ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2017

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-27 Febherbari kuya ngomhlaka-2 Apreli 2017.

Bazinikela Ngokuzithandela

Inengi labodade elitjhumayela kwezinye iinarha, ekuthomeni belingabaza. Into esizibuza yona kukuthi basifumanephi isibindi esingaka? Begodu yini abayifundileko ngokutjhumayela eenarheni abangakakhuleli kizo?

“Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko”

UJehova ukuthabela khulu ukusenzela izinto esibhalelwa ukuzenzela zona thina ngokwethu. Kodwana ufuna nathi senze okusemandlenethu bona sizisize. Umtlolo womnyaka ka-2017 usisiza njani bona sibe nombono ofaneleko

Sithabele Isipho Sakho Sekululeko Yokuzikhethela

Iyini ikululeko yokuzikhethela begodu iBhayibheli lisifundisani ngayo? Ungatjengisa bona uyayihlonipha ikululeko yabanye yokuzikhethela?

Kubayini Ukuthobeka Kuqakatheke Kangaka

Kuyini ukuthobeka, kubandakanya ini, begodu kuhlobana njani nokwazi ukuthi amandlethu akhamba afikephi? Kubayini buyifanelo eqakathekileko bona siyihlakulele?

Ungahlala Uthobekile Nanyana Ulingwa

Singahlala njani sithobekile lokha ubujamo bethu nabutjhugulukako, nasinyefulwa namkha sibukwa, nalokha siqalene nokungalazi ikusasa?

“Lokho Owangizwa Ngikufundisa  . . . Kudlulisele Ebantwini Abathembekileko”

Intanga edala ingayisiza njan intanga etja bona ilungele ukuthwala imithwalo engeziweko? Intanga etja yona ingatjengisa njani bona iyabahlonipha esele bakhambile ngeminyaka?

Inga-Kghani Bewazi?

Abantu bakade bebawuthwala njani umlilo nabanekhambo?