Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Zoke Izinto Ziyenzeka NgoJehova

Zoke Izinto Ziyenzeka NgoJehova

NGELINYE ilanga umkami angebhesini wezwa umma omunye atjhumayela. Wathi: “Ukufa angeze kusaba khona begodu nabantu abahlongakeleko bazokuvuswa.” Umkami ibizo lakhe nguMairambubu, wathi nakezwa umma lo akhuluma wafuna ukwazi ngalokho ebekakhuluma ngakho. Yeke ibhesi yajama esitopeni bahlika-ke abantu njengemhleni, umkami-ke yena wagijimela umma loya okhulume amezwi amthintileko lawa. Ibizo lomma lo bekungu-Apun Mambetsadykova begodu bekanguFakazi kaJehova. Kazi ngesikhatheso bekuyingozi khulu ukukhuluma noFakazi. Nanyana kunjalo izinto esazifunda ku-Apun zakutjhugulula khulu ukuphila kwethu.

BELIPHUMA BELITJHINGE SISOLO SISEBENZA

Ngabelethelwa ekolkhoz iplasi ebelihlanu kweTokmok eKyrgyzstan, bekungomnyaka ka-1937. Ekhaya simaKyrgyz yeke sikhuluma sona isiKyrgyz. Ilanga beliphuma beliyokutjhinga ababelethi bami basolo bagobile emasimini, kazi bebasebenza ekolkhoz. Nokho okubuhlungu kukuthi bebabhadelwa kanye ngonyaka, okukuphela kwento ebebayithola qobe bekukukudla. Kungebangelo bekubudisi ngomma bona asitlhogomele sinodadwethu omncani. Kungebangelo kwathi sengifunde iminyaka emihlanu kwaphela esikolweni, ngalisa isikolo ngayokusebenza ekolkhoz.

ETeskey Ala-Too mountain range

Endaweni ebesihlala kiyo umtlhago bewubhokile, yeke nawuzakuthola imadlanyana yokuphila bekufuze ujuluke tle! Nangisese lisokana bengingazitshwenyi kangako ngokuzibuza ukuthi kuhlekuhle ngiphilelani nokuthi ikusasa lingiphatheleni. Azange khengicabange ukuthi ngelinye ilanga ngizakuzwa amaqiniso ngoJehova nangokuthi yini ayihlosileko ngabantu. Lokho kwatjhugulula ukuphila kwami. Nawungezwa ukuthi iindaba ezimnandezi zafika njani eKyrgyzstan uzokusala ubambe wangenzasi. Koke kwathoma esifundeni sangekhethu, etlhagwini yangeKyrgyzstan.

IQINISO LEZA NEENTHUNJWA

Amaqiniso ngoJehova athoma ukuhluma ngabo-1950 eKyrgyzstan. Abantu nabazakukholelwa amaqiniso la ngoZimu bekufuze bakhohlwe koke abatjelwa khona ngobukhomanisi. Phela kade iKyrgyzstan beyibuswa yi-Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Kizo zoke iindawo ebezibuswa  yi-USSR aboFakazi bakaJehova akhenge bazihlanganise nezepolotiki. (Jwa. 18:36) Kungebangelo batlhoriswa kabuhlungu kangaka, kazi bebaqalwa njengamanaba wombuso. Kodwana akunanto engakhandela uZimu bona afundise abantu bakhe. Kiyo yoke iminyaka esengiyiphilile le ngifunde into eqakatheke khulu, ukuthi “zoke izinto ziyenzeka” ngoJehova.—Mar. 10:27.

U-Emil Yantzen

Ngitjho nanyana aboFakazi bakaJehova batlhoriswa ngapha nangapha, baragela phambili banda. Bekwenziwa yini lokho? I-USSR beyibusa neSiberia okukulapho amavukelambuso ebekavalelwa khona. Ngelinye ilanga-ke amavukelambuso la atjhatjhululwa, amanengi wawo eza eKyrgyzstan. Nokho amanye wawo eza sekafunde amaqiniso weBhayibheli. Omunye wabo ngu-Emil Yantzen, wabelethelwa eKyrgyzstan ngo-1919. U-Emil wavalelwa ekampeni, lapho bekusetjenzwa ingasi kancani. Kulapho-ke ahlangana naboFakazi khona. Wakuthanda afundiswa khona, kwathi ngo-1956 wabuyela ekhaya. U-Emil wayokuhlala hlanu kweSokuluk, ebeyisesifundeni sekhaya. Kulapha kwaba nebandla lokuthoma enarheni yeKyrgyzstan, bekumnyaka ka-1958.

