Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Juni 2017

“Sengathi Ungabusiswa Ngokuhlakanipha Obe Nakho”

“Sengathi Ungabusiswa Ngokuhlakanipha Obe Nakho”

AMAZWI la akhulunywa nguDavida omIsrayeli wakade, bekawatjho adumisa omunye umma ahlangene naye. Ibizo lakhe belingu-Abigeyili. Yini eyenza bona uDavida amdumise? Thina-ke yini esingayizuza esibonelweneso?

UDavida wahlangana nomma otjhadileko lo ngesikhathi abalekela iKosi uSawula. U-Abigeyili bekatjhade noNabhali, indoda enjingileko, enomhlambi endaweni eseentabeni esesewula yeJudiya. UDavida namadoda akhamba nawo “gade baliboda” elivikelako lomhlambi kaNabhali. UDavida wathumela isithunywa kuNabhali, bona siyokubawa okuncani, abangakudla. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Bebangabawi okungaphezu kwamandla nokho, nawucabanga ukuthi uDavida namadoda akhamba nawo bavikela umhlambi kaNabhali.

UNabhali ihlathululo yebizo lakhe litjho “Isirithirithi” namkha ‘isidlhayela,’ begodu waliphilela ibizo lakhe. Waphudlha nakaphendulako, akhenge enzele uDavida akubawileko. Yeke uDavida wazilungiselela ukujezisa uNabhali, ngokuphendula kumbi nokungabi mumuntu obonelelako. UNabhali nomndenakhe bekufuze babhadalele ubudlhadlha bakhe.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

U-Abigeyili wabona ukuthi ukufa kuyabanukela, yeke waba nesibindi wangenela endabeni le. Wabetha isandla phezu kwesinye kuDavida wancenga, asekela koke lokho ebuhlobotjeni bakaDavida noJehova. Walungiselela ukudla okunengi wakunikela uDavida, obekazokuba yikosi elandelako, wanikela namadoda akhamba nawo. UDavida wabona ukuthi uJehova usebenzise umma lo bona angenzi into eyomenza abe mlandu kuZimu. UDavida wathi ku-Abigeyili: “Sengathi ungabusiswa ngokuhlakanipha obenakho nokungenza bona namhlanje ngingazibuyiseleli ngokuthulula iingazi ngezandla zami.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Nathi asifuni ukufana noNabhali, singathokozi izinto ezihle abantu abasenzela zona. Yeke sizabe senza kuhle lokha nasibona ngasuthi kuzokuba nento embi ezokwenzeka bese siyikhandela ingakenzeki. Nathi singawatjho kufanele amezwi womrhubi athi: “Ngifundise ilemuko elihle kanye nelwazi.”—Rhu. 119:66.

Abanye abantu bangakutjheja ukuhlakanipha esinakho. Kungakhathaliseki ukuthi bayakutjho lokho namkha awa, kodwana kungenzeka bazizwa njengoDavida owathi: “Sengathi ungabusiswa ngokuhlakanipha obenakho.”