ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoJulayi 31 ukuya ku-Arhostesi 27, 2017.

Usakhumbula?

Uzifundile na IinThala zamva nje? Mingakhi imibuzo ekhambelana neBhayibheli ongayiphendula?

UJehova Uzosiduduza Kiyo Yoke Imiraro Esiqalana Nayo

Ngiziphi iintjhijilo amaKrestu angahlangabezana nazo emtjhadweni namkha emndenini? Nakwenzeka uqalane neentjhijilo ezinjalo ungakufumana njani ukududuzwa nguZimu?

Beka Ihliziywakho Emagugwini Avela KuZimu

Ngiwaphi amagugu ekufuze sizibingele wona, singawabinga njani?

Ungakghona Na Ukubona Okungaphezu Kokubonwa Mamehlo?

Kwenzekani ngesikhathi aboFakazi bakaJehova nababekezelela indoda engafuni abantu nemadlhanadhlana ehlala endleleni?

Nizakulungisa Na Ukungazwani Benithuthukise Nokuthula?

Abantu batlhoga ukuthula ngendlela erarako. Nanyana kunjalo kanengi abantu nabaqalene nobujamo obubudisi, basesikundleni esiphezulu namkha bazikhakhazise, bese lokho kubabangele ukuthi benze izinto endlela enganakuthula. Ungakubalekela njani ukwenza njalo?

“Sengathi Ungabusiswa Ngokuhlakanipha Obe Nakho”

UDavida wakwa-Israyeli yekadeni wakhuluma amezwi la abuka u-Abigeyili. Yini eyatjhukumisa uDavida bona ambuke, begodu thina sifundani esibonelweni sakhe?

Ungathomi Uyilibale Ipikiswano Eqakathekileko

Ngiyiphi kanti ipikiswano ekulu neqakathekileko ebantwini boke? Begodu wena kubayini kufuze ukuzwisise lokho?

Sekela UkuBusa KwakaJehova!

Uba kuphi umahluko umuntu nakalemukako bona uJehova unelungelo lokubusa iphasi nezulu?

Inga-Kghani Bewazi?

Singatjho na sithi abarhwebi ebebathengisa iinlwana ethempelini leJerusalema ‘babadlelezeli’?