Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungathomi Uyilibale Ipikiswano Eqakathekileko

Ungathomi Uyilibale Ipikiswano Eqakathekileko

“Abantu abazi bona wena, ibizo lakho [“linguJehova,” NW], nguwe wedwa ongoPhezukoke ephasini loke.”—RHU. 83:19, [83:18, NW].

IINGOMA: 46, 136

1, 2. (a) Ngiyiphi into eqakathekileko ebantwini boke? (b) Kuqakatheke kangangani bona sidzimelele epikiswaneni le?

INTO eqakathekileko ebantwini namhlanjesi yimali. Ukubutha uburego nokukakarela kibo kuphela kwento abayiphilelako. Abanye bathi umndeni, zamaphilo nalokho umuntu akufezileko epilweni kuyinto eqakathekileko ebantwini boke.

2 Kodwana into eqakatheke khulu kithi soke kulwelwa kobukhosi bakaJehova. Kufuze sitjheje bona singathomi silibale ipikiswano eqakatheke kangaka. Kghani kungenzeka lokho? Iye, ngombana singadzimelela khulu ezintweni esizenza ngamalanga sigcine sesikhohlwa nokuthi ukulwela kobukhosi bakaZimu kuqakathekile. Okhunye kukuthi singavumela neenlingo esiqalana nazo bona zifiphaze ukuqakatheka kwepikiswano le. Kodwana nasingadzimelela ekulweleni kobukhosi bakaJehova, singakghona ukuqalana nemirarwethu yangamalanga.

KUBAYINI IQAKATHEKE KANGAKA?

3. Ngiziphi iimphakamiso ezenziwa nguSathana ezimalungana nobukhosi bakaZimu?

3 Okwenziwa nguSathana uDeveli kwaphakamisa imibuzo ngelungelo lakaJehova lokubusa. Yena ujame kelokuthi indlela kaZimu yokubusa ayikalungi, nokuthi uJehova ufihlela iindalwa zakhe  okuhle kodwa. Ngokutjho kwakaDeveli, abantu bangathaba khudlwana nabangazilawula bona ngokwabo. (Gen. 3:1-5) USathana abuye athi kuhlekuhle abantu abakathembeki kuZimu, nokuthi nabangagandelelwa ibe yincani indawo, angekhe bavume ukubuswa nguJehova. (Job. 2:4, 5) Yeke uJehova wanikela abantu isikhathi sokuveza ukuthi kunjani ukuzibusa ngaphandle kwakhe.

4. Kubayini ipikiswano yobukhosi bakaZimu kufuze iphenduleke kuhle?

4 UJehova uyazi bona okutjhiwo nguDeveli kumamala ahlaza. Alo kubayini avumele into le bona irage isikhathi esingaka, anikele noSathana isikhathi sokuveza bona uqinisile na? Ipendulo yombuzo lo ibandakanya iindalwa ezihlakaniphileko. (Funda iRhubo 83:19, [83:18, NW].) Kunjalo, ingani napa nabantu bokuthoma bakwalile ukubuswa nguZimu, nabanye abantu abanengi benza soneso bekube namhlanjesi. Abanye bangakhe bacabange nokuthi uDeveli uqinisile. Ikani umbuzo lo ungakaphenduleki kuhle eengqondweni zabantu neengilozi, ukungazwani phakathi kweentjhaba, imindeni nebantwini angekhe kuphele. Kuzakuthi mhla indaba yobukhosi bakaJehova iphenduleka kuhle, soke sizithobe ekubuseni kwakhe okulungileko. Kuzokuba nokuthula yoke indawo.—Efe. 1:9, 10.

5. Thina sidlala yiphi indima ekusekeleni ubukhosi bakaJehova?

5 Ukulunga kokubusa kwakaZimu kuzokulwelwa, bese ukubusa kwakaSathana nokuzibusa kwabantu kubhalelwe bekuqedwe. Ubukhosi bakaZimu ngomBuso kaMesiya buzokuphumelela, begodu abathembekileko bona bazokukhetha ukubuswa nguZimu. (Isa. 45:23, 24) Uyafuna na ukubalwa nabathembekileko abasekela ubukhosi bakaJehova? Asingabazi bona nawe uyakufuna. Kodwana nasizokuthembeka kufuze singalibali ukuqakatheka kwepikiswano ekulu le.

