ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoFebherbari 26 kuya ku-Apreli 1, 2018.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Bazinikela Ngokuzithandela EMadagascar

Akhesikucocele ngabanakwethu nabodwethu abathuthela eMadagascar ngomnqopho wokutjhumayela.

“Odiniweko Umupha Amandla”

Njengombana kutjhidela ukuphela, kufuze silindele ukuthi iintjhijilo zokuphila zizokuba zinengi. Isihloko somnyaka ka-2018 sisikhuthaza bona siqalelele kuJehova nasifuna amandla.

IsiKhumbuzo Sihlangana Njani Nobunye Bethu?

IsiKhumbuzo sisenza sibe nokuthula ngaziphi iindlela? Sizokuba nini isiKhumbuzo sokugcina?

Kubayini Kufuze Uphe UMuntu Onakho Koke?

Enye indlela esitjengisa ngayo uJehova ukuthi siyamthanda kukuthi simuphe izinto zethu. Sizuzani thini ngokupha uJehova izinto zethu?

Yini Okufuze Uyithande Nawuzakuthaba?

Ithando lakazimu lihluke njani kilelo ekukhulunywa ngalo ku-2 Thimothi 3:2-4? Ipendulo yombuzo lo ingasisiza ufumane ithabo lamambala nokwaneliseka.

Abantu BakaZimu Bahluke Njani?

Abantu abanemikghwa emimbi abangamlotjhiko uZimu bahluke njani ebantwini bakaZimu?

Inga-Kghani Bewazi?

Ama-Israyeli bewawusebenzisa qobe na nakuvela imiraro umThetho kaMosi?