Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Sekela UkuBusa KwakaJehova!

Sekela UkuBusa KwakaJehova!

“Ufanele wena [“Jehova,” NW] Zimethu, ukwamukela idumo, ubukhosi namandla ngombana nguwe owabumba koke begodu koke okukhona kwadalwa ngentando yakho.”—ISAM. 4:11.

IINGOMA: 112, 133

1, 2. Yini okufuze siqiniseke ngayo? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

NJENGOMBANA khesayithinta esihlokweni esibuya kiso, uDeveli uthi uJehova akakwazi ukubusa abantu begodu uthi abantu nange bangazibusa bangaphila kamnandi khulu. Bekaqinisile na uSathana ngokutjho njalo? Akhesithi abantu abakhetha ukuzibusa bekuthiwa baphila ngokungapheliko, umbuzo kukuthi bebazokuphila kamnandi na ngaphandle kokubuswa nguJehova? Ucabanga bona bekungakuthabisa na, nabe kungathiwa uzibuse begodu uphile ngokungapheliko?

2 Akekho omunye umuntu ongakuphendulela imibuzo le. Soke kufuze sicabangisise kuhle ngendaba le. Nasenza njalo sizabe sikubeka ebaleni ukuthi ukubusa kwakaZimu ngikho okulungileko begodu kukhamba phambili. Kungebangelo kufuze sikusekele ngeenhliziyo zethu zoke. Nasifuna ukuba nesiqinisekiso sokuthi uJehova ukufanele ukubusa, iBhayibheli ngilo elingasisiza. Akhesithathe ezinye zeembonelo eziseBhayibhelini ezizosiqinisekisa bona uJehova ukufanele ukubusa.

UJEHOVA UNELUNGELO LOKUBUSA

3. Kubayini sithi uJehova nguye yedwa onelungelo lokuBusa?

3 UJehova nguye kwaphela ongaBusa ephasini nezulwini kuhle, sikutjhwiso yini lokho? Sikutjhwiso kukuthi uJehova unguMninimandlawoke begodu unguMdali. (1 Kron. 29:11; IzE. 4:24) IsAmbulo 4:11 sikhuluma ngombono wabakhethiweko abazi-144 000  abazokubusa noKrestu bathi: “Ufanele wena [“Jehova,” NW] Zimethu, ukwamukela idumo, ubukhosi namandla ngombana nguwe owabumba koke begodu koke okukhona kwadalwa ngentando yakho.” UJehova wadala zoke izinto, yeke lokhu kutjho bona unelungelo lokubusa abantu neengilozi.

4. Kubayini sithi umuntu nakakhetha ukuvukela ukuBusa kwakaJehova vane alisebenzisa kumbi ilungelo lakhe lokukhetha?

4 USathana abe ayikho nayinye into ayidalileko. Ngebangelo-ke akanalo ngitjho nelincani ilungelo lokubusa ephasini nezulwini. Yeke yena nabatjhadikazi bokuthoma, bese bazikhakhazisa ngento abanganayo nabazakuthoma ukuvukela umBuso kaJehova. (Jor. 10:23) Iye khona njengombana bebanelungelo lokuzikhethela, bekufuze bakhethe bona bafuna ukubuswa nguJehova namkha awa. Kodwana inga-kghani bebanelungelo lokukhetha ukungabuswa nguJehova? Awa! Ilungelo lokuzikhethela lihle khulu, ngombana lisiza abantu abanengi bona bakhethe izinto ezinengi ezihle qobe langa. Nokho lokho akuphi abantu ilungelo lokuvukela uMdalabo noMuphi kuPhila. Yeke umuntu nakakhetha ukujamelana noJehova, uzabe alisebenzisa kumbi ilungelo lakhe lokuzikhethela. Kuyakhanya-ke bona soke thina bantu sitlhoga ukubuswa nokunqotjhiswa nguJehova.

5. Yini esenza siqiniseke bona iinqunto zakaZimu zikhamba nobulungiswa phakathi?

5 Ngiliphi elinye ibanga elisenza siqiniseke bona uJehova uyakufanelekela ukuBusa? Ilungelo lakhe lokubusa ulisebenzisa kuhle, ngombana wenza izinto ngobulungisa. Wathi: “[“nginguJehova,” NW] owenza ukwethembeka, ubulungiswa kanye nokulunga ephasini. Iye, ngikho lokho okungijabulisako.” (Jor. 9:24) Akatlhogi ukusizwa mithetho yabantu bona imlemukise ngendaba yokwenza ubulungiswa. Ngombana kuhlekuhle nguye onikela abantu imithetho, phela uJehova yena ngokwakhe ubulungiswa. Kungebangelo iBhayibheli lithi: “Ukulunga nobulungiswa kusisekelo sesihlalo [sakhe] sobukhosi.” Lokho kuyasitjela ukuthi imithethwakhe, iinkambiso neenqunto azithathako zilungile. (Rhu. 89:15, [89:14, NW]; 119:128) USathana wathi uJehova akabusi ngobulungiswa, kodwana naku yena uyabhalelwa ukwenza iphasi bona libe nobulungiswa.

