Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Ungesabi Mina Ngokwami Ngiyakusiza”

“Ungesabi Mina Ngokwami Ngiyakusiza”

AKHUZICABANGE Ukhamba endleleni phakathi kwamabili. Kuthi kusesenjalo uzwe umuntu akulandela. Nawujamako nomuntu okulandelako lo ajame. Nawukhambisako nomuntu naye akhambise, ukulelenje uyakulandela. Uthome ugijime-ke kwanje, ugijimele kwamnganakho eduze nalapho ukhona. Umnganakho avule umnyango akungenise ngendlini, amaphaphwakho nawo ehle.

Kungenzeka akhenge uqalane nobujamo obufana patsi nalobu, kodwana bukhona okhewaqalana nabo bakutjhiya utshwenyekile. Ngokwesibonelo, bukhona na ubuthakathaka onabo ofuna ukulwisana nabo kodwana usolo ububuyelela? Namkha mhlamunye umumuntu ongaberegiko ofuna umberego naphezu kwemizamo oyenzako solo awuwufumani umberego? Nofana inga-kghani umumuntu otshwenyeke ngokuguga neetjhijilo ezikhambisana nakho, ezinjengokugula nokhunye? Namkha kukhona okhunye okukutshwenyako na?

Kungaba nanyana ngimiphi imiraro oqalene nayo, angeze wathaba na nawungaba nomuntu ongakghona ukumtjela imirarwakho akulalele bese akurhelebhe lapho umtlhoga khona? Unaye na umngani onjalo? Iye unaye! UJehova ungumnganakho onjalo, gade angumngani onjalo naku-Abrahamu ihloko yembeleko njengombana kutjho incwadi ka-Isaya 41:8-13. Evesini laka-10 no13 lapho uJehova uthi ebakhulekelini bakhe: “Ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza, ngikugugudlhele ngesidla sami sokuphumelela. Qala-ke, boke abakubhavumulelako bazakudana bebarhubutjheke; labo abakusozisako bazakuba lilize, babhubhe. Uzakufumana nabajamelani bakho, kodwana angeze ubafumane; iye, labo abalwisana nawe bazakuba lilize lakolize ngombana [nginguJehova], uZimakho, oqinisa isandla sakho sokudla, othi kuwe, ‘Ungesabi, mina ngokwami ngiyakusiza.’”

‘NGIZOKUGUGUDLHELA NGESIDLA SAMI’

Akakuqinisi na amagama la? Akhuqale isithombe amagama kaJehova la asenzela sona. Amagama la akatjho bona ukhamba noJehova nibambene ngezandla, kodwana kungaba kuhle ukucabanga ngendaba leyo. Nangabe bewukhamba naye, isandla sakhe sokudla besizabe sibambe sakho sobuncele. Kunalokho uJehova ukugugudlhela ‘ngesidla sakhe sokuphumelela’ akubambe ‘aqinise isandla sakho sokudla,’ kube ngathi ukudosa abe akukhiphe ebujamweni obukugandelelako. Njengombana enza njalo ukuqinisekisa ngokuthi: “Ungesabi, mina ngokwami ngiyakusiza.”

Inga-kghani nawuqala uJehova umbona anguBaba noMngani onethando, ongakurhelebha nanyana kunini nawugandelelekileko? Uyakuthanda begodu unendaba nawe, uzimisele nokukusiza.  Nawuqalana nobudisi uJehova ufuna uzizwe uvikelekile ngombana uyakuthanda. Kwamambala “ufumaneka alisizo ngeenkhathi zobudisi.”—Rhu. 46:2; [46:1, NW].

UKUZIZWA UMLANDU NGEMITJHAPHO OWAYENZA KADE

Abanye batshwenyeka ngemitjhapho abayenza kade bazibuze bona inga-kghana uZimu ubalibalele na. Nangabe nawe uzizwa njalo, akhucabange ngoJobho wavuma ‘izono zobutjha bakhe.’ (Job. 13:26) Umrhubi uDavida naye waqalana nobujamo obufanako wancenga uJehova wathi: “Ungakhumbuli izono zobutjha bami namkha iimphambeko zami.” (Rhu. 25:7) Ngebanga lokungapheleli ‘soke sonile, sitlhayelelwa yiphazimulo kaZimu.’—Rom. 3:23.

Umlayezo oku-Isaya 41 bewutlolelwe abantu bakaZimu bekadeni. Besele bone ngendlela yokuthi uJehova waqunta ukubajezisa ngokuthi bathunjwe yiBhabheli. (Isa. 39:6, 7) Ngitjho nanyana kunjalo uZimu bekacabanga ngesikhathi la azakukhulula labo abazokuphenduka babuyele kuye. (Isa 41:8, 9; 49:8) Nanamhlanjesi uJehova usatjengisa umusakhe ngokuthi abalibalele labo abaphenduka ngeqiniso.—Rhu 51:1.

Qabanga ngokwenzeka kuTakuya, * obekafuna ukuhlula umukghwa omumbi wokubukela iinthombe zabantu ababulanzi nokusikomora. Kanengi bekuthi sele athuthukile bese abuyelele godu. Bekumenza azizwe njani lokho? Uthi, “Bengizizwa ngingasililitho, kodwana ngathi nangithandaza kuJehova bona angilibalele, wangiphakamisa.” Wakwenza njani lokho uJehova? Abadala bebandleni lakhe batjela uTakuya bona nakungenzeka abuyelele umukghwa lo godu, babawa abatjele. Uyavuma uthi: “Bekungasi bulula ukubatjela kodwana nakhe ngabatjela bengizizwa ngingcono.” Abadala bahlela nomjikelezi bona akhambele uTakuya. Umjikelezi wathi kuye, “Akusiliphutha bona ngibe nawe la. Ngila ngebanga lokuthi abadala bafuna ngibe la.” UTakuya uthi: “Ngimi obekona kodwana uJehova nguye owenza bona ngifumane isizo ebadaleni.” UTakuya wathuthuka khulu, waba liphayona ngokukhamba kwesikhathi wakhonza e-ofisini legatja. Njengombana uZimu enza kumzalwana lo, uzokwenza okufanako nakuwe nawuwileko.

