Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Janabari 2017

“Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko”

“Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko”

“Thembela kuJehova, wenze okulungileko . . . uthembeke.”—RHU. 37:3NW.

IINGOMA: 133, 63

1. Zizinto bani uJehova asidala saba nazo?

UJEHOVA wathi nakasidala, wasidala sinamakghono akarisa khulu. Sikhuluma nje sinekghono lokucabanga, lokurarulula imiraro nelokuhlela ingomuso ngebanga lakhe. (IzA. 2:11) Wasenza nokuthi sikghone ukwenza esikuhlelileko, nokufinyelela imigomo esizibekele yona. (Flp. 2:13) Wasidala saba nonembeza osisiza sibalekele ukwenza izinto ezimbi, begodu silungise nalapho sitjhaphe khona.—Rom. 2:15.

2. Sazi njani bona uJehova ufuna siwasebenzise amakghonwethu?

2 Nje-ke uJehova ufuna siwasebenzise kuhle amakghono la. Kubayini sitjho njalo? Kungombana uyasithanda, begodu uyazi bona kusenza sizizwe kamnandi nasisebenzisa amakghono asiphe wona la. Uhlala asikhuthaza mihla namalanga ngeliZwi lakhe bona siwasebenzise kuhle amakghono la. Ngokwesibonelo, emiTlolweni yesiHebheru sifunda ukuthi: “Amaqhinga wokhutheleko aletha inzuzo”; ithi godu “nanyana yini ofuna ukuyenza ngesandla sakho, yenze ngamandlakho woke.” (IzA. 21:5; UMtj. 9:10) ImiTlolo yamaKrestu yesiGirigi yona ithi: “Njengombana  sinethuba, asenzeni okuhle kibo boke abantu,” ithi godu, “loyo naloyo owamukele isipho somusa, akasisebenzise ukusiza abanye.” (Gal. 6:10; 1 Pit. 4:10) Kusemtarini-ke ukuthi uJehova ufuna sizisize, besisize nabanye.

3. Amakghono wabantu akhamba afikephi?

3 UJehova uyazi nokuthi amakghono la kunalapho akhamba afike khona. Ngeze sakwazi ukuqeda isono nokufa, asikwazi nokulawula abanye abantu ngombana woke umuntu unelungelo lokuzikhethela. (1 Kho. 8:46) Nanyana singaba nelwazi elingangani angekhe sifike kuJehova.—Isa. 55:9.

Nawucwile emirarweni “thembela kuJehova, wenze okulungileko”

4. Isihlokwesi sizokudemba ngani?

4 Nakukunqotjhiswa nguZimu khona siyakutlhoga kibo boke ubujamo, kufanele simthembe ukuthi uzasisekela ezintweni esingakghoni ukuzenza thina ngokwethu. Kodwana lokho esikghona ukukwenza kufanele sikwenze, sirarulule imirarwethu neyabanye. (Funda iRhubo 37:3.) Ngamanye amagama, soke nje kufuze ‘sithembele kuJehova senze okulungileko . . . sithembeke.Okwanje, akhesifunde okuthileko kuNowa, uDavida nakwabanye abakhulekeli bakaZimu ebamthemba bebathatha namagadango afaneleko. Njengombana sizokuraga nendaba le, tjheja umehluko phakathi kwalokho ebebakghona ukukwenza nalokho ebebangakghoni ukukwenza, namagadango abawathetheko.

NASIPHILA NABANTU ABAKHOHLAKELEKO

5. Akhusihluthululele ukuthi bekunjani emihleni kaNowa.

5 Ngesikhathi sakaNowa iphasi ‘beligcwele umguruguru’ begodu nabantu baziphethe kumbi. (Gen. 6:4, 9-13) Kodwana bekazi ukuthi ngelinye ilanga, uJehova uzoziqeda zoke iinkhohlakalezo. Nanyana kunjalo, iqiniso elingeze laphikwa kukuthi iinkhohlakalezi bezimphathisa ihloko uNowa. Kulapho-ke uNowa alemuka khona ukuthi kunezinto engekhe akghone ukuzenza nezinto angazenza.

Abantu nabangafuni ukukulalela esimini (Qala iingaba 6-9)

6, 7. (a) Ngiziphi izinto uNowa ebengeze akghone ukuzenza? (b) Alo thina-ke sifana ngani noNowa?