UBUKHOSI BAKAZIMU BUQAKATHEKE UKUDLULA UKUSINDISWA KWABANTU

6. Ukulwelwa kobukhosi bakaJehova kuqakatheke kangangani?

6 Njengombana sekutjhiwo, ukulwelwa kobukhosi bakaJehova yindaba eqakathekileko ekuphileni komuntu. Iqakatheke ukudlula ithabo lananyana ngimuphi umuntu. Kghani lokho kutjho ukuthi ukusindiswa kwethu akukaqakatheki, nokuthi kuhlekuhle uJehova akanandaba nathi? Awa akusinjalo. Alo, kubayini sithi akusinjalo?

7, 8. Ukulwelwa kobukhosi bakaZimu kungena njani ekuzalisekeni kweenthembiso zakhe?

7 UJehova uthanda abantu ngehliziywakhe yoke, kangangobana wanikela abantu ukuphila okungapheliko ngeengazi zeNdodanakhe. (Jwa. 3:16; 1 Jwa. 4:9) Nangabe wabhalelwa ukwenza ngokwesithembiso sakhe, uDeveli bekazokutjho lizale umlomo lokuthi uZimu nguSomalakazi obusa kumbi ofihlela abantu bakhe ipumelelo. Bekazokubhalelwa nakuphendula abaphikisi bakhe ababuza ngendelelo bathi: “Siphi isithembiso sokuza kwakhe ngombana soloko kwalala abobaba, zoke izinto ziraga njengombana bezinjalo kusukela ekuthomeni kwendalo.” (2 Pit. 3:3, 4) UJehova uzokuqiniseka bona ukulwelwa kobukhosi bakhe kuhlanganisa nokusindiswa kwabantu abamlalelako! (Funda u-Isaya 55:10, 11.) Ngaphezu kwalokho ukubusa kwakaJehova kunqotjhiswa lithando. Yeke, kufuze siqiniseke bona uzakusolo asithanda nokuthi sizokuhlala siqakathekile kuye nasithembekileko.—Eks. 34:6.

8 Nasithi ubukhosi bakaJehova buqakathekile lokho akutjho bona sithi ukusindiswa kwethu, akukaqakatheki emehlwenakhe. Ubukhosi bakhe nokusindiswa kwethu kuqakatheke ngokulandelana kwakho. Indlela izintwezi ezitjhiyatjhiyana ngayo iqakathekile, begodu isenza sidzimelele khulu ekusekeleni ubukhosi bakaJehova obulungileko.

 SIFUNDANI NGOKULIBALA INTO EQAKATHEKILEKO?

9. USathana wathini ngoJobho? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

9 Indlela esiqala ngayo ukungalingani kokuqakatheka kwamaphuzu la, ibekwe kuhle encwadini yeBhayibheli eyatlolwa kade, incwadi kaJobho. Kiyo sifunda ukuthi uSathana wathi uJobho lo nakangahlupheka angamlahla uZimu. USathana bewahlongoza nokuthi uZimu azwise uJobho ubuhlungu. Kodwana uJehova wala waphetha, wathi akube nguSathana okwenzako lokho. Wathi: “Qala, koke anakho ngikunikela esandleni sakho, kodwana yena ngenyama ungamthinti.” (Funda uJobho 1:7-12.) Ngesikhatjhana nje, uJobho walahlekelwa ngikho koke, iinceku, abantwana bakhe abalitjhumi nalokho ebekaziphilisa ngakho. Koke lokho uSathana wakwenza kwaba ngasuthi iinkinga zakaJobho zibangelwa nguZimu ngokwakhe. (Job. 1:13-19) Ngemva kwalokho uSathana wambetha ngokugula okubuhlungu nokunyenyisako. (Job. 2:7) UmkaJobho nabangani bakhe bamanga bamqeda amandla kokugcina.—Job. 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) UJobho wenzani ukutjengisa bona bekathembekile? (b) Watjhapha njani uJobho?

10 Kwagcina kwenzekeni? USathana wavela epepeneneni bona unguSomalakazi. UJobho walikhomba libaba, wala ukulahla uZimu. (Job. 27:5) Kodwana watjhapha-ke naye. Wadzimelela khulu ekutjengiseni ukuthi yena akanamlandu, afuna nokwazi ukuthi utlhagiselwani. (Job. 7:20; 13:24) Thina singatjho sitjho sithi bekasebuhlungwini yeke asimsoli, kodwana uZimu wabona ngenye indlela, wabona kutlhogeka bona amkhalimele uJobho ngebanga lendlela ebekacabanga ngayo. Wathini kuye uJehova?

11, 12. UJehova wamsiza njani uJobho, begodu wasabela njani kilokho?

