Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Thuthukisa Indlela Othanda Ngayo UZimu!

Thuthukisa Indlela Othanda Ngayo UZimu!

“Ragelani phambili nikhamba ngeenqophiso zommoya.”—GAL. 5:16.

IINGOMA: 22, 75

1, 2. Yini uRobert ayilemuka ngaye, begodu yini ayenza ngalokho?

UROBERT wabhajadiswa nakaneminyaka eli-15, kodwana bekangamthandi ngendlela ebekufuze amthande ngayo uZimu. Uthi: “Akunantwembi ebengiyenza, sekukukuthi bekunezinto ebezingangiphathi kuhle. Nawungiqalileko bewungathi ngitjhidelene khulu noZimu, phela bengihlala ngikhona esifundweni, nakuvela amathuba wokuphayona ngiphayone. Kodwana kukhona ebengingakwenzi kuhle.”

2 URobert wabe watjhada asolo angazi ukuthi yini le angayenzi kuhle. Njengombana besele atjhadile banomkakhe bebathanda ukudlala ngokubuzana imibuzo yeBhayibheli. Nabasolo babuzana njalo, kwabonakala ukuthi umkakhe uyalazi iBhayibheli, ngombana imibuzo eminengi bekayiphendula lula nje. Kodwana nakunguRobert yena, bekahlala ahlaziseka, ngombana umkakhe bekathi nakambuzako ipendulo do! Uthi: “Bewungafunga uthi akunalitho engilaziko ngeBhayibheli. Yeke, ngahlala phasi ngazibuza, ‘kazi ngimi okufuze adose phambili ezintweni zakaZimu, kuyatjho ukuthi kufuze ngidose amakowusu.’” Nokho okuhle kukuthi uRobert wazimisela, uthi: “Ngalifunda iBhayibheli, bengalifundisisa, kancanikancani ilwazi lami belithuthuka. Ngathoma ukuzwisisa  begodu okuqakatheke khulu kukuthi indlela ebengithanda ngayo uZimu yathuthuka.”

3. (a) Yini esingayifunda endabeni kaRobert? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

3 Kunengi esingakufunda endabeni kaRobert le. Kazi singazi iBhayibheli ngendlela esizazi ngayo, nesifundweni sihlale siya kodwana kufuze sikhumbule ukuthi ukwenza lokhu kodwa akutjho ukuthi siphila ngommoya kaZimu. Godu singathi nasiqala indlela esithuthuke ngayo, sicabange ukuthi siyiphethe khona. Kodwana sithi nasizihlolisisa kuhle, sifumane ukuthi sitlhoga ukuthuthukisa indlela esithanda ngayo uZimu. (Flp. 3:16) Yeke esihlokwenesi sizokuphendula imibuzo emithathu nasi, ezosisiza sithuthukise indlela esithanda ngayo uZimu, (1) Yini engasisiza sizihlole ukuthi simthanda kangangani uZimu? (2) Singabuthuthukisa njani ubuhlobo bethu noZimu? (3) Nawuthanda uJehova ngehliziywakho yoke, uzokuphila njani?

AKHUZIHLOLE

4. Incwadi yebe-Efesu 4:23, 24, ithi yini ekufuze siyenze?

4 Sathi nasithoma ukulotjha uZimu, satjhugulula indlela ebesiphila nebesicabanga ngayo. Yeke ngitjho nanyana sibhajadisiwe akutjho bona kufuze siphuthe imikhono sithi siqedile. Kungebangelo iBhayibheli lithi kufuze ‘siragele phambili senziwe batjha emandleni alawula imikhumbulwethu.’ (Efe. 4:23, 24) Soke nasinje sinesono, kungebangelo kufuze siragele phambili senze amatjhuguluko. Ngitjho nabantu esele kuminyaka basebenzela uJehova kusafuze balwele ukuhlala batjhidelene naye.—Flp. 3:12, 13.

5. Ngimiphi imibuzo engasisiza sizihlole?

5 Nasifuna ukuthuthukisa indlela esithanda ngayo uZimu, kufuze sithembeke sizihlolisise. Kungakhathaliseki bona sibadala namkha sibancani, imibuzo nasi ingasisiza sizihlole: ‘Indlela engithanda ngayo uZimu iyathuthuka na? Inga-kghani nginobuntu obunjengebakaKrestu? Ngiyakuthanda na ukuya esifundweni? Indlela engiziphatha ngayo esifundweni ingitjelani ngami? Yini engihlala ngikhuluma ngayo? Indlela engifunda ngayo iBhayibheli, engimbatha nengizilungisa ngayo ingiveza ngimumuntu onjani? Vane ngenzeni nangilulekwako? Ngiqalana njani neenlingo? Ngiba mKrestu ovuthiweko na?’ (Efe. 4:13) Nawufuna ukuzihlola ukuthi umthanda kangangani uZimu, cabangisisa ngemibuzo le.