UVictor Vinter

Kwathi sekudlule umnyaka uVictor Vinter wafudukela eSokuluk. UVictor wahlangabezana neenlingo ezinengi khulu, zivela ngapha nangapha. Kazi walilelwa ziinsimbi kabili, kokuthoma wadosa iminyaka emithathu, nakwesibili kwaba ngiso soneso. Godu walilelwa ziinsimbi iminyaka elitjhumi yoke, wabuye wavalelwa ekampeni iminyaka emihlanu. Kwabhala kunjalo, nakuziindaba ezimnandi zona zarhatjheka.

ALO LAFIKA NJANI IQINISO EKHAYA?

U-Eduard Varter

Ngomnyaka ka-1963 bekunaboFakazi abangaba li-160 eKyrgyzstan. Inengi labo belivela eGermany, e-Ukraine neRussia. U-Eduard Varter yena-ke bekavela eGermany, wabhajadiswa ngo-1924. Ngabo-1940 amaNazi amvalela ekampeni begodu amtlhorisa. Kanti namakhomanisi we-USSR akhe amvalela. Ngo-1961 umnakwethu lo waya eKant, eseduze khulu nekhaya.

U-Elizabeth Fot; U-Aksamai Sultanalieva

Khona Kant bekunodadwethu u-Elizabeth Fot, naye bekathembekile tle! Bekasebenza ukuthunga iimpahla. Bekathunga kuhle udadwethu lo, kangangokuthi abodorhodera nabotitjhere bebathungisa kuye. Omunye wabantu ebakabathungela ngu-Aksamai Sultanalieva, umma lo bekatjhade nesinye isisebenzi sombuso esisesikhundleni esiphezulu. Bekathi nakazokuthungisa ku-Elizabeth ambuze imibuzo eminengi, njengokuthi siphilelani begodu abantu abahlongakeleko bakuphi. U-Elizabeth waphendula yoke imibuzwakhe ngeBhayibheli. Uyazi kwenzekani ekugcineni? U-Aksamai waba mtjhumayeli okhutheleko.

UNikolai Chimpoesh

Ngesikhatheso-ke uNikolai Chimpoesh ovela eMoldova wakhethwa bona abe mbonisi wesigodi. Kwaphela iminyaka ema-30 yoke enza wona umsebenzi lo. UNikolai bekangakhambeli amabandla nje kwaphela, kodwana bekabuye asize ekuthunyelweni kweencwadi emabandleni. Nokho iinkhulu zakarhulumende zakulemuka lokho. Kungebangelo u-Eduard Varter athi “iinkhulu zakarhulumende nazikubuzako ungazifihleli zitjele ukuthi iincwadezi zivela eBrooklyn. Ungabi nevalo.”—Mat. 10:19.

Bathi nabaqeda ukukhuluma, isikhulu sabiza uNikolai. Uyasitjela ukuthi kwenzekani, uthi: “Sangibuza isikhulu ukuthi iincwadi zethu zivelaphi, ngavele ngasitjela ukuthi zivela eBrooklyn. Ngemuva kwalokho akhenge asazi ukuthi athini. Wathi angikhambe begodu akhenge asangibiza.” AboFakazi abanjalo bebanesibindi, kungebangelo  baragela phambili nokutjhumayela iindaba ezimnandi eKyrgyzstan. Kodwana koke lokhu bakwenza ngokuhlakanipha. Ekhaya amaqiniso weBhayibheli sawenzwa ngabo-1980, begodu umkami uMairambubu nguye wokuthoma owamukela amaqiniso.

UMKAMI WALIBONA MSINYA IQINISO

UMairambubu uvela esifundeni seNaryn yeKyrgyzstan. Ngathoma ukumbona ngo-Arhostesi 1954 ngesikhathi avakatjhele usesami. Ngamthanda mhlokho ngithoma ukumbona. Satjhada ngelanga esahlangana ngalo.

U-Apun Mambetsadykova

BekungoJanabari 1981, uMairambubu bekangebhesini etjhinga esitolo nakazakuzwa abantu bacoca ngendaba esesikhulume ngayo ekuthomeni. Akhenge azibambe, wangena endabenabo le. Wabuza bona angalifumana njani ilwazi elingeziweko, wabawa imininingwana kadade lo. Udade lo wamtjela bona ibizo lakhe ngu-Apun, kodwana bekasaba ngombana umsebenzi wokutjhumayela bewuvinjelwe ngitjho nangeminyaka yabo-1980 leyo. Yeke ngebangelo akhenge amtjele ukuthi uhlalaphi, kunalokho wathatha imininingwanakhe. Umkami wafika ekhaya athabe kwamanikelela.