11 Ezahlukweni ezine zoke zencwadi kaJobho, isahluko sama-38 kuya kwesama-41 kufumaneka amezwi kaZimu lapha akhuluma khona noJobho. Kodwana akukho lapha uJehova atjela khona uJobho bona kubayini atlhaga kangaka. Ngombana uJehova nakakhuluma noJobho la bekangafuni ukumhlathululela bona kubayini atlhaga kangaka, phela uJehova bekangafuni ukuzivikela. Kunalokho uJehova bekafuna ukusiza uJobho abone ukuthi angathomi azimadanise naye. Wabe wamsiza nangokumtjela bona kunengi okubandakanyekileko ekutlhageni kwakhe. (Funda uJobho 38:18-21.) Lokho kwamsiza uJobho bona atjhentjhe indlela acabanga ngayo.

12 Inga-kghani uJehova waqinisa khulu isandla ngokweluleka uJobho kube ngapha uphuma nemirarweni-kazi ebuhlungu? Awa akusinjalo nakancani, begodu okuhle kukuthi noJobho naye akhenge acabange ngaleyo ndlela. Ngitjho nanyana atlhaga kangaka  kodwana emaswapheleni wathokoza khulu ngemva kwesikhathi. Lokho kwabonakala emezwinakhe nakazakuthi: “Ngizisola ngengikukhulumileko, ngiyaphenduka, ngizilahla ethulini nemlotheni.” (Job. 42:1-6) Phambili isokana ibizo lalo ngu-Elihu nalo lamkhalima uJobho. (Job. 32:5-10) Kwathi ngemva kokuthi alalele ekukhalinyweni nguJehova begodu waphenduka, uJehova wakwenza kwakhanya bona ukuthembeka kwakaJobho ngitjho nanyana alingwa kuyamthabisa.—Job. 42:7, 8.

13. Iseluleko uJehova asipha uJobho samsiza njani ngitjho nangemva kokulingwa kwakhe?

13 Iseluleko uJehova asipha uJobho bengeze samsiza kwaphela ngesikhathi aqalene neenlingo kodwana ngitjho nangemva kokulingwa kwakhe besisazomsiza. Njani? Nanyana uJehova “abusisa ingcenye yokugcina yepilo kaJobho ukudlula yekuthomeni,” kodwana uJobho bekusafuze athathe isikhathi bona aphole kuhle begodu ngokukhamba kwesikhathi uJobho waba ‘namadodana alikhomba namadodakazi amathathu.’ (Job. 42:12-14) Kungenzeka uJobho bekabahlulukela abantwana bakhe abahlongakala ngesikhathi uSathana amphethe ngapha nangapha. Begodu kungenzeka bona imicabango yobuhlungu ebekabuzwa beyinande ibuya. Iye khona ngokukhamba kwesikhathi wazwisisa bona kubayini atlhaga kangaka, kodwana kungenzeka bekanande azibuza ukuthi kubayini atlhaga ngezinga elikhulu kangaka. Yini ebeyingamsiza kiyo yoke imicabango le? Kukhumbula iseluleko sakaZimu. Lokho bekungamsiza bona ahlale acabanga ngendlela ehle begodu kumduduze.—Rhu. 94:19.

Asiliseni ukukhathazeka khulu ngemirarwethu kunalokho asikhumbuleni ubukhosi bakaJehova (Qala isigaba 14)

14. Yini esingayifunda kilokho uJobho aqalana nakho?

14 Umlando kaJobho lo ungasisiza nathi bona sicabange ngendlela efaneleko begodu usiduduze. Begodu uJehova uwubulungele thina umlando lo ukwenzela bona ‘usifundise ukuze kuthi ngokunyamezela nangokukhuthazeka kwemitlolo, sibe nethemba.’ (Rom. 15:4) Alo yini esiyifundako la? Sifunda ukuthi asingasolo sitshwenyeka khulu ngemiraro esiqalene nayo besikhohlwe nokuthi into eqakatheke khulu kikho koke lokhu kulwelwa kobukhosi bakaJehova. Begodu singathomi silibale ukuthi indimethu kikho lokhu kukuthi sibekezele ngitjho nanyana ukuphila kungaba budisi kangangani, thina sifuna ukulingisa uJobho.

15. Yini esiyifezako nasihlala sithembekile ngitjho nanyana silingwa?

15 Kubayini kududuza ukucabanga ngokuthi ukuthembeka kwethu kuqakatheke kangangani? Kungombana iinlingo esihlangabezana nazo zidlala indima ethe tjha. Singathomi nangelanga lomhlolo sicabange ukuthi iinlingo eziqalana nazo zitjho bona uJehova akasithandi, kunalokho zisinikela ithuba  lokutjengisa ukuthi sisekela ukubusa kwakaZimu. (IzA. 27:11) Ukubekezela kwethu “kuveza ukuziphatha” kwethu okuhle, bese lokho kuqinisa ithemba esinalo. (Funda beRoma 5:3-5.) Umlando kaJobho ukwenza kukhanye bona uJehova “unezwelo nesirhawu.” (Jak. 5:11) Yeke singaqiniseka bona nasibekezelako uzokubusisa. Ukwazi lokhu kusisiza bona ‘sidzimelele khulu begodu sibekezele. Ngethabo.’—Kol. 1:11.

