Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Tjhumayela Iindaba Ezimnandi Zomusa KaZimu

Tjhumayela Iindaba Ezimnandi Zomusa KaZimu

“Ngifakaze ivangeli lomusa kaZimu.”IZE. 20:24.

IINGOMA: 101, 84

1, 2. Umpostoli uPowula watjengisa njani ukuthi uyamthokoza uZimu ngomusa amenzele wona?

UMPOSTOLI uPowula watjho kufanele nakathi: “Isirhawu sakhe kimi azange sibe lilize.” (Funda 1 Korinte 15:9, 10.) UPowula bekazi kuhle ukuthi uZimu umenzele umusa, phela phambilini wahlukumeza ibandla lobuKrestu.

2 Kwathi nasele azokuhlongakala, watlolela indoda ebekabambisene nayo uThimothi wathi: “Ngiyamthokoza uKrestu Jesu iKosethu owangipha amandla ngombana wangithemba wangibeka emsebenzinakhe.” (1 Thim. 1:12-14) UPowula bekakhuluma ngawuphi umsebenzi? Watlolela abadala bebandleni le-Efesu wathi: “Ubuphilo bami angisabuthathi njengento eligugu kimi, kwaphela nange ngaqeda ibanga lami nekonzwami engayamukela eKosini uJesu kobana ngifakaze ivangeli lomusa kaZimu.IzE. 20:24.

3. Ngiwuphi umsebenzi uPowula anikelwa wona? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

 3 Ngiziphi “iindaba ezimnandi” uPowula azitjhumayela ezenza umusa kaJehova wabonakala kuhle? Wathi emaKrestwini we-Efesu: “Nizwile ngokuphathwa komusa wakaZimu enganikelwa wona mayelana nani.” (Efe. 3:1, 2) UPowula wanikelwa umsebenzi wokurhatjha iindaba ezimnandi ebantwini abangasiwo amaJuda ukuze nabo babe ngaphasi komBuso kaMesiya. (Funda be-Efesu 3:5-8.) Ngokukhuthalela kwakhe umsebenzi wokutjhumayela, uPowula wasibekela soke isibonelo njengamaKrestu wanamhlanjesi, begodu wakubeka nebaleni ukuthi umusa kaZimu akhenge ube “lilize.”

UYAKUKHUTHAZA NA UMUSA UZIMU ASENZELE WONA?

4, 5. Kubayini sithi ‘ivangeli lombuso’ ‘nevangeli lomusa kaZimu’ mlayezo owodwa?

4 Emihleni yokuphela le uJehova unikele abantu bakhe umsebenzi wokutjhumayela ‘ivangeli lombuso ephasini loke.’ (Mat. 24:14) ‘Ivangeli lombuso’ ‘nevangeli lomusa kaZimu’ mlayezo owodwa. Kubayini sitjho njalo? Ngombana zoke iinthembiso esinethemba lokuzifumana ngaphasi komBuso kaZimu, sizozifumana ngomusa kaJehova asenzela wona ngoKrestu. (Efe. 1:3) Umbuzo ukukuthi kghani siyawuthokozela umusa uJehova asenzele wona, ngokuthi silingise uPowula sikhuthalele umsebenzi wokutjhumayela?—Funda kwebeRoma 1:14-16.

5 Esihlokweni esigadungileko sifunde ukuthi ngitjho nanyana sizizoni nje, siyasizeka ngomusa uJehova awenzako. Yeke abantwaba boke nje sibakoloda ukubatjela ukuthi uJehova usitjengise njani ukuthi uyasithanda, nokuthi bona basizeka njani ngalokho. Ngiziphi ezinye iindlela esingasiza ngazo abantu ukuthi bathokozele umusa uZimu asenzele wona?

TJHUMAYELA IINDABA EZIMNANDI ZESIHLENGO

6, 7. Sizirhatjha njani iindaba ezimnandi zomusa kaZimu nasihlathululela abantu ngesihlengo?

