Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UBrook noHans

Bazinikela Ngokuzithandela EGhana

Bazinikela Ngokuzithandela EGhana

KUNOMZALWANA namkha udade omaziko owafudukela kenye inarha enetlhogeko yabatjhumayeli bomBuso ukwenzela bona ayokusiza khona? Abantwaba baziwa ngokukhonza eenarheni ezinesidingo sabatjhumayeli. Wakhe wazibuza na bona: ‘Yini ebenza bafune ukuyokulotjha uZimu kezinye iinarha? Yini okufuze bayilungiselele nabazakungenela lomkhakha wekonzo? Mina ngingakghona na ukwenza okufanako?’ Indlela ehle yokufumana iimpendulo zemibuzo le kukhulumisana nabazalwana nabodade ekhe bahlanganyela ekonzweni le. Kungaba kuhle ukwenza njalo.

BAHLOHLOZELWA YINI?

Yini eyakwenza wacabanga ukufudukela enarheni enetlhogakalo yabatjhumayeli? U-Amy, nje uneminyaka engaba ma-30, inarha yenongwakhe yi-United States. Nakahlathululako uthi: “Kwaphela iminyaka solo ngifuna ukuyokukhonza kenye inarha kodwana lokho bekubonakala kungekhe kwenzeka.” Yini eyatjhugulula ukucabanga kwakhe? “Ngo-2004 abatjhadikazi ababili abakhonza enarheni yeBelize bangibawa bona ngibavakatjhele, ngiphayone nabo inyanga yinye. Ngenza njalo, begodu ngakuthanda khulu lokho! Ngemva konyaka ngafudukela eGhana ngayokuphayona khona.”

U-Aaron no-uStephanie

Sekwadlula iminyaka uStephanie, nje osekaneminyaka engaba ma-20 naye ubuya e-United States, wathi nakaqala ubujamo bakhe wacabanga ukuthi, ‘Ngiphile kuhle tswe begodu anginamthwalo womndeni ongibambako. Begodu iqiniso kukuthi ngingenza okungcono kunalokhu engimenzela khona nje uJehova.’ Ukucabanga kwakhokho kwamkhuthaza bona afudukele eGhana ayokukhonza khona. UFilip no-Ida, abatjhadikazi abaphayonako abangaba nabo-50 bona babuya eDenmark, bebafisa bona nabo ngelinye ilanga bazakhe bafudukele endaweni la kunetlhogakalo yabatjhumayeli khona. Bafuna  iindlela abangakwenza ngazo lokho. “Kwathi ithuba nalivelako,” uFilip wathi, “bekungathi uJehova uthi kithi, ‘Tjhingani khona!’” Ngo-2008 bafudukela eGhana, balotjha khona bekwaphela iminyaka emithathu.

UBrook noHans

UHans noBrook, abatjhadikazi abamaphayona bangaba nabo-30, bona-ke bakhonza e-United States. Ngo-2005 basiza la bekunehlekelele yemvelo khona i-Hurricane Katrina. Ngokukhamba kwesikhathi bafaka isibawo sokuba ngabanye abakhonza emsebenzini wezokwakhiwa kwamawolo nokhunye, kodwa isibawo sabo akhenge samukelwe. UHans uyakhumbula uthi, “emhlanganweni bekunekulumo egade ikhuluma ngeKosi uDavida ithi wamukela ukuthi angeze akha ithempeli yeke watjhugulula imigomwakhe. Iphuzwelo lasisiza sabona bona akusikumbi ukutjhugulula umgomwakho wezinto ofuna ukuzenzela uJehova.” (1 Kron. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Nakangezelelako uBrook uthi, “UJehova bekafuna sikokode komunye umnyango.”

Ngemva kobana bezwe iindaba ezimnandi ebanganini babo abakhonza kezinye iinarha, uHans noBrook bakhuthazeka bona nabo bayokuphayona kezinye iinarha. Ngo-2012 bafudukela eGhana bakhonza lapho iinyanga ezine bakhonza ebandleni labantu abakhuluma ngezandla. Nanyana kwatlhogeka bona babuyele e-United States, ukuba kwabo seGhana kwanzinzisa isifiso sabo sokwenzela uZimu okungeziweko. Kusukela kwalokho bebasolo basiza ngemisebenzi yokwakha eMacronesia.

UKUTHATHA AMAGADANGO WOKUFIKELELA IMIGOMWABO

Bakulungiselela njani ukuyokhonza lapho kunetlhogeko khona? UStephanie uthi, “Ngenza irhubhululo eenThaleni ezikhuluma ngokukhonza la kunetlhogeko khona.” * “Ngakhuluma nabadala ebandleni ngabuye ngakhuluma nomjikelezi nonakwakhe ngesifiso sami sokukhonza la kunetlhogeko khona. Godu bengihlala ngithandaza ngitjele uJehova ngesifiso sami.” Okhunye uStephanie egade  akwenza kukuthi enze ipilwakhe ibe bulula, bekutjho ukuthi abeke imali azokukghona ukuzitlhogomela ngayo nasele akhonza kenye inarha.

UHans uthi: “Sabawa uJehova bona asinqophise ngombana besifuna ukuya lapha yena afuna siye khona. Emthandazwenethu safaka nelanga la ebesizokuthoma ngalo.” Abatjhadikazaba bathumela iincwadi ema-ofisini wamagatja amane. Ngemva kobana sebafumene ipendulo ethabisako egatjeni leGhana baya khona bona bavakatjhe iinyanga ezimbili. UHans uthi, “Sakuthabela kwamambala ukusebenzisana nebandla, kangangobana sangezelela isikhathi ebesithe sizosihlala.”

U-Adria noGeorge

UGeorge no-Adria batjhadikazi abanabo-30 bona inongwabo iseCanada, bekuhlala kusengqondwenabo ukuthi uJehova ubusisa iinqunto ezihle ingasi nje imicabango emihle kwaphela. Yeke lokho kwabahlohlozela bona bathathe amagadango wokufikelela imigomwabo. Bathintana nodade obekakhonza lapha kunetlhogeko khona, eGhana, bambuza imibuzo eminengi. Batlola incwadi bayithumela egatjeni leCanada neleGhana. U-Adria uthi, “safuna iindlela zokuphila ngokuncani.” Lokho kwabasiza bakghona ukufudukela eGhana ngo-2004.

UKUQALANA NEENTJHIJILO

Ngiziphi iintjhijilo enaqalana nazo ngemva kobana sele nifudukele eGhana, begodu naqalana njani nazo? Ekuthomeni u-Amy bekahlulukela ekhaya khulu. “Yoke into yalapho beyihlukile kuna la ngibuya khona.” Alo ke yini eyamsizako? “Ukufonelwa bazalwana nabodade bathokoza ukuba kwami enarheni le kwangisiza ngakhumbula unobangela owangenza ngafudukela kilendawo. Ngathoma ukukhuluma ngevidiyo nomndenami. Nangibafonela ngevidiyo  ngikghona ukubabona, yeke lokho kwenza babonakale bangasikude khulu.” U-Amy uthi okhunye okwamsiza kukuthi atjhomane nodade weGhana, lokho kwamenza wajayelana namasiko nendlela abenza ngayo izinto. “Umnganami lo nguye obekangisiza ngizwisise bona kubayini abantu benza ngendlela ebenza ngayo le. Ngesizo lakhe ngakghona ukuthi ngazi bona kufuze ngenzeni nokuthi yini ekufuze ngiyibalekele nangizakuthabela ikonzwami.”

UGeorge no-Adria bathi nabafudukela eGhana bazizwa kwanga babuyisela isikhathi emva. “Kunokobana sivase ngomtjhini besiberegisa amathunga.” U-Adria uthi, “Ukupheka ukudla bekuthatha isikhathi eside khulu, lokho bekubudisi tle kodwana ngokukhamba kwesikhathi kwabamnandi ukwazi zoke iindlela zokuphilezo.” UBrook uthi: “Kungakhathaliseki iintjhijilo esihlangabezana nazo njengamaphayona kodwana siphila ukuphila okwanelisako. Nasiqala emva sikhumbula izinto ebesihlangabezana nazo, ziba ziinkhathi ezimnandi khulu esibe nazo.”

IKONZO EZUZISAKO

Kubayini ukhuthaza banye abantu bona nabo bangenele umkhakha lo wekonzo? UStephanie uthi, “Ukutjhumayeza abantu esimini enabantu abalambele iqiniso, abantu abafuna ukufunda iBhayibheli kukwenza uthabe kwamambala. Ukuyokukhonza la kunetlhogeko khona kubesiqunto esihle ukudlula zoke ekhe ngazenza!” Ngo-2014 uStephanie watjhada no-Aaron, sikhuluma nje basebenza e-ofisini legatja leGhana.

UChristine udade ophayonakho weGermany onabo-30 uthi, “Kungithabisa kwamambala ukwenza into engiyenzako le.” Ngaphambi kobana akhonze eGhana bekakhonza eBolivia. Nakahlathululako uthi, “Bekungitshwenya ukuba kude nomndenami yeke bengihlala ngibawa bona uJehova angisize. Waba mumuntu wamambala kimi kunanini ngaphambilini. Godu ngathabela ukubumbana nabantu bakaJehova. Ikonzo le yakunothisa ukuphila kwami.” Ingasikade uChristine watjhada noGideon, sikhuluma nje basaraga nokukhonza eGhana.

UChristine noGideon

UFilip no-Ida basitjela ngabakwenzako bona basize abantu abafunda nabo iBhayibheli baphumelele. “Besiba nabantu esibafundelako abali-15 namkha ngaphezulu, kodwana kwanje sibaphungule babali-10 ukwenzela bona sikghone ukufunda nabo kuhle.” Abantwaba bayazuza na? UFilip uthi: “Bengifunda nesokana elinguMichael. Besifunda qobe langa begodu bekalungiselela kuhle, kwasithatha inyanga yinye kwaphela ukufunda incwadi ethi Okufundiswa yiBhayibhili. Ngemva kwalokho uMichael waba mtjhumayeli ongakabhajadiswa. Ngelanga lakhe lokuthoma esimini wathi kimi, ‘Ngibawa ungisize ngabantu engifunda nabo iBhayibheli.’ Kwangirara khulu lokho. Wangihlathululela ukuthi uthome ukufunda nabantu abathathu iBhayibheli yeke ubawa ngimsize.” Akhuthi uyacabanga, kutlhogeka abantu abazokuba bafundisi beBhayibheli ngombana nabantu abafundelwako sele babafundisi beBhayibheli!

U-Ida noFilip

U-Amy uhlathulula indlela azwisisa msinya ngayo ukuthi kutlhogeka abafundisi beBhayibheli uthi, “Nangisandukufika eGhana, besitjhumayela esabelweni esincani sifuna abantu abakhuluma ngezandla lapho. Bafumana abantu ababu-8 esabelweneso!” U-Amy watjhada no-Eric, njenganje bakhonza bobabili bamaphayona akhethekileko. Bakhonza ebandleni labantu abakhuluma ngezandla begodu sikhuluma nje babe nesandla ekusizeni abantu abangaphezu kwama-300 enarheni le. UGeorge no-Adria bathi ukukhonza kwabo eGhana kubanikele ithuba lokuthi babe ziinthunywa zevangeli. Bathaba khulu nabazakufumana ithuba lokuthi babehlangana nebebaseklasini le-126 esiKolweni seGiliyadi! Namhlanjesi baziinthunywa zevangeli eMozambique.

UKUHLOHLOZELWA LITHANDO

Kumnandi ukubona abazalwana abavela eenarheni ezihlukahlukeneko bavuna ndawonye. (Jwa. 4:35) Iveke yinye enyakeni kubhajadiswa isilinganiso sabantu abanga li-120 eGhana. Njengombana kwenzeka ngabatjhumayeli abali-17 bafudukela eGhana, iinthunywa zevangeli ezinengi ephasini loke zahlohlozelwa lithando abathanda ngalo uJehova bona ‘bazinikele ngokuzithandela.’ Bakhonza la kutlhogeka khona abatjhumayeli khulu. Iinsebenzi ezizinikela ngokuzithandela zizimisele, zilethela ihliziyo kaJehova ukwenama!—Rhu. 110:3; IzA. 27:11.

^ isig. 9 Ngokwesibonelo qala isihloko esithi, “Ungakwazi Yini Ukuyokhonza Lapho Kunendingeko Enkulu Yabamemezeli Bombuso?” nesithi “Ungawelela Yini EMakedoniya?”—INqabayokulinda ka-April 15 neyakaDecember 15, 2009.