ASIHLALENI SIQALE PHAMBILI

16. Kubayini kufuze sihlale sizikhumbuza ngokuqakatheka kobukhosi bakaJehova?

16 Iqiniso kukuthi kubudisi khulu ukucabanga ngokulwelwa kobukhosi bakaJehova nasihlezi phezu kwamalahle avuthako. Ngombana imiraro esihlangabezana nayo ingasigandelela khulu ngasikhathi. Nemiraro emincani, nasingasolo sicabanga ngayo ingasigandelela. Yeke nasingahlala sikhumbula ukuthi ukulwelwa kobukhosi bakaZimu kuqakathekile ngitjho nanyana siduda emirarwenethu.

17. Ukusebenzisa kwethu isikhathi esinengi emsebenzini kaJehova kungasisiza njani bona sihlale sicabanga ngepikiswano eqakathekileko?

17 Nasifuna ukuhlala sikhumbula ipikiswano eqakathekileko, asisebenziseni isikhathi sethu esinengi ekwenzeni imisebenzi kaJehova. Akhesenze isibonelo ngodadwethu ibizo lakhe nguRenee, udadwethu lo wabanjwa bulwelwe bokufa ihlangothi (istrowugu) begodu ngemva kwalokho waqalana neenhlungu ngapha aphethwe yikankere. Okuhle kukuthi ngesikhathi asesibhedlela bekabatjhumayeza abantu abasebenza esibhedlela, abantu abagulako nabazokubona abantu abagulako. Ngesinye isikhathi wahlala iimveke ezimbili nesiquntu begodu ngesikhatheso wenza ama-awara ama-80. Ngitjho nanyana besekazoziphumulela, udadwethu lo akhenge alibale ukuthi into eqakatheke khulu kubusa kwakaJehova. Lokho-ke kwamenza waba nokuthula.

18. Ngebanga lokuthi uJennifer wahlala adzimelele ebukhosini bakaJehova, kwaba namuphi umphumela?

18 Akungabazeki bona soke sifuna ukuhlala sidzimelele ebukhosini bakaJehova ngitjho nanyana siqalene nemiraro. Omunye udadwethu ibizo lakhe nguJennifer, walinda amalanga amathathu woke alindele isiphaphamtjhini esiya ekhabo. Njengombana alindile njalo, iimphaphamtjhini ebekufuze zikhambe bezijanyiswa. Yeke waba nesithukuthezi begodu nokudinwa bekuziphe amandla. Kodwana akhenge acabange ngaye kwaphela, walinga ukuthola iindlela angabasiza ngazo abanye abantu abasebujamweni akibo. Waba yini umphumela walokho? Watjhumayeza abantu abanengi begodu wakhambisa neencwadi ezinengi. Uthi: “UJehova wangibusisa ngitjho nanyana bengiqalene nobujamo obubudisi, begodu wangipha amandla wokuthi ngilijamele kuhle igama lakhe.” Udadwethu lo wahlala adzimelele ekufezekeni kwehloso kaJehova.

19. Abantu bakaZimu bakusekela njani ukubusa kwakaJehova?

19 Abantu abalemuka ukuqakatheka kobukhosi bakaJehova bayakghona ukubona ikolo yeqiniso. Kungebangelo abantu bakaZimu sekukade kangaka basekela ubukhosi bakhe. Njengombana sisekela ukukhulekela kweqiniso, kufuze senze koke esingakwenza bona sinamathele kilokho okutjhiwo liBhayibheli.

20. UJehova uzizwa njani nawenza koke ongakwenza bona usekele ubukhosi bakhe?

20 Hlala uqiniseka bona uJehova uyakuthokozela ukusekela kwakho ubukhosi bakhe, ngitjho nanyana ngezinye iinkhathi uhlangabezana nemiraro. UJehova uyakubona nokubekezela kwakho nokuthembeka emsebenzinakhe. (Rhu. 18:26, [18:25, NW]) Isihloko esilandelako sizokunaba nayo indaba le, sisifundise bona kubayini kufuze sisekele ubukhosi bakaJehova ngeenhliziyo zethu zoke. Sizositjela nokuthi singakwenza njani lokho.