6. Yini okhunye okungasisiza sihlolisise indlela esithanda ngayo uZimu?

6 Okhunye okungasisiza bona sizihlole, kubawa abanye abantu ukuthi basisize. Umpostoli uPowula wakhe watjho wathi umuntu ophila ngenyama akazwisisi ukuthi yini okufuze angayenzi nakazakuthabisa uZimu. Kodwana umuntu ophila ngommoya uqala izinto ngendlela uZimu aziqala ngayo. Uyazi nokuthi uJehova akabathandi abantu abaphila ngenyama. (1 Kor. 2:14-16; 3:1-3) Abadala abanomkhumbulo kaKrestu bambona msinya umnakwethu namkha udadwethu nakathoma ukwenza izinto ngendlela engakhambisani nomthetho kaZimu, bese bambuyise endleleni. Akhesithi nakho-ke abadala balinga ukusibuyisa endleleni, sizokuba nendlebe na? Nasingalalela, sizabe sitjengisa ukuthi simthanda khulu uJehova.—UMtj. 7:5, 9.

HLAKULELA UBUHLOBO NOZIMU

7. Kubayini ukuba nelwazi ngeBhayibheli kwaphela kungamenzi umuntu abe nobuhlobo noZimu?

7 Khumbula godu ukuthi ukwazi iBhayibheli nje kwaphela akumenzi umuntu bona abe nobuhlobo noZimu. IKosi uSolomoni nayo beyimazi uJehova. Kungebangelo yatlola nengcenye yeBhayibheli. Kodwana yabhalelwa kuthembeka kuJehova. (1 Kho. 4:29, 30; 11:4-6) Yeke yini kuhlekuhle etlhogekako ngaphezu kokwazi uJehova? Kufuze siragele phambili sihlakulela ubuhlobo noZimu. (Kol. 2:6, 7) Singakwenza njani lokho?

8, 9. (a) Yini ezosisiza sibe nobuhlobo obuqinileko noZimu? (b) Ukufunda nokuzindla kuzosisiza ngani? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

 8 UPowula wakhuthaza amaKrestu wangeenkhathi zakhe wathi kiwo: “Asirageleni phambili ngetjiseko ekuvuthweni.” (Heb. 6:1) Ngimaphi amagadango okufuze siwathathe nasizakwenza ngokuvumelana namezwi kaPowula? Okuqakathekileko esingakwenza kufunda incwadi ethi, Hlalani Ethandweni LakaZimu.’ Ukuyifunda siyiqede incwadi le kuzosisiza sibone indlela yokusebenzisa imithetho yeBhayibheli. Nakhibe sele uyiqedile incwadi le, kghani ungakghona ukudlulela kwenye ezokusiza uqinise ukukholwa kwakho? (Kol. 1:23) Uyathandaza na bewuzindle ubawe uJehova akusize usebenzise okufundako ekuphileni kwakho?

9 Khumbula godu ukuthi umnqopho wokufunda nokuzindla kukobana sikghone ukuhlakulela isifiso sokuthabisa uJehova besilalele nemithethwakhe. (Rhu. 40:8; 119:97) Ngesikhathi esifanako silwela ukususa nanyana yini ezosivimbela bona singathuthuki.—Tit. 2:11, 12.

10. Bantu abatjha yini eningayenza bona niqinise ubuhlobo benu noZimu?

10 Muntu; omutjha kghani unayo imigomo? Emhlanganweni wesigodi umzalwana othileko ovela emndenini weBethel ukwenze umukghwa ukhuluma nabazokubhajadiswa ababuze ukuthi iyini imigomwabo. Inengi labo babantu abatjha. Umzalwana lo vane ababuze ukuthi iyini imigomwabo. Abanengi iimpendulo zabo zitjengisa ukuthi bayazi ukuthi yini abafuna ukuyenza ngokuphila kwabo, bebatjho nokuthi bahlela ukuphayona, abanye bafuna ukuyokusiza lapho kunetlhogeko yabatjhumeyeli bomBuso khona. Kukhona abanye abangazi bona bazokwenzani. Inga-kghani lokho litshwayo lokuthi bebangakabi nemigomo yokusebenzela uZimu? Nawumumuntu omutjha zibuze umbuzo naku: ‘Inga-kghani ngizibekela umgomo ngombana ngilokho okufunwa babelethi bami? Inga-kghani ngizitjhideza eduze noZimu ngokobana ngifunde iliZwi lakhe?’ Indaba le akusingeyabantu abatjha kwaphela, woke umuntu uyathinteka. Ukuzibekela imigomo kuzokuqinisa ubuhlobo bethu noZimu.—UMtj. 12:1, 13.

