Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Kutjho ukuthini ukuhlanganisa amalithi amabili okukhulunywa ngawo kuHezekiyeli 37?

UJehova watjela uHezekiyeli umlayezo onikela ithemba, umlayezo othembisa ukubumbana kwesitjhaba sakwa-Israyeli nasele sibuyela eNarheni esiThembiso. Umlayezo lo ubuye uphorofide ngokubumbana kwabantu bakaZimu okuthome phakathi namalanga wokuphela.

UJehova wathi kuHezekiyeli akatlole ngamalithi amabili. Bekufuze kelilodwa atlole athi, “LakaJuda kanye nelaka-Israyeli,” bese kuthi kelinye, ‘Ilithi malungana no-Efrayimu, atlole kilo bunje, “NgelakaJosefa nayo yoke indlu ka-Israyeli eyingcenye yakhe.”’ Amalithi amabili la bekufuze “abe lilithi linye” esandleni sakaHezekiyeli.—Hez. 37:15-17.

 Lijamelelani igama ‘elithi-Efrayimu’? UJerobhowamu ikosi yokuthoma emibusweni elitjhumi yetlhagwini, bekangowekoro ka-Efrayimu, ebekungiyo ikoro ekhamba phambili. (Dut. 33:13, 17; 1 Kho. 11:26) Ikoro le ivela endodaneni kaJosefa u-Efrayimu. (Num. 1:32, 33) UJosefa wabusiswa nguyise uJakopo. Yeke bekukuhle bona ilithi elijamelele umbuso weentjhaba ezilitjhumi libizwe ngokuthi ‘lilithi malungana no-Efrayimu.’ Ngesikhathi uHezekiyeli atlola isiphorofido ngamalithi amabili, umbuso wakwa-Israyeli wetlhagwini besele kukade wathunjwa ma-Asiriya ngonyaka ka-740 ngaphambi kobana uJesu eze ephasini. (2 Kho. 17:6) Ngesikhatheso ama-Israyeli amanengi besele arhatjheke kiwo woke umBuso weBhabheli owagcina sewujamiselwe mBuso wama-Asiriya.

Ngo-607 ngaphambi kokufika kwakaJesu ephasini iinkoro ezimbili zesewula, kungenzeka nezinye eziseleko zembusweni wetlhagwini zathunjwa yiBhabheli. Amakhosi wakwaJuda bekabusa amakoro ababili la, begodu ahlanganiswa nobuphristi ngombana abaphristi bebakhonza ethempelini eJerusalema. (2 Kron. 11:13, 14; 34:30) Yeke kuyafaneleka bona iintjhaba ezimbilezi zombuso bezizokujanyelelwa lilithi ‘lakwaJuda.’

Amalithi angokomfanekiso la ahlanganiswa nini wobambili? Ngesikhathi ama-Israyeli abuyela eJerusalema bona ayokwakha kabutjha ithempeli ngomnyaka ka-537. Abajameleli bemibuso yeentjhaba ezimbilezi nombuso weenkoro ezilitjhumi babuya ekuthunjweni. Besele azwana amadodana ka-Israyeli. (Hez. 37:21, 22) Ama-Israyeli alotjha uJehova ngokubumbana godu. Abanye abaphorofida ngokubuyisanokhu ngu-Isaya noJoromiya.—Isa. 11:12, 13; Jor. 31:1, 6, 31.

Ngiliphi iqiniso eliqakathekileko elikhanyiswa siphorofidwesi? UJehova uzokwenza abakhulekeli bakhe bona “babe munye.” (Hez. 37:18, 19) Isiphorofidwesi sizalisekile na ngeenkhathi zethu? Iye sizalisekile. Isiphorofidwesi sathoma ukuzaliseka ngo-1919, ngesikhathi abantu bakaZimu babumbana kancani kancani. UJehova watjhabalalisa amano kaSathana wokulinga ukuhlukanisa abantu bakaZimu ngokupheleleko.

Ngesikhatheso abanengi kilaba abahlanganiswa bebanethemba lokuba ziinkosi nabaphristi noJesu ezulwini. (IsAm. 20:6) Bebanjengelithi elingokomfanekiso lakwaJuda. Kodwana njengombana isikhathi sikhamba abanengi abanethemba lokuphila ephasini bazihlanganisa namaJuda angokomfanekiso la. (Zak. 8:23) Bebanjengelithi lakaJosefa, bona ke bebanganalo ithemba lokubusa noKrestu.

Iinkoro ezimbilezi zikhonza ndawonye namhlanjesi zaziwa ngokuthi babantu bakaJehova, zikhonza ngaphasi kweKosi uJesu Krestu okukhulunywa ngaye ngokwesiphorofido ngokuthi “incekwami uDavida.” (Hez. 37:24, 25) UJesu wathandaza bona abalandeli bakhe “babe munye njengombana uYise amunye naye, naye amunye noYise.” * (Jwa. 17:20, 21, NW) UJesu wabuye waphorofida ukuthi izimvana zakhe ezilandela abazesiweko zizokuba “mhlambi owodwa nezinye izimvu.” Zoke nje izimvezi zizokuba ngaphasi ‘komalusi oyedwa.’ (Jwa. 10:16) Amezwi kaJesu abuhlathulula kuhle ubunye babantu bakaJehova namhlanjesi kungakhathaliseki bona banethemba lokubusa noJesu namkha banethemba lokuphila ephasini.

^ isig. 6 Kuyathabisa ukulemuka ukuthi ukwanda uJesu akhuluma ngakho emfanekiswenakhe kwaba yingcenye etjengisa ukuba khona kwakhe. Kokuthoma wakhuluma ‘ngenceku ethembekileko nehlakaniphileko’ isiqhema esincani sabazalwana abakhethiweko, abazokudosa phambili. (Mat. 24:45-47) Wenza umfanekiso walabo abanethemba lokuya ezulwini. (Mat. 25:1-30) Bese-ke wakhuluma ngalabo abanethemba lokuphila ephasini, abasekela abafowabo lakaKrestu. (Mat. 25:31-46) Kuyafana-ke nokuzaliseka kwesiphorofido sakaHezekiyeli, sithoma ngokukhuluma ngokuzokwenzeka ngalabo abanethemba lokuya ezulwini. Nanyana umbuso weenkoro ezilitjhumi kanengi ungakhulumi ngabanethemba lokuphila ephasini, kodwana ukubumbana okukhulunywa ngakho esiphorofidwenesi kusikhumbuza ukubumbana okuphakathi kwalabo abayokuphila ephasina nabazesiweko.