UMairambubu nakatjhoko uthi: “Ngezwa iindaba ezimnandi.” Uyaraga godu uthi: “Wangitjela ukuthi esikhathini esingaphelisi ihliziyo abantu ngeze basafa, ngitjho neenlwana zemmangweni angeze zisaba yingozi.” Kimi lokho kwazwakala ngasuthi yinolwana. Ngabe ngamtjela ngathi: “Akhesilinde bekabuye godu azositjela okwengeziweko.”

U-Apun wabuya godu ngemuva kweenyanga ezintathu. Wabuye wasivakatjhela begodu kulapho sahlangana khona nabanye aboFakazi bokuthoma abamaKyrgyz. Ngibo abadade labo abasitjela ngoJehova nangomnqophwakhe. Bebasifundela incwadi ethi, From Paradise Lost to Paradise Regained. * Njengombana beyiyinye incwadi le eTokmok sabona kungcono siyikopulule.

Isiphorofido sokuthoma esafunda ngaso besikuGenesisi 3:15. Isiphorofidwesi sasifundisa ukuthi sizokuzaliseka ngeNdodana kaZimu uJesu, ayibeke bona ibe yiKosi yomBuswakhe. Loyo-ke mlayezo oqakathekileko okufuze woke umuntu awuzwe! Koke lokho kusinikela iinzathu zokutjhumayela. (Mat. 24:14) Kungakabi ukuyaphi sabona amatjhuguluko enziwa kufunda iBhayibheli.

IMIHLANGANO NOKUBHAJADISWA NANYANA SIVINJELWE

Umzalwana othileko eTokmok wasimema emtjhadweni. Sathi nasifika emtjhadweni loyo, sabona  ukuthi aboFakazi benza izinto ngendlela ehlukileko. Bebungekho utjwala begodu nokuzithabisa kwakhona bekuhlelekile. Bekuhluke khulu kilokho ebesikubona kweminye imitjhado, lapho abantu basela bebadakwe, benze izinto ezingayi ngandlela bebathukane.

Saya nemihlanganweni yebandla khona eTokmok. Imihlangano beyibanjelwa ngaphasi kwemithi, kuye ngobujamo bezulu. Abanakwethu bebazi ukuthi amapholisa angemuva kwethu, yeke bebahlala batjhejile. Ebusika imihlangano besiyibambela ngendlini. Amapholisa bekhe eze azokuhlola bona senzani. Mina noMairambubu sabhajadiswa ngoJulayi 1982 emlanjeni iChüy, kwakufuze sitjheje nasibhajadiswako. (Mat. 10:16) Abanakwethu bebeza kancanikancani emmangwenapho. Sabhina iingoma zomBuso salalela nekulumo yebhabhadiso.

SALISEBENZISA ITHUBA LOKUTHUTHUKISA UMSEBENZI WOKUTJHUMAYELA

Ngo-1987, umzalwana othileko wangibawa bona ngivakatjhele umuntu obekathanda ukufunda iBhayibheli eBalykchy. Ukufika lapho kwasithatha ama-awara amane, sikhamba ngesitimela. Ngemuva kokukhambela indawo le iinkhathi ezimbalwa, safumana bona banengi abantu abathanda ukufunda iBhayibheli. Leli-ke lona bekulithuba lokuthuthukisa umsebenzethu wokutjhumayela.

Mina noMairambubu bese sijayele ukuya eBalykchy. Besihlala lapho ngeempelaveke sitjhumayela khona sibamba nemihlangano. Bebabanengi abantu abafuna iincwadi zethu. Besithutha iincwadi zisuka eTokmok sizifaka emgodleni wokufaka amazambana. Imigodlana emibili yeencwadi beyingabaneli abantu. Ngitjho nesitimeleni besibatjhumayeza abantu ebesikhwele nabo siya nalokha sibuya eBalykchy.

Ngo-1995 kwathonywa ibandla eBalykchy, besele kudlule iminyaka ebunane sivakatjhele idorobhelo. Ngeenkhathezo ukusuka eTokmok uyeBalykchy bekudura khulu. Besinganayo imali eyaneleko, yeke, sasizwa yini? Umzalwana othileko bekanande asipha imali, sithole koke esikutlhogako. UJehova wasibona isifiso sethu sokuthuthukisa umsebenzi wokutjhumayela begodu ‘wasithululela iimbusiso.’ (Mal. 3:10) Kwamambala ayikho into engenzeki kuZimu!