11. (a) Yini okufuze siyenze nasizokuthuthuka ebuhlotjeni bethu noZimu? (b) Ngisiphi isibonelo esiseBhayibhelini esingasilingisa?

11 Nasele sibonile la kufuze sithuthukise khona, kuzoba kuhle bona senze nanyana yini engasisiza ekuqiniseni ubuhlobo bethu noZimu. Ukuba nobuhlobo noZimu kuqakathekile. Ekhabolakhona le yindaba yokufa nokuphila. (Rom. 8:6-8) Nokho kufuze sikhumbule ukuthi ukuba nobuhlobo obuhle noZimu akutjho ukuthi asinasono. Mummoya kaZimu kwaphela ongasisiza sithuthuke. Nanyana kunjalo kufuze sizame. Nakakhulumela umTlolo kaLukasi 13:24 uMnakweth’ uJohn Barr obekalilunga lesiHlopha esiBusako wathi, “Inengi labantu nakuziwa endabeni yokukhula ebuhlotjeni noZimu, libhalelwa ngombana alizimiseli.” Kufuze sifane noJakopo owabindana nengilozi wangayilisa bewafumana isibusiso. (Gen. 32:26-28) Ngezinye iinkhathi kungaba mnandi ukufunda iBhayibheli kodwana akukafuzi silifunde ngasuthi sifunda incwadi yeendatjana. Kufuze sizimisele nasizokuzuza kilokho esikufundako.

12, 13. (a) Yini ezosisiza sisebenzise okutjhiwo yincwadi yebeRoma 15:5? (b) Isibonelo sompostoli uPitrosi singasisiza njani? (c) Yini ongayenza bona uhlakulele ubuhlobo noZimu? (Qala ibhoksi elithi, “ Amagadango Angakusiza Uthuthukise Indlela Othanda Ngayo UZimu.”)

12 Njengombana silinga ngamandla ekuthuthukiseni ubuhlobo bethu noZimu, ummoya ocwengileko uzosinikela amandla wokutjhugulula imicabangwethu. Kancanikancani sizokukghona ukuba nomkhumbulo kaKrestu, lokho sizokwenza sisizwa mmoya ocwengileko. (Rom. 15: 5) Ngaphezu kwalokho  ummoya lo uzosisiza bona silise imikghwa emimbi, sihlakulele izinto ezithabisa uZimu. (Gal. 5:16, 22, 23) Nasizwa ngasuthi sinomukghwa omumbi wokukhanukela izinto zakanokutjho, kufuze sirabhele uJehova bona asisize ngommoyakhe ocwengileko, silungise indlela esiqala ngayo izinto. (Luk. 11:13) Singakhumbula umpostoli uPitrosi. Ngezinye iinkhathi khewenza njengomuntu ongamaziko uZimu. (Mat. 16:22, 23; Luk. 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Kodwana akhenge aphele amandla. Ngesizo lakaJehova uPitrosi wathoma ukuziphatha ngokwendlela yamaKrestu. Nathi singenza okufanako.

13 UPitrosi esikhuluma ngaye lo, kwathi ngokukhamba kwesikhathi wakhuluma ngezinto okufuze sizenze nasizakuthabisa uZimu. (Funda 2 Pitrosi 1:5-8.) Njengombana ‘sizama ngekuthalo yoke’ ukuba nobuntu obufaneleko obuhlanganisa ukuzibamba, ukubekezela nokuthanda abanye. Sizokusizwa godu ngokobana siragele phambili sithanda uZimu. Ilanga ngalinye zibuze ukuthi, ‘Yini ongayenza bona uthuthuke ebuhlotjeni bakho noZimu?’

SEBENZISA OKUFUNDILEKO

14. Ukucabanga njengoKrestu kuzosisiza njani?

14 Nasicabanga njengoKrestu sizoziphatha kuhle, sizokukhuluma izinto ezikhuthazako neenqunto zethu kuzokuba ngezivuthiweko. Lokho sizokwenza kungakhathaliseki ukuthi sisesikolweni namkha emsebenzini. Iinquntwezo zizokutjengisa bona sifuna ukulandela uKrestu. Asifuni litho elizokwenza singatjhidelani noBabethu wezulwini. Ngebanga lokuthi sicabanga njengoKrestu sizokuqalana neentjhijilo zokuphila ngendlela ephumelelako. Nasithatha iinqunto sizozibuza imibuzo nasi: ‘Ngiwuphi umthetho weBhayibheli ongangisiza ngithathe isiquntwesi? UKrestu bekangenzani nabekangaqalana nobujamo engiqalene nabobu? Yini ezokuthabisa uJehova?’ Akhesiqale bona yini engasisiza sicabange njengoKrestu. Esibonelweni esinye nesinye kufuze sibone ukuthi ngiyiphi ikambiso yeBhayibheli engasisiza sithathe iinqunto ezivuthiweko.

