuluma isiNgisi bengingafuni nokubabona.”

7. UJesu waqalana njani nokubandlululwa?

7 Njengombana bekunjalo ngesikhathi sakaJesu, nanamhlanjesi ibandlululo kubudisi khulu ukuthi umuntu alikhuphe ngehliziywenakhe. Alo uJesu waqalana njani nokubandlululwa? Kokuthoma akhenge ababandlulule abantu. Kungebangelo atjhumayeza abaregileko, abatlhagileko, abaFarisi, amaSamariya, abathelisi ngitjho nezoni. Kwesibili wafundisa abafundi bakhe bewababekela nesibonelo sokuthi akukafuzi babe neensolo ngabanye abantu namkha bababandlulule.

NASITHOBEKILEKO BEGODU SITHANDANA SINGALIHLULA IBANDLULULO

8. Ngiyiphi ikambiso eqakathekileko uJesu ayifundisa abalandeli bakhe engaletha ibumbano? Hlathulula.

8 UJesu wafundisa abalandeli bakhe ikambiso eqakathekileko engasenza sibumbane  nathi. Wathi: “Noke nina nibafowabo bomunye nomunye.” (Funda uMatewu 23:8, 9.) Kuhlekuhle soke sibantwana bomuntu ngombana sivela ku-Adamu. (IzE. 17:26) Okhunye godu okwenza abafundi babizane ngokuthi bantwana bomuntu ngilokho uJesu akuhlathulula kibo, wathi banoBaba munye osezulwini uJehova. (Mat. 12:50) Kanti ngaphezu kwalokho, baba mndeni kaZimu omkhulu begodu ngebanga lokuthandana nokukholwa babumbana. Kungebangelo abapostoli bebathi nabatlola iincwadi zabo bazitlolela abafundi abakholwa nabo basebenzise amagama athi, ‘bafowethu namkha bodadwethu.’—Rom. 1:13; 1 Pit. 2:17; 1 Jwa. 3:13. *

9, 10. (a) Kubayini amaJuda bewanganalo ibanga lokuzikhakhazisa ngehlanga lawo? (b) UJesu wakuveza njani ukuthi kumbi ukuqalela omunye umhlobo wabantu phasi? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

9 UJesu wathi nakaqeda ukutjela abafundi bakhe ukuthi babantwana bomuntu waveza ukuqakatheka kokuthobeka. (Funda uMatewu 23:11, 12.) Njengombana sibonile, ngasikhathi ukuzikhukhumeza kwaphadlhula abapostoli phakathi. Nokuzikhakhazisa ngehlanga kungenzeka bekumraro. AmaJuda amanengi bewazikhakhazisa khulu, azibona angcono kunabanye abantu ngombana batjho wona avela ku-Abrahama. Kodwana uJwanisi umBhabhadisi wathi kibo: “UZimu angavezela u-Abrahama abantwana ematjeni la.”—Luk. 3:8.

10 UJesu wathi ukuninana ngokobuhlanga kumbi. Lokhu wakuveza ngesikhathi azakubuzwa ngomunye wabatloli ukuthi: “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami?” UJesu wathi nakaphendula umbuzo lo wamenzela umfanekiso ngomSamariya owaba nomusa emntwini angamaziko nobekamJuda. Kazi umJuda lo wabanjwa badlelezeli bamdula bamtjhiya anjalo. Amanye amaJuda ase amdlula angamsizi umntwabantu onganabuyo lo kodwana umSamariya wamzwela. UJesu wasonga indabakhe ngokutjela umtloli lo ukuthi kufuze afane nomSamariya loyo. (Luk. 10:25-37) Ngokwenza umfanekiso womSamariya, uJesu watjengisa ukuthi amaJuda angafunda ukuthi kutjho ukuthini ukuthanda umakhelwana.

11. Kubayini abafundi bakaJesu bekungakafuzi babandlulule eminye imihlobo yabantu, begodu uJesu wabasiza njani bona bayizwisise indaba le?

11 Abafundi bakaJesu nabazakuphetha umsebenzabo bekufuze balwisane nokuzikhukhumeza nebandlululo. Kazi ngaphambi kokuthi akhuphukele ezulwini wanikela abafundi bakhe umsebenzi wokutjhumayela “kiyo yoke iJudiya neSamariya, neendaweni ezikude khulu zephasi.” (IzE. 1:8) UJesu bekavame ukukhuluma ngobuntu obuhle beminye imihlobo yabantu, lokho kwabasiza bona bangakhethi abantu nabatjhumayelako. Isibonelo salokho kungesikhathi azakubuka umphathi webutho ngokukholwa kwakhe okusibonelo esihle. (Mat. 8:5-10) Ngesikhathi asendaweni yekhabo iNazaretha, uJesu wakhuluma ngendlela uJehova athanda ngayo abantu bakosontjhaba njengomhlolokazi omFunisiya obuya eZerafadi noNamani umSiriya obekanobulepheru. (Luk. 4:25-27) UJesu akhenge amane atjhumayeze umfazi omSamariya kwaphela kodwana wabe wahlala amalanga amabili eSamariya ngombana abona ukuthi abantu balapho bebafuna ukuwuzwa umlayezo ebekabaphathele wona.—Jwa. 4:21-24, 40.