6. Ngiliphi elinye ibanga elisenza sithi uJehova unelungelo lokubusa iphasi?

6 Okhunye godu okusenza siqiniseke bona uJehova ukufanele ukuBusa, kukuthi ilwazi nokuhlakanipha kokuthi iphasi nezulu kufuze liphathwe njani kubuzwa kuye. Ngokwesibonelo, uZimu wanikela iNdodanakhe amandla wokulapha amagulo abhalela abodorhodere. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) KuJehova lokhu bekungasiso isimangaliso. Phela uyazi ukuthi kwenzekani emuntwini begodu unamandla wokulungisa umonakalo. Unawo namandla wokuvusa abantu abahlongakeleko, nokuvikela iinhlekelele zemvelo.

7. Ukuhlakanipha kwakaJehova kukudlula njani kwephasi elilawulwa nguSathana?

7 Iphasi elilawulwa nguSathaneli lisesephasi phezulu lifunana nokuthula kodwana uJehova yena unakho ukuhlakanipha bokwenza iphasi loke bona libe nokuthula. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Njengombana siragela phambili nokufunda ngelwazi nokuhlakanipha kwakaJehova, sizozizwa njengompostoli uPowula owatlola wathi: “Maye, uzike kangangani umnono wokuhlakanipha kanye nelwazi lakaZimu! Iingwebo zakhe aziphenyeki, neendlela zakhe azilemukeki.”—Rom. 11:33.

UKUBUSA KWAKAJEHOVA KUKHAMBA PHAMBILI

8. Yini ekutjhiya ubambe wangenzasi ngendlela uJehova abusa ngayo?

8 Njengombana sifundile bona iBhayibheli lithi uJehova unelungelo lokubusa. Liyasitjela nokuthi kubayini ukubusa kwakhe kuphuma phambili. Elinye ibanga elenza bona kuphume phambili kukuthi ubusa ngethando. Indlelakhe yokubusa isitjhiya sibambe wangenzasi.  Phela uJehova ‘unomusa nesirhawu, ubuthaka ekusilingekeni, uzele ukwethembeka neqiniso.’ (Eks. 34:6) Kazi uZimu uyabahlonipha abantu abamkhulekelako. Indlela asitlhogomela ngayo idlula indlela thina ngokwethu esizitlhogomela ngayo. Ayikho into eyatjhiwo nguDeveli yokuthi uJehova ufihlela abantu bakhe okungcono, mamala lawo! Phela nakhibe bekangasifuneli okungcono, bekangayithumela njani iNdodanakhe bona izosifela ukwenzela bona sifumane ukuphila okungapheliko?—Funda iRhubo 84:11; Roma 8:32.

9. Sazi njani ukuthi uZimu usithanda soke?

9 UJehova ubathanda boke abantu bakhe. Ubuye asitjheje soke ngokwalokho esikutlhogako. Akhucabange ngalokho ebekakwenza ekadeni, iminyaka emakhulu emathathu yoke uJehova bekasebenzisa abakhokheli bona asindise abantu bakhe ama-Israyeli. Ngaso sona isikhatheso uJehova bekangatjheji abantu bakhe kwaphela kodwana bekabatjheja nabantu abangasima-Israyeli. Isibonelo salokho nguRute, kazi umma lo wadela izinto ezinengi khulu ngebanga lokuthi bekafuna ukuzinikela ekulotjheni kweqiniso. UJehova wabusisa uRute ngendoda nangendodana. Begodu akupheleli lapho. Phela nakavuswako uzokufunda bona indodanakhe yaba ngukhokho kaMesiya. Akhuqale bona uzokuthaba kangangani nakatjelwa bona umlandwakhe watlolwa eBhayibhelini begodu bewuthiyelelwe ngebizo lakhe!—Rut. 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Kubayini sithi ukubusa kwakaJehova akugandeleli abantu?

10 Ukubusa kwakaJehova akugandeleli abantu. Kunalokho ufuna abantu batjhaphuluke begodu bahlale bathabile. (2 Kor. 3:17) UDavida wayibeka bunjesi indaba le: “Iphazimulo nobukhosi kuphambi [kwakaZimu], amandla netokozo kusesigodlweni sakhe.” (1 Kron. 16:7, 27) Nomrhubi u-Etani wathi: “Babusisiwe abantu abazi umkhosi womgidi, labo abakhamba emkhanyweni wobukhona bakho. Ilanga loke bahlokoma ngebizo lakho begodu baphakamisa ukulunga kwakho.”—Rhu. 89:16, 17, [89:15, 16, NW].

