ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngo-Apreli 2-29, 2018.

Lingisa UNowa UDanyela NoJobho

Imiraro eminengi esiqalana nayo namhlanjesi iyafana naleyo amadoda amathathu la aqalana nayo. Alo yini eyawasiza wahlala athembekile begodu alalela noZimu naphezu kweentjhijilwezo?

Inga-kghani UJehova Umazi Kuhle NjengoNowa, UDanyela NoJobho?

Amadoda la afunda njani ngoMninimandlawoke? Ilwazelo labasiza njani? Singaba njani nokukholwa okunjengekwabo?

UMLANDO WOKUPHILA

Zoke Izinto Ziyenzeka NgoJehova

Ngebanga lamezwi abawezwa ngebhesini, abatjhadikazi beKyrgyzstan batjhugulula ukuphila kwabo.

Mumuntu Onjani Othanda UJehova?

IBhayibheli liyasitjela ukuthi umuntu “onqotjhiswa mmoya kaZimu” unjani, belisitjele nokuthi umuntu onjalo uhluka njani kilo “onqotjhiswa yinyama.”

Thuthukisa Indlela Othanda Ngayo UZimu!

Ukuba nelwazi leBhayibheli kwaphela akumenzi umuntu abe nobuhlobo noZimu. Yini enye etlhogekako?

Ithabo Ubuntu BakaZimu Okufuze Sibe Nabo

Kghani imiraro ohlangabezana nayo qobe langa ikwenza ungathabi? Yini ongayenza bona uthabe?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Abantu bezwa iindaba ezimnandi ngebanga leenkulumo zatjhatjhalazi

Yini eyenza umfoweth’ uC. T. Russell waqiniseka bona amasimu “alungele ukuvunwa”?