Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJehova Uzosiduduza Kiyo Yoke Imiraro Esiqalana Nayo

UJehova Uzosiduduza Kiyo Yoke Imiraro Esiqalana Nayo

‘UZimu wenduduzo yoke . . . usiduduza kizo zoke iinhlupheko zethu.’—2 KOR. 1:3, 4.

IINGOMA: 38, 56

1, 2. UJehova usiduduza njani nasiqalene nemiraro, begodu iliZwi lakhe lisiqinisekisa ngani?

OMUNYE udadwethu osesemutjha esizombiza ngo-Eduardo, wabuza omunye umdala osekuminyaka atjhadile, umdala lo ibizo lakhe nguStephen. Kazi u-Eduardo bekacabangisisa ngalokho okutjhiwo mtlolo woku-1 Korinte 7:28 othi: “Otjhadako uzokuqalana nemiraro eminengi epilweni.” Wabuza umdala lo wathi: “Imiraro ekukhulunywa ngayo emtlolweni lo ngenjani, begodu nakhibe ngiyatjhada ngelinye ilanga ngingaqalana njani nayo?” UStephen ngaphambi kokuthi amphendule, wambawa bona acabange ngalokho uPowula atlola ngakho nakazakuthi uJehova ‘unguZimu wenduduzo yok e, osiduduza kizo zoke iinhlupheko zethu.’—2 Kor. 1:3, 4.

2 UJehova unguBaba onethando begodu uhlala asiduduza nasiqalene nemiraro. Mhlamunye nawe kuneenkhathi ozikhumbulako lapho uJehova akusiza khona wabe wakunqophisa ngeliZwi lakhe. Izinto ezinjalo zisenza singabi ngitjho nokuncani ukungabaza bokuthi uJehova usifisela okungcono khulu ekuphileni begodu bekasolo abafisela okungcono nabantu bakhe bekadeni.—Funda uJoromiya 29:11, 12.

3. Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

 3 Nasaziko bona kubayini siqalana nemiraro akubi budisi kangako ukuyibekezelela. Lokho kusiza khulu naziza emirarweni eba khona emitjhadweni nemindenini. Alo ngiziphi ezinye zezinto ezingabanga ‘imiraro ekuphileni’ uPowula akhuluma ngazo? Ngiziphi iimbonelo zekadeni nezanamhlanjesi ezingasisiza sithole induduzo esiyitlhogako? Ukwazi iimpendulo zemibuzo le kungasisiza sibekezele.

‘IMIRARO’ ESAHLELA IMITJHADO

4, 5. Ngiziphi ezinye zezinto ezibanga ‘imiraro ekuphileni’?

4 UJehova wathi nakaqeda ukwenza umfazi wokuthoma wathi: “Indoda izakutjhiya uyise nonina inamathele emfazinayo bese baba nyamanye.” (Gen. 2:24) Ngilokho uJehova akutjho nakaqeda ukutjhadisa abatjhadikazi bokuthoma. Namhlanjesi-ke akekho umuntu onganasono, yeke abantu ababili nabatjhadako bebahlale boke kungaba nemiraro. (Rom. 3:23) Phela izinto sezithoma ukugaya ngomunye umhlathi kwanjesi, umfazi angekhe kusafuze athobele ababelethi bakhe kodwana kufuze athobele indodakwakhe. Begodu indodakwakhe ibekwe nguZimu bona ibe yihloko yomkayo. (1 Kor. 11:3) Yeke abantu abaqeda ukutjhada baba nemiraro naziza endabeni le. Kungebangelo umfazi kufuze akhumbule bona iBhayibheli limkhuthaza bona amukele ukuthi indodakwakhe ngiyo ezomnqophisa ingasi ababelethi bakhe. Phela imindeni ingenza izinto zibe budisi, beyibangele nabatjhadikazi imiraro.

5 Kuba nesikhathi la kuthoma khona ukuba nemiraro ehlukileko, ngenjani leyo? Leyo ithoma lokha umfazi nakatjela indodakwakhe athi, “ngizithwele.” Abatjhadikazi bathoma ukulahlekelwa lithabo labo, ngombana umfazi kufuze atlhogonyelwe njengombana azithwele nangemva kokubeletha. Ngapha nemali nayo kufuze isebenze. Afike umntwana ebesele kukade alindelwe, kuthome amanye amatjhuguluko godu. Lokho kutjho bona umma lo isikhathi sakhe esinengi uzosisebenzisela ukutjheja umntwana. Kanengi amadoda nasekunje athoma ukubona ngasuthi akasatjhejwa, ngombana umma uhlala amajadu ngezinto zomntwana. Indoda nayo njengombana seyungubaba, ukuba khona komntwana kutjho bona umsebenzayo uyakhula. Phela sekunelunga elitjha lomndeni okufuze alitlhogomele.