15, 16. Yenza isibonelo sokuthi nawucabanga njengoKrestu uzokusizeka njani, (a) nawukhetha umuntu ozokutjhada naye. (b) nasikhetha abangani.

15 Ukukhetha umuntu ozokutjhada naye. UmTlolo we-2 Korinte 6:14, 15 ungasisiza sikhethe kuhle. (Ufunde.) Amezwi kaPowula akubeka epakameni ukuthi umuntu othanda uZimu angekhe athaba nakangatjhada nomuntu ongamlotjhiko. Alo singasisebenzisa njani iselulekwesi nasikhetha umuntu esizokutjhada naye?

16 Ukukhetha abangani. Tjheja ikambiso esemTlolwni webe-1 Korinte 15:33. (Ufunde.) Umuntu othanda uZimu angekhe abe mngani wabantu abangafaka ubuhlobo bakhe naye engozini. Singazibuza miphi imibuzo bona sikhethe kuhle abangani? Akhesenze isibonelo ngabangani esibafumana ku-inthanethi. Uzokwenza njani nakwenzeka umuntu ongamazi akumeme bona nidlale amagemu we-inthanethi?

Iinqunto engizithathako zizongisiza na ngithande uZimu khulu? (Qala isingaba 17)

17-19. Nasicabanga njengoKrestu kuzosisiza njani (a) sibalekele imisebenzi efileko? (b) sizibekele imigomo? (c) ukuthi siqalane ngokuphumelelako neempikiswano?

17 Izinto ezenza ithando lethu noZimu lingathuthuki.  Amezwi kaPowula awatlolela amaKrestu akunye nawo, bekayelelisa ngazo izenzwezi. (Funda amaHebheru 6:1.) Ngiyiphi ‘imisebenzi efileko’ ekufuze siyilise? Ngiyo yoke esithi nasiyenzako sibekele uZimu eqadi, imisebenzi engatheli iinthelo ezihle. Ikambiso le ingasisiza siphendule imibuzo eminengi esingaba nayo, enjengokuthi: ‘Izinto engizenzako inga-kghani ziyingcenye yemisebenzi yenyama? Ngingayingenela na indaba yokwenza imali enengi? Ngingawangenela na amahlelo wokuthuthukisa iphasi?’

Iinqunto engizithathako zizongisiza na bona ngizibeke imigomo yokwenza intando kaZimu? (Qala isingaba 18)

18 Imigomo yokusebenzela uZimu. Amezwi uJesu awakhuluma aseNtabeni asisiza sibone imigomo esingazibekela yona. (Mat. 6:33) Umuntu othanda uZimu uzibekela imigomo yokumsebenzela. Nasihlala sikhumbula ikambiso le sizokukghona ukuphendula imibuzo enjenganasi: ‘Kufuze ngiyokufunda eyunivesithi na? Ngingawamukela umsebenzi othileko?’

Iinqunto engizithathako zizongisiza na ngifune ukusebenzela ukuba “nokuthula nabantu boke”? (Qala isingaba 19)

19 Ukuphikisana. Iseluleko sakaPowula asitlolela ibandla leRoma sisiza njani nakuba nokuphikisana? (Rom. 12:18) Njengombana sibalandeli bakaKrestu ‘asibeni nokuthula nabantu boke.’ Senza njani nakwenzeka kube nokuphikisana? Siyarhobha na begodu saziwa ngokuthi sibabantu “abenza ukuthula”?—Jak. 3:18.

20. Kubayini ufuna ukuthuthukisa ithando lakho ngoZimu?

20 Lezi ziimbonelo ezimbalwa ezitjengisa ukuthi ukulandela iinkambiso zakaZimu kuzosisiza sithathe iinqunto ezitjengisa ukuthi siyamthanda. Ukuba nobuhlobo noZimu kuzosisiza siphile ipilo ethabisako begodu saneliseke. URobert esicoce ngaye ekuthomeni kwendabethu le uthi: “Ngathi nase ngakhe ubuhlobo noZimu ngathoma ukuba yindoda nobaba ongcono. Besenganelisekile begodu ngithabile.” Nathi singathola iimbusiso ezifanako nasithuthukisa ubuhlobo bethu noZimu. Njengombana sibabantu bakaZimu sizokuphila ipilo eyanelisako nje bese kuthi ngesikhathi esizako sifumane “ukuphila kwamambala.”—1 Thim. 6:19.