UMNDENI NOKUSEBENZELA UZIMU

Ngo-1992 ngaba mdala wokuthoma omuKyrgyz endaweni leyo. Ebandleni ebengikilo eTokmok kwavuleka imikhakha eminengi. Besinabantu abanengi esibafundela iBhayibheli, inengi labo bekubantwana besikolo njengombana besiyokutjhumayela khona eenkolweni. Omunye wabantu abatjhaba ebesifunda nabo sikhuluma nje ulilunga leKomidi yeGatja bese kuthi abanye ababili bamaphayona akhethekileko. Sasebenza ngamandla sisiza abanye ebandleni. Ekuthomeni kwabo-1990, ilimi neencwadi ebesizifunda esifundweni bezingesiRussia. Kodwana abantu abanengi ebesele bathoma ukuza esifundweni bebakhuluma isiKyrgyz njengombana kulilimi labo. Yeke bengibatologela, lokho kwabasiza bona bazwisise iqiniso leBhayibheli.

Ngo-1989 sinomkami nabantwana bethu abayi-8

SinoMairambubu ngapha besitlhogomela umndenethu ebewukhula. Besikhamba nabantwana bethu nasiyokutjhumayela, nalokha siya esifundweni, besikhamba nabo. Ngesikhatheso indodakazethu  uGulsayra beyineminyaka eli-12, beyikuthanda khulu ukukhuluma nabantu abadlula ngendlela ibatjele ngeBhayibheli. Abantwana bethu bebakuthanda khulu ukubamba imiTlolo ngehloko. Lokho kwenza bona abantwana bethu ngokukhamba kwesikhathi neenzukulwana nazo zahlanganyela emsebenzini eminengi yebandla. Sinabantwana abali-9, bese kuthi iinzukulu zona zili-11. Okuthabisako kukuthi abali-16 boke basalotjha uJehova kunye nababelethi babo.

AMATJHUGULUKO

Abanakwethu nabodadwethu abathoma umsebenzi wokutjhumayela ngabo-1950 bazokukareka nababona amatjhuguluko enzekileko. Okhunye okuthabisa khulu kukuthi kusukela ngabo-1990 safumana itjhaphuluko yokutjhumayela iindaba ezimnandi begodu sihlangane soke nemhlanganweni.

Nginomkami siyatjhumayela

Ngo-1991 sinomkami saya emhlanganweni wokuthoma ebewuse Alma-Ata, nje esele yaziwa nge-Almaty, eseKazakhstan. Ngo-1993 abazalwana eKyrgyzstan bebanomhlangano ekundleni yeSpartak eBishkek kokuthoma. Abafowethu basebenza iveke yoke, bahlwengisa ikundla. Kangangokuthi umnikazi wekundla wathi singayisebenzisa simahla ikundla.

Ngo-1994 kwenzeka enye godu iqophamlando, bekukokuthoma kugadangiswa iincwadi ngesiKyrgyz. Ngo-1998 umsebenzethu wokutjhumayela nokuhlangana ndawonye nasilotjha uZimu waba semthethweni eKyrgyzstan. Sikhuluma nje sesinabatjhumayeli abangaphezu kwe-5 000 enarhenethu. Namhlanjesi sinesilinganiso samabandla ama-83, neenqhema ezima-25 zesiTjhayina, isiNgisi, isiKyrgyz, isiRussia, nelimi lezandla laseRussia, isiTurkish, isi-Uighur ne-Uzbek. Abazalwana nabodadaba bavela eenzindeni ezihlukahlukeneko kodwana balotjha uJehova ngobunye. Koke lokhu kungebanga lakaJehova.

UJehova watjhugulula ipilwami. Ngikhule ngitlhaga, yeke esikolweni ngaya iminyaka emihlanu kwaphela. Kodwana uJehova wangisebenzisa ngaba mdala webandla wangisiza bona ngifundise abantu amaqiniso weBhayibheli, kazi bengifundisa nabantu abafunde ukudlula mina. Kwamambala kuliqiniso ukuthi koke kuyenzeka ngoZimu. Okwenzeka epilwenami kungikhuthaza bona ngiragele phambili ngitjela abantu ngoJehova, ngombana ngaye “zoke izinto ziyenzeka.”—Mat. 19:26.

^ isig. 21 Beyigadangiswa boFakazi bakaJehova, kodwana nje ayisagadangiswa.