6-8. Nange umma afisa ukuba nabantwana kodwana angakghoni ukuba nabo, angagandeleleka njani?

6 Abanye abatjhadikazi baqalana nomunye umraro ohlukileko. Ufunyana ukuthi bayafisa ukuba nabantwana kodwana izinto azilungi. Yeke lokho kungabangela umma lo ukugandeleleka okukhulu. Ukutjhada namkha ukuba nabantwana angekhe kwaqeda imiraro yokuphila. kodwana iqiniso elisalako ngelithi ukusolo ufisa ukuba nabantwana kodwana kubhala, ngenye yezinto ezibanga ‘imiraro ekuphileni.’ (IzA. 13:12) Ekadeni umma nabekayinyumba bekuba lihlazo elikhulu. URarheli umkaJakopo wezwakala emezwinakhe bona imphatha kumbi indaba yokuthi akanabantwana kodwana udadwabo unabantwana. (Gen. 30:1, 2) Iinthunywa zevangeli ezikhonza eenarheni lapho kujayeleke khona ukuba nomndeni omkhulu, kanengi abantu bayazibuza ukuthi kubayini zinganabantwana. Ngitjho nanyana zingalinga kangangani ukuhlathulula, abantu bavele baphendule bathi, “Awa sizakulokhu sinibeka emithandazweni!”

7 Nasi esinye isibonelo, udade we-England bekakufisa ngehliziywakhe yoke ukuba nomntwana, kodwana akhenge kwenzeke ngokwendlela ebekafisa ngayo. Kwaba namanye amatjhuguluko ekuphileni kwakhe. Wathi nakalemuka bona isifiso sakhe sokuba nomntwana angeze safezeka wadana khulu, phela bese abona ukuthi isifiso sakhe sokuba nomntwana angeze safezeka ephasineli. Yeke yena nobabakwakhe baqunta ukuyombeleka  umntwana. Kghani lokho kwenza umehluko? Uthi: “Ubuhlungu bona ngabuzwa ngitjho nangemva kokumbelekela umntwana. Bengazi ukuthi ukumbelekela umntwana angeze kwafana nokuzibelethela wami.”

8 Iye khona iBhayibheli liyatjho bona umma omKrestu “uzakusindiswa ngokubeletha.” (1 Thim. 2:15) Kutjho ukuthini lokho? Inga-kghani kutjho bona nawunomntwana uzokufumana ukuphila okungapheliko? Awa! IBhayibheli yatjho lokhu ngombana umma onabentwana unemisebenzi eminengi, ingasi yokutlhogomela abantwana kwaphela kodwana neyangendlini. Yeke lokho bekungamvikela ngombana angeze aba nesikhathi sokuhleba namkha sokuba ngemuva kweendaba zabantu. (1 Thim. 5:13) Nanyana kunjalo, imiraro yomtjhado neyomndeni yona angaqalana nayo.

Yini engakusiza uqalane nobuhlungu bokufelwa mumuntu otjhade naye? (Qala iingaba 9, 12)

9. Kubayini sithi ukuhlongakalelwa mumuntu otjhade naye mraro ohlukileko?

9 Nasikhuluma ngemiraro eba khona emitjhadweni, kukhona omunye esiwukhohlwako kanengi. Ngiwuphi loyo? Ngewokufelwa mumuntu otjhade naye. Nawo lo ngomunye umraro ohlukileko abanye abantu abaqalana nawo. Kungenzeka abantu abatjhadako bangacabangi bona ungakhe ubehlele. Nokho okuhle ngathi thina maKrestu kukobana uJesu wasithembisa ukuthi uzokuvusa abantu abahlongakeleko. (Jwa. 5:28, 29) Kumsiza ngani umKresu ukwazi lokhu? Kuyamduduza! Phela le ngenye yendlela uBabethu aduduza abe asekele ngayo abantu abavelelweko, lokho ukwenza ngeliZwi lakhe. Kwanjesi-ke akhesikhulume ngabakhulekeli bakaZimu, sibone ukuthi bazizwa njani begodu basizeka njani ngenduduzo evela kuJehova.