6 Izinto uNowa ebengeze akghone ukuzenza: Ngitjho nanyana bekatjhumayeza abantu ngomlayezo kaJehova osiyeleliso, bengeze enza abantwabo ukuthi batjhuguluke namkha enze ukuthi uMthwalela ufike msinyana. UNowa yena bekufuze athembe ukuthi uJehova uzobuqeda ngesikhathi esifaneleko ubukhohlakali.—Gen. 6:17.

 7 Nathi-ke namhlanjesi siphila ephasini elizele ubumbi. Nokho okusiduduzako kukuthi uJehova usithembise ukuthi uzobuqeda. (1 Jwa. 2:17) Kodwana angeze sakatelela abantu ukuthi balalele ‘ivangeli lomBuso’ esilitjhumayelakweli. Angeze sakghona nokwenza ukuthi ‘iinhlupheko ezimbi’ zithome. (Mat. 24:14, 21) Nathi njengoNowa kufuze sibe nokukholwa okuqinileko, sikholwe ukuthi uZimu uzokungenela esikhathini esingaphelisi ihliziyo. (Rhu. 37:10, 11) Njengombana uJehova abeke isikhathi sokuthi uzolitjhabalalisa nini iphaseli, abe asinakho nokuncani ukungabaza kokuthi uJehova angeze akuhlehlise ngitjho nangelanga linye lokho.—Rhab. 2:3.

8. UNowa wadzimelela njani ezintweni ebekangazenza? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

8 Izinto uNowa ebekangazenza: UNowa akhenge avumele izinto ebengeze akghone ukuzenza ukuthi zimqede amandla, kunalokho waqala khulu izinto ebekangazenza. Njengombana ‘bekamtjhumayeli wokulunga’ wathembeka emsebenzinakhe, wabatjela abantu umlayezo ebekaphathiswe wona. (2 Pit. 2:5) Asingabazi ukuthi ukutjhumayela kwamsiza waba nokukholwa okuqinileko. Begodu bekangatjhumayeli kwaphela, kodwana bekakha nomkhumbi. Yeke nakawakhako wasebenzisa ingqondwakhe asebenza budisi enza umsebenzi awuphiwe nguZimu lo.—Funda amaHebheru 11:7.

9. Singamlingisa njani uNowa?

9 Nathi njengoNowa silwela ukuzinikela “ngokupheleleko emsebenzini weKosi.” (1 Kor. 15:58) Imisebenzi esiyenzako le ihlanganisa ukwakha nokulungisa iindawo zethu esilotjhela kizo uZimu, ukusiza emihlanganweni emikhulu nemincani, ukusebenza eBethel namkha ema-ofisini wokutjhugulula. Omkhulu umsebenzi esiwenzako ngewokutjhumayela, siwenza sazi ukuthi usenza sihlale sizikhumbula iinthembiso zengomuso. Omunye udade nakakhuluma ngokutjhumayela uthi: “Nawutjela abantu ngeembusiso ezizokulethwa mBuso kaZimu, uvele ubone ukuthi ithemba ebantwini selakhamba namanzi, begodu bazitjela ukuthi imiraro abaqalene nayo le izokuhlala ikhona.” Iqiniso kukuthi ukutjhumayela kusenza siqale ikusasa ngethemba begodu kusisize nokuthi singapheli amandla emgijimweni esikiwo wokuphila lo.—1 Kor. 9:24.

 NASENZA IZONO

10. Akhusihlathululele ukuthi uDavida waqalana nabuphi ubujamo.

10 UJehova wathi iKosi uDavida ‘mumuntu [wehliziywakhe].’ (IzE. 13:22) Phela uDavida bekathembekile. Nanyana kunjalo wakhe wenza isono esikhulu. Wahlobonga noBhathi-Tjheba. Begodu akhenge aphelele lapho, kodwana walinga ukufihla isono sakhe. Wathumela umlayezo wokobana indoda kaBhathi-Tjheba u-Uriya ibulawe epini. Okutlhuwisa khulu kukuthi uDavida wathuma yena u-Uriya bona ase umlayezo loyo. (2 Sam. 11:1-21) Nokho isono sakaDavidesi savela ebaleni. (Mar. 4:22) Alo uDavida wathini nakabona ukuthi nakuyifihlo yona ivelile?

Nawucabanga ngezono zakho owazenza kade (Qala iingaba 11-14)

11, 12. (a) Njengombana uDavida bekenze isono, yini ebengeze akghone ukuyenza? (b) Nasenze umtjhapho omkhulu, yini okufuze sithembe ukuthi uJehova uzosenzela yona?