6 Ephasini esiphila kilweli abantu abaziboni bamlandu nabenza izono. Kuthi kusese njalo kube nabanye ababonako ukuthi ukuphila ipilo yokunganaki akuthabisi nakancani. Abantu abanengi ngaphambi kokuthi bahlangane naboFakazi bakaJehova bebangazwisisi ukuthi siyini isono, sibathinta njani abantu nokuthi yini okufuze siyenze ukuze sitjhaphuluke kiso. Abantu abathembekileko bazizwa batjhaphulukile ngemva kokwazi ukuthi uJehova uyasithanda nokuthi unomusa, wathumela iNdodanakhe ephasina ukuze izokuhlenga abantu esonweni nemphumeleni waso, ukufa.—1 Jwanisi 4:9, 10.

7 UPowula nakakhuluma ngeNdodana kaZimu ethandekako wathi: “Kuye sinesihlengo ngeengazi zakhe, ukucolelwa kwezono, ukuya ngomusa omkhulu kaZimu.” (Efe. 1:7) Umhlabelo wesihlengo sakaKrestu ulibeka ebaleni ithando uZimu asithanda ngalo, nokuthi umusa Wakhe ngathi uyaphuphuma. Qala bona kutjhaphulula kangangani ukwazi ukuthi nange singaba nokukholwa eengazini zakaJesu ezaphalakako, izono zethu zizokulitjalelwa nonembezethu uzokuba msulwa! (Heb. 9:14) Awuvumi na bona lezi ziindaba ezimnandi ekufuze ziyokutjelwa abantu?

 SIZA ABANTU BAKHE UBUNGANI NOZIMU

8. Kubayini abantu abanesono kufuze babuyisane noZimu?

8 Sinomsebenzi wokutjela abantu ukuthi bangaba bangani nomDalabo. Phela abantu nabanganakho ukukholwa emhlatjelweni kaJesu, uZimu ubaqala njengamanabakhe. Umpostoli uJwanisi watlola wathi: “Loyo okholwako eNdodaneni unokuphila okungapheliko; kodwana ongakholwa eNdodaneni ngekhe akubona ukuphila, kodwana uzakuhlala ngaphasi kobukhali bakaZimu.” (Jwa. 3:36) Kuyathabisa ukwazi ukuthi umhlatjelo kaKrestu wenze kwakghonakala ukuthi sibuyisane noZimu. UPowula yena-ke wathi: “Nani ebegade nikude noZimu, nimanaba emikhumbulweni yenu ngebanga lezinto ezimbi ebenizenza, nokho sele abuyisene nani ngomzimba kaKrestu wenyama, ngokufa kwakhe.”—Kol. 1:21, 22.

9, 10. (a) Ngiwuphi umsebenzi uKrestu awunikele abakhethiweko? (b) ‘Ezinye izimvu’ zona zibasiza njani abakhethiweko?

9 UKrestu wanikela abafowabo abakhethiweko lokho uPowula akubiza ngokuthi, ‘yikonzo yokubuyisana.’ Ukuze ahlathulule ukuthi lokho kwakutjho ukuthini watlolela amaKrestu akhethiweko wangekhulu lokuthoma wathi: “Koke lokhu kuvela kuZimu owasibuyisela kuye ngoKrestu bewasinikela ikonzo yokubuyisana, okutjho bona uZimu wabuyisela iphasi kuye ngoKrestu. Azange abale iimphambeko zalo, kodwana wasinikela umlayezo wokubuyisana. Nje-ke thina sibazenda bakaKrestu ngombana uZimu uzwakalisa isimemezelo sakhe ngathi. ‘Yeke siyanincenga ebizweni lakaKrestu bona nibuyisane noZimu.’”—2 Kor. 5:18-20.

10 ‘Ezinye izimvu’ ziyazi ukuthi zenzelwe umusa omkhulu ngokuthi zisize abazalwana abakhethiweko emsebenzini wokumtjhumayela. (Jwa. 10:16) Zibathunywa bakaKrestu, kungebangelo ziba nesandla ekufundiseni abantu amaqiniso weBhayibheli begodu babasiza bona babe nobungani noJehova. Le ngenye yezinto eziqakatheke khulu emsebenzini wokutjhumayela iindaba ezimnandi zomusa kaZimu.