UKULWISANA NEBANDLULULO NGEENKHATHI ZABAPOSTOLI

12, 13. (a) Abapostoli bazizwa njani ngesikhathi uJesu afundisa umfazi omSamariya? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Yini etjengisa ukuthi uJakopo noJwanisi khenge basizwisise isifundwesi?

12 Bekungasiyinto ebulula bona abapostoli balwisane nebandlululo. Kwabarara ukubona  ukuthi uJesu bekazimisele ukufundisa umfazi womSamariya. (Jwa. 4:9, 27) Kungenzeka lokho bekungebanga lokuthi abarholi bamaJuda bebangeze bakhuluma nomfazi tjhatjhalazi, ingasaphathwa-ke yomfazi omSamariya owaziwa ngokungaziphathi kuhle. Abapostoli bathi uJesu akazokudla alise umfazi womSamariya lo. Kodwana ipendulo abanikela yona yabatjengisa ukuthi bekacoca kamnandi khulu nomma lo kangangokuthi bekangayizwa nendlala. Ukutjhumayela ngitjho nemfazini womSamariya bekuyintando kaYise, yeke bekunjengokudla kuye.—Jwa. 4:31-34.

13 UJakopo noJwanisi akhenge bakuzwisise kuhle ukuqakatheka kwesifundwesi. Ngesikhathi bakhamba noJesu barabhula eSamariya, abafundi bafuna indawo yokulala khona emizini yeSamariya. Abantu beSamariya akhenge bafune ukubalalisa, yeke uJakopo noJwanisi basilingeka kangangombana bafuna ukubiza umlilo ovela ezulwini ubhubhise iSamariya le yoke nje. UJesu wabakhalimela kabuhlungu. (Luk. 9:51-56) Siyazibuza ukuthi bekuzokuthiwani ngathana abantu abangakhenge babe nomusaba bekubabantu beGalile esifundeni sakaJakopo noJwanisi. Kungenzeka ukubandlulula ngikho okwabenza basilingeka. Ngokukhamba kwesikhathi uJwanisi wakhamba wayokutjhumayela eSamariya, abantu abanengi bamlalela, lokho kungenzeka kwamenza waba neenhloni ngendlela aziphatha ngayo phambilini.—IzE. 8:14, 25.

14. Indaba yokubandlululana ngokwamalimi kungenzeka yalungiswa njani?

14 Ngomnyaka ka-33 weenkhathi zabapostoli, kungasi kade uJesu akhulume nabo kwabuye kwaba nekinga yokubandlululana godu ebandleni. Ngesikhathi abahlolokazi abatlhagileko baphiwa ukudla, abahlolokazi abakhuluma isiGirigi bebangatjhejwa. (IzE. 6:1) Lokho kungenzeka ukuthi kwabangelwa kubandlululana ngokwamalimi. Abapostoli bayilungisa msinya indaba le ngokuthi bakhethe amadoda akhulunyelwa kuhle bona kube ngiwo aba ukudla. Woke amadoda akhethwako la bekanamabizo wesiGirigi. Lokho mhlamunye kwenza abahlolokazaba bawamukela ngcono.

15. UPitrosi wafunda njani ukuthanda boke abantu? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

15 Ngomnyaka ka-36 weenkhathi zabapostoli, abalandeli bakaJesu bathoma ukutjhumayela ebantwini beentjhaba zoke. Kodwana uPitrosi bekanomukghwa wokuqhema namaJuda kwaphela. Kwathi ngemva kobana uZimu amenzele kwakhanya bona akukafuzi amaKrestu abandlulule, uPitrosi wayokutjhumayeza uKorneliyasi isotja elimRoma. (Funda izEnzo 10:28, 34, 35.) Ngemva kwalokho uPitrosi wathoma ubungani namaKrestu angasi maJuda bewadla nawo. Kwathi ngemva kweminyaka ethileko nabase-Anthiyokiya, uPitrosi walisa ukudla namaKrestu angasimaJuda. (Gal. 2:11-14) UPowula wakhalimela uPitrosi begodu kuyakhanya bona wakwamukela ukukhalinyelwokho. Ngesikhathi uPitrosi atlola incwadakhe yokuthoma, wayitlolela amaKrestu amaJuda nangasimaJuda e-Asiya, wakhuluma ngokuthi kuqakatheke kangangani ukuthanda boke abafowethu nabodadwethu.—1 Pit. 1:1; 2:17.

