Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ithabo Ubuntu BakaZimu Okufuze Sibe Nabo

Ithabo Ubuntu BakaZimu Okufuze Sibe Nabo

NGOKUVAMILEKO abantu bathanda ukuphila ipilo ethabisako. Kodwana emalangeni wokuphela la, ukuphila kwawo woke umuntu kuzele iintjhijilo “okubudisi ukuqalana nazo.” (2 Thim. 3:1) Kuzele ukungabi nobulungiswa, ipilo ebogabogako, imisebenzi ayikho, isizi nezinye izinto ezibangela amatshwenyeko, koke lokhu kungenza abantu bangathabi. Lokhu kungenzeka ngitjho nebantwini abalotjha uZimu, nabo ngasikhathi bangaphelelwa mamandla. Yini ongayenza nawungazifumana ebujamwenobu?

Bona siphendule umbuzo lo, kufuze kokuthoma sazi bona liyini ithabo lamambala, nokuthi abanye bakghone njani ukuhlala bathabile nanyana baqalene neentjhijilo. Kuzokuthi ngemuva kwalokho sifunde ukuthi thina singahlala njani sithabile.

LIYINI ITHABO?

Akukafuzi sihlanganise ithabo lamambala nethabo lesikhatjhana. Akhesifanekise indaba le, ngemuva kobana umuntu asele khulu utjwala angathoma enze izinto angakavami ukuzenza njengokuthi mhlamunye ahleke khulu. Bese kuthi nakangakaseli angeze wamfumana ahleka into angayaziko, ithabo ebekanalo liyaphela asale nesizi begodu acabange nangeentjhijilo zakhe. Kghani singatjho na ukuthi umuntu lo bekathabe kwamambala? Awa. Ubumnandi ebekabuzwa bekungasi lithabo lamambala.—IzA. 14:13.

Ngokuhlukileko kilokho esicoce ngakho, ithabo lisuka ngaphakathi ehliziyweni yomuntu. Ithabo nalihlathululwako litjho ukuhlala sithabile ngitjho nanyana ubujamo esikibo bungathabisi. (1 Thes. 1:6) Lokho kutjho ukuthi umuntu angathikaziswa zizinto ezinengi kodwana ahlale athabile. Ngokwesibonelo, abapostoli babetjhwa kabuhlungu kwathiwa bangakhulumi ngoKrestu. Nanyana kunjalo, “Baphuma eSanhedrini, bathabile ngombana babalwa njengabafanelwe ukuhlaziswa ngebanga lebizo lakhe.” (IzE. 5:41) Bebangathatjiswa kubetjhwa kodwana bafumana ithabo lamambala njengeenkhonzi zakaZimu nangokuthembeka kwabo kuye.

Asibelethwa sithabile begodu akuzenzakaleli bona sibe babantu abathabako. Kubayini sitjho njalo? Kungombana ithabo lamambala liyingcenye yobuntu bakaZimu obulethwa mummoya ocwengileko. Ngesizo lommoya ocwengileko kaZimu, singaba ‘nobuntu obutjha’ obuhlanganisa ithabo. (Efe. 4:24; Gal. 5:22) Nasithabileko siba sebujamweni obuhle khulu bokuqalana ngokuphumelelako neentjhijilo zokuphila.

IIMBONELO ESINGAZILINGISA

UJehova bekafuna bona kube nezinto ezihle kwaphela ephasini, ingasi izinto ezimbi esizibona namhlanjesi. Nanyana kunjalo abenza izinto ezimbi abenzi bona uJehova angathabi. IliZwi lakaZimu lithi: “Iphazimulo nobukhosi kuphambi kwakhe.” (1 Kron. 16:27) Ukungezelela kilokho, izinto ezihle ezenziwa babantu abalotjha uJehova ‘zilethela ihliziywakhe ukwenama.’—IzA. 27:11.

 Nathi namhlanjesi singamlingisa uJehova ngokuthi singavumeli iintjhijilo zisitshwenye ngokweqileko. Kunokuthi siphelelwe lithabo, singaqala izinto ezihle uZimu asenzela zona bese siyabekezela, simlinde bona asilungisele imirarwethu. *

Godu nawufunda iBhayibheli uzokuthola iimbonelo ezihle zabantu abathaba ngitjho nanyana baqalana neentjhijilo. U-Abrahamu naye ngomunye wabantu ababambelela baqalene neentjhijilo ezabangelwa babantu. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Nanyana bekaqalene neentjhijilo nje, bekanethabo lamambala elisuka ehliziyweni. Wakwenza njani lokho? Bekahlala acabanga ngephasi elitjha ngaphasi kokubusa kwakaMesiya. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) UJesu wathi: “U-Abrahamu uyihlo wakuthabela khulu ukubona ilanga lami, begodu walibona wathaba.” (Jwa. 8:56) Nathi singamlingisa ngokuthi sizindle ngethabo esililindileko.—Rom. 8:21.

Umpostoli uPowula wafana no-Abrahamu, yena noSilasi bebahlala bacabanga ngalokho uZimu abathembise khona. Ukukholwa kwabo bekuzinzile ngitjho nanyana bebakhamba bahlangabezana neentjhijilo, bahlala bathabile. Isibonelo salokho kungesikhathi baqeda ukubetjhwa kabuhlungu baphoselwa ejele, “bebathandaza begodu badumisa uZimu ngengoma.” (IzE. 16:23-25) UPowula noSilasi bathola amandla ethembeni ebebanalo begodu bathaba ngombana bebahlunguphazwa ngebanga lebizo lakaKrestu. Nathi namhlanjesi singalingisa uPowula noSilasi ngokuhlala sikhumbula iimbusiso eziza ngokulotjha nokuthembeka kuZimu.—Flp. 1:12-14.

Namhlanjesi sinabazalwana nabodade abaziimbonelo abahlala bathabile ngitjho nanyana baqalene neentjhijilo. Sinesibonelo salokho okwenzeka ngoNovemba 2013, ngesikhathi i-Typhoon Haiyan igiriza izindlu zaboFakazi eziyi-1 000, ezisendaweni emaphakathi nePhilippines. UGeorge wedorobheni iTacloban naye owaba ngungazimbi wehlekelele le, uthi: “Ngaphezu kwakho koke okwenzekako, abazalwana nabodade bathabile. Awakho amezwi angahlathulula indlela esizizwa ngayo.” Ngaso soke isikhathi nasihlangabezana nobudisi sizokuhlala sithabile, nange sikhumbula izinto uJehova asenzele zona. Khuyini okhunye uJehova asenzele khona okusithabisako?

IZINTO EZISITHABISAKO

Kghani ikhona na into ethabisa ukudlula ubuhlobo bethu noZimu? Akhucabange nganakhu: UJehova umBusi wephasi loke. UnguBabethu, uZimethu noMnganethu!—Rhu. 71:17, 18.

Sikuthabela khulu ukuphila namakghono esinawo. (UMtj. 3:12, 13) Njengombana siziindalwa ezihlakaniphileko siyawazi umnqopho kaZimu ngathi. (Kol. 1:9, 10) Kungebangelo ipilwethu inomnqopho. Nokho ngakelinye ihlangothi, inengi labantu alazi ukuthi kubayini siphila. Bona aveze umehluko okhona uPowula wathi: “‘Ilihlo akhenge libone nendlebe akhenge izwe, akhenge zicatjangwe ehliziyweni yomuntu izinto uZimu azilungiselele labo abamthandako.’ Ngombana uZimu usambulele zona ngommoyakhe.” (1 Kor. 2:9, 10) Kusithabisa khulu tle ukwazi umnqopho kaJehova ngokuphila.

Akhucabange ngokhunye godu uJehova akwenzela abantu bakhe. Wenze indlela yokobana kulitjalelwe izono zethu. (1 Jwa. 2:12) Sinethemba lokuthi esikhathini esingaphelisi ihliziyo kuzokufika iphasi elitjha, koke lokhu kungebanga lomusa kaZimu. (Rom. 12:12) Ngitjho nanje, uJehova usinikele abanakwethu nabodadwethu abasibonelo esihle ekumlotjheni. (Rhu. 133:1) IliZwi lakaZimu libuye godu lisiqinisekise ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe. (Rhu. 91:11) Nasingazipha isikhathi sokuzindla ngeembusiso zakaZimu, indlela esimthanda ngayo izokuthuthuka.—Flp. 4:4.

 NGEZELELA ITHABO LAKHO

UmKrestu angalandisa njani ithabo lakhe? UJesu wathi: “Izintwezi ngizikhulume kini, bona ithabo lami libe kini, nethabo lenu lizaliswe.” (Jwa. 15:11) Inga-kghani amazwi la akatjengisi ukuthi singalingezelela ithabo lethu? Mhlamunye ungamadanisa imizamwakho yokwandisa ithabo nokubasa umlilo. Kufuze ungezelele iinkuni ilangabi nalizakukhula. Ngendlela efanako, nawufuna ukwandisa ithabo kufuze uzondle ngeemfundiso zakaZimu. Khumbula, ithabo lilethwa mummoya kaZimu. Ngikho ithabo lakho lizokukhula nawubawa ummmoya kaZimu qobe ngokuthi uthandaze bewuzindle ngalokho okutjhiwo liliZwi lakhe.—Rhu. 1:1, 2; Luk. 11:13.

Ungalandisa ithabo lakho nangokuba majadu emsebenzini wokutjhumayela. (Rhu. 35:27; 112:1) Kubayini sitjho njalo? Kungombana sidalwe bona ‘sesabe uZimu silonde imiyalwakhe; lokho kungokomuntu woke.’ (UMtj. 12:13) Ngamanye amazwi singathi, sadalelwa bona senze intando kaZimu. Yeke nasilotjha uJehova, kuba ngokwemvelo bona siyithabele ipilo. *

IMIPHUMELA ELETHWA LITHABO

Njengombana sinethabo esilifumana kuZimu, sizokuzuza okunengi. Ngokwesibonelo, sizokuthabisa uBabethu wezulwini njengombana siragela phambili nokumlotjha naphezu kweentjhijilo. (Dut. 16:15; 1 Thes. 5:16-18) Ngaphezu kwalokho, ukuba nethabo lamambala kuzosenza singazithandi izinto zakanokutjho ezingasizi, kunalokho sizozidela ngebanga lomBuso kaZimu. (Mat. 13:44) Nasibona imiphumela yalokhu, ithabo lethu lizokuthuthuka, saneliseke begodu sithabise nabanye.—IzE. 20:35; Flp. 1:3-5.

Umrhubhululi we-University yeNebraska ese-United States, ngemva kokwenza irhumbululo ngezepilo wathi: “Nawuthabileko begodu uthokoza epilwenakho nje, manengi amathuba wokuthi uzokuphila isikhathi eside.” Ekhabolakhona ngilokho okwatjhiwo liBhayibheli nalithi: “Ihliziyo enamileko iyintatha ehle.” (IzA. 17:22) Lokho kuliqiniso, nawuthabileko uzokuba nepilo ehle.

Yeke, nanyana siphila eenkhathini ezigandelelakwezi singakghona ukuthaba isiphelane ngokuthi sibawe isizo lommoya kaZimu begodu sizindle ngalokho okutjhiwo liliZwi lakhe. Nasingazinikela ithuba sicabange ngeembusiso esizithabelako okwanje, silingise isibonelo esihle sokukholwa kwabanye begodu senze nentando kaZimu, ithabo lethu lizokukhula. Nasenza koke esikhulume ngakho, amazwi weRhubo 64:11 azokuba liqiniso njengombana athi: “Olungileko uzakuthaba kuSomnini begodu aphephele kuye.”

^ isig. 10 Ukubekezela sizokucoca ngakho esihlokweni esimlandelande esithi “iinthelo zommoya.”

^ isig. 20 Bona ufumane iindlela ezingeziweko zokwandisa ithabo, qala ibhoksi elithi: “ Izinto Ezingakusiza Uhlale Uthabile.”