Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungakghona Na Ukubona Okungaphezu Kokubonwa Mamehlo?

Ungakghona Na Ukubona Okungaphezu Kokubonwa Mamehlo?

OMUNYE uFakazi kaJehova weCanada ibizo lakhe elinguDon wenza imizamo yokuthi akhulume nabantu abahlala endleleni. Nakakhuluma ngomunye wabantwaba uDon wathi: “UPeter, indoda enganandawo yokuhlala bekayindoda angakahlanzeki ukudlula woke umuntu engimaziko. Bekamumuntu onehloyo begodu anekghono lokuqotha woke umuntu hlanukwakhe. Anjalo nje bekangafuni nokuthi abantu bamsize.” Nanyana kunjalo uDon kwamthatha iminyaka eli-14 bona abe nomusa kuPeter.

Ngelinye ilanga uPeter wabuza uDon wathi: “Kanti uzitshwenyelani ngami na? Akunamuntu onendaba nami. Wena utshwenywa yini?” UDon wasebenzisa imitlolo emithathu, afuna ukufikelela ihliziywakhe. Kokuthoma wabuza uPeter ukuthi uyazi na ukuthi uZimu unebizo, wathi akafunde eBhayibhelini iRhubo 83:19; [83:18, NW]. Ngemva kwalokho ukutjengisa bona kubayini yena anendaba naye, uDon wavula beRoma 10:13, 14 umTlolo lo wona uhlathulula bona “boke ababiza ibizo [“lakaJehova, NW”] bazokusindiswa.” Emaswapheleni uDon wafunda uMatewu 9:36 ngemva kwalokho wabawa uPeter bona naye awufunde. Iveseli lithi: “Kwathi bona abone iinqubuthu, wazirhawukela ngombana gade zihlukumeziwe begodu zinganamandla, zifana nezimvu ezingenamelusi.” Nakezwa amezwi la uPeter wahlengezela iminyembezi wathi: “Inga-kghani nami ngibalwa hlangana nezimvu lezo?”

Kusukela kwamhlokho uPeter wathoma ukutjhuguluka. Wathoma ukuhlamba, ukukera kuhle itjebakhe wambatha nezambatho ezingcono kwanjesi uDon amuphe zona. UPeter kwanje besele amumuntu ohlanzekileko.

UPeter bekane-diary, izinto ebekazitlola ku-diary yakhe ekuthomeni bezikhuluma ngepilo ebuhlungu, ilifu elinzima! Kwaba nomehluko ngombana emalangeni wamuva besekatlola okuhlukileko. Kwesinye isehlakalo watlola: “Ngifunde ibizo lakaZimu namhlanjesi. Nje nangithandazako, ngizokuthandaza kuJehova. Kuyangithabisa ukwazi ibizo lakhe. UDon uthe  uJehova angaba Mnganami, umuntu ozokuhlala anesikhathi sokungilalela.”

Amezwi kaPeter wamaswaphela bekaqalisele ebantwaneni bekhabo. Watlola wathi:

“Angisimnandi namhlanjesi. Ukuluphala sele kuziphe amandla. Ngitjho nanyana leli kungaba lilanga lami lamaswaphela, ngiyazi ukuthi ngizokubona umnganami uDon epharadesi. Nanifumana incwadi le mina ngizabe sengifile. Kodwana nakungenzeka nibone indoda emngcwabenami ebonakala ingafaneleki ukuba lapho, ngibawa nikhulume nayo, ngibawa nimfundele incwajana ehlaza le [aqalisele encwadini esekelwe eBhayibhelini ethi The Truth That Leads to Eternal Life ayifumana iminyaka eminengi eyadlulako.]  * Incwadi le ithi ngizokubuye ngimbone umnganani epharadesi. Lokho ngikukholelwa ngehliziywami yoke. Umfowenu othandekako uPeter.”

Ngemva komngcwabo, udadwabo kaPeter u-Ummi uhlathulula uthi: “UPeter wangithinta eminyakeni emibili eyadlulako. Wazwakala amumuntu othabile tle! Lokho bekuyinto eyagqina kade ukwenzeka. Wabe wamomotheka.” U-Ummi wathi: “Nami ngizoyifunda incwadi le, ngebanga lokuthi nanyana yini eyathinta ihliziyo kamfowethu kufuze ibe yinto eqakathekileko.” U-Ummi wavuma nokuthi bafunde incwadi yamva nje ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? naboFakazi bakaJehova.

Nathi singakghona ukuthi sibone okungaphezu kokubonwa mamehlo, sibathande ngokusuka ehliziyweni abantu, sibekezelele woke umuntu. (1 Thim. 2:3, 4) Nasenza njalo sizokuthinta iinhlliziyo zabantu abanjengoPeter okungenzeka ukuthi bebangabonakali ukuthi banehliziyo ehle nawutjheje indlela ababonakala ngayo ngaphandle. Singaqiniseka ukuthi uZimu ‘otjheja ihliziyo’ uzokwenza iqiniso likhule eenhliziyweni zabalungileko.—1 Sam. 16:7; Jwa. 6:44.

^ isig. 7 Incwadi le beyigadangiswa boFakazi bakaJehova, kodwana nje ayisagadangiswa.