Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Nizakulungisa Na Ukungazwani Benithuthukise Nokuthula?

Nizakulungisa Na Ukungazwani Benithuthukise Nokuthula?

UJEHOVA UZIMU ukhuthaza amaKrestu bona athande ukuthula. Ufuna bona sikuqale njengento eqakatheke khulu emaphilwenethu. Nawunokuthula, lokho kuzokuphumela ekutheni abanye bakuthabele ukulotjha nawe uZimu bebathabele nokuthula. Ukuthula ebandleni kudosa abantu, khulukhulu labo abafisa ukuthula.

Ngokwesibonelo, inyanga eyaziwako eMadagascar yathi nayibona ukuthula okuhlangana naboFakazi bakaJehova, yathi, ‘Nakunekolo engingayijoyina, ngingakhetha ukulandela le.’ Ngokukhamba kwesikhathi, walisa imikhubakhe yokusebenzelana nemimmoya, walungisa nomtjhadwakhe bona uvumelane nentando kaZimu, wabe walotjha uJehova, uZimu wokuthula.

Njengendoda leyo, iinkulungwana zabantu qobe mnyaka zifumana ukuthula ebegade zikufuna ebandleni lobuKrestu. IBhayibheli likubeka emtarini ukuthi “nakunomona nobumarhamaru” ebandleni lokho kungaqeda itjhebiswano elihle lobungani kuthome iinkinga ebandleni. (Jak.3:14-16) Kuyathabisa ukwazi ukuthi iBhayibheli liyasinikela indlela yokubalekela iinkinga begodu siqinise ukuthula ebandleni. Akhesibone ukuthi lokhu kungenzeka njani, sizokuqala obunye ubujamo ekhebenzeka.

IINKINGA NEENSOMBULULO

“Bengingazwani nomfowethu ebengisebenza naye. Ngelinye ilanga nasisaphikisana kabuhlungu, kwangena abantu ababili babona ukungazwani kwethu.”—Kutjho uCHRIS.

“Udade othileko ebengijayele ukutjhumayela naye, walisa ukutjhumayela nami. Kusesenjalo, walisa nokungikhulumisa. Bengingazi bona kubayini.”—Kutjho uJANET.

“Kufunjathwakwami bengikhuluma nabantu abathathu ngasikhathi sinye. Omunye wabo wangilayelisa begodu nami ngacabanga ukuthi vele sekakhambile. Ngathoma ngakhuluma izinto ezingasizihle ngaye khonapho komunye ebengikhuluma naye kufunjathwako, kodwana ngafumana ukuthi umuntu ongilayelisileko lo bekangakawuvali ufunjathakwakhe.”—Kutjho uMICHAEL.

“Ebandleni, amaphayona amabili athoma ukungazwani. Omunye wathoma wabiza omunye ngamagama angasimahle, wamtjela kwasala angalaziko. Ukulwa kwabokhu kwabadanisa abanye.”—Kutjho uGARY.

Mhlamunye ungase ucabange ukuthi izinto ezinjalo azikajayeli ukwenzeka. Nanyana kunjalo, abantwaba bebangalimazana kabuhlungu emmoyeni bebalimaze nabanye abatjhidelene nabo basale namanceba azokuhlala isikhathi eside. Nokho kuzokuthabisa ukuzwa ukuthi ngokusebenzisa iBhayibheli, abafowethu nabodadwethwaba bakulungisa ukungazwani kwabo, baletha nokuthula ebandleni. Ngiziphi iinqophiso zeBhayibheli ocabanga bona bazisenzisa?

‘Ningaphikisani endleleni.’ (Gen. 45:24) UJosefa wayelelisa abafowakhe nabazakubuyela emuva kubababo. Amazwi la bekahlakaniphe tle! Lokha umuntu nakangakghoniko ukulawula  amazizwakhe, asilingeke msinyana, lokho kungenza nabanye babe nelaka. UChris wagcina sele abonile bona ikingakhe bekukuzikhakhazisa nokungafuni ukwamukela isinqophiso. Ngombana besele afuna ukutjhugulula izinto, wabawa umzalwane lo ebebalwisana naye bona amlibalele begodu wasebenza budisi bona alawule amazizwakhe wokusilingeka msinyana. Nomuntu lo asebenza naye watjhuguluka lokha nakabona uChris alungisa ubujamo bakhe. Sikhuluma nje, bobabili abafowethwaba bathokozela ukulotjha uJehova ndawonye.

“Lapha kunganakubonisana khona, amaqhinga ayatjhabalala.” (IzA. 15:22) UJanet wayelela bona kufuze alifake ehliziyweni iqiniso. Waqunta ukukhulumisana nodade lo obekangamkhulumisiko. Lokha nabacoca, uJanet wayiraga ngokuhlakanipha ingcocwabo, wenza udade lo bona aveze izinto ezamenza waqunta ukungamkhulumisi. Ekuthomeni beyikungasi bulula ingcocwenabo le. Iye khona bekunjalo ekuthomeni, kodwana izinto zatjhuguluka njengombana bebacocisana ngobujamobu begodu lokho bebakwenza ngommoya ophasi. Nabasacoca njalo, udade lo kwamkhanyela ukuthi khenge azwisise kuhle indaba ethileko nokuthi indaba leyo, beyingamthinti nokumthinta uJanet. Wabawa ukulitjalelwa, sikhuluma nje, babambisene kuhle khulu, balotjha uJehova.