TJHUMAYELA IINDABA EZIMNANDI ZOKUTHI UZIMU UYAYIZWA IMITHANDAZO

11, 12. Kubayini kuziindaba ezimnandi ebantwini ukwazi ukuthi bangakghona ukuthandaza kuJehova?

11 Abantu abanengi bathandaza ngombana bathi batjho kubenza bazizwe bangcono, kodwana abakukholelwa ukuthi uZimu uyayilalela imithandazwabo. Okufuze bakwazi kukuthi uJehova ‘Uzwa imithandazo.’ Umrhubi uDavida wathi: “Kuwe ozwa imithandazo. Abantu boke beza kuwe. Lokha iimphambeko zethu nazisidisibezako, nguwe osithethelelako.”—Rhu. 65:3, 4. [65:2, 3, NW].

12 UJesu watjela abafundi bakhe wathi: “Nanibawa nanyana yini ngebizo lami, ngizayenza.” (Jwa. 14:14) Amezwi athi “nanyana yini” atjho koke okuvumelana nentando kaJehova. UJwanisi wathi: “Nasi isibindi esinaso kuye: Lokha nasibawa nanyana yini ngokwentando yakhe, uyasizwa.” (1 Jwa. 5:14) Akhusuthi uyaqala bona kumumusa ongangani lo, ukufundisa abantu ukuthi ukuthandaza akusiyinto ezobasiza bazizwe kamnandi nje kwaphela, kodwana  yindlela yokutjhidela “esihlalweni somusa”! (Heb. 4:16) Nasingabafundisa ukuthi kufuze bathandaze nini, kubani nokuthi bathandazele ini. Lokho kuzobenza batjhidelane noJehova begodu baduduzeke lokha nabaqalane neentjhijilo.—Rhu. 4:2, [4:1 NW]; 145:18.

UMUSA UJEHOVA AZOSENZELA WONA EPHASINI ELITJHA

13, 14. (a) Ngibuphi ubuhle obuzokufunyanwa ngabakhethiweko? (b) Ngiwuphi umsebenzi ozokwenziwa ngabakhethiweko?

13 Umusa kaJehova angeze uphelele ephasineli, kodwana uzokuraga njalo. UPowula wakhuluma ngomusa omkhulu uZimu awenzele abazi-144 000 abazokubusa noKrestu emBusweni wezulwini, wathi: “Kodwana ngebanga lethando lakhe elikhulu, uZimu onothileko ngomusa, wasenza saphila ngoKrestu nanyana besifile ngeemphambeko. Yeke kungomusa bona nibe ngabasindisiweko. UZimu wasivusa naye bewasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKrestu Jesu ukuze kuthi eenkhathini ezizako akhombise umnono ongalinganisekiko womusa wakhe, obonakaliswe esiseni sakhe kithi ngoKrestu Jesu.”—Efe. 2:4-7.

14 Ubuhle uJehova abubekele abakhethiweko lokha nabayokuhlala eenhlalweni zobukhosi babuse noKrestu ezulwini, abuhlathululeki ngitjho nakancani. (Luk. 22:28-30; Flp. 3:20, 21; 1 Jwa. 3:2) UJehova ‘uzobakhombisa umnono ongalinganisekiko womusa wakhe.’ Bazokuba ‘yiJerusalema elitjha,’ okumlobokazi kaKrestu. (IsAm. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Bazokusebenza noJesu ‘balaphe izizwe,’ basize abantu ekutheni batjhaphuluke esonweni nekufeni.—Funda isAmbulo 22:1, 2, 17.

15, 16. UJehova uzozenzela njani umusa ‘ezinye izimvu’?