16. AmaKrestu wokuthoma bekaziwa njani?

16 Kuyakhanya-ke ukuthi abapostoli bafunda ukuthanda “yoke imihlobo yabantu” esibonelweni sakaJesu. (Jwa. 12:32; 1 Thim. 4:10) Ngitjho nanyana kwathatha isikhathi nje kodwana kwayitjhugulula indlela abacabanga ngayo. AmaKrestu wokuthoma bekaziwa ngokuthandana. Pheze ngomnyaka wama-200, umtloli uTertullian nakatlola wadzubhula amezwi atjhiwo babanye abantu nabakhuluma ngamaKrestu, wathi: “Athandana kangangobana angafelana.” ‘Ngokumbatha ubuntu obutjha’ amaKrestu wokuthoma akghona ukuthi aqale boke abantu ngendlela uZimu abaqala ngayo.—Kol. 3:10, 11.

17. Yini engasisiza sisiphule ukubandlulula eminye imihlobo yabantu? Nikela iimbonelo.

17 Nathi namhlanjesi singatlhoga isikhathi bona sisiphule ukubandlululana okuseenhliziyweni  zethu. Udadwethu weFrance uthi, “UJehova ungifundisile ukuthi kutjho ukuthini ukuthanda abantu, ukwabelana nabo, nokuthanda abantu bemihlobo yoke. Kodwana bekube nje ngisafunda ukulwisana nebandlululo begodu lokho akuhlali kulula ngaso soke isikhathi. Ngikho ngihlala ngikuthandazela.” Omunye udadwethu weSpain naye uqalene nomraro ofanako, uthi: “Ngezinye iinkhathi khengizwe ngibasilingekela abantu bemihlobo eminye kodwana kanengi ngiyakghona ukuzikhalima. Ngiyazi ukuthi kufuze ngihlale ngilwa nokuzizwa ngalendlela. Ngithabile ngokuthi uJehova angamukele emndeninakhe obumbeneko.” Soke kufuze sizihlolisise ngokuthembeka. Inga-kghani nathi kufuze silwe nokubandlulula eminye imihlobo yabantu njengombana kwenza abodadwethu ababilaba?

IBANDLULULO LIYAGONGOBALA ITHANDO NALIKHULAKO

18, 19. (a) Ngiziphi iinzathu esinazo zokwamukela boke abantu? (b) Singakwenza njani lokho?

18 Kuhle ukuthi sikhumbule bona soke khekwaba nesikhathi lapho ‘sibabantu abangaziwako,’ namkha sibabantu bakosontjhaba, singakabi nobuhlobo noZimu. (Efe. 2:12) Kodwana uJehova wasamukela, wasidosa “ngomutja womusa nethando.” (Hos. 11:4; Jwa. 6:44) UKrestu wasamukela. Kwaba ngasuthi usivulela umuzi bona sibe malunga womndeni kaZimu. (Funda kwebeRoma 15:7.) Ngebanga lokuthi uJesu usamukele singakapheleli sinje, yeke asingathomi sininane sodwa!

Abantu abalotjha uJehova bafuna ukuhlakanipha okuvela kuye, kungebangelo babumbene begodu bathandana (Qala isigaba 19)

19 Ukuphadlhuka phakathi, ukubandlululana nokuhloyana kuzokwanda njengombana isiphelo sephaseli sitjhidela nje. (Gal. 5:19-21; 2 Thim. 3:13) Kodwana thina njengombana silotjha uJehova sifuna ukuhlakanipha okuvela kuye okwenza abantu bangakhethululi begodu babe nokuthula. (Jak. 3:17, 18) Kuyasithabisa ukwakha ubungani nabantu abavela kwezinye iintjhaba, ukwamukela indlela abenza ngayo izinto mhlamunye nokufunda amalimabo. Nasenza njalo sizokuba nokuthula okuzokugeleza kwanga mamanzi ageleza emfuleni, bese kuthi ukulunga kube njengamagagasi welwandle.—Isa. 48:17, 18.

20. Kwenzekani nasivumela ithando litjhugulule iinhliziyo zethu nendlela esicabanga ngayo?

20 Udadwethu we-Australia ekhesakhuluma ngaye uthi ukufunda iBhayibheli kwamsiza wasiphula ibandlululo nehloyo ngaphakathi ehliziywenakhe, wafunda ukuthanda, lokho-ke kwatjhugulula indlela acabanga nazizwa ngayo ngeminye imihlobo yabantu. Umnakwethu weCanada loya okhuluma isiFrench sekayabona ukuthi “kanengi ukungazi ngikho okubangela bona abantu babandlululane begodu ubuntu babantu abuyi ngokuthi babelethelwe kuphi.” Umnakwethu lo watjhada nodade okhuluma isiNgisi. Iimbonelwezi zisifundisa ukuthi ithando liyayitjhentjha indlela umuntu acabanga ngayo liqeda nokubandlululana. Lisenza sibumbane sibe nyanda yinye.—Kol. 3:14.

^ isig. 8 Igama elithi “bafowethu” eBhayibhelini lingabuye lisebenze nebantwini bengubo bebandleni. UPowula nakatlolela ibandla leRoma wathi “bafowethu.” Okutjho bona nabantu bengubo bebabaliwe phakathi, kungebangelo abiza abanye babo ngamabizwabo. (Rom. 16:1, 3, 6, 12) Kusukela kade isiThala besithi nasikhuluma ngamaKrestu webandleni sithi ‘bafowethu nabodadwethu.’