11. Yini engasisiza bona sithuthukise ukuqiniseka kwethu bona ukubusa kwakaJehova kuphuma phambili?

11 Alo yini engasisiza sithuthukise ukuqiniseka kwethu ukuthi ukubusa kwakaJehova kuphuma phambili? Singasizwa kukuthi qobe sizindle ngendlela uJehova alunge ngayo. Nasenza njalo sizozizwa njengomrhubi owathi: “Ilanga ngesirhodlweni sakho lihle kunamalanga ayikulungwana kenye indawo.” (Rhu. 84:10) Kungenzeka njani lokho? Phela uJehova unguMdalethu, yeke uyazi ukuthi nasizakuthaba yini esiyitlhogako begodu qobe uhlala asipha izinto ezizosithabisa. Kufuze sazi-ke ukuthi nanyana yini asibawa bona siyenze izokuthabisa thina ngitjho nanyana lokho ngasikhathi kungatjho ukuthi kufuze sidele izinto ezithileko.—Funda u-Isaya 48:17.

12. Yini okufuze isitjhukumisele bona sisekele ukubusa kwakaJehova?

12 IBhayibheli lithi nakuphela iminyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaKrestu, kukhona abazokuvukela ukubusa kwakaJehova. (IsAm. 20:7, 8) Yini engababangela bona benze njalo? Kazi uDeveli uzabe avulelwe, yeke uzokufuna ukudurhisa abantu abanengi ngombana uzabe asese marhamaru. Mhlamunye angalinga ukwenza abantu bakholelwe ukuthi akutlhogeki bona balalele uJehova nabazakuphila ngokungapheliko ngombana ikhona enye indlela lokhu okungenzeka ngayo. Iqiniso elimsulwa kukuthi uzabe abethe phasi kwathunya ithuli! Kuyatjho-ke bona nathi kufuze sizibuze bona singawakholelwa na amala lawo? Nakhibe silotjha uJehova ngebanga lokuthi ulungile, namkha sithi sizase simlalele ngombana ayikho into esingayenza, kufuze sazi ukuthi nakuyikohliso kaSathana leyo ingasidula phasi. Asingakufisi nakancani ukuzibona siphila ngaphandle  kokubuswa nguZimethu olungileko nonethando.

THEMBEKA EKUSEKELENI UKUBUSA KWAKAJEHOVA

13. Ukulingisa kwethu indlela kaZimu yokwenza izinto kukusekela njani ukubusa kwakhe?

13 Kufanele sisekele ukubusa kwakaJehova ngazo zoke iinhliziyo zethu. Njengombana sifundile unelungelo lokubusa begodu indlelakhe yokubusa iphuma phambili. Alo singakusekela njani ukubusa kwakaJehova? Singakusekela ngokuthi sithembeke ekumlotjheni. Begodu akupheleli lapho, okhunye esingakwenza ukutjengisa bona sisekela ukubusa kwakaJehova kukuthi senze izinto ngendlelakhe. Nasingenza izinto ngendlela kaJehova sizabe sikwenza kukhanye bona siyayithanda indlelakhe yokubusa begodu siyayisekela.—Funda Efesu 5:1, 2.

14. Iinhloko zemindeni nabadala bangamlingisa njani uJehova?

14 Sifundile ukuthi iBhayibheli lithi uJehova ubusa ngendlela ehle. Iinhloko zemindeni nabadala abasekela ukubusa kwakaJehova, angeze bagandelele abantu bakaJehova kube ngathi sebamakhosi. Kunokuthi benze njalo, bazokulingisa uJehova. NoPowula naye walingisa uZimu neNdodanakhe. (1 Kor. 11:1) UPowula akhenge ahlambalaze abanye abantu namkha abakatelele bona benze izinto ezilungileko, kodwana wabakhuthaza bona bazenze. (Rom. 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Ngiyo-ke leyo indlela kaJehova yokwenza izinto. Nathi soke esisekela ukubusa kwakhe kufuze senze njalo kubonakale ukuthi siyakuthanda ukubusa kwakaJehova.

15. Nasilalela isinqophiso sitjengisa njani bona sisekela ukubusa kwakaJehova?

15 Siyawasekela na amadoda uJehova awakhethe bona adose abantu bakhe phambili? Kufuze sazi ukuthi nasiwasekelako sitjengisa ukuthi siyakusekela ukubusa kwakaJehova. Lokhu kufuze sikwenze ngitjho nanyana singasizwisisi isiqunto esenziweko namkha singakhambisani naso kuhle godu nokobana sihlale sikusekela ukubusa kwakaJehova. Lokho kuhlukile-ke kilokho okwenzeka ephasini, kodwana naziza embusweni kaJehova yikambiswethu-ke  leyo. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Begodu lokho kusisiza thina, phela uZimu usithanda soke ngendlela erarako.

