ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2016

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngo-Arhostesi 1-28, 2016.

Akukuthokozise Ukwazi Ukuthi Ubunjwa NguJehova

UJehova ubakhetha njani labo ababumbako? Ubabumbelani? Ubabumba njani?

Uyamvumela Na UMbumbi OmKhulu Akubumbe?

Ngibuphi ubuntu obuzokwenze ube umdaka othambileko ezandleni zakaZimu?

‘[UJehova], Nguye Yedwa UZimu’

Kungawuphi umqondo uZimu ‘amunye’ begodu singamlotjha njani ngokuvumelana nalokho?

Ungathomi Uvumele Iimphoso Zabanye Abantu Zikukhubekise

Kade iinceku zakaZimu ezithembekileko zakhe zatjho namkha zenza izinto ezalimaza abanye. Yini esingayifunda eembonelweni eziseBhayibhelinezi?

Imibuzo Evela Ebafundini

Indoda ehlathululwe nguHezekiyeli embonwenakhe ephethe ipotomende namadoda asithandathu aphethe iimbulawo afanekisela ini?