“Yeke lokha nawuletha umnikelwakho e-aldarini, khonapho bese uyakhumbula bona umfowenu unamavunda nawe, tjhiya umnikelwakho lapho phambi kwe-aldari, ukhambe khonokho uyokubuyisana naye.” (Mat. 5:23, 24) Mhlamunye nawe uyasikhumbula isiyeleliswesi uJesu asikhupha eTjumayelwenakhe yeNtabeni. UMichael nakabona ukuthi lokho bekakwenza bekungazisi nokungabacabangeli abanye, lokho kwamenza wazizwa kabuhlungu. Wazimisela ukwenza umzamo wokubuyisa ukuthula. Wazithoba wayokubawa umfowethu lo amphathe kumbi bona amlibalele. Kwaletha muphi umphumela lokho? UMichael uthi: Umfowethu wangilibalela ngokusuka ehliziyweni.” Ubungani babo balungiseka godu, baraga kuhle.

“Bekezelelanani nakube omunye uneensolo ngomunye, libalelanani.” (Kol. 3:12-14) Endabeni yokungazwani kwabodadwethu ababili esele banesikhathi eside bamaphayona, umdala webandla wabasiza ngomusa bona bacabangisise ngemibuzo nasi: ‘Inga-kghani ukhona omunye kithapha onelungelo lokuzwisa omunye ubuhlungu ngebanga lokungavumelani? Ukhona na unobangela owenza singabekezelelani besikhonze uJehova ngokuthula?’ Basamukela isikhuthazo somdala begodu benza ngokuvumelana naso. Nje bazwana kuhle, baragela phambili nokutjhumayela ngeendaba ezimnandi.

Nakhibe ukhona othileko okukhubileko, ukusebenzisa isipho seBhayibheli esikwebeKolose 3:12-14 kungasizuzisa. Inengi labantu lifumane ukuthi nalingazithoba, lingalibalela  begodu likhohlwe mitjhapho eyenziwa babanye abantu. Kuthiwani-ke nakhibe kuyabonakala ukuthi kunengi okusatlhoga kulungiswe, kghani ngekhe samsebenzisa uMatewu 18:15? Isiyeleliso sakaJesu la siqalisela igadango umuntu alithathako nakenze isono engekhe seqiselwa amehlo. Kodwana nanyana kunjalo, kungatlhoga bona uwusebenzise umtlolo lo. Tjhinga kudadwenu namkha umfowenu, uzithobe begodu ngomusa linga ukukhulumisana naye nilungise indaba.

Iye, iBhayibheli lisinikela iindlela ezinengi esingazisebenzisa. Iindlelezo zoke nje singakghona ukuzisebenzisa lokha nasingathuthukisa ubuntu bethu, silwele ukuba babantu ‘abanethando, abajabulako, abanokuthula, ababekezelako, abanokulunga, abathembekileko, abamnene nabanokuzithiba.’ (Gal. 5:22, 23) Njengamafutha athambisa umtjhini, ubuntu bakaZimu benza abantu babe nokuthula.

UBUNTU OBUNGAFANIKO BUTHUTHUKISA IBANDLA

Ubuntu buyinto eligugu njengombana buhlukile, ubuntu bethu bungenza sithabele itjhebiswano elihle nabanye. Ubuntu obungafaniko ngesikhathi esifanako bungenza abantu bangazwani, balwe. Nasi isibonelo esatjhiwo ngumdala webandla ongumakad’ebona, uthi: “Umuntu oneenhloni kungaba budisi bona ahlalisane kuhle nomuntu othanda ukuba nabantu abanengi. Umehluko lo ungabonakala ngasuthi awutjho litho; kodwana ungabanga ukungezwani okukhulu.” Awucabangi ukuthi vele abantu abanobuntu obungafaniko bazokuqalana nemiraro ethileko? Akhucabange nganapa abapostoli ababili. Bekanjani uPitrosi? Ungamcabanga njengomuntu obekakhuluma khulu begodu ngezinye iinkhathi angakucabangi nalokho akukhulumako. UJwanisi yena bekanjani? Singamcabanga njengomuntu othanda abantu begodu okuqalisisako akwenzako akucabangisisa nalokho akukhulumako. Kungenzeka kunokhunye okuthileko ebebafana ngakho abapostoli ababilaba. Kodwana kubonakala ngasuthi ubuntu babo bebungafani. Nanyana kunjalo, basebenzisana kuhle bobabili. (IzE. 8:14; Gal. 2:9) Kuyafana-ke nangamaKrestu namhlanjesi, nanyana bangaba nobuntu  obungafaniko, kodwana bangakghona ukusebenzisana.