15 Kwebe-Efesu 2:7 sifunda ukuthi uZimu uzosenzela umusa ngitjho ‘neenkhathini ezizako.’ Asingabazi ukuthi ephasi elitjha sizokufumana “umnono ongalinganisekiko womusa wakhe.” (Luk. 18:29, 30) Ukuvuswa kwabantu “abasemaLibeni” kungenye yezinto ezizowutjengisa kuhle khulu umusa kaJehova. (Job. 14:13-15; Jwa. 5:28, 29) Boke abantu abahlongakala bathembekile, abafazi namadoda, abahlongakala ngaphambi kokufa kwakaKrestu kuhlanganise ‘nezinye izimvu’ ezahlongakala zithembekile emihleni yokuphela le. Boke bazokuphila godu.

16 Namamiliyoni wabantu abangakhenge bafumane ithuba lokufunda ngoZimu, nabo bazokuvuswa. Bazokunikelwa ithuba nabo lokuthi bavume ukubuswa nguJehova. UJwanisi watlola wathi: “Ngabona abafileko, abakhulu nabancani, bajame phambi kwesihlalo sobukhosi neencwadi zavulwa. Godu kwavulwa nenye incwadi ekuyincwadi yokuphila. Abafileko bagwetjwa ukuya ngemisebenzi abayenzileko, kwaya njengombana kutloliwe eencwadini. Ilwandle lakhupha boke abafileko ebebakilo. Ukufa nendawo yabafileko kwakhupha abafileko ebebahlezi kikho; boke bagwetjwa ukuya ngokwemisebenzi abayenzileko.” (IsAm. 20:12, 13) Boke abantu abavusiwekwabo kuzokufuze bafunde iBhayibheli ukuze bazi ukuthi bangamlalela njani uZimu. Ngesikhatheso kuzokufanele balalele koke lokho uJehova azokutjho, malungana nokuthi kuzokuphilwa njani ephasini elitjha njengombana kuzabe kuvulwa ‘iincwadi.’ Zoke izinto ezitlolwe  eencwadinezo zisitjengisa ukuthi uJehova unomusa khulu.

RAGELA PHAMBILI URHATJHA IINDABA EZIMNANDI

17. Khuyini okufuze sihlale siyikhumbula nasitjhumayelako?

17 Ukuphela kwephaseli kutjhidele, yeke okuphela kwento eqakathekileko kutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu! (Mar. 13:10) Iindaba ezimnandi zisenza sibone ukuthi uJehova unomusa. Asingalibali ukuthi nasitjhumayelako umnqophwethu kudumisa uJehova. Lokhu singakwenza ngokuthi sitjele abantu ukuthi zoke iinthembiso zephasi elitjha mumusa uJehova asenzele wona.

Tjhumayela ngekuthalo, ‘ube yinceku elungileko yomusa owandileko wakaZimu.’—1 Pit. 4:10 (Qala iingaba 17-19)

18, 19. Siwuphazimulisa njani umusa kaJehova?

18 Nasifakaza kwabanye abantu asibahlathululeleni ukuthi nasele kubusa umBuso kaKrestu, boke abantu bazokuzuza esihlengweni sakhe begodu bazokuhlukana nesono. IBhayibheli lithi: “Indalo leyo ngokwayo izokutjhatjhululwa ekubotjhweni kwayo, ibole bese ilethwa ekululekweni ephazimulako yabantwana bakaZimu.” (Rom. 8:21) Koke lokhu kuzokwenzeka kwaphela ngomusa kaJehova.

19 Soke senzelwe umusa ngokuthi sinikelwe ithuba lokutjela boke abantu ngeenthembiso ezifumaneka kusAmbulo 21:4, 5 sithi: “[UZimu] uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona ngombana izinto zokuthoma zidlulile.” Loyo osesihlalweni sobukhosi wathi: “Qala, ngenza koke kube kutjha!” Wathi godu: “Kutlole lokhu ngombana amezwi la athembekile begodu aliqiniso.” Nasitjhumayela iindaba ezimnandi sisuke siphazimulisa umusa kaJehova!