16. Abantu abasekela ukubusa kwakaZimu bazithatha njani iinqunto?

16 Okhunye esingatjengisa ngayo ukuthi sisekela ukubusa kwakaJehova yindlela esithatha ngayo iinqunto. UJehova akakasibekeli imithetho kiyo yoke into. Kunokuthi enze njalo, umane wasambulela indlela acabanga ngayo. Ngokwesibonelo, akhenge enze irhelo lezambatho okufuze zimbathwe maKrestu, kunokuthi enze njalo usitjelile ukuthi uthanda bona abakhulekeli bakhe bambathe bebazilungise njani. (1 Thim. 2:9, 10) Godu akafuni ukuthi sikhube abanye abantu ngeenqunto esizithathako. (1 Kor. 10:31-33) Yeke kikho koke esikwenzako asenzeni izinto ngendlela kaJehova ingasi ngendlela esibona ngayo namkha senze ngendlela esiyibona ingcono. Nasenza njalo sizabe sikwenza kukhanye bona siyakuthanda begodu siyakusekela ukubusa kwakaJehova.

Emtjhadwenakho akhutjengise bona usekela ukubusa kwakaZimu ngeenqunto ozithathako (Qala isigaba 16-18)

17, 18. Ngiziphi ezinye iindlela amaKrestu atjhadileko atjengisa ngazo bona asekela ukubusa kwakaJehova?

17 Akhesibone ukuthi amaKrestu atjhadileko wona angazisekela njani iindlela zakaJehova begodu angakusekela njani nokubusa kwakhe. Akhesithi nakho-ke imiraro yemtjhadweni iba minengi khulu kangangobana eminye yayo bewungacabangi nokuthi uzakhe uhlangabezane nayo? Yini ozoyenza nase ubona ukuthi awa umtjhadwakho uyakudisibeza? Okungakusiza kukuthi ucabange ngendlela uJehova aphatha ngayo ama-Israyeli. Kazi uJehova bekaziqala njengendoda etjhade nama-Israyeli wekadeni. (Isa. 54:5; 62:4) Akhuthi uyaqala nje bona lo bekumtjhado obuhlungu kangangani. Kodwana uJehova wawabekezelela. Wasitjengisa umusa iinkhathi ezinengi khulu isitjhabesi begodu wathembeka nesivumelwaneni sakhe naso. (Funda iRhubo 106:43-45.) Ngubani ongathi ithando elinje uJehova analo angeze lamenza wafuna ukutjhidela kuye?

18 Abantu abatjhadileko nabathanda uJehova, bazomlingisa. Angeze bathi nabasemrarweni bafune ukutlhalana ngendlela iBhayibheli elingayivumeliko. Bayalemuka nokuthi umuntu owabahlanganisako nguJehova begodu ufuna ‘banamathelane.’ Bayakhumbula nokuthi iBhayibheli lithi okukuphela kwesizathu esivunyelwa miTlolo sokutlhalana kulokha omunye umlingani ahlobongile. (Mat. 19:5, 6, 9) AmaKrestu nakenza koke angakwenza bona umtjhadwawo uphumelele, azabe asekela ukubusa kwakaJehova okulungileko.

19. Yini okufuze siyenze nasitjhaphileko?

19 Ngebanga lokuthi sinesono, ngasikhathi sizokwenza izinto ezizokudanisa uJehova. Begodu uJehova naye uyakwazi lokhu, kungebangelo aze athumela uKrestu bona azosihlenga. Alo yini-ke thina okufuze siyenze? Nakwenzeka sitjhaphe, asibaweni uJehova asilibalele. (1 Jwa. 2:1, 2) Yeke kunokuthi sisolo sizinyaza besizinghale, asifundeni emitjhaphweni esiyenzileko. Okufuze sikwazi kukuthi nange singahlala sitjhidelene noJehova, uzosilibalela nasitjhaphileko begodu abe asisize bona siphole. Asibandule ukwenzela bona ngesikhathi esizako sikghone ukuphumelela nasiqalene nomraro loyo.—Rhu. 103:3.

20. Kubayini kufuze sithome khona nje ukusekela ukubusa kwakaJehova?

20 Ephasini elitjha boke abantu bazokuvuma ukubuswa nguJehova bebafunde neendlela zakhe. (Isa. 11:9) Nakungithi khona sibusiseke khulu ngombana ifundiso leyo sebele sithomile ukuyithola. Nendaba yabantu abavukela ukubusa kwakaJehova nayo iserhelweni lezinto ezizokupheliswa ziphele nya! Lesi-ke sikhathi sokuthi soke sisekele ukubusa kwakaZimu sithembekile, lokho singakwenza ngemisebenzi esiyenzela uZimu nokulinga kwethu ukulingisa uJehova kikho koke esikwenzako.