Mhlamunye ebandleni lekhenu, kunomfowethu othanda ukwenza izinto ongazithandiko. Nanyana kunjalo, uyazi bona naye uJesu wamfela yeke nawe kufuze umthande. (Jwa. 13:34, 35; Rom. 5:6-8) Kunokuhlala nje ungamkhulumisi umfowenu namkha udadwenu, namkha uqede ubangani benu, zibuze imibuzo nasi: ‘Kghani umfowethu wenza okuthileko okungavumelani nemiTlolo? Inga-kghani ulinga ukukuphilisa kabuhlungu? Namkha kungombana sinobuntu obungafanikio mina naye?’ Ngaphezu kwalokho, naku omunye umbuzo oqakatheke khulu okufuze uzibuze wona: ‘Ngiyiphi ifanelo ehle anayo engangizuzisa?’

Umbuzo wokuphetha lo uqakatheke khulu. Nakhibe umuntu lo uthanda abantu khibe wena uneenhloni, cabanga bona kubulula njani ngomuntu loyo ukuthoma ingcoco esimini. Mhlamunye ungabawa ukusebenza naye esimini ubone ukuthi kukhona ongakuzuza kuye na. Nakhibe unomukghwa wokuphana, kodwana wena awunaso isandla esivulekileko kangako, kubayini ungaqali imiphumela elethwa kukupha namkha kusiza abalupheleko, abagulako, namkha abatlhogako? Iphuzu nanti: Nanyana wena nomfowenu ningaboni izinto ngokufana, kodwana ningakghona ukuzwana lokha nanidzimela ezintweni enivumelana ngazo. Ukwenza kwenu njalo ngekhe kwanenza naba bangani abakhulu nje kwaphela, kodwana kunganisiza nitjhidelane begodu nikhulise ukuthula kwenu ngitjho nebandleni.

Kungenzeka bona u-Eyodiya noSuntirhe bebenza izinto ngendlela ehlukileko begodu banobuntu obungafaniko. UPowula wabakhuthaza “bona babe nomkhumbulo munye eKosini.” (Flp. 4:2) Kghani nawe ungakwenza ukuba nokuthula kube mgomwakho ulwele nokwenza izinto eziletha ukuthula?

UNGAVUMELI UKUNGEZWANI BONA KURAGELE PHAMBILI

Njengekhula elikhula ngobunengi esimini yamathuthumbo, imizwa emimbi ngabanye abantu ingakhula ngaphakathi kithi nange sizokuhlala singayisusi siyiqede. Lokha ubumbi  nabuzala ehliziyweni yomuntu, bungathinta nebandla loke. Nasimthanda uJehova nabanakwethu, sizokwenza okusemandlenethu bona sivimbe ukungazwani phakathi kwethu ukwenzela bona singathikazisi ukuthula kwebandla.

Ingasimangaza imiphumela emihle yokuzithoba silwele ukwenza ukuthula

Ingasimangaza imiphumela elethwa kukuthi sihlale phasi salungisa ukungazwani kwethu sinombono wokuletha ukuthula. Akhucabange nganakhu uFakazi othileko ahlangana nakho, uthi: “Indlela omunye udade angiphatha ngayo yangenza ngazizwa ngasuthi ngimntwana omncani. Into leyo beyingiphatha kabuhlungu. Njengombana bengisebujamwenobo, ngathoma ukumkhulumisa kumbi. Nakhu engangizitjele khona: ‘Akangitjengisi ihlonipho engifaneko yeke nami angeze ngimhloniphe!’”

UFakazi lo wathoma wacabangisisa ngezenzo zakhe. Uthi: “Ngathoma ngahlolisisa ubutjhapho bami begodu akhenge ngikuthande engakubona kimi. Ngabona ukuthi kufuze ngilungise indlela engicabanga ngayo. Ngemva kokuthandaza ngikhulume noJehova, ngathengela udade lo ebengingazwani naye isipho esincani, ngamtlolela ikarada ngambawa bona angilibalele. Sasingathana, savuma ukulisa izinto zakade bona zisale emuva. Akhenge sisaba nomraro wokungazwani phakathi kwethu.”

Abantu bayakutlhoga tle ukuthula! Nanyana kunjalo, abanye abantu benza bangabi nokuthula nababathusela, yeke lokho kwenza benze izinto ngendlela enganakho ukuthula. Lokho kuliqiniso, khulukhulu ebantwini abangamlotjhiko uJehova, kodwana kilabo ababizwa ngebizo lakhe, abakhulekeli bakhe, ukuthula nobunye kufuze kwande. UJehova watjhukumisela uPowula bona atlole amezwi naka: ‘Yeke, mina sibotjhwa ngebanga leKosi ngiyanincenga bonyana niphile ipilo efanelana nokubizwa kwenu, ngokobana nizithobe ngokupheleleko, nibe mnene, ninyamezele benibekezelelane ngethando. Yenzani ngakho koke okusemandlenenu ukulonda ubunye bommoya ngesibopho sokuthula.’ (Efe. 4:1-3) ‘Ubunye nesibopho sokuthula’ kuligugu. Akhesiqiniseni ubunye nokuthula, sizimisele ukulungisa nanyana ngikuphi ukungazwani okungavela phakathi kwethu.