SINGADUDUZEKA NASIQALENE NEMIRARO

10. UHana wasizwa yini bona aqalane nomraro ebewumbangela amatlhuwo? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

10 UHana umka-Elkana wakhe waqalana nomunye umraro. U-Elkana bekanabafazi ababili, omunye lo bekunguPhenina begodu bekanabantwana ngapha uHana yena imbeleko do. (Funda 1 Samyela 1:4-7.) “Iminyaka ngeminyaka” uHana bekasolo abekezelela ukudelelwa nguPhenina. Lokho kwamphatha kabuhlungu khulu uHana bekwamgandelela. UHana walemuka bona le yona ayisingangaye, wayithatha wayitjela uJehova ngomthandazo begodu ‘wathandaza ngokuqinisela phambi [“kwakaJehova, NW”].’ Inga-kghani bekathemba bona uJehova uzowuphendula umthandazwakhe? Asingabazi bona bekanalo ithemba elinjalo. Kwathi ngemva kwalokho “ubuso bakhe akhange busatjhitjhibala.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Bekanethemba lokuthi uJehova kukhona azokwenza, mhlamunye bekamenza angasaba yinyumba namkha enze okhunye.

11. Ukuthandaza kungasisiza njani bona siduduzeke?

11 Iinlingo namatshwenyeko angeze zaphela njengombana singakapheleli begodu sisaphila ephasini elilawulwa nguSathana. (1 Jwa. 5:19) Kuyasiduduza ukwazi bona uJehova ‘unguZimu wenduduzo yoke’! Enye indlela esingalwisana ngayo neenlingo kuthandaza. Sikhumbule bona uHana wakhipha koke okusehliziywenakhe wakutjela uJehova. Yeke nathi nasithandazako kufuze senze okungaphezu kokutjela uJehova indlela esizizwa ngayo. Kufuze simncenge uJehova, simthululele koke okungeenhliziyweni zethu.—Flp. 4:6, 7.

12. Yini eyasiza umma omfelokazi u-Anna bona athabe?

12 Kungakhathaliseki bona uqalene nomraro wokungatholi abantwana namkha ukuhlongakalelwa mumuntu omthandako, induduzo yona ungayifumana. Bekunomunye umma ngesikhathi sakaJesu, amphorofidikazi ibizo lakhe kungu-Anna, umma lo wahlongakalelwa yindodakwakhe sekuphele iminyaka elikhomba kwaphela batjhadile. Ukuthi bekanabentwana namkha awa asazi ngombana iBhayibheli alitjho litho ngalokho. Alo yini le u-Anna ebekayenza nakaneminyaka ema-84?  ULukasi 2:37 uthi: “Azange akhe asuke ethempelini kodwana bekadumisa ubusuku nemini, azila ukudla athandaza.” Kuyatjho bona u-Ana bekumduduza begodu kumthabisa khulu ukulotjha uJehova.

13. Iza nesibonelo sokuthi abangani beqiniso bangaba njani yinduduzo amalunga womndeni nakatjhiya uJehova.

13 Nasizihlanganisa nabafowethu nabodadwethu, sifumana abangani bamambala. (IzA. 18:24) UPaula uthi wezwa ubuhlungu khulu ngesikhathi ummakhe akhetha ukutjhiya ihlangano, ngesikhatheso bekaneminyaka emihlanu kwaphela. Bekungasibulula nakancani ukuhlula isilingweso. Nanyana kunjalo uthi kunodade oliphayona ebandleni ebebakilo ibizo lakhe ngu-Ann, udade lo bekenza koke angakwenza bona uPaula ahlale anobuhlobo obuhle noZimu. UPaula uhlathulula uthi, “Ngitjho nanyana u-Ann bekangasisihlobo sami kodwana indlela ebekangikhathalela ngayo yaba lisizo elikhulu kimi. Lokho kwangisiza bona ngiragele phambili ngilotjha uJehova.” Njengombana sikhuluma nje uPaula ulotjha uJehova ngokuthembeka. Enye into emthabisa khulu kukuthi ummakhe ubuyiselwe begodu sebalotjha uJehova bobabili ebandleni linye. U-Ann naye uthabe kwamanikelela, ngombana bekangumma kaPaula amtlhogomela bona ahlale anobuhlobo obuhle noZimu.

14. Ngiziphi iimbusiso ezingafunyanwa ngilabo abaduduza abanye?

14 Into ekarisako ngokududuza abanye abantu kukuthi thina sikhohlwa yethu imiraro. Abodade abatjhadileko nabangakatjhadi  bayazi ukuthi ukutjhumayela iindaba ezimnandi nokusebenza noZimu kuthabisa khulu. Umnqophwabo kudumisa uZimu ngokwenza intandwakhe. Abanye baze bathi umsebenzi wokutjhumayela kuhlekuhle msebenzi wokulapha. Nasitjengisa bona siyatshwenyeka ngabasebandleni nalabo esibatjhumayezako, lokho kwenza bona sitjhidelane khudlwana. (Flp. 2:4) Umpostoli uPowula waba sibonelo esihle naziza endabeni le. Watlhogomela amalunga webandla leThesalonika ‘njengomma onakekela abantwabakhe,’ abuye abengubaba kiwo.—Funda 1 Thesalonika 2:7, 11, 12.

IMINDENI INGAYIFUMANA INDUDUZO

15. Msebenzi kabani ukufundisa abantwana iqiniso?

15 Okhunye okufuze singakulibali nokuqakathekileko kukhuthaza imindeni. Ngezinye iinkhathi abantu abathoma ukuhlanganyela banokubawa amaKrestu avuthiweko bona abasize ngomsebenzi wokufundisa abantwana babo iqiniso bebafundele nabantwana babo abasebutjheni. Iye khona iBhayibheli liyatjho bona umsebenzi wokufundisa abantwana ngewababelethi. (IzA. 23:22; Efe. 6:1-4) Kodwana ebujamweni obufana nalobu, kungaba kuhle ukubasiza ababelethi abasathoma ukuhlanganyela. Nokho-ke lokho akutjho bona ababelethi sebetjhapulukile emsebenzini wokufundisa abantwana babo. Kufuze baziphe isikhathi sokukhuluma nabantwana babo babazi kuhle.

16. Ngiziphi izinto okufuze zikhunjulwe nakufundelwa abantwana?

16 Nange umbelethi abawa omunye ebandleni bona afundele umntwanakhe, udadwethu namkha umnakwethu abambawileko loyo akukafuzi adlale indima yababelethi. Ngezinye iinkhathi uFakazi angafundela abantwana abanababelethi abangalithandi iqiniso. Yini uFakazi okufuze ahlale ayikhumbula? Kufuze akhumbule ukuthi kwakhe kufundisa abantwana ngoZimu kwaphela, akasimbelethi womntwana namkha abentwana abafundelako. Begodu nakaraga isifundweso kungaba kuhle bona abafundele ekhabo labantwanabo, namkha nakayobafundela kube noFakazi ovuthiweko nofana babe sendaweni lapho bazokubonwa ngiwo woke umuntu khona. Ukwenzela bona kungabi neensolo zokuthi ngasuthi kunento engasi yihle ayenzako. Mhlamunye ngokukhamba kwesikhathi ababelethi bazokuthatha umsebenzabo bazifundisele abantwana babo, njengombana umsebenzi lo bawuphiwe nguZimu.

17. Abantwana bangaba mthombo wenduduzo njani emndeninabo?

17 Abantwana nabathoma ukuthanda uZimu weqiniso, bangaba mthombo wenduduzo emindeninabo. Lokho bangakwenza ngokuthi bahloniphe ababelethi babo namkha babasize ngezinto abazitlhogako. Bangabasiza godu nokuthi bazi uZimu. Ngaphambi kokuthi kufike umThwalela uLemeki isizukulu sakaSethi bekalotjha uJehova. Watjho naku ngendodanakhe uNowa: “Yena uzasiduduza ekusebenzeni nzima nebuhlungwini bamatjhatjhazi wezandla zethu ngebanga lehlabathi eyanikelelwa nguZimu.” Isiphorofidwesi sazaliseka ngesikhathi uJehova asusa amanikelela wephasi. (Gen. 5:29; 8:21) Yeke ngendlela efanako nanamhlanjesi abantwana nabamukela ukukhulekela kweqiniso bangaletha induduzo emndeninabo, ngombana bangasiza imindenabo ikghone ukubekezelela imiraro yesikhathesi begodu basinde nesehlakalweni esikhulu ukudlula umThwalela esizako.

18. Yini engasisiza bona siqalane nananyana ngisiphi isilingo esingahlangabezana naso ngesibindi?

18 Ukuthandaza, ukuzindla ngabantu beBhayibhelini nokwakha ubungani nabantu abathanda uJehova kusiza iingidi zabantu bona ziduduzeke kiyo yoke imiraro eziqalane nayo. (Funda iRhubo 145:18, 19.) Yeke ukwazi bona uJehova uMthombo wenduduzo ehlala njalo, kuzosenza siqalane nananyana ngisiphi isilingo esingahlangabezana naso nje namkha esikhathini esizako.