UKUTSHWENYEKA NGOKUTHI UYOZIPHILISA NGANI

Ukungasebenzi kubangela abanengi ukugandeleleka. Abanye baphelelwa msebenzi bese kuba budisi ukufumana omunye. Akhucabange bona bowungazizwa njani ngathana bewenza imizamo yokufumana umsebenzi kodwana kungabi nomuntu okuqatjhako. Abanye bazizwa bangakahlonipheki nabasebujamweni obunjalo. UJehova angakusiza njani nasele kunjalo? Kungenzeka ungawutholi khonokho umsebenzi kodwana angakwenza ukhumbule amezwi weKosi uDavida athi: “Gade ngimutjha, manje sengimdala, nokho angizange ngibone olungileko atjhiyiwe nesapho lakhe ligogela ukudla.” (Rhu 37:25) Uqakatheke khulu kuJehova begodu uzokusiza ‘ngesidla sakhe sokuphumelela’ bona wenze okulindeleke kuwe, ukuthi umlotjhe.

UJehova uzokusiza njani nawulahlekelwe msebenzakho?

 USara ohlala eColombia wabona amandla kaJehova. Bekanomsebenzi obhadela kuhle kodwana othatha isikhathi sakhe esinengi, bekasebenzela ikampani enemali tle! Kodwana bekafuna ukwenzela uJehova okungeziweko, yeke wawulisa umsebenzi lowo wathoma ukuphayona. Bekubudisi bona afumane umsebenzi ozomnikela isikhathi sokuphayona. Wavula isitolo sokuthengisa i-ice cream, kodwana sawa ngebanga lokutlhayelelwa yimali. USara uthi, “Kwadlula iminyaka emithathu yoke, kodwana ngithokoza uJehova ngombana ngakghona ukukhuthazela.” Wafunda ukuhlukanisa ukuthi yini akutlhogako nakufunako, wafunda nokuthi angatshwenyeki ngelanga elilandelako. (Mat. 6:33, 34) Ngokukhamba kwesikhathi umqatjhakhe wamfonela wamnikela umsebenzi egade awenza ngaphambilini. Nakaphendulako wathi uzokwamukela kwaphela umsebenzi ozomnikela isikhathi sokulotjha uZimu. Nanyana uSara angarholi imali enengi njengale ebekayirhola kodwana ukghona ukuragela phambili nokuphayona. Kikho koke okwenzekako uthi, “Ngezwa isandla sakaJehova esinethando.”

UKUTSHWENYWA KUGUGA

Enye into abantu abanengi abatshwenyeke ngayo kuguga. Abanye balisa imisebenzi ngebanga lokhuthi bagugile bese bayazibuza ukuthi bazokuba nemali eyaneleko yokuthi baphile kuhle na. Kokhunye abatshwenyeka ngakho magulo wokuluphala. KunjengoDavida owancenga uJehova wathi: “Ungangilahli esikhathini sokuluphala, ungangitjhiyi lokha amandlami naphelako.”—Rhu. 71:9, 18.

Abakhulekeli bakaJehova bangazizwa njani bavikelekile nasele bagugile? Kufuze baragele phambili bathembela kuZimu bamthembe bona uzobatlhogemela. Nangabe khebaphila kamnandi, banezinto ezinengi zakanokutjho kungatlhogeka bona benze ipilwabo ibe bulula ngokuthi balinge ukuphila ngokuncani. Bangafumana ukuthi ukudla ‘imirorho’ kungcono kunokudla ‘ikunzana enonisiweko’ begodu ilungele ipilwabo. (IzA. 15:17) Nawudzimelele ekuthabiseni uJehova uzokutlhogomela ngitjho nanyana sele uluphele.

UJosé noRose banoTony noWendy

Sinesibonelo sakaJosé noRose, ebebasekonzweni yesikhathi esizeleko iminyaka engaphezu kwama-65. Ngokukhamba kweminyaka kwatlhogeka bona batlhogomele ubabakhe lakaRose, bekatlhoga ukutlhogonyelwa ilanga loke. UJosé naye waphathwa yikankere kwamkoloda bona ahlinzwe begodu asele nemitjhoga nayo ebeyidla enyameni. Inga-kghani uJehova wasilula isandla sakhe sokudla bona asize abatjhadikazaba? Iye waselula. Njani? Wasebenzisa uTony noWendy abatjhadikazi bebandleni, babanikela indawo yokuhlala. UTony noWendy bebanendawo yokuhlalisa abantu abaphayona isikhathi esizeleko begodu bebafuna ukungababhadalisi. UTony ukhumbula ababona asafunda isikolo samabanga aphakemeko basole baya esimini. Bekayithanda indlela abakhuthele ngayo, lokho kwamhlohlozela bona abe nomusa kibo. Ukubona ukuthi isibilesi sinikele ukuphila kwaso koke kuJehova kwenza uTony noWendy bona babanikele indawo yokuhlala. Basiza uJosé noRose iminyaka eli-15, sikhuluma nje sebanabo-80. Abatjhadikazaba bathatha isizo abalinikelwe nguTony noWendy njengesipho esivela kuJehova.

Nakuwe uZimu welula ‘isidla sakhe sokuphumelela.’ Uzakusabela na kiLoyo othi kuwe: “Ungesabi mina ngokwami ngiyakusiza”?

^ isig. 11 Amanye amagama atjhentjiwe.