11 Yini uDavida ebengeze akghone ukuyenza? UDavida bengeze akubuyisela emuva okwenzekileko. Nemiphumela yesono sakhe bengeze ayibalekela. Kuhlekuhle eminye yemiphumela leyo bekuzokufuze aphile nayo bekayokuhlongakala. (2 Sam. 12:10-12, 14) Yeke bekufuze abe nokukholwa. Athembe ukuthi nakaphenduka ngeqiniso uJehova uzomlibalela, abe amsize nokuthi aphile nemiphumela yalokho akwenzileko.

12 Ngebanga lokuthi sinesono, soke siyatjhapha. Kodwana kuneminye imitjhapho emikhulu. Begodu eminye yemitjhapho leyo angeze isalungiseka. Okukuphela kwento esingayenza kuphila nemiphumela yawo. (Gal. 6:7) Begodu sithembe ukuthi nasingaphenduka, uJehova uzosilibalela asisekele eenkhathini ezibudisezo ngitjho nanyana kungithi esizibangele lokho.—Funda u-Isaya 1:18, 19; IzEnzo 3:19.

13. UDavida wabulungisa njani ubuhlobo bakhe noZimu?

13 Yini uDavida ebekangayenza? UDavida wabulungisa ubuhlobo bakhe noJehova, asizwa nguye uZimu. Enye yeendlela akwenza ngazo lokhu, kuvuma umtjhaphwakhe ngesikhathi uJehova athumele umphorofidakhe uNathani. (2 Sam. 12:13) Wathandaza nokuthandaza, avuma izono zakhe kuJehova. Wabawa ukubuyela kuye. (Rhu. 51:3-19, [51:1-17, NW]) Kunokuthi avumele ukudliwa sisazelo kumqede amandla, wafunda emitjhaphwenakhe. Begodu akhenge azibuyelele izonwezo. Bese kwathi nasele kudlule iminyaka wahlongakala, kodwana okuhle kukuthi wahlongakala athembekile begodu ukuthembeka kwakhe kuzokuhlala emkhumbulweni kaJehova.—Heb. 11:32-34.

14. Singafundani kuDavida?

14 Yini esingayifunda kuDavida? Sifunda ukuthi nange singenza izono ezikulu, kufuze siphenduke ngeqiniso besibawe uJehova ukuthi asilibalele. Sizivume izono zethu kuye. (1 Jwa. 1:9) Singakulibali ukuyokukhuluma nabadala, bazosisiza sibuyisane noJehova. (Funda uJakopo 5:14-16.) Nasilandela amahlelo kaJehova, sitjengisa ukuthi siyasithemba isithembiso sakhe sokuthi uzosisiza siphole bekasilibalele. Bese nathi okufuze sikwenze kufunda emitjhaphwenethu siragele phambili nokulotjha uJehova, besiqale ikusasa ngethemba.—Heb. 12:12, 13.

NAWUQALENE NOBUNYE UBUJAMO

Nawugulako (Qala isigaba 15)

15. Yini esiyifunda kuHana?

15 Ungacabanga ngabakhulekeli bakaJehova bakade abathembela kuye ukuze bathathe amagadango afaneleko. Akhesithathe isibonelo sakaHana, akhenge azithembe yena ukuthi uzakuqalana nekinga yokungatholi abantwana. Kunalokho wathemba uJehova, wamthemba ukuthi uzomduduza. Yeke waragela phambili alotjha uZimu ethempelini begodu athandaza amthululela soke isifuba sakhe. (1 Sam. 1:9-11) Awuvumi na ukuthi lesi sibonelo esihle okufuze sisilingise? Nangesiqalene nobujamo engeze  sabulawula njengokugula nezinye iinkinga, kufuze sifumbele woke amatshwenyekwethu kuJehova simthembe ukuthi uzositlhogomela. (1 Pit. 5:6, 7) Begodu kuhle ukuthi senze koke esingakwenza ukuze sizuze esifundweni nakwezinye iindlela uJehova asifundisa ngazo.—Heb. 10:24, 25.

Abantwana bakho nabalisa ukukhonza uJehova (Qala isigaba 16)

16. Ababelethi bangafundani kuSamyela?

16 Alo ithiwani-ke yombelethi abantwana bakhe abaphambukileko? USamyela nanyana bekawafundisa amadodanakhe ngoJehova akhenge awakatelele bona alandele zoke iimfundiso awafundisa zona. (1 Sam. 8:1-3) Okukuphela kwento ebekangayenza, kuliselela koke kuJehova. Nanyana bekahlezi phezu kwamalahle avuthako, kodwana wakghona ukuthembeka kuBabakhe wezulwini uJehova. (IzA. 27:11) Ababelethi abanengi namhlanjesi baqalene nobujamo obufana nalobu. Njengoyise wendodana eyazipha inarha kodwana yabuya emfanekisweni kaJesu, ababelethi nabo kufuze bahlale ethembeni lokuthi uJehova ukulinde ngabovu ukubona izoni ziphenduka bese azamukele. (Luk. 15:20) Nababelethi nabo bazabe benza kuhle nange bangahlala bethembekile kuJehova, balwele ukubekela abantwana babo isibonelo bona babasize baphenduke.

Nawunganamali yokuzitlhogomela (Qala isigaba 17)

17. Kubayini indaba yomhlolokazi odudu le ikhuthaza kangaka?

17 Akhucabange godu ngomhlolokazi odududu owaphila ngesikhathi sakaJesu. (Funda uLukasi 21:1-4.) Njengombana bekunobukhohlakali ethempelini, akunanto ebekangayenza ngalokho. (Mat. 21:12, 13) Godu kungenzeka nokuthi bekungananto angayenza ezamkhipha emtlhagwenakhe. Kodwana wanikela “ngeempaparwana zekoporo ezimbili ezincani khulu,” okutjho ukuthi wanikela ngakho “koke aphila ngakho.” Umma lo bekazinikele ngakho koke kuJehova, anethemba lokuthi nakangabeka ubuhlobo bakhe noZimu phambili, uZimu bekazomtlhogomela. Yeke ukuthemba kwakhe uZimu kwamenza wasekela amahlelo wokulotjha uZimu ngeqiniso. Yeke nathi-ke sinethemba lokuthi nasibeka ukwenza umsebenzi kaZimu phambili, uJehova uzosipha izinto esizitlhogako bona siphile.—Mat. 6:33.

18. Akhuze nesibonelo somuntu wanamhlanjesi owaqala imiraro yokuphila ngendlela efaneleko.

18 Inengi labantu bakaJehova namhlanjesi libe nokukholwa okufana nokomhlolokazi lo, lithembe uJehova begodu lithethe namagadango afaneleko. Akhesikhulume ngomfoweth’ uMalcolm, wahlala athembekile bekwaba mnyaka ahlongakala ngawo ngo-2015. Eminyakeni ematjhumitjhumi yoke bekasolo alotjha uJehova, maye nakuziinkinga zona bezivela ngapha nangapha. Umfowethu lo wathi, “Epilweni angeze wazi ukuthi uzokuhlangabezana nani, namhlanje kungaba nje kusasa kube ngenye indlela, iqiniso kukuthi ipilo ibudisi. Kodwana uJehova uyababusisa abantu abamthembako.” Siyini iseluleko sakamfoweth’ uMalcolm? Wathi, “Thandaza kuJehova umbawe ukuthi uhlale ukhuthele emsebenzinakhe ngokuya ngamandlakho. Ungazitshwenyi ngezinto ongeze wakwazi ukuzenza, kodwana dzimelela kilezo ongazenza.” *

19. (a) Kubayini isihloko somnyaka ka-2017 sifaneleka? (b) Uzosisebenzisa njani isihloko somnyaka ka-2017 ekuphileni kwakho?

19 Njengombana sibona ukuthi iphaseli sele liya ekupheleni, asilindeleni ukuthi izinto zizokuthuwelela zibe zimbi komhlolo. (2 Thim. 3:1, 13) Yeke into eqakatheke khulu okufuze siyenze kukuthi singavumeli iinkinga zokuphila zisiqede amandla. Kunokumane silahle itewu, asimthembeni uJehova begodu senze nezinto ezilungileko. Akhuthi uyaqala ukuthi isihloko somnyaka ka-2017 esithi, “Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko” bona sikuthaza kangangani!—Rhu. 37:3NW.

Umtlolwethu womnyaka ka-2017 uthi: “Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko”—Rhu. 37:3, NW

^ isig. 18 Qala isiThala saka-Oktoba 15 2013, kk. 17-20.