Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ubuntu UZimu Afuna Sibe Nabo Buqakatheke Ukudlula Amadayimani

Ubuntu UZimu Afuna Sibe Nabo Buqakatheke Ukudlula Amadayimani

Abantu abanengi bacabanga ukuthi akunanto eqakatheke ukudlula amadayimani. Angitjho phela amanye wawo abiza amamiliyoni wamaranda. Kodwana umbuzo kukuthi inga-kghani kukhona na okuqakatheke ukudlula amadayimani kuZimu?

 UHaykanush ungumtjhumayeli ongakabhajadiswa ohlala e-Armenia, wadobha ipasipoti hlanu kwala ahlala khona. Ipasipoti leyo beyinamakarada nesizumbulu semali ngaphakathi. Wafika watjela ubabakwakhe naye omtjhumayeli ongakabhajadiswa ngebekwenzekile.

Umndeni lo bewubogaboga ngokwezeemali, begodu uneenkolodo. Kodwana nanyana kunjalo wakhetha ukuthatha imali leyo wayisa esiphandeni ebesitlolwe epasipotini. Umnikazi wepasipoti lo nomndenakhe kwabarara khulu lokho. UHaykanush nendodakwakhe babahlathululela ukuthi bathembeke nje ngebanga lalokho abakufunda eBhayibhelini. Basebenzisa ithubelo bona babatjele ngaboFakazi bakaJehova bebabanikela iincwadi.

Umndeni lo wafuna ukuthokoza uHaykanush ngemadlana kodwana yena akhenge akuvume lokho. Ngakusasa kwakhona umkababa ebekalahlekelwe yipasipoti wayokuvakatjhela uHaykanush nendodakwakhe, wamncenga bona athathe iringhi yedayimani.

Abantu abanengi namhlanjesi kuyabamangaza ukuthembeka okunjenge kwakaHaykanush nendodakwakhe. Kodwana ucabanga ukuthi noJehova wamangala? Yena-ke wacabangani ngabo? Ucabanga ukuthi vele bekufuze bathembeke na?

UBUNTU OBUQAKATHEKE UKUDLULA AMAGUGU

Imibuzo ekhesazibuza yona leya ayisibudisi. Lokho sikutjhwiso kukuthi abakhulekeli bakaZimu bayazi ukuthi ukulingisa uZimu kuqakatheke khulu kuye ukudlula amadayimani, igolide ukudlula nanyana yini esingayicabanga. Iqiniso kukuthi lokho uJehova athi kuqakathekile kanengi akusikho lokho abantu abanengi abathi kuqakathekile. (Isaya 55:8, 9) Kusesenjalo abakhulekeli bakhe bona bacabanga ukuthi kuqakathekile ukulingisa ubuntu bakhe.

Lokho singakubona kilokho okutjhiwo yiBhayibheli ngokuhlakanipha. IzAga 3:13-15 zithi, “Ubusisiwe umuntu ofunyana ubuhlakani, iye, umuntu ozuza ukuzwisisa, ngombana ingcono inzuzo yakhona kuneyesiliva, iye, imbuyiselo yakhona kuneyegolide. Kuligugu ukudlula amaparele; mbala akunalitho olifisako elingafana nakho.” UJehova uthatjiswa bubuntu obunjalo ukudlula amagugu.

Singathini-ke ngokuthembeka?

UJehova uthembekile. ‘Akawaleyi amala.’ (Titosi 1:2) Ngikho aphefumulela umpostoli uPowula bona atlolele amaKrestu amaHebheru wangekhulu lokuthoma athi kiwo, “Sithandazelani ngombana siyazi bona sinesazela esimsulwa begodu sithanda bona siphile ipilo ehloniphekileko kikho koke.”—Hebheru 13:18.

UJesu Krestu usibonelo esihle sokuthembeka. Isibonelo salokho kulokha uMphristi omKhulu uKhayafasi nakathi, “Ngikufungisa isifungo ngoZimu ophilako ngithi: ‘Sitjela bona unguMesiya, iNdodana kaZimu na?’” UJesu wathembeka wabe watjho ukuthi unguMesiya. Wakhuluma iqiniso ngitjho nanyana bekazi kuhle ukuthi ikhotho ekulu beyizakuthi umhlambalazi begodu lokho bekuzamkosa ukubulawa.—Matewu 26:63-67.

Kuthiwani ngathi namhlanjesi? Akhesithi kungaba nesikuzuzako ngokungakhulumi loke iqiniso namkha ngokungezelela ngamanga kancani, ebujamweni obunjalo sisazokuthembeka na?

 IINTJHIJILO ZOKUTHEMBEKA

Kubudisi ukuthembeka emalangeni wokugqina la ngombana abantu sebaba ‘ngabazithandako, abathanda imali.’ (2 Thimothi 3:2) Kuthi abantu nababogabonga ngokwezeemali namkha bangawutholi umberego, bese abanye bakubone kungcono ukweba, ukukhuluma amanga nokungathembeki. Lokho kwenzeka kanengi kangangobana abanye abantu sele bacabanga bona okukuphela kwendlela yokuba nemali kungathembeki. Kuyadanisa ukuthi namanye amaKrestu akhetha ukuba “marhamaru” namkha ukungathembeki, umphumela walokho waba kukuthi angasathenjwa ebandleni.—1 Thimothi 3:8; Titosi 1:7.

Okuthabisako kukuthi amaKrestu amanengi alingisa uJesu. AmaKrestu la ayabona ukuthi ukuba nobuntu obunjengebakaZimu kuqakatheke ukudlula amagugu. Ngikho amaKrestu asakhulako angakopi esikolweni ukwenzela bona aphumelele. (IzAga 20:23) Nawumumuntu othembekileko angeze uhlale ufumana izipho  njengombana kwenzeka kuHaykanush. Kodwana nanyana kunjalo uZimu uthi kufuze sithembeke, nasenza njalo sizokuba nesazela esimsulwa, lokho kuyinto ethabisako.

UGagik ubesibonelo esihle salokho. Nakahlathululako uthi, “Ngaphambi kobana ngibemKrestu, bengiberegela ikhampani ekulu ebeyingabhadeli umthelo, beyingayibiki yoke imali ebeyiyenza. Njengombana bengisikhulu ekhampanini le, mina bekufuze ngenze ‘isivumelwano’ nabantu bezomthelo ngibafumbathise. Lokho kwenza bona ngaziwe njengomuntu ongakathembeki. Kwathi bona ngifunde iqiniso, akhenge ngisavuma ukuraga nentweleyo, nanyana umberego lo bewubhadela kangaka. Ngavula lami ibhizinisi. Kusukela kwalokho ngalitlolisa ibhizinisi lami begodu ngibhadela yoke imithela.”—2 Korinte 8:21.

UGagik uthi, “Imali engiyifumanako nje, yehle ngamaphesenti ayi-50, lokho kwenza kube budisi ukutlhogomela umndenami. Kodwana nanyana kunjalo ngithabile ngombana nginesazela esimsulwa kuJehova. Ngisibonelo esihle ebasanyaneni bami ababili, begodu ngikghona nokuberegiswa ebandleni. Ebantwini ababhadelisa umthelo nakilabo engiberegisana nabo ngaziwa njengomuntu othembekileko.”

UJEHOVA UYASISIZA

UJehova uyabathanda abantu abamdumisa ngokuthi balingise ubuntu bakhe okuhlanganisa nokuthembeka. (Titosi 2:10) Begodu nasenza njalo uthembisa bona uzosirhelebha. Waphefumulela uDavida bona athi, “Gade ngimutjha, manje sengimdala, nokho angizange ngibone olungileko atjhiyiwe nesapho lakhe ligogela ukudla.”—IRhubo 37:25.

Lokho uRute aqalana nakho kwayiveza kuhle indaba le. Wathembeka wahlala nomamazalakhe uNawomi, kunokuthi amsukele ngebanga lokuthi sele aluphele. URute wafudukela kwa-Israyeli lapho ebekazokukghona ukulotjha khona uZimu weqiniso. (Rute 1:16, 17) Bekathembekile begodu aberega ngamandla, abuthelela ibhali, enza ngendlela uMthetho uthi abatlhagileko benze ngayo. Ngokufana nalokhu uDavida aqalana nakho, uJehova akhenge alahla uRute noNawomi. (Rute 2:2-18) UJehova wenza okungaphezu kokutlhogomela uRute. Wamenza waba mndeni weKosi uDavida nokaMesiya!—Rute 4:13-17; Matewu 1:5, 16.

Kabanye abakhulekeli bakaJehova kungaba budisi ukuba nemali eyaneleko. Kodwana kunokuthi bafumane imali ngokungathembeki banyula ukusebenza budisi. Ngokwenza njalo, basuke balingisa ubuntu obuhle bakaZimu, obuhlanganisa ukuthembeka, okuqakatheke ukudlula nanyana yini.—IzAga 12:24; Efesu 4:28.

AmaKrestu amanengi ephasini aba nokukholwa emandleni kaJehova njengoRute. Bathembela kiLoyo owathembisa wathi, “Angekhe nganitjhiya namkha nganilahla.” (Hebheru 13:5) UJehova watjengisa iinkhathi ezinengi ukuthi uyakghona begodu uzobarhelebha abantu bakhe. Ngaso soke isikhathi bekahlala enza ngendlela athembise ngayo, ondle iinkhonzi zakhe.—Matewu 6:33.

Kuliqiniso ukuthi abantu bangathatha amadayimani namanye amagugu njengaqakatheke khulu. Kufuze siqiniseke ukuthi uBabethu wezulwini uyathaba nasithembeka namkha nasitjengisa obunye ubuntu obuhle, lokho kumthabisa ukudlula nanyana yini!

Nasithembekileko siba nesazelo esimsulwa begodu